Rhan-amser

Dydyn ni byth yn rhoi’r gorau i ddysgu. Ac mae’r 8000+ o bobl sy’n cofrestru ar ein cyrsiau rhan-amser bob blwyddyn yn brawf o hynny. Mae gennym gyrsiau i weddu i bawb. Efallai eich bod yn ystyried troi eich diddordeb yn fusnes neu rydych am ddilyn hobi penodol. Neu, rydych am uwchsgilio ar gyfer y cam nesaf ar yr ysgol yrfa i ennill cymhwyster proffesiynol. Chwiliwch am y cwrs perffaith i chi drwy ddefnyddio ein cyfleuster chwilio neu lawrlwythwch y prosbectws.

Lawrlwytho Prosbectws

Gallwch ddod o hyd i’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am ein cyrsiau o dan yr adrannau perthnasol ar y wefan. Ond os yw’n well gennych bori drwy’r llyfrynnau gallwch lawrlwytho ein prosbectysau diweddaraf yma.

 

Download a prospectus

Cymorth i Fyfyrwyr

Mae timau cymorth gennym i roi cyngor i chi ar yrfaoedd, cyrsiau, materion personol neu faterion ariannol. Rhowch wybod i ni adeg cofrestru os oes gennych unrhyw anghenion dysgu arbenigol fel y gallwn roi’r cymorth cywir i chi. Gallwn wneud cais am gyllid hyd yn oed os oes angen offer neu gymorth arbenigol arnoch. Cofiwch ymweld â’n llyfrgelloedd hefyd ar gyfer popeth sydd ei angen arnoch i’ch helpu gyda’ch astudiaethau.

ESOL

Os nad yw’r Saesneg yn iaith gyntaf i chi, mae gennym gyrsiau achrededig AM DDIM ar wahanol lefelau sy’n gallu helpu i wella’ch sgiliau siarad, ysgrifennu a gwrando Saesneg.

Gwybod rhagor am gyrsiau ESOL

Gwella’ch Sgiliau Sylfaenol

Basic Skills

Ydych chi’n cael trafferth yn helpu’ch plant gyda’u gwaith cartref? Ydy eich diffyg sgiliau cyfrifiadurol yn eich dal yn ôl? Oes angen i chi wella’ch sgiliau sylfaenol er mwyn symud ymlaen yn y gweithle? Os felly, mae gennym yr ateb i chi.

Cofrestrwch ar ein cyrsiau sgiliau Saesneg a mathemateg am ddim a gallwn weithio o amgylch eich anghenion. Gallwch fynychu dosbarthiadau grŵp neu, os byddai’n well gennych, gallwn drefnu sesiynau un i un. Gallwch hyd yn oed weithio tuag at gymhwyster Tystysgrif Sgiliau Hanfodol Cymru City and Guilds a chyrsiau AGORED Cymru.

Mae gennym amrywiaeth o gyrsiau cyfrifiadurol ar lefel mynediad i’r rhai ohonoch sydd angen gwella’ch sgiliau TG. Mae Dechrau TG yn rhoi’r hyder i chi ddefnyddio cyfrifiadur ac mae’n berffaith os nad oes profiad gennych neu dim ond ychydig. Mae cyrsiau byr hefyd mewn hanfodion cyfrifiadur, y rhyngrwyd a'r e-bost, a meddalwedd prosesu geiriau / taenlenni. I wybod rhagor cliciwch yma.

Cwestiynau am Gyllid

 

Wynebu colli eich swydd?

Mae ReAct II yn helpu pobl wedi’u heffeithio gan ddiswyddo i ennill sgiliau newydd ac mae’n annog cyflogwyr sy’n recriwtio i gyflogi gweithiwr di-waith.

Ydy incwm eich teulu yn llai na £18,370 y flwyddyn?

Mae Grant Dysgu Llywodraeth Cymru ar gyfer dysgwyr 19+ oed (mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol).

Ydych chi yn y Lluoedd Arfog?

Mae’r Cynllun Credydau Dysgu Estynedig (ELC) yn un o fentrau’r Weinyddiaeth Amddiffyn i hyrwyddo dysgu gydol oes ymhlith aelodau o’r Lluoedd Arfog.

Ydych chi’n gyflogwr sy’n ystyried uwchsgilio’ch staff?

Gallech fod yn gymwys i gael cymorth gan y mentrau Sgiliau ar gyfer Diwydiant neu Sgiliau Twf Cymru.