Y Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cymhwyster Y Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol Lefel 3 yn rhoi modd i ymgeiswyr ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth a/neu ddilyniant gyrfa ym meysydd Marchanata Ar-lein a Chyfathrebu Digidol.

Mae’r defnydd effeithiol o’r Cyfryngau Cymdeithasol bellach yn offeryn marchnata sefydledig, ac mae’n helpu busnesau i ddatblygu eu proffil a chynyddu ymgysylltiad prynwyr. Bydd y cymhwyster hwn yn helpu’r dysgwyr i ddeall effaith y cyfryngau cymdeithasol ar fusnes a’u huwchsgilio i ddefnyddio technegau ac offer gan gynnwys technolegau cydweithredol, CRM, Meddalwedd Gwefan, Optimeiddio ac Adrodd. 

Ychwanegwyd Ebrill 2019

Gofynion Mynediad

Mae’r cymhwyster hwn yn ddelfrydol i’r rhai sy’n gweithio mewn Technolegau Digidol, Cyfathrebu neu Farchnata, ac mae’n helpu myfyrwyr sy’n mynd i mewn i’r sector hwn am y tro cyntaf neu’r rhai sy’n gobeithio uwchsgilio a datblygu eu gwybodaeth o’r cyfryngau cymdeithasol at ddibenion busnes.

Dull Addysgu’r Cwrs

Unedau Gorfodol:

 • Egwyddorion y Cyfryngau Cymdeithasol mewn Busnes
 • Egwyddorion Allweddeiriau ac Optimeiddio
 • Rheoli Rhwydweithio Cymdeithasol ar gyfer Busnes
 • Defnyddio Technolegau Cydweithredol
 • Unedau Dewisol:
  - Defnyddio’r Cyfryngau Cymdeithasol a Digidol mewn Ymgyrchoedd Marchnata
  - Meddalwedd Delweddu
  - Meddalwedd Fideo
  - Hanfodion Gwe
  - Meddalwedd Taenlenni
  - Creu Gwefannau Systemau Rheoli Cynnwys
  - Dadansoddi Datblygiadau Gwe a Chofnodi Data
  - Creu ac Optimeiddio Cynnwys ar gyfer y We
  - Egwyddorion y Cyfryngau Cymdeithasol Symudol ar gyfer Busnes
  - Egwyddorion Hysbysebu a Hyrwyddo ar y Cyfryngau Cymdeithasol
  - Deall Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid ar gyfer Busnes
  - Cyfathrebu gan Ddefnyddio Sianeli Marchnata Digidol/Gwerthu
  - Meddalwedd Gwefannau
   

Bydd y dysgwr yn cael tiwtor/aseswr pwrpasol a fydd yn gweithio’n agos gyda’r dysgwr a’r cyflogwr i sicrhau bod y lefel a’r unedau a ddewisir yn fwyaf addas ar gyfer eu rôl unigol a’u blaenoriaethau sefydliadol. Bydd y Tiwtor/Aseswr yn ymweld â’r dysgwr bob 4-6 wythnos yn ei weithle i asesu cynnydd a hefyd i osod amcanion ar gyfer y cyfnod nesaf. Bydd y dysgwr yn cael gwaith prosiect sy’n benodol i’r unedau a ddewiswyd, a bydd disgwyl iddo gasglu tystiolaeth o’i rôl o ddydd i ddydd i ddangos ei fod yn cymhwyso ei sgiliau newydd. Efallai y bydd disgwyl i’r dysgwyr fynychu seminarau/gweithdai yn ogystal â dysgu seiliedig ar waith a fydd yn canolbwyntio ar elfen wybodaeth y cymhwyster a helpu i ddatblygu dealltwriaeth, sgiliau a phrofiad yn y maes hwn.

Er mwyn cwblhau’r cymhwyster yn llwyddiannus, bydd dysgwyr yn ymgymryd â phrosiect sy’n berthnasol i’w rôl unigol a’u hamgylchedd dysgu. Byddan nhw’n ennill yr wybodaeth, yr offer a’r technegau sy’n gysylltiedig â phob uned a byddant wedyn yn eu rhoi ar waith yn eu hamgylchedd gwaith presennol. Bydd y gwaith prosiect a roddwyd a’r dystiolaeth a gasglwyd yn cael eu hadolygu yn ystod y cyfarfodydd 1-i-1 rheolaidd gyda thiwtoriaid/aseswyr a’u defnyddio at ddibenion asesu. Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn defnyddio Smart Assessor sef offeryn rheoli Prentisiaethau ar-lein sy’n rhoi modd i’r darparwr, y dysgwr a’r cyflogwr olrhain cynnydd y dysgwr yn effeithiol.

Cyfleoedd Dilyniant

Ar ôl cwblhau’r cymhwyster Lefel 3 hwn, bydd y dysgwr yn cael y dewis i symud ymlaen i gymhwyster lefel uwch yn y maes perthnasol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ôl cwblhau’r diploma Lefel 3 yn y Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol, bydd y dysgwr yn cael y dewis i ennill tystysgrif broffesiynol a gydnabyddir gan Microsoft.

Addysgir y cymhwyster gan diwtoriaid/aseswyr sydd â phrofiad eithriadol o gymhwyso methodoleg y Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol yn ymarferol ac o ddarparu cymorth wedi’i deilwra i bob dysgwr unigol. 

Ariennir y cwrs hwn yn llawn (i ymgeiswyr cymwys). I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01792 284400 neu e-bostiwch training@gcs.ac.uk

Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No