ESOL / Addysg Sylfaenol i Oedolion

Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL)
For enquiries about interviews, please contact our helpful reception staff at Llwyn y Bryn on 01792 284021. Alternatively email matthew.miller@gowercollegeswansea.ac.uk

Addysg Sylfaenol i Oedolion (ABE)
Bydd myfyrwyr rhan-amser yn cael cymorth i wella sgiliau llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol gyda hyfforddiant arbenigol. Mae adnoddau ychwanegol ar gael hefyd fel cyfrifiaduron, iPads a meddalwedd addysgol i helpu gyda llythrennedd ac anghenion dysgu ychwanegol.

Gallwch chi wella eich sgiliau Saesneg a mathemateg a all eich helpu chi i gael swydd, pasio'r prawf theori gyrru neu helpu'ch plant gyda'u gwaith cartref. Cynigiwn gyrsiau ar gampws Llwyn y Bryn a safleoedd Cymunedau yn Gyntaf lleol.

For more information or to arrange an interview contact our helpful reception staff at Llwyn Y Bryn on 01792 284021.

Myfyriwr y Flwyddyn ESOL: Nashwan Damar

Pan ddaeth Nashwan i'r DU yn 2007 doedd e ddim yn gallu cyfathrebu yn Saesneg neu hyd yn oed sillafu ei enw.  Roedd e'n gwybod bod rhaid iddo fe wella ei fywyd felly fe gofrestrodd ar gwrs amser llawn yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.  Erbyn hyn mae wedi astudio yma am dair blynedd mewn dosbarthiadau amser llawn ESOL, ac mae'n llawn haeddu'r wobr hon.  Mae ei ddycnwch, ei benderfyniad a'i agwedd gadarnhaol a hynod frwdfrydig at ddysgu yn rhinweddau cryf sy'n creu gwir frwdfrydedd yn ei ddosbarthiadau.

IELTS Preparation courses

ESOL Entry 3, Level 1 and Level 2 students

£10 per hour, minimum eight weeks (£240), maximum 18 weeks (£540)

Running January until June 2017

Email m.miller@gowercollegeswansea.ac.uk for more details

Defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf i ddysgu

QR Code

Roedd dysgwyr ABE ac ESOL wedi cymryd rhan yn y prosiect Sgiliau Hanfodol Rhanbarthol i ddatblygu sgiliau llythrennedd a llythrennedd digidol. Roedden nhw wedi mwynhau defnyddio iPads yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i ddysgu am hanes Abertawe drwy ddilyn llwybr cod QR.

"Des i i’r wlad ‘ma o Chechnya heb allu siarad gair o Saesneg. Mae cofrestru ar y cwrs yn golygu y galla i gyfathrebu a deall y bobl o’m cwmpas.

Mae gwella fy Saesneg yn fy helpu i gymdeithasu, yn helpu gyda chyfleoedd gwaith a hyd yn oed pan fydda i’n teithio i wledydd eraill"

Idris Baggashov, L2 ESOL

Canlyniadau ESOL Ardderchog

Cafodd y dysgwyr ganlyniadau ardderchog eleni. Llwyddodd Pauline Gleed i gael presenoldeb 100%. Roedd Gonzalo Silvestre wedi pasio ei arholiadau a hefyd ennill cymhwyster mewn ysgrifennu creadigol, cael ei enwi'n Ddysgwr y Flwyddyn, ac erbyn hyn mae'n ddarlithydd a fydd yn addysgu dosbarthiadau Sbaeneg yn Nhycoch!

Fiona NeillGonzalo Silvestre

Cyfleoedd dilyniant

Mae rhai o'n dysgwyr Rhyngwladol yn symud ymlaen at raglenni Mynediad a Diploma Sylfaen Celf a Dylunio - da iawn chi!

Fiona Neill

Dysgwch Gymraeg hefyd!

Welsh Flag

Mae'r timau ESOL ac ABE wedi mynd i'r afael â rhai o sgiliau sylfaenol y Gymraeg a gweithgareddau ynganu diolch i Sgiliaith Cymru a'r Hyrwyddwr Dwyieithrwydd Anna Davies.