Dechreuwch eich taith i'r prifysgolion gorau...

Dechreuwch eich taith i'r prifysgolion gorau...

Rhaglen i Baratoi ar gyfer Rhydgrawnt
Rhaglen sefydledig sy’n eich paratoi yn y ffordd orau bosibl i gael eich derbyn gan brifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt a phrifysgolion Russell Group eraill.

Mae 43 o fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe wedi cael eu derbyn i astudio yn Rhydychen neu Gaergrawnt yn y chwe blynedd diwethaf – nifer ragorol o un sefydliad.

Uchafbwyntiau:

  • Sesiynau tiwtorial wythnosol
  • Ymweld â phrifysgolion Caergrawnt a Rhydychen, ac aros dros nos yn un o’r colegau
  • Cyfweliadau paratoi gyda chynfyfyrwyr Rhydgrawnt a gweithwyr proffesiynol academaidd lleol
  • Paratoi ar gyfer prawf gallu ac asesiadau ym mhob un o’r pynciau lle maent yn ofynnol.

HE+
Ar wahoddiad Prifysgol Caergrawnt, ni yw’r unig goleg yng Nghymru sy’n cynnig HE+.

Mae HE+ yn datblygu sgiliau academaidd ac yn annog myfyrwyr i herio eu hunain a’i gilydd mewn amgylchedd cefnogol.

Mae’r rhaglen yn ysbrydoli myfyrwyr i anelu’n uchel wrth wneud dewisiadau ar gyfer y brifysgol. Mae’r rhaglen hefyd yn cael ei chefnogi gan Raglen Seren Llywodraeth Cymru.

Uchafbwyntiau:

  • Dosbarthiadau ymestyn misol i brofi pynciau ar lefel prifysgol
  • Ymweld â Phrifysgol Caergrawnt a’i cholegau cyfansoddol
  • Cael cymorth i baratoi ceisiadau i brifysgolion hynod ddethol.

Ceisiadau i astudio meddygaeth
Mae myfyrwyr sydd wedi mynegi diddordeb yn y gwyddorau meddygol, milfeddygaeth a fferylliaeth yn cael sesiynau tiwtorial wythnosol sy’n canolbwyntio ar yrfaoedd, cysgodi gwaith, siaradwyr gwadd a cheisiadau i brifysgolion. Maen nhw hefyd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr drafod materion moesegol cyfoes a’r datblygiadau meddygol diweddaraf a chael cyngor ar dechnegau cyfweld.

Gallwch gael profiad cyfweliad a chymorth gyda dewisiadau cyrsiau gan gynfyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe sydd bellach yn gymwysedig ac yn symud ymlaen yn eu gyrfaoedd.

Mae gan y Coleg gysylltiadau cryf ag ysbytai lleol a darparwyr gofal eraill ac mae anerchiadau rheolaidd gan feddygon ymgynghorol a meddygon teulu.

Y Celfyddydau Perfformio, y Cyfryngau a Cherddoriaeth
Byddwn yn mynd trwy’r broses ymgeisio gyda chi a’ch paratoi ar gyfer clyweliadau a chyfweliadau.

Updated December 2017