Amser Llawn

Rydym yn cynnig yr amrywiaeth helaethaf o gyrsiau Safon uwch a galwedigaethol, ar wahanol lefelau. Edrychwch i weld beth sydd ar gael i chi.

Mae’r cymorth a ddarperir i bob myfyriwr yn rhoi modd iddyn nhw gyrraedd eu llawn botensial, gyda chanlyniadau ardderchog a dilyniant eithriadol i addysg uwch, gan gynnwys colegau Rhydgrawnt.

Dewch i’n Nosweithiau Agored i wybod rhagor am astudio gyda ni ac am yr amrywiaeth o weithgareddau a ddarparwn i sicrhau eich bod yn gwneud y mwyaf o fywyd coleg.

Eich canllaw cam-wrth-gam i fod yn fyfyriwr

Cam 1. Nosweithiau Agored

Dewch i’n Nosweithiau Agored i wybod rhagor am astudio gyda ni ac am yr amrywiaeth o weithgareddau a ddarparwn i sicrhau eich bod yn gwneud y mwyaf o fywyd coleg.

Cam 2. Gwneud Cais


Disgyblion o fewn Dinas a Sir Abertawe

Mae'n rhaid i bob disgybl sy'n mynychu ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe wneud cais ar-lein am eu dewisiadau ôl-16 drwy wefan UCAS Progress. Byddwn yn cydnabod ceisiadau ar y wefan hon.

Byddwn yn gohebu â chi trwy'r e-bost o hynny ymlaen. Gwnewch yn siŵr bod eich cyfeiriad e-bost yn gywir ar eich cais ar-lein. Os nad oes cyfeiriad e-bost gennych chi byddwn yn gohebu â chi trwy'r post.

Sylwch, ni fydd y coleg yn gallu derbyn ceisiadau papur gan y disgyblion hyn.

Disgyblion y tu allan i Ddinas a Sir Abertawe a'r rhai sy'n aros yn yr ysgol

Yn achos pob ymgeisydd arall, gallwch wneud cais ar-lein neu gallwch lenwi ffurflen gais bapur.

O ran ceisiadau ar-lein byddwn yn anfon pob gohebiaeth drwy’r e-bost felly gwnewch yn siŵr eich bod yn llenwi’r cyfeiriad e-bost hwn yn gywir.

Byddem yn annog pawb i wneud cais yn electronig trwy'r wefan.

Byddwn yn gohebu â chi trwy'r e-bost felly gwnewch yn siŵr bod eich cyfeiriad e-bost yn gywir. Os nad oes cyfeiriad e-bost gennych chi byddwn yn gohebu â chi trwy'r post.

Cam 3. Cyfweliad

Cewch eich gwahodd i gyfweliad – naill ai yn yr ysgol neu’r coleg. Mae hwn yn gyfle i ni ddod i’ch adnabod ac i chi ofyn cwestiynau am y coleg. Yn ystod eich cyfweliad byddwn yn chwilio am ddiddordeb go iawn yn y cwrs rydych chi’n gwneud cais amdano a thystiolaeth o ymrwymiad i’ch cwrs, a allai gynnwys profiad gwaith, hobïau a diddordebau.

Cam 4. Cofrestru

Cewch ddyddiad ac amser i ddod i’r coleg i gofrestru. Os yw’r cynnig cwrs yn amodol ar ennill y cymwysterau mynediad perthnasol byddwch yn cael gwahoddiad ar ôl y canlyniadau TGAU er mwyn cadarnhau’ch cwrs. Cadwch eich apwyntiad, ni waeth beth yw’ch graddau! Os na fyddwch yn dod, byddwch mewn perygl o golli’ch lle. Bydd staff y coleg yn ddigon parod i drafod eich opsiynau os nad ydych yn hollol siŵr am y cwrs rydych wedi’i ddewis.

Cam 5. Sesiwn Sefydlu

Byddwch yn dod i’r coleg am sesiwn sefydlu cyn dechrau’r tymor. Nod y sesiwn hon yw eich helpu i ymgartrefu yn y coleg, cwrdd â’ch tiwtor a myfyrwyr eraill ar yr un cwrs. Byddwch yn cael eich amserlen yna yn ogystal â gwybodaeth i sicrhau bod y newid o’r ysgol i’r coleg yn un didrafferth a hapus.

Pa fath o gwrs sy’n addas i chi?

