P’un ai ydych yn ystyried rhoi hwb i’ch cyflogadwyedd, newid cyfeiriad eich gyrfa, diweddaru’ch sgiliau neu ddysgu rhywbeth newydd, yng Ngholeg Gŵyr Abertawe bydd gennym gwrs rhan-amser i chi.

Rydym yn sylweddoli bod gan oedolion sy’n ddysgwyr lawer o alwadau ar eu hamser ac, am y rheswm hwn, rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau hyblyg a byr.

Cyrsiau rhan-amser Cyrsiau amser llawn Addysg uwch Prentisiaethau

Sut i gofrestru
Bydd ein campysau’n cau ar ddydd Gwener 11 Rhagfyr i’r holl fyfyrwyr ac ymwelwyr. Gall myfyrwyr barhau i gofrestru ar-lein neu ofyn am gyfweliadau/gwybodaeth tan 12pm ar ddydd Gwener 18 Rhagfyr.

O ddydd Sadwrn 19 Rhagfyr, bydd ceisiadau cofrestru a chyfweliad yn parhau i fod ar agor ar-lein, ond ni fyddwch yn clywed gennym tan ar ôl i ni ddychwelyd i’r campws ar ddydd Llun 4 Ionawr 2021.

Angen trefnu cynllun talu neu drefnu anfonebu? Mae nifer o sesiynau y gall myfyrwyr gadw lle arnynt ar gyfer hyn ar Gampws Tycoch. Cadwch le ar sesiwn ar ôl cael eich cadarnhad e-bost â dolen uniongyrchol. Peidiwch â dod os nad ydych wedi trefnu slot amser.

Os na allwch gadw lle ar-lein, gallwch drefnu slot amser drwy ffonio 01792 284005 yn ystod oriau swyddfa arferol (sylwch na fydd slotiau wyneb yn wyneb ar gael ar y campws rhwng 14 a 18 Rhagfyr).

Ein cynlluniau talu yw 50% o’r ffi cwrs adeg cofrestru, wedi’i ddilyn gan ddau randaliad pellach. Mae rhandaliadau ar gael ar gyfer cyrsiau dros £100.

Oherwydd Covid-19 a'r canllawiau cysylltiedig, gall myfyrwyr ddisgwyl dull addysgu cyfunol eleni. Bydd hyn yn golygu efallai y bydd cyfuniad o ddulliau ystafell ddosbarth traddodiadol ac addysgu ar-lein.​

Hoffem ddiolch i chi am eich amynedd eleni wrth i ni weithio i roi’r wedd derfynol ar ein darpariaeth ran-amser ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

Cofiwch fod y Coleg hefyd yn cynnig cymorth cyflogadwyedd a chymorth gyrfa trwy ein tîm Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol.

Cyrsiau rhan-amser i ddod

Os mai un o’ch uchelgeisiau chi yn 2020 yw rhoi cynnig ar rywbeth newydd, edrychwch ar y cyrsiau rhan-amser sydd gennym yn dechrau’n fuan.

Gweld yr holl gyrsiau sy’n dechrau yn y 90 diwrnod nesaf

Part Time

Canllaw i Addysg Oedolion 2020-21

Darllenwch ein Canllaw i Addysg Oedolion 2020-21 i bori trwy ein cyrsiau proffesiynol ac adloniannol rhan-amser.

Ewch i restr y cyrsiau i gael manylion am sut i wneud cais ac i gael gafael ar y dyddiadau cychwyn.

Mi fyddwn yn gwerthfawrogi eich adborth ar ein Canllaw i Addysg Oedolion er mwyn i ni ddatblygu ar gyfer blwyddyn nesaf. Cwblhewch yr arolwg gloi os gwelwch yn dda.

Cyfrifon Dysgu Personol

Manteisiwch ar gyrsiau hyblyg, rhad ac am ddim mewn meysydd fel adeiladu, digidol a pheirianneg.

Rhagor o wybodaeth

Welsh Gov

Cymorth i fyfyrwyr

Gwasanaethau Myfyrwyr yw’r pwynt cyswllt cyntaf i fynd iddo i gael gwybodaeth, cymorth a chyngor ar bopeth o yrfaoedd i gymorth ariannol. Mae ein staff sy’n cynnig cymorth arbenigol i’r myfyrwyr ar gael ar gampws Llwyn y Bryn, Tycoch a Gorseinon.

Cymorth dysgu

Rydym yn darparu cymorth arbenigol i fyfyrwyr ag anableddau neu anghenion dysgu ychwanegol. Rydym hefyd yn gallu gwneud cais am gyllid os oes angen offer arbenigol arnoch.


 

Llyfrgelloedd

Mae amrywiaeth o adnoddau yn ein llyfrgelloedd a gall ein staff profiadol a chyfeillgar rhoi cymorth drwy’ch addysg.

Rhagor o wybodaeth.

Yr iaith Gymraeg

Nod Coleg Gŵyr Abertawe yw bod yn goleg dwyieithog, gydag iaith a diwylliant Cymru yn ganolog i ethos y coleg. Rydym yn hyrwyddo dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg a dysgu dwyieithog ac yn annog ein myfyrwyr i ddefnyddio’u Cymraeg.

Rhagor o wybodaeth

ESOL

Os nad yw’r Saesneg yn iaith gyntaf i chi, mae gennym gyrsiau achrededig AM DDIM ar wahanol lefelau sy’n gallu helpu i wella’ch sgiliau siarad, ysgrifennu a gwrando Saesneg.

Gwybod rhagor am gyrsiau ESOL

Gwella’ch Sgiliau Sylfaenol

Basic Skills

Ydych chi’n cael trafferth yn helpu’ch plant gyda’u gwaith cartref? Ydy eich diffyg sgiliau cyfrifiadurol yn eich dal yn ôl? Oes angen i chi wella’ch sgiliau sylfaenol er mwyn symud ymlaen yn y gweithle? Os felly, mae gennym yr ateb i chi.

Cofrestrwch ar ein cyrsiau RHAD AC AM DDIM mewn sgiliau Saesneg a mathemateg a gallwn weithio o gwmpas eich anghenion. Gallwch weithio tuag at gymhwyster hyd yn oed ar gyrsiau City and Guilds Tystysgrif Sgiliau Hanfodol Cymru ac AGORED Cymru.

Cwestiynau am Gyllid

 

Wynebu colli eich swydd?

Mae ReAct II yn helpu pobl wedi’u heffeithio gan ddiswyddo i ennill sgiliau newydd ac mae’n annog cyflogwyr sy’n recriwtio i gyflogi gweithiwr di-waith.

Ydy incwm eich teulu yn llai na £18,370 y flwyddyn?

Mae Grant Dysgu Llywodraeth Cymru ar gyfer dysgwyr 19+ oed (mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol).

Ydych chi yn y Lluoedd Arfog?

Mae’r Cynllun Credydau Dysgu Estynedig (ELC) yn un o fentrau’r Weinyddiaeth Amddiffyn i hyrwyddo dysgu gydol oes ymhlith aelodau o’r Lluoedd Arfog.

Ydych chi’n gyflogwr sy’n ystyried uwchsgilio’ch staff?

Gallech fod yn gymwys i gael cymorth gan y fenter Sgiliau ar gyfer Diwydiant.