Hyfforddiant GCS yw braich hyfforddiant busnes y coleg ac mae'n cynnig atebion hyfforddiant i gyflogwyr sydd am gael y gorau o'u staff. Fel rhan o un o'r colegau AB mwyaf blaenllaw yng Nghymru, mae Hyfforddiant GCS yn cynnig atebion hyfforddiant parod ond mae hefyd yn gallu teilwra cyrsiau hyfforddi i ateb eich gofynion penodol chi, gan ddefnyddio adnoddau nid yn unig o fewn Hyfforddiant GCS ond ar draws darpariaeth y coleg. Gydag ystod eang o opsiynau dysgu seiliedig ar waith, ar lawr y dosbarth a dysgu o bell, mae cymysgedd perffaith i'ch busnes chi.ESF

Ariennir prosiect Sgiliau ar gyfer Diwydiant gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru

Y Prentis

Nid y prentisiaid yn unig sydd ar eu hennill drwy gofrestru i ddilyn prentisiaeth. Fel cyflogwr, cewch gyfle i feithrin eich doniau tra'ch bod chi'n datblygu gweithle brwdfrydig, medrus a chymwysedig. Felly pam oedi? Darllen rhagor

Lleihau costau

Rydym yn deall yr effaith y gall hyfforddiant ei chael ar eich cyllidebau, yn enwedig yn ystod cyfnodau economaidd caled, felly gadewch i ni archwilio’r holl ffrydiau arian sydd ar gael i chi a rhoi cyngor ar y dewisiadau gorau i’ch cwmni i leihau costau hyfforddiant. Rydym bob amser yn cynnig gwerth am arian on nid ydym byth yn amharu ar ansawdd. Darllen rhagor
Advice, Guidance & Employment Related Services
Mae’r cymwysterau achrededig hyn ar gyfer y rhai sy’n rhoi cyngor a chyfarwyddyd i gleientiaid a chwsmeriaid wyneb yn wyneb a dros y ffôn...
Business Administration
Nid ydym byth yn diystyru’r effaith y mae swyddog gweinyddol yn ei chael mewn busnes, a dyna pam rydym yn cynnig cymwysterau ar wahanol lefelau i bobl...
 
Contact Centre
Mae’r cymwysterau hyn a gydnabyddir yn genedlaethol yn darparu ar gyfer pawb sy’n gweithio mewn amgylchedd canolfan gyswllt. Yn dibynnu ar y lefel, mae’r cyrsiau...
Customer Service
Er mwyn i’ch busnes gael effaith am yr holl resymau iawn, rhaid i’ch gofal cwsmeriaid fod yn berffaith! Rydym yn cynnig amrywiaeth o gymwysterau a gydnabyddir gan fyd diwydiant...
 
Drug & Alcohol Awareness
Ar gyfer y bobl a allai ddod i gyswllt ag unigolion gyda phroblemau cyffuriau a/neu alcohol, mae’r cymwysterau hyn yn rhoi ymwybyddiaeth i’r myfyrwyr o’r problemau allweddol...
Mae Canolfan Ynni CGA yn siop un-stop ar gyfer eich holl anghenion hyfforddi gwasanaethau adeiladu. P’un ai ydych yn dechrau gyrfa neu’n ystyried...
 
Engineering & Manufacturing
Bwriad ein cyrsiau yn y sector peirianneg a gweithgynhyrchu yw rhoi sylw i fylchau sgiliau yn y diwydiant a chynorthwyo gyda chynlluniau busnes hirdymor...
Facilities Management
Gyda chyllidebau llai a chost-effeithiolrwydd ar frig yr agenda, mae sefydliadau’r sector preifat a chyhoeddus dan bwysau i arbed arian...
 
First Aid
Mae pob un o’n cyrsiau cymorth cyntaf yn diwallu gofynion yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ac yn addas i unrhyw un sy’n hŷn na 18 oed sydd am wella’i ddealltwriaeth o...
Rydym yn ganolfan rhagoriaeth iechyd a gofal cymdeithasol ac mae ein holl hyfforddiant yn canolbwyntio ar y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol a osodir gan...
 
Health and Safety
O dan Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974, rhaid i gyflogwyr roi hyfforddiant iechyd a diogelwch i staff i berfformio’n gyfrifol yn eu...
Housing

Tai

Mae’r cymwysterau galwedigaethol hyn ar gyfer y rhai sy’n ystyried swydd reng-flaen ym maes tai fel gyrfa neu sy’n newydd i’r sector i...
 
OCR ITQ yw’r prif brofiad dysgu TG yn y DU. Mae gan yr ITQ newydd, sy’n seiliedig ar gredydau, amrywiaeth ehangach o unedau a gall gynnwys credydau a enillwyd o sectorau eraill...
Leadership and Management
Mae ein cyrsiau arweinyddiaeth a rheolaeth wedi’u hachredu gan fyd diwydiant ac yn addas ar gyfer darpar reolwyr neu reolwyr presennol sydd am ennill sgiliau newydd...
 
Learning and Development
Mae ein holl gyrsiau ar gyfer y rhai sydd mewn rôl asesu ac sydd am ddatblygu eu sgiliau ymhellach. Addysgir y tri chwrs gan...
Retail
Mae ein cyrsiau adwerthu yn addas i’r rhai sydd eisoes yn gymwys mewn sgiliau adwerthu sylfaenol ond sydd am ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau ymhellach yn y diwydiant...
 
Sales
Bwriad y cymwysterau hyn yw datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd yn hanfodol ar gyfer gyrfa lwyddiannus mewn amgylchedd gwerthu cystadleuol...
Waste Management
Gyda chyllidebau llai a chost-effeithiolrwydd ar frig yr agenda, mae sefydliadau’r sector preifat a chyhoeddus dan bwysau i arbed arian...
 
 
Travel and Tourism
Rydym yn cynnig cyrsiau Lefel 2 a Lefel 3 amrywiol sy’n addas i’r rhai a hoffai gael effaith yn y diwydiant teithio a thwristiaeth....
Warehousing and Storage
Mae ein cymwysterau warysau a storio yn addas i’r rhai sy’n gweithio yn y sector neu a hoffai weithio yn y sector, gan ddarparu’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol...
 

Ewch i wefan Hyfforddiant GCS i gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau hyfforddiant busnes.

GCS Training