Mynediad

Mae'r rhaglen Mynediad i Addysg Uwch Cymru Gyfan wedi'i hanelu at fyfyrwyr hŷn (18+ oed fel arfer) sydd am ddychwelyd i fyd addysg ar ôl cael saib neu sydd am ennill cymwysterau er mwyn newid gyrfa.

O'r 270 o fyfyrwyr a gwblhaodd y rhaglen yn llwyddiannus y llynedd, cafodd 231 ohonynt le yn y brifysgol - roedd y rhain yn cynnwys bydwreigiaeth ym Mhrifysgol Abertawe, seicotherapi a bydwreigiaeth yng Ngholeg y Brenin, Llundain, seicoleg glinigol ym Mhrifysgol Dwyrain Llundain, nyrsio pediatrig ym Mhrifysgol Bryste, busnes ym Mhrifysgol Fetropolitan Llundain, Saesneg ym Mhrifysgol Caerfaddon, hanes ym Mhrifysgol Portsmouth a busnes ym Mhrifysgol Munich.

Mynediad i Addysg Uwch Newid Eich Bywyd!

Mae ein llyfryn newydd sbon yn rhoi manylion am yr amrywiaeth o gyrsiau blwyddyn Mynediad i Addysg Uwch sydd ar gael ar hyn o bryd i’r rhai 18 oed neu hŷn sydd am ddychwelyd i fyd addysg.

Access to Higher Education

Cyn-Fynediad

Os ydych chi wedi bod allan o addysg am ychydig, bydd ein rhaglen Cyn-fynediad yn ddelfrydol i chi. Mae wedi cael ei chreu’n arbennig i gynorthwyo myfyrwyr i ddatblygu sgiliau sy’n hanfodol i gwblhau cyrsiau Mynediad yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Pre-Access
ALG

Angen cymorth gyda chyllid?

Mae cyllid Grant Dysgu'r Cynulliad i fyfyrwyr 19 oed neu'n hŷn sy'n astudio cwrs addysg bellach yn y coleg. Gallech chi gael hyd at £1,500 y flwyddyn.

Trowch at ein tudalen cyllid i weld a ydych chi'n gymwys.

Y cam nesaf....Prifysgol!

Mae gan ein myfyrwyr Mynediad hanes gwych o gael lle yn y brifysgol. Y straeon llwyddiant diweddaraf yw Martin Collier, Rachel Evans a Jo Dougal sydd i gyd yn mynd i Brifysgol Abertawe i astudio parafeddygaeth, bydwreigiaeth a gwaith cymdeithasol. Llongyfarchiadau i bawb!