Gwybodaeth am Goronafeirws (COVID-19)

 

Mae’r dudalen we bwrpasol hon yn cynnwys Cwestiynau Cyffredin i helpu i gefnogi ein staff, ein myfyrwyr, rhieni ac eraill ar yr adeg heriol hon. 

Rydym yn annog yr holl staff a myfyrwyr i wirio’r dudalen we hon yn rheolaidd a dilyn ein safleoedd y cyfryngau cymdeithasol:

Trydar: @GowerCollegeSwa
Facebook: www.facebook.com/gowercollegeswansea

Gwybodaeth a chanllawiau am Goronofeirws Eich cadw'n ddiogel ac yn iach Gwybodaeth i Fyfyrwyr Gwybodaeth am arholiadau Gwybodaeth i ymgeiswyr Gwybodaeth i gyflogwyr prentisiaid Cymorth cyflogaeth

Gwybodaeth ynghylch ailagor ym mis Ionawr 2021

Rwy’n fyfyriwr amser llawn, pryd fydda i’n dychwelyd? 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno yn ddiweddar y bydd pob ysgol, coleg ac ysgol annibynnol yn parhau â dysgu o bell tan 29 Ionawr o leiaf, pan fydd y sefyllfa’n cael ei hadolygu.

Rwy’n fyfyriwr addysg uwch, pryd fydda i’n dychwelyd?

Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno yn ddiweddar y bydd pob ysgol, coleg ac ysgol annibynnol yn parhau â dysgu o bell tan 29 Ionawr o leiaf, pan fydd y sefyllfa’n cael ei hadolygu.

Rwy’n fyfyriwr rhan-amser, pryd fydda i’n dychwelyd?

Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno yn ddiweddar y bydd pob ysgol, coleg ac ysgol annibynnol yn parhau â dysgu o bell tan 29 Ionawr o leiaf, pan fydd y sefyllfa’n cael ei hadolygu.

Os ydych chi'n fyfyriwr yn y Ganolfan Ynni, bydd eich cwrs yn cael ei ohirio nes bydd Llywodraeth Cymru yn ei adolygu ymhellach ar 29 Ionawr.

Gallwch gofrestri ar gyfer cyrsiau rhan-amser yma.

Arholiadau

Byddwn yn rhoi’r diweddaraf am asesiadau ac arholiadau wrth i’r darlun ddod yn gliriach.

Ydw i’n gallu mynd i’r Ganolfan Chwaraeon i wneud ymarfer corff?

Oherwydd canllawiau Llywodraeth Cymru, nid ydym yn gwybod pryd y bydd canolfannau hamdden a champfeydd yn ailagor. Byddwn yn rhannu unrhyw ddiweddariadau unwaith y byddwn yn gwybod rhagor.

Gwybodaeth a chanllawiau am goronofeirws

Diweddariad i gyngor ar orchuddion wyneb yn y Coleg

Yn dilyn newid diweddar i ganllawiau Llywodraeth Cymru, o hyn ymlaen bydd yn orfodol i’r holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr wisgo gorchudd wyneb y tu allan yn ogystal â’r tu mewn pan fyddant ar diroedd y campysau. 

Os ydych yn gwisgo amddiffynnydd wyneb, cofiwch fod rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb hefyd. 
Yr unig adegau pan na fydd rhaid gwisgo gorchuddion wyneb yw:  

 • Mewn ystafelloedd dosbarth, wrth eistedd wrth eich desgiau. Fodd bynnag, os ydych mewn maes pwnc sydd, ar hyn o bryd, yn gofyn i chi eu gwisgo mewn gwersi, dylech barhau i wneud hynny.
 • Mewn swyddfeydd, wrth eistedd wrth eich desgiau (gan sicrhau y cedwir at yr uchafswm nifer Covid-19 a nodir ar bob drws).
 • Mewn ystafelloedd staff, wrth eistedd wrth fyrddau (gan sicrhau y cedwir at yr uchafswm nifer Covid-19 a nodir ar bob drws).
 • Wrth fwyta/yfed mewn mannau dynodedig (gall hyn fod y tu mewn neu y tu allan). 