Rydym yma i wneud yn siŵr eich bod yn dewis y cwrs iawn fel eich bod yn gallu dilyn yr yrfa o’ch dewis. Mae gennym dîm o bobl sy’n gallu mynd trwy’r holl ddewisiadau gyda chi. Siaradwch â nhw pan fyddant yn ymweld â’ch ysgol, dewch i un o’n nosweithiau agored neu galwch heibio i weld un o’n hymgynghorwyr myfyrwyr ar gampws Gorseinon neu gampws Tycoch. Nid dim ond y pwnc y mae’n rhaid i chi feddwl amdano ond hefyd:

  • Asesu: bydd rhai cyrsiau’n cael eu hasesu drwy arholiad yn unig, rhai drwy waith cwrs, a bydd cyrsiau eraill yn cael eu hasesu drwy gyfuniad o’r ddau.
  • Aseiniadau: cofiwch holi ynghylch faint o aseiniadau y bydd disgwyl i chi eu cwblhau, yn enwedig os ydych yn dewis astudio tri neu bedwar cwrs Safon Uwch.
  • Gwaith ychwanegol: bydd rhai cyrsiau’n cynnwys lleoliadau gwaith, ymweliadau addysgol neu brosiectau y tu allan i oriau felly cofiwch holi yn ystod y cyfweliad.
  • Costau: bydd costau ychwanegol ar rai cyrsiau ar gyfer pethau fel gwisg ac offer felly gwnewch yn siŵr eich bod yn holi ynghylch hyn.

Safon Uwch

Yn gyffredinol mae cyrsiau Safon Uwch yn cael eu hastudio dros ddwy flynedd ac maent wedi’u rhannu yn ddwy. Mae’r flwyddyn gyntaf yn cael ei galw’n Safon UG, a bydd asesiad allanol ar y diwedd. Yna byddwch yn symud ymlaen i Safon U2 yn yr ail flwyddyn, gyda mwy o arholiadau i ennill y Dyfarniad Safon Uwch llawn. Mae gennym bron 50 o bynciau, o’r cyrsiau mwy traddodiadol i’r rhai newydd.

Galwedigaethol

Nod ein cyrsiau galwedigaethol yw eich paratoi ar gyfer gyrfaoedd penodol ac felly os ydych yn gwybod pa swydd rydych chi am ei gwneud pan fyddwch yn gadael y coleg, dyma’r cyrsiau i chi. Mae gwahanol lefelau felly gallwch ddewis yr un sydd orau i chi, gyda chyfle i symud ymlaen i’r lefel nesaf. Rydym yn cynnig cymwysterau BTEC, NVQ a City & Guilds.

Prentisiaethau

Ydych chi am ennill wrth ddysgu? Mae rhaglenni prentisiaeth yn cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru ac maen nhw’n rhoi cyfle i chi gael profiad a chymwysterau wrth weithio – ac ar ben hynny, maen nhw’n rhad ac am ddim. Mae gennym dros 30 o wahanol lwybrau gyrfa i chi eu dewis.

Ble Gallaf Astudio?

Gorseinon

Gyda bron 50 o bynciau a chyfradd pasio bron 100%, campws Gorseinon yw ein Canolfan Rhagoriaeth Safon Uwch. Ni allwch astudio llawer o’r pynciau Safon Uwch a gynigiwn yn unman arall yn lleol. Mae gennym hefyd amrywiaeth o gyrsiau galwedigaethol a dysgu seiliedig ar waith yma. Rydym bob amser yn ceisio gwella ein cyfleusterau i fyfyrwyr. Yn ogystal â labordai gwyddoniaeth mae gennym weithdy cerbydau modur a chanolfan ar gyfer y celfyddydau perfformio a chreadigol. Yn ddiweddar rydym wedi cyflwyno ffreutur, adeilad addysgu a llyfrgell newydd.

Llwyn y Bryn

Os ydych yn greadigol, campws Llwyn y Bryn yw’r lle i chi. Llwyn y Bryn yw ein canolfan ar gyfer y celfyddydau gweledol a chreadigol, gyda rhestr o bynciau amrywiol – celf a dylunio, ffasiwn, celfyddyd gain, graffeg, y cyfryngau, cerddoriaeth a ffotograffiaeth. Mae’r adeilad godidog, cyn Ysgol Uwchradd i Ferched o’r 20fed ganrif gynnar, yn hanesyddol ond mae ein cyfleuesterau yn dra modern. Mae gennym stiwdios celf arbenigol, ystafelloedd tywyll digidol, stiwdios cynhyrchu radio a theledu a stiwdio recordio llawn cyfarpar. Mae’n hawdd cerdded i’r campws o ganol y ddinas.

