P’un ai ydych yn gobeithio rhoi hwb i’ch cyflogadwyedd, newid cyfeiriad eich gyrfa, diweddaru’ch sgiliau neu ddysgu rhywbeth newydd, bydd gennym gwrs addas i chi yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Rydym yn sylweddoli bod gan oedolion sy’n ddysgwyr lawer o alwadau ar eu hamser ac, am y rheswm hwn, rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau hyblyg a byr.

Cyrsiau rhan-amser Cyrsiau amser llawn Addysg uwch Prentisiaethau

Sut i gofrestru

Mae cofrestru ar gael ar-lein ar gyfer mwyafrif y cyrsiau. Os ydych yn gweld y botwm   www.  yn yr wybodaeth am y cwrs, gallwch gofrestru a thalu'n ddiogel drwy ffurflen syml.

Os ydych yn gweld y botwm  Gofyn am gyfweliad ffôn  yn yr wybodaeth am y cwrs, byddwn ni'n anfon dolen ddiogel atoch i gofrestru a thalu'n ddiogel ar ôl eich cyfweliad."

Angen trefnu cynllun talu, trefnu anfonebau neu ddim yn gallu cofrestru ar-lein? Peidiwch â phoeni. Mae nifer o sesiynau y gellir eu bwcio ar gael i fyfyrwyr ar Gampws Tycoch. Cadwch le ar sesiwn talu ar ôl cael cadarnhad o'ch dolen unigryw ar e-bost. Peidiwch â dod os nad ydych wedi trefnu slot amser. Os na allwch gadw lle ar-lein, gallwch drefnu slot amser drwy ffonio 01792 284005 yn ystod oriau swyddfa arferol.

Ein cynlluniau talu yw 50% o’r ffi cwrs adeg cofrestru, wedi’i ddilyn gan ddau randaliad pellach. Mae rhandaliadau ar gael ar gyfer cyrsiau dros £100.

Cyfrifon Dysgu Personol – i gael rhagor o fanylion ewch i’r dudalen we hon ac e-bostiwch PLA@gcs.ac.uk i gael gwybodaeth.

Oherwydd Covid-19 a'r canllawiau cysylltiedig, gall myfyrwyr ddisgwyl dull addysgu cyfunol eleni. Bydd hyn yn golygu efallai y bydd cyfuniad o ddulliau ystafell ddosbarth traddodiadol ac addysgu ar-lein.​

Cofiwch fod y Coleg hefyd yn cynnig cymorth cyflogadwyedd a chymorth gyrfa trwy ein tîm Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol.

Cyrsiau rhan-amser i ddod

Os mai un o'ch uchelgeisiau ar gyfer 2021 yw rhoi cynnig ar rywbeth newydd, edrychwch ar rai o'r cyrsiau rhan-amser sy'n dechrau'n fuan.

Gweld yr holl gyrsiau sy’n dechrau yn y 90 diwrnod nesaf

Part Time

Canllaw i Addysg Oedolion 2020-21

Darllenwch ein Canllaw i Addysg Oedolion 2020-21 i bori trwy ein cyrsiau proffesiynol ac adloniannol rhan-amser.

Ewch i restr y cyrsiau i gael manylion sut i wneud cais ac i gael gafael ar y dyddiadau cychwyn.

Mi fyddwn yn gwerthfawrogi eich adborth ar ein Canllaw i Addysg Oedolion er mwyn i ni ddatblygu ar gyfer y flwyddyn nesaf. Cwblhewch yr arolwg byr os gwelwch yn dda.

Cyfrifon Dysgu Personol

Manteisiwch ar gyrsiau hyblyg, rhad ac am ddim mewn meysydd fel adeiladu, digidol a pheirianneg.

Rhagor o wybodaeth

Welsh Gov

Cymorth i fyfyrwyr

Gwasanaethau Myfyrwyr yw’r pwynt cyswllt cyntaf i fynd iddo i gael gwybodaeth, cymorth a chyngor ar bopeth o yrfaoedd i gymorth ariannol. Mae ein staff sy’n cynnig cymorth arbenigol i’r myfyrwyr ar gael ar gampws Llwyn y Bryn, Tycoch a Gorseinon.

Cymorth dysgu

Rydym yn darparu cymorth arbenigol i fyfyrwyr ag anableddau neu anghenion dysgu ychwanegol. Rydym hefyd yn gallu gwneud cais am gyllid os oes angen offer arbenigol arnoch.


 

Llyfrgelloedd

Mae amrywiaeth o adnoddau yn ein llyfrgelloedd a gall ein staff profiadol a chyfeillgar rhoi cymorth drwy’ch addysg.

Rhagor o wybodaeth.

Yr iaith Gymraeg

Nod Coleg Gŵyr Abertawe yw bod yn goleg dwyieithog, gydag iaith a diwylliant Cymru yn ganolog i ethos y coleg. Rydym yn hyrwyddo dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg a dysgu dwyieithog ac yn annog ein myfyrwyr i ddefnyddio’u Cymraeg.

Rhagor o wybodaeth

ESOL

Os nad yw’r Saesneg yn iaith gyntaf i chi, mae gennym gyrsiau achrededig AM DDIM ar wahanol lefelau sy’n gallu helpu i wella’ch sgiliau siarad, ysgrifennu a gwrando Saesneg.

Gwybod rhagor am gyrsiau ESOL

Gwella’ch Sgiliau Sylfaenol

Basic Skills

Ydych chi’n cael trafferth yn helpu’ch plant gyda’u gwaith cartref? Ydy eich diffyg sgiliau cyfrifiadurol yn eich dal yn ôl? Oes angen i chi wella’ch sgiliau sylfaenol er mwyn symud ymlaen yn y gweithle? Os felly, mae gennym yr ateb i chi.

Cofrestrwch ar ein cyrsiau RHAD AC AM DDIM mewn sgiliau Saesneg a mathemateg a gallwn weithio o gwmpas eich anghenion. Gallwch weithio tuag at gymhwyster hyd yn oed ar gyrsiau City and Guilds Tystysgrif Sgiliau Hanfodol Cymru ac AGORED Cymru.

Cwestiynau am Gyllid

 

Wynebu colli eich swydd?

Mae ReAct II yn helpu pobl wedi’u heffeithio gan ddiswyddo i ennill sgiliau newydd ac mae’n annog cyflogwyr sy’n recriwtio i gyflogi gweithiwr di-waith.

Ydy incwm eich teulu yn llai na £18,370 y flwyddyn?

Mae Grant Dysgu Llywodraeth Cymru ar gyfer dysgwyr 19+ oed (mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol).

Ydych chi yn y Lluoedd Arfog?

Mae’r Cynllun Credydau Dysgu Estynedig (ELC) yn un o fentrau’r Weinyddiaeth Amddiffyn i hyrwyddo dysgu gydol oes ymhlith aelodau o’r Lluoedd Arfog.

Ydych chi’n gyflogwr sy’n ystyried uwchsgilio’ch staff?

Gallech fod yn gymwys i gael cymorth gan y fenter Sgiliau ar gyfer Diwydiant.