Mae eithriadau yn berthnasol os na allwch wisgo gorchudd wyneb, mae’r rhain yn cynnwys:

 • Cyflyrau anadlu cronig sylfaenol (byddwn yn gofyn i chi ddangos eithriad meddygol)
 • Salwch corfforol neu feddyliol, anabledd neu nam
 • Bod yng nghwmni rhywun sy’n dibynnu ar ddarllen gwefusau lle mae angen iddynt gyfathrebu.

Os yw unrhyw un o’r meini prawf uchod yn berthnasol i chi, rhowch wybod i aelod o staff a fydd wedyn yn eich cyfeirio i siarad ag Ymgynghorydd Iechyd Myfyrwyr. Os ydych chi’n aelod o staff, rhowch wybod i’ch rheolwr llinell a fydd yn gallu eich cynghori ymhellach. 

I gael rhagor o wybodaeth am y newidiadau i’r cyngor, ewch i wefan LlC.

Diolch am eich ein helpu i wneud popeth y gallwn, parhewch i wneud hynny i gadw pawb yn ddiogel.

Sut i lawrlwytho ap Covid-19 GIG

Os ydych chi am…

 • wybod eich lefel risg
 • trefnu profion Covid-19
 • ein helpu ni i gadw Cymru’n ddiogel

Lawrlwythwch ap Covid-19 GIG heddiw.

App Store
Google Play

Ble alla i ddod o hyd i’r canllawiau diweddaraf ar gyfer ardal Abertawe?

I gael gwybodaeth bellach sy’n berthnasol i Ddinas a Sir Abertawe, ewch i’r gwefannau hyn"

Dewch o hyd i ganllawiau eraill yma:

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg

Darllenwch ddiweddariad Llywodraeth Cymru sy’n nodi eu cynlluniau a’u gweithredoedd ynghylch sicrhau bod ein myfyrwyr yn cadw’n ddiogel, wrth iddynt barhau i ddysgu.

Gweler dolenni defnyddiol isod:

Canllawiau cyfredol addysg bellach
Canllawiau cyfredol ar gyfer addysg uwch
Canllawiau cyfredol ar gyfer dysgu seiliedig ar waith a phrentisiaethau

Dysgu a sgiliau Ôl-16: yma, gallwch ddod o hyd i ddeunydd Llywodraeth Cymru mewn perthynas â Covid-19 (gan gynnwys Cynllun Cadernid Covid-19 ar gyfer y sector Ôl-16), a chymorth ynghylch dysgu o bell.

Beth alla i wneud i helpu i leihau lledaeniad y feirws?

Yn union fel yr annwyd cyffredin, mae’r Coronafirws fel arfer yn digwydd trwy gyswllt agos â rhywun sydd â’r haint neu drwy gyffwrdd ag arwynebau wedi’u halogi os na fyddwch yn golchi’ch dwylo’n gywir.

Mae rhai pethau syml y gallwch chi eu gwneud i atal Coronafeirws rhag lledaenu a gofalu amdanoch chi’ch hun a’r rhai o’ch cwmpas. Dyma rai canllawiau i’ch helpu:

 • Glanhewch eich dwylo yn aml trwy ddefnyddio sebon a dŵr am o leiaf 20 eiliad.
 • Defnyddiwch lanweithydd dwylo sy’n cynnwys alcohol os nad oes sebon a dŵr ar gael.
 • Peidiwch â chyffwrdd â’ch llygaid, eich trwyn na’ch ceg â dwylo heb eu golchi.
 • Wrth besychu a thisian gorchuddiwch eich ceg a’ch trwyn â phenelin wedi’i blygu neu hances bapur.
 • Sicrhewch fod eich gorsaf waith h.y. cyfrifiadur personol/gliniadur/ffôn yn cael ei glanhau’n briodol.

A ddylwn i hunan-ynysu?

 
Diweddariad pwysig:
O 10 Rhagfyr, bydd y cyfnod hunanynysu yng Nghymru yn newid o 14 i 10 diwrnod ar gyfer cysylltiadau.
Mae hyn hefyd yn berthnasol i bobl sy’n hunanynysu ar hyn o bryd a’r rhai sy’n dychwelyd o dramor.
Rhagor ar y canllawiau newydd.
 
