Diogelwch Gwybodaeth

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cymhwyster Gweithwyr Proffesiynol Diogelwch Gwybodaeth yn rhoi’r sgiliau, yr wybodaeth a’r gallu sydd eu hangen ar ymgeiswyr i weithio fel gweithwyr proffesiynol diogelwch gwybodaeth mewn amrywiaeth eang o weithleoedd. Mae Diogelwch Gwybodaeth bellach yn un o’r pryderon pwysicaf i sefydliadau o bob maint a sector. Mae’r cymwysterau hyn yn rhoi modd i gynyddu nifer y gweithwyr proffesiynol medrus yng Nghymru ac uwchsgilio unigolion sy’n gweithio ym maes TG ar hyn o bryd ac yn gyfrifol am ddiogelwch gwybodaeth.  

Ychwanegwyd Ebrill 2019

Gofynion Mynediad

Bwriedir y cymhwystwer ar gyfer y rhai sy’n:

  • Gyfrifol am gynllunio, gweithredu, uwchraddio a monitro mesurau diogelwch ar gyfer amddiffyn rhwydweithiau a gwybodaeth gyfrifiadurol
  • Cyfrifol am amddiffyn gwybodaeth rhag mynediad a chyfaddawdu heb awdurdod, gan sicrhau ei bod yn cael ei chadw’n ddiogel a’i bod yn cael ei datgelu neu ei rhannu yn unol â safonau a deddfwriaeth berthnasol yn unig
  • Cyfrifol am greu meddalwedd ddiogel, gan weithredu technegau rhaglennu diogel
  • Cyfrifol am werthuso diogelwch cyfrifiaduron a rhwydweithiau trwy efelychu ymosodiadau ar system gyfrifiadurol neu rwydwaith rhag bygythiadau allanol a mewnol

Dull Addysgu’r Cwrs

Unedau Gorfodol:
Iechyd a Diogelwch ym maes TG
Egwyddorion Llywodraethu a Sicrhau Gwybodaeth
Arferion proffesiynol mewn Cyd-destun TG
Unedau Dewisol:
- Cyflawni Asesiad Risg Diogelwch Gwybodaeth
- Cyflaeni Archwiliadau Diogelwch Gwybodaeth
- Profi Systemau TG a Thelathrebu
- Creu Meddalwedd Gweithdrefnol
- Rheoli System TG
- Rheoli Datblygiad Meddalwedd
- Egwyddorion Rhwydweithio
- Saernïaeth Systemau
- Egwyddorion Datblygu System Ddiogel
- Diogelwch System TG
- Cyngor a Chyfarwyddyd Technegol TG
- Cymorth o Bell ar gyfer Cynhyrchion a Gwasanaethau TG
Bydd y dysgwr yn cael tiwtor/aseswr pwrpasol a fydd yn gweithio’n agos gyda’r dysgwr a’r cyflogwr i sicrhau bod y lefel a’r unedau a ddewisir yn fwyaf addas ar gyfer eu rôl unigol a’u blaenoriaethau sefydliadol. Bydd y Tiwtor/Aseswr yn ymweld â’r dysgwr bob 4-6 wythnos yn ei weithle i asesu cynnydd a hefyd i osod amcanion ar gyfer y cyfnod nesaf. Bydd y dysgwr yn cael gwaith prosiect sy’n benodol i’r unedau a ddewiswyd, a bydd disgwyl iddo gasglu tystiolaeth o’i rôl o ddydd i ddydd i ddangos ei fod yn cymhwyso ei sgiliau newydd. Efallai y bydd disgwyl i’r dysgwyr fynychu seminarau/gweithdai yn ogystal â dysgu seiliedig ar waith a fydd yn canolbwyntio ar elfen wybodaeth y cymhwyster a helpu i ddatblygu dealltwriaeth, sgiliau a phrofiad yn y maes hwn.
Er mwyn cwblhau’r cymhwyster yn llwyddiannus, bydd dysgwyr yn ymgymryd â phrosiect sy’n berthnasol i’w rôl unigol a’u hamgylchedd dysgu. Byddan nhw’n ennill yr wybodaeth, yr offer a’r technegau sy’n gysylltiedig â phob uned a byddant wedyn yn eu rhoi ar waith yn eu hamgylchedd gwaith presennol. Bydd y gwaith prosiect a roddwyd a’r dystiolaeth a gasglwyd yn cael eu hadolygu yn ystod y cyfarfodydd 1-i-1 rheolaidd gyda thiwtoriaid/aseswyr a’u defnyddio at ddibenion asesu. Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn defnyddio Smart Assessor sef offeryn rheoli Prentisiaethau ar-lein sy’n rhoi modd i’r darparwr, y dysgwr a’r cyflogwr olrhain cynnydd y dysgwr yn effeithiol.

Cyfleoedd Dilyniant

Ar ôl cwblhau’r cymhwyster Lefel 3 hwn, bydd y dysgwr yn cael y dewis i symud ymlaen i gymhwyster lefel uwch yn y maes perthnasol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ôl cwblhau’r diploma Lefel 3 mewn Diogelwch Gwybodaeth, bydd y dysgwr yn cael y dewis i ennill tystysgrif broffesiynol a gydnabyddir gan Microsoft.

Addysgir y cymhwyster gan diwtoriaid/aseswyr sydd â phrofiad eithriadol o gymhwyso methodoleg Diogelwch Gwybodaeth yn ymarferol ac o ddarparu cymorth wedi’i deilwra i bob dysgwr unigol. 

Ariennir y cwrs hwn yn llawn (i ymgeiswyr cymwys). I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01792 284400 neu e-bostiwch training@gcs.ac.uk

Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No