Dechreuwch eich taith i'r prifysgolion gorau...

Dechreuwch eich taith i'r prifysgolion gorau...

Rhaglen i Baratoi ar gyfer Rhydgrawnt
Mae ein rhaglen sefydledig yn eich paratoi yn y ffordd orau bosibl i gael eich derbyn gan brifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt a phrifysgolion Russell Group eraill.

Wedi’i chyflwyno trwy sesiynau tiwtorial wythnosol dan arweiniad ein tîm o diwtoriaid Rhydgrawnt arbenigol, bydd myfyrwyr yn cael gwybodaeth ynghylch sut i gynhyrchu cais effeithiol a chânt eu cefnogi drwy bob agwedd ar y broses dderbyn.

Mae’r rhaglen hefyd yn annog myfyrwyr i ddatblygu eu diddordebau academaidd ac ymateb yn feirniadol i ddadleuon a damcaniaethau cyfredol, gan gynyddu gallu myfyrwyr i gyfnewid, datblygu a chynhyrchu syniadau. Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys:

  • Seminarau ac ymweliadau preswyl yng ngholegau Caergrawnt a Rhydychen - bob blwyddyn mae dros 50 o fyfyrwyr yn cael y cyfle i ymweld â phob prifysgol a chymryd rhan mewn cyfres o weithdai a dosbarthiadau meistr sy’n benodol i’r pwnc a gyflwynir gan yr academyddion a’r cymrodyr gorau o bob sefydliad. Darperir llety i fyfyrwyr yng ngholegau'r brifysgol, gan gynnwys cinio mewn neuaddau ffurfiol, gan eu galluogi i brofi bywyd fel myfyriwr israddedig.
  • Ysgolion haf - anogir myfyrwyr i wneud cais i ysgolion haf nodedig a chystadleuol iawn ac fe’u cefnogir yn eu ceisiadau gan ein tiwtoriaid Rhydgrawnt. Y llynedd, gwahoddwyd 35 o ddisgyblion i fynychu ystod o ysgolion haf a phreswylfeydd penodol i’r pwnc yn Sutton Trust, UNIQ a Villiers Park.
  • Profion gallu a pharatoi ar gyfer asesiadau - mae nifer gynyddol o gyrsiau prifysgol (ym Mhrifysgol Rhydychen a Phrifysgolion Russell Group eraill) yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr sefyll profion gallu safonol. Mae’r profion hyn yn gwthio myfyrwyr ymhell y tu hwnt i’w meysydd llafur Safon Uwch ac yn asesu rhesymu dadansoddol, datrys problemau ac ysgrifennu traethawd. Mae ein tiwtoriaid Rhydgrawnt profiadol yn darparu cymorth wedi'i deilwra ar gyfer profion gallu o dymor yr haf yn eich blwyddyn gyntaf gan ddefnyddio hen bapurau prawf, a ategir gan weithdai pellach gan gynrychiolwyr o golegau Rhydychen a Chaergrawnt i baratoi ar gyfer profion gallu.
  • Paratoi ar gyfer ffug gyfweliad gyda chyn-fyfyrwyr Rhydgrawnt a gweithwyr proffesiynol academaidd lleol - Mae ein rhaglen paratoi ar gyfer cyfweliadau yn galluogi myfyrwyr i ddod yn wybodus ac yn hyderus wrth drafod eu diddordebau academaidd a chymryd rhan mewn syniadau heriol. Bydd pob myfyriwr sy’n gwneud cais i Rydgrawnt hefyd yn cael un ffug gyfweliad penodol i’r pwnc, a gynhelir yn allanol, a bydd adborth manwl yn cael ei ddarparu.

HE+
Ar wahoddiad Prifysgol Caergrawnt, ni yw’r unig goleg yng Nghymru sydd wedi’i ddewis i gynnig rhaglen HE+ ac rydym yn gweithredu fel yr hyb ar gyfer pob chweched dosbarth yn Abertawe.

Mae HE+ yn datblygu sgiliau academaidd ac yn annog myfyrwyr i herio eu hunain a’i gilydd mewn amgylchedd cefnogol. Mae’r rhaglen yn ysbrydoli myfyrwyr i anelu’n uchel wrth wneud dewisiadau ar gyfer y brifysgol ac yn datblygu diddordebau a gwybodaeth uwch-gwricwlaidd.

Mae HE+ hefyd yn cael ei chefnogi gan Raglen Seren Llywodraeth Cymru. Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys:

  • Digwyddiad lansio HE+ bob blwyddyn ar y cyd â Choleg Churchill, Caergrawnt.
  • Dosbarthiadau ymestyn misol i brofi pynciau ar lefel prifysgol.
  • Ymweld â Phrifysgol Caergrawnt a’i cholegau cyfansoddol ac aros dros nos.
  • Seminarau rheolaidd a gyflwynir gan Brifysgol Caergrawnt i helpu myfyrwyr i baratoi ceisiadau i brifysgolion hynod ddethol.

Rhwydwaith Seren
Coleg Gŵyr Abertawe yw’r hyb ar gyfer Rhwydwaith Seren Abertawe. Mae Rhwydwaith Seren, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn cefnogi’r myfyrwyr mwyaf galluog yn academaidd o bob ysgol wladol i gael mynediad i’r prifysgolion gorau yn y byd. Fel yr hyb, mae Coleg Gŵyr Abertawe yn trefnu gweithdai academaidd a gweithgareddau uwch-gwricwlaidd i fyfyrwyr ar draws ardal Abertawe.

Yn ystod y ddwy flynedd diwethaf, a chyda chymorth Seren, mae myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe hefyd wedi llwyddo i sicrhau lleoedd ysgoloriaeth lawn yn ysgolion haf Harvard ac Iâl ac mae hyn wedi arwain at geisiadau israddedig llwyddiannus i brifysgolion Americanaidd.

Ceisiadau i astudio meddygaeth
Mae myfyrwyr sydd wedi mynegi diddordeb yn y gwyddorau meddygol, milfeddygaeth a fferylliaeth yn cael sesiynau tiwtorial wythnosol sy’n canolbwyntio ar yrfaoedd, cysgodi gwaith, siaradwyr gwadd a cheisiadau i brifysgolion. Maen nhw hefyd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr drafod materion moesegol cyfoes a’r datblygiadau meddygol diweddaraf a chael cyngor ar dechnegau cyfweld.

Gallwch gael profiad cyfweliad a chymorth gyda dewisiadau cyrsiau gan gynfyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe sydd bellach yn gymwysedig ac yn symud ymlaen yn eu gyrfaoedd.

Mae gan y Coleg gysylltiadau cryf ag ysbytai lleol a darparwyr gofal eraill ac mae anerchiadau rheolaidd gan feddygon ymgynghorol a meddygon teulu.

Ceisiadau i Sefydliadau y Celfyddydau Perfformio
Byddwn yn mynd trwy’r broses ymgeisio gyda chi a’ch paratoi ar gyfer clyweliadau a chyfweliadau.

Diweddarwyd Gorffennaf 2019