Ar-lein ac Ar y Campws

Ar-lein ac Ar y Campws

Rydym yn cynnig cyrsiau dysgu cyfunol ar y cyd â Mindful Educationgan ddarparu opsiwn astudio hyblyg sef y cyfuniad perffaith o ddysgu ar-lein ochr yn ochr â gwersi rheolaidd ar y campws.    

Mae ein hamrywiaeth o gyrsiau proffesiynol rhan-amser Ar-lein ac Ar y Campws yn cynnig y gorau o ddau fyd, rydych chi’n treulio llai o amser yn y Coleg na chyrsiau ystafell ddosbarth traddodiadol ac rydych chi’n elwa ar fod yn rhan o grŵp sy’n cwrdd yn rheolaidd â thiwtor coleg. Mae hyn yn golygu y gallwch ddewis sut, pryd a ble rydych chi am astudio.

Cliciwch yma i wybod rhagor am fuddion dysgu cyfunol  

Ar-lein ac Ar y Campws – y gorau o ddau fyd 

Ar-lein, byddwch yn astudio gwersi fideo arobryn, sydd ar gael yn ôl y galw, a gellir eu gweld ar eich ffôn, eich llechen neu’ch cyfrifiadur, sy’n golygu y gallwch chi ddewis sut, pryd a ble rydych chi am astudio. Mae pob gwers yn para tua 45 munud ac mae animeiddiadau a graffeg symudol yn cyd-fynd â hi i ddod â chysyniadau yn fyw. Mae cwestiynau ymarfer, deunyddiau gwersi y gellir eu lawrlwytho ac astudiaethau achos rhyngweithiol yn helpu i wella’r profiad dysgu ymhellach a dylai myfyrwyr ddisgwyl treulio rhwng tair a chwe awr yn astudio’n annibynnol ar-lein bob wythnos (yn dibynnu ar eich lefel astudio).

Ar y campws, rydych chi’n elwa ar ddosbarthiadau rheolaidd gyda thiwtor coleg - heb orfod ymrwymo i fynychu sawl noson bob wythnos. Bydd eich tiwtor yn adolygu’r hyn rydych wedi’i ddysgu yn ystod eich gwersi ar-lein a bydd wrth law i ddarparu arweiniad ar gynnydd ac asesu. Bydd trafodaeth reolaidd gyda chyd-ddisgyblion yn helpu i atgyfnerthu pwyntiau allweddol a bydd hefyd yn darparu’r cymorth ychwanegol a’r cymhelliant a ddaw o fod yn rhan o grŵp.

"Mae dysgu cyfunol yn golygu fy mod i’n gallu cael cydbwysedd da rhwng gwaith a theulu. Pe na bawn i’n astudio fel hyn, fyddwn i ddim yn gallu gwneud fy nghymwysterau." 
Faye McPhillips, myfyriwr Ar-lein ac Ar y Campws  

Mae’n bosibl y bydd cyllid ar gael ar gyfer y cwrs hwn trwy ein cynllun prentisiaeth neu lwybrau eraill – gofynnwch i gael rhagor o fanylion.  

Nodyn ynghylch Coronafeirws (COVID-19): Oherwydd natur ein cyrsiau Ar-lein ac Ar y Campws, gyda chysyniadau allweddol yn cael eu haddysgu ar-lein trwy ddarlithoedd fideo o safon uchel, gall myfyrwyr barhau â’u hastudiaethau yn ddi-dor gyda phellter cymdeithasol ar waith neu os bydd rhaid i’r Coleg gau. Gellir disodli rhai o’r gwersi rheolaidd ‘Ar y Campws’ gan sesiynau ‘ystafell ddosbarth rithwir’ o bell dan arweiniad tiwtoriaid coleg. Gellir addasu’r dull hyblyg hwn yn hawdd i weddu i ganllawiau’r llywodraeth a pholisïau’r Coleg.

Ein Cyrsiau Ar-lein ac Ar y Campws 

AAT Tystysgrif Sylfaen Lefel 2 mewn Cyfrifeg (Ar-lein ac Ar y Campws)  

AAT Diploma Uwch Lefel 3 mewn Cyfrifeg (Ar-lein ac Ar y Campws)  

AAT Diploma Proffesiynol Lefel 4 mewn Cyfrifeg (Ar-lein ac Ar y Campws)  

Ychwanegwyd Gorffennaf 2021