Dylai staff neu fyfyrwyr hunan-ynysu a chadw’n glir o’r Coleg:
 • os oes ganddyn nhw coronafeirws (Covid-19) 
 • os oes ganddyn nhw symptomau coronafeirws, er enghraifft tymheredd uchel, peswch cyson newydd, neu os yw eu gallu i arogli /blasu wedi newid/gwaethygu. Gallwch hefyd ddefnyddio gwiriwr symptomau Galw Iechyd Cymru
 • os oes unrhyw un o’u cartref yn dangos unrhyw symptomau coronafeirws 
 • os ydyn nhw wedi cael cyfarwyddid gan feddyg neu GIG 111 i huan-ynysu
 • os ydyn nhw wedi cael cyfarwyddid gan brawf tracio ac olrhain Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunan-ynysu
 • os ydyn nhw wedi ymweld â gwlad ar restr cwarantin Swtddfa Dramor y DU
 • os ydyn nhw wedi bod mewn cysylltiad uniongyrchol â rhywun sydd wedi cael ei brofi’n bositif am Covid-19 (o fewn 2 fetr am 15 munud neu o fwn 1 metr am funud). 
Gall staff sy’n hunan-ynysu ond nad ydynt yn sâl barhau i weithio gartref.
 
Os ydych chi’n fyfyriwr ac wedi cael eich profi’n bositif am Covid-19, rhaid ichi roi gwybod i’r Cynghorydd Iechyd Myfyrwyr ar y campws rydych chi wedi’ch lleoli. Yna fe fydd eich tiwtor yn cael gwybod
 
Angela Clark: Campws Tycoch a Llwyn y Bryn 
 
Gill Rees: Campws Gorseinon a Llys Jiwbilî
 
Os ydych chi’n aelod o staff ac wedi derbyn canlyniad prawf positif am Covid-19, rhowch wybod i’ch rheolwr llinell ar unwaith, cyn i chi hunan-ynysu. Dylid gwneud hyn cyn gynted â phosib dros y ffôn neu ar Teams. Gallwch anfon neges ac e-bost i’r AD os oes agen.
 

Eich cadw'n ddiogel ac yn iach

Sut y byddwch chi’n sicrhau y byddaf yn ddiogel pan fyddaf yn dychwelyd i’r Coleg?

Edrychwn ymlaen at eich croesawi i Goleg Gŵyr Abertawe ym mis Medi.

Eich iechyd a diogelwch chi yw’n prif flaenoriaeth ac rydym wedi datblygu mesurau cynhwysfawr i’ch cadw chi a’n staff yn ddiogel yn ystod eich astudiaethau.

Bydd y fideo byr hwn yn rhoi syniad i chi o’r hyn sydd i’w ddisgwyl pan gyrhaeddwch y Coleg.

COVID-19 Cod Ymddygiad Myfyrwyr

Sut alla i gael mynediad i gymorth staff?

Mae gan bob aelod staff y Coleg fynediad i’n rhaglen gymorth i weithwyr Health Assured sy’n cynnig cwnsela ar-lein ac amrywiaeth o weminarau ar bynciau iechyd a lles. Gallwch ffonio nhw ar 0800 030 5182.

Mae gennym dudalen Moodle dynodedig sy’n cynnwys canllawiau, cyngor a fideos ar sut i aros yn gryf yn feddyliol ac yn gorfforol yn ystod cyfnod hwn. Defnyddiwch eich manylion mewngofnodi TG arferol i gael mynediad i’r dudalen a dewiswch yr opsiwn cofrestri​.
 

Sut alla i gael mynediad i gymorth myfyrwyr?

Byddwn ni’n cynnig cymorth lles o bell gan gynnwys Gweithgaredd y Dydd ac Awgrym Iechyd y Dydd.

Ar Moodle, gallwch ddarllen gwybodaeth ddefnyddiol gan asiantaethau allanol gan gynnwys Info Nation, Cruse, Platform ac SCVS.