Tycoch

Campws Tycoch yw ein Canolfan Rhagoriaeth Cyrsiau Galwedigaethol, canolfan brysur a bywiog i fyfyrwyr sydd am astudio cyrsiau galwedigaethol, mynediad a phrentisiaethau. Mae ein cyfleusterau arbenigol yn paratoi’r myfyrwyr hynny sydd â gyrfaoedd penodol mewn golwg; caban awyren, bwyty hyfforddi’r Vanilla Pod ward ysbyty ffug a labordai gwyddoniaeth uwch-dechnolegol. Lleolir Canolfan Trin Gwallt, Harddwch a Holisteg Broadway ym mhen uchaf y campws ac mae’n darparu amrywiaeth o gyrsiau mewn amgylchedd modern a phroffesiynol gyda ffocws masnachol cryf.

Bywyd Myfyrwyr

Rydym am i’ch amser yn y coleg fod mor ddiddorol ac amrywiol ag sy’n bosibl. Yn ogystal â’ch astudiaethau, gallwch gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau eraill fydd yn rhoi cyfle i chi gwrdd â llawer o bobl newydd a gwella eich CV ar gyfer yr amser pan fyddwch yn gwneud cais am swydd neu symud ymlaen i’r brifysgol. Mae gweithgareddau’n cynnwys chwaraeon tîm, digwyddiadau, Cyngor y Myfyrwyr, codi arian, cymdeithasau a gweithgareddau menter. Ewch i’r adran profiad myfyrwyr i wybod rhagor.

Academïau Chwaraeon

Mae ein hacademïau chwaraeon yn rhoi cyfle i chi rhagori yn y gamp o’ch dewis gyda hyfforddiant a chystadleuaeth o’r radd flaenaf mewn saith camp – criced, hoci, rygbi pêl-droed i ddynion, pêl-droed i ferched, pêl-rwyd a syrffio. Mae’r holl hyfforddiant yn rhan o’ch amserlen academaidd. Mae ein timau’n ennill cystadlaethau rhanbarthol a chenedlaethol yn rheolaidd, gyda llawer o’n myfyrwyr yn ennill contractau proffesiynol ac yn cael eu dewis i chwarae dros dimau rhyngwladol.

Bagloriaeth Cymru

Gallwch gyfuno cymhwyster Bagloriaeth Cymru â’ch astudiaethau i gael profiad ‘bywyd go iawn’. Nid oes arholiadau, mae’n datblygu’ch sgiliau personol ac academaidd ac yn annog annibyniaeth. Mae pum cydran allweddol: sgiliau hanfodol; Cymru, Ewrop a’r byd; addysg gysylltiedig â gwaith; addysg bersonol a chymdeithasol; ac ymchwiliad unigol. Gwybod rhagor am Fagloriaeth Cymru.

Ydych chi’n siarad Cymraeg?

Mae’r iaith Gymraeg yr un mor bwysig i ni ag yw hi i chi ac felly rydym wedi mynd yr ail filltir i wneud yn siŵr eich bod yn gallu defnyddio’ch Cymraeg yn ystod eich amser gyda ni.

  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrthym yn gynnar ym mha iaith yr hoffech gael gohebiaeth. Gwnawn drefnu i chi gael eich cyfweliad yn Gymraeg hyd yn oed.
  • Mae rhai o’n cyrsiau yn cynnig modiwlau cyfrwng Cymraeg – edrychwch am symbol y swigen siarad oren yn y disgrifiad o'r cwrs.
  • Mae sesiwn yn ystod yr wythnos sefydlu fydd yn dweud wrthych am y cyfleoedd, digwyddiadau, gweithgareddau a gwasanaethau a gynigiwn yn Gymraeg.
  • Gallwch gyflwyno’ch gwaith yn Gymraeg, hyd yn oed os yw’r cwrs yn cael ei addysgu yn Saesneg. Byddwn yn trefnu cyfieithiad.
  • Rydym yn cynnig gwasanaeth hyfforddiant mentora gan gymheiriaid yn ogystal â chymorth i ddatblygu’ch sgiliau astudio fel dysgwr sy’n siarad Cymraeg.
  • Cofiwch ymaelodi â’r Gymdeithas Gymraeg yn ystod Ffair y Glas i fwynhau gweithgareddau allgyrsiol.

Symud Ymlaen...

Felly beth sydd nesaf? Ar ôl eich cyfnod gyda ni, mae’r byd i gyd o’ch blaen. Efallai y byddwch am symud ymlaen i addysg uwch – ac mae ein record ni heb ai hail. Mae’r mwyafrif helaeth o’n myfyrwyr sy’n gwneud cais am addysg uwch yn cael eu derbyn ac mae bron pob un o’r rhain yn cael lle yn y sefydliad y gwnaethon nhw gais iddo’n wreiddiol, gyda 15% o’n hymgeiswyr llwyddiannus yn mynychu sefydliad Russell Group. Mae gennym hefyd nifer o gyfleoedd addysg uwch yma yn y coleg ac felly gallwch barhau â’ch astudiaethau mewn amgylchedd cyfarwydd.