Gweithwyr Proffesiynol TG, Meddalwedd, Gwe a Thelathrebu

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cymhwyster proffesiynol TG, Meddalwedd, Gwe a Thelathrebu Lefel 3 yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau i ddysgwyr ddatblygu eu gyrfa mewn telathrebu a TG. Mae’r meysydd sy’n cael eu hastudio’n cynnwys gofal cwsmeriaid, diogelwch systemau, rheoli datblygiad meddalwedd a helpu i sefydlu systemau newydd. 

Ychwanegwyd Ebrill 2019

Gofynion Mynediad

Bwriedir y Diploma Lefel 3 mewn TG, Meddalwedd, Gwe a Thelathrebu ar gyfer y rhai sy’n gweithio yn y sector TG a Thelathrebu.
Mae dysgwyr yn gallu gweithio mewn meysydd megis Datblygu Meddalwedd a Gwe, Cymorth Technegol, Telathrebu ac mewn rolau megis Datblygwr Meddalwedd/Gwe, Peiriannydd Cymorth Bwrdd Gwaith, Cynllunydd Rhwydwaith, Gweinyddwr Cronfa Ddata, Peiriannydd Rhwydwaith neu Brofwr Meddalwedd.

Dull Addysgu’r Cwrs

Unedau Gorfodol:

  • Sgiliau Cyaftahrebu a Chyflogadwyedd ar gyfer TG
  • Iechyd a Diogelwch
  • Systemau Cyfrifiadurol
  • Datblygu’ch Effeithiolrwydd a’ch Proffesiynoldeb eich hun

Unedau Dewisol:
- Diogelwch Systemau TGCh
- Gosodiadau ac Uwchraddio Meddalwedd
- Gweithredu Systemau
- Diagnosis Namau Technegol
- Profi Systemau TGCh
- Cymorth Technegol TG
- Rhwydweithiau Cyfrifiadurol
- Cynhyrchu Gwefan
- Diogelwch Systemau TG
- Rhaglennu a Yrrir gan Ddigwyddiad

Bydd y dysgwr yn cael tiwtor/aseswr pwrpasol a fydd yn gweithio’n agos gyda’r dysgwr a’r cyflogwr i sicrhau bod y lefel a’r unedau a ddewisir yn fwyaf addas ar gyfer eu rôl unigol a’u blaenoriaethau sefydliadol. Bydd y Tiwtor/Aseswr yn ymweld â’r dysgwr bob 4-6 wythnos yn ei weithle i asesu cynnydd a hefyd i osod amcanion ar gyfer y cyfnod nesaf. Bydd y dysgwr yn cael gwaith prosiect sy’n benodol i’r unedau a ddewiswyd, a bydd disgwyl iddo gasglu tystiolaeth o’i rôl o ddydd i ddydd i ddangos ei fod yn cymhwyso ei sgiliau newydd. Efallai y bydd disgwyl i’r dysgwyr fynychu seminarau/gweithdai yn ogystal â dysgu seiliedig ar waith a fydd yn canolbwyntio ar elfen wybodaeth y cymhwyster a helpu i ddatblygu dealltwriaeth, sgiliau a phrofiad yn y maes hwn.

Er mwyn cwblhau’r cymhwyster yn llwyddiannus, bydd dysgwyr yn ymgymryd â phrosiect sy’n berthnasol i’w rôl unigol a’u hamgylchedd dysgu. Byddan nhw’n ennill yr wybodaeth, yr offer a’r technegau sy’n gysylltiedig â phob uned a byddant wedyn yn eu rhoi ar waith yn eu hamgylchedd gwaith presennol. Bydd y gwaith prosiect a roddwyd a’r dystiolaeth a gasglwyd yn cael eu hadolygu yn ystod y cyfarfodydd 1-i-1 rheolaidd gyda thiwtoriaid/aseswyr a’u defnyddio at ddibenion asesu. Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn defnyddio Smart Assessor sef offeryn rheoli Prentisiaethau ar-lein sy’n rhoi modd i’r darparwr, y dysgwr a’r cyflogwr olrhain cynnydd y dysgwr yn effeithiol.

Cyfleoedd Dilyniant

Ar ôl cwblhau’r cymhwyster Lefel 3 hwn, bydd y dysgwr yn cael y dewis i symud ymlaen i gymhwyster lefel uwch yn y maes perthnasol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ôl cwblhau’r diploma Lefel 3 mewn TG, Meddalwedd, Gwe a Thelathrebu, bydd y dysgwr yn cael y dewis i ennill tystysgrif broffesiynol a gydnabyddir gan Microsoft.

Addysgir y cymhwyster gan diwtoriaid/aseswyr sydd â phrofiad eithriadol o gymhwyso methodoleg TG, Meddalwedd, Gwe a Thelathrebu yn ymarferol ac o ddarparu cymorth wedi’i deilwra i bob dysgwr unigol. 

Ariennir y cwrs hwn yn llawn (i ymgeiswyr cymwys). I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01792 284400 neu e-bostiwch training@gcs.ac.uk

Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No