Cymorth Cymwysiadau Digidol

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cymhwyster Cymorth Cymwysiadau Digidol Lefel 3 yn rhoi’r sgiliau, yr wybodaeth a’r profiad i ymgeiswyr ymgymryd â rôl ‘arbenigwr pwnc’ ar gyfer sgiliau defnyddiwr TG yn eu gweithle.

Mae cynnwys y cymhwyster yn amrywiol ac mae’n cynnwys prosesu data strwythurol, cymorth technegol, a defnyddio cymwysiadau gwe/amlgyfryngau. Bydd ymgeiswyr yn dysgu sut i ddatrys problemau gan ddefnyddio amrywiaeth o becynnau meddalwedd cymwysiadau sy’n briodol i’r cyd-destun busnes maen nhw’n gweithio ynddo.

Ychwanegwyd Ebrill 2019

Gofynion Mynediad

Bwriedir y cymhwyster i’r rhai sy’n:

 • Gweithio mewn sefydliadau ar draws pob sector diwydiant, yn gweithredu fel yr ‘arbenigwr’ mewn Meddalwedd Cymwysiadau, yn dyfeisio atebion ac yn darparu cymorth TG i gydweithwyr
 • Gweithio ar ddesgiau cymorth TG gyda chyfrifoldeb penodol am Gymorth Cymwysiadau defnyddwyr
 • Gweithio mewn busnesau llai o faint heb swyddogaeth TG ar y safle, sy’n arddel cyfrifoldeb am sefydlu systemau, defnyddwyr a datrys problemau o ddydd i ddydd
 • Cyfrifol am weithio gyda darparwyr gwasanaethau TG trydydd parti

Dull Addysgu’r Cwrs

Unedau Gorfodol:

 • Diogelwch Systemau TG a Thelathrebu
 • Amgylcheddau Rhwydwaith Digidol
 • Rheoli Offer ar gyfer Cydweithredu Ar-lein mewn Busnes
 • Cyfathrebu Digidol
 • Rheoli Gwybodaeth Ddigidol
 • Rheoli Prosiect Cymwysiadau TG
 • Unedau Dewisol:
  - Meddalwedd Arbenigol
  - Meddalwedd Pwrpasol
  - Datblygu Effeithiolrwydd Personol a Thîm gan ddefnyddio TG
  - Dylunio a Datblygu Ateb Cynnwys Digidol
  - Gwella Effeithiolrwydd Darpariaeth Cynnwys Digidol
  - Dewis a Sefydlu Systemau Digidol
  - Defnyddio Offer ar gyfer Cydweithredu Ar-lein mewn Busnes
  - Gwella Meddalwedd Presennol
  - Dylunio Meddalwedd
  - Darparu Help a Chymorth Cymwysiadau Digidol
  - Cymwysiadau Cronfa Ddata
  - Iechyd a Diogelwch mewn Cyd-destun TG

Bydd y dysgwr yn cael tiwtor/aseswr pwrpasol a fydd yn gweithio’n agos gyda’r dysgwr a’r cyflogwr i sicrhau bod y lefel a’r unedau a ddewisir yn fwyaf addas ar gyfer eu rôl unigol a’u blaenoriaethau sefydliadol. Bydd y Tiwtor/Aseswr yn ymweld â’r dysgwr bob 4-6 wythnos yn ei weithle i asesu cynnydd a hefyd i osod amcanion ar gyfer y cyfnod nesaf. Bydd y dysgwr yn cael gwaith prosiect sy’n benodol i’r unedau a ddewiswyd, a bydd disgwyl iddo gasglu tystiolaeth o’i rôl o ddydd i ddydd i ddangos ei fod yn cymhwyso ei sgiliau newydd. Efallai y bydd disgwyl i’r dysgwyr fynychu seminarau/gweithdai yn ogystal â dysgu seiliedig ar waith a fydd yn canolbwyntio ar elfen wybodaeth y cymhwyster a helpu i ddatblygu dealltwriaeth, sgiliau a phrofiad yn y maes hwn.

Er mwyn cwblhau’r cymhwyster yn llwyddiannus, bydd dysgwyr yn ymgymryd â phrosiect sy’n berthnasol i’w rôl unigol a’u hamgylchedd dysgu. Byddan nhw’n ennill yr wybodaeth, yr offer a’r technegau sy’n gysylltiedig â phob uned a byddant wedyn yn eu rhoi ar waith yn eu hamgylchedd gwaith presennol. Bydd y gwaith prosiect a roddwyd a’r dystiolaeth a gasglwyd yn cael eu hadolygu yn ystod y cyfarfodydd 1-i-1 rheolaidd gyda thiwtoriaid/aseswyr a’u defnyddio at ddibenion asesu. Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn defnyddio Smart Assessor sef offeryn rheoli Prentisiaethau ar-lein sy’n rhoi modd i’r darparwr, y dysgwr a’r cyflogwr olrhain cynnydd y dysgwr yn effeithiol.

Cyfleoedd Dilyniant

Ar ôl cwblhau’r cymhwyster Lefel 3 hwn, bydd y dysgwr yn cael y dewis i symud ymlaen i gymhwyster lefel uwch yn y maes perthnasol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ôl cwblhau’r diploma Lefel 3 mewn Cymorth Cymwysiadau Digidol, bydd y dysgwr yn cael y dewis i ennill tystysgrif broffesiynol a gydnabyddir gan Microsoft.

Addysgir y cymhwyster gan diwtoriaid/aseswyr sydd â phrofiad eithriadol o gymhwyso methodoleg Cymwysiadau Digidol yn ymarferol ac o ddarparu cymorth wedi’i deilwra i bob dysgwr unigol. 

Ariennir y cwrs hwn yn llawn (i ymgeiswyr cymwys). I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01792 284400 neu e-bostiwch training@gcs.ac.uk

Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No