Gallwch hefyd gael gafael ar y cynlluniwr lles ar y porth myfyrwyr.

I gael cymorth iechyd myfyrwyr, ffoniwch 01792 284112 neu e-bostiwch

Angela Clarke - 07789 380084
Gill Rees - 07789 396143

Mae Swyddogion Cymorth Myfyrwyr bellach yn cynnig sesiyanu cymorth un i un. Mae asesiad risg wedi cael ei gynnal yn eu swyddfeydd i sicrhau pellhau cymdeithasol 2m. Gallwch gysylltu â nhw ar y rhifau canlynol:​

Swyddog Cymorth Myfyrwyr    Ffôn Symudol
Cathy Thomas 07946 373455​
Vicki Wannel 07393 789288
Mo Qasim 07917 136101
Naima Khanom 07768 035787
Tamsyn Oates 07867 135815
Ryan McCarley 07917 352153
Ian Billington 07880 089048
Tîm Cyllid​  Ffôn Symudol
Hillary Arthur   07500 559123
Bill Jones 07500 559246

Mynediad i’r porth lles

Mae cynnal meddwl positif a iechyd corfforol cadarnhaol yn gallu bod yn anodd wrth hunan-ynysu.

Mae gennym dudalen Moodle gydag awgrymiadau, cyngor a fideos ar sut i gadw’n iach yn ystod y cyfnod heriol hwn. Defnyddiwch eich manylion mewngofnodi TG arferol i gael mynediad i’r dudalen, yna cliciwch cofrestri.

Gallwch hefyd gael gafael ar y cynlluniwr lles ar y porth myfyrwyr.

Mae angen i mi ddefnyddio’r gwasanaeth cwnsela, beth ddylwn i ei wneud?

Mae gwasanaeth cwnsela Exchange yn cynnig cwnsela wyneb yn wyneb ym mhob prif gampws. Mae asesiad risg wedi cael ei gynnal ym mhob swyddfa i sicrhau pellhau cymdeithasol 2m.

Gall Swyddog Cymorth Myfyrwyr eich atgyfeirio neu gallwch hunanatgyfeirio gan ddefnyddio’r wefan hon

Yn ogystal, gallwch gyrchu cwnsela ar-lein neu gymorth neges destun trwy glicio ar yr amlen wen ar waelod y dudalen we hon.

Os oes angen cymorth arnoch oherwydd profedigaeth, gall ein Swyddogion Cymorth Myfyrwyr eich cyfeirio at wasanaeth cwnsela The Exchange. Mae ein Hymgynghorwyr Iechyd Myfyrwyr hefyd ar gael i gynnig cymorth.

Gall Cruise helpu gyda’r canlynol:

 • Cael cymorth yn dilyn marwolaeth rhywun agos
 • Cefnogi rhywun sy’n galaru
 • Ymdopi â galar wrth ynysu

Togetherall

Os ydych chi’n teimlo bod angen arnoch gefnogaeth brys, gallwch gyrchu ein porth lles, Togetherall. Ymunwch â’r porth trwy ddefnyddio’ch manylion mewngofnodi coleg a’ch dyddiad geni.

Mae angen i mi gysylltu â Swyddog Diogelu

Swyddogion Diogelu (ar gyfer myfyrwyr amser llawn, rhan-amser a phrentisiaid)  
Ian Billington 07880 089048
Naima Khanom 07768 035787
Vicki Wannell 07393 789238
Ryan McCarley     07917 352153
Ceri Low 07800 614030
Tamsyn Oates 07867 135815
Anne Pitman 01792 284169
Swyddog Diogelu (ar gyfer prentisiaid yn unig)  
Adele Bubear     07798 822867

Mae rhagor o rifau defnyddiol i'w gweld yma.

Gallwch gysylltu â Swyddog Diogelu yn ystod oriau gwaith arferol.

Dydd Llun i ddydd Iau: 8.30am-5pm a dydd Gwener: 8.30am-4.30pm​

Os ydych chi – neu rywun rydych chi’n ei adnabod – yn dioddef o gam-drin domestig, mae llawer o wybodaeth ar gael ar wefan Cymorth i Ferched Cymru ynghylch sut i gael help.

Gwefannau defnyddiol eraill yw Shelter CymruCynllun Dyn a'r Llinell Gyngor i Ddynion.

Diogelu ar-lein: cyngor i rieni/gwarcheidwaid

Wrth ystyried yr amgylchiadau presennol, mae pobl ifanc yn debygol o dreulio llawer mwy o amser yn ymchwilio, chwarae gemau cyfrifiadurol a chyfathrebu ar-lein.

Dylai fod yn flaenoriaeth i ni gyd eu cadw’n ddiogel wrth iddynt wneud hyn, gan eu diogelu ar bob achlysur a’u hatal rhag unrhyw fath o niwed.

Ystyriwch y canlynol pan fyddwch chi, neu’ch plentyn ar-lein.

Dylai pobl ifanc:

 • Wybod yn union gyda phwy maen nhw’n siarad
 • Gwirio os ydynt yn gallu cael mynediad at adnoddau a gemau
 • Gwarchod eu henw da ar-lein
 • Agor negeseuon o ffynonellau y maent yn ymddiried ynddynt yn unig
 • Peidio â dosbarthu unrhyw fath o wybodaeth bersonol
 • Peidio â rhannu delweddau, fideos neu unrhyw ddeunydd anweddus
 • Peidio â chyfathrebu â rhywun os ydynt yn teimlo’n anghyfforddus
 • Gwybod nad yw popeth ar-lein yn adlewyrchu’r gwirionedd
 • Blocio neu riportio unrhyw un sydd yn trolio
 • Peidio ag ildio i bwysau
 • Meddwl yn ddwys cyn postio 

Dylai rhieni/gwarcheidwaid:

 • Fonitro gyda phwy y mae eu plentyn yn cyfathrebu ar-lein
 • Monitro’r cynnwys a’r deunydd sy’n cael ei gyrchu/lawrlwytho
 • Gwirio bod y cynnwys yn weddus
 • Gosod ffiniau a rheolaethau rhieni
 • Trafod gweithgarwch a thueddiadau ar-lein eu plentyn
 • Rheoli/gwirio gosodiadau preifatrwydd
 • Gwybod sut i gael gafael ar help

Gallwch adrodd unrhyw bryderon yma

Adnoddau defnyddiol eraill

Gwybodaeth i fyfyrwyr

Sut fydda i’n cyrraedd a gadael y Coleg?

Campws Gorseinon

Rydym yn rhedeg gwasanaeth bws pwrpasol i fyfyrwyr y Coleg yn unig i gampws Gorseinon ac oddi yno.

Bydd y bysiau hyn yn rhedeg yn unol â chanllawiau Covid-19 a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.

Bydd angen tocyn bws ar bob myfyriwr i deithio ar un o fysiau’r Coleg, a byddant yn gallu prynu un yng Nghampws Gorseinon.

Bydd bysiau’n gweithredu gyda’r nifer arferol o bobl a bydd rhaid i bob myfyriwr wisgo gorchuddion wyneb.

 • Fe ddylech fod yn aros am eich bws yn yr arhosfan bws 10 munud cyn bod eich bws i fod i gyrraedd
 • Gwiriwch yr arwydd ar flaen y cerbyd er mwyn darganfod ei lwybr
 • Pan fydd y bws yn agosáu, gwnewch yn siŵr ichi ddal eich llaw allan er mwyn rhoi gwybod i’r gyrwr rydych am iddo/iddi stopio. Mae hyn yn bwysig yn benodol pan nad ydych chi’n aros mewn prif arhosfan neu pan fydd bws arall yn yr arhosfan yn barod
 • Rhaid i chi ddangs eich tocyn bws i’r gyrwr bob tro, felly cadwch eich tocyn wrth law cyn camu ymlaen i’r bws. Os na fyddwch yn dangos eich tocyn bws i’r gyrwr, ni fyddwch yn cael teithio ar y bws oherwydd gofynion tracio ac olrhain y Coleg
 • Lle bo angen, efallai y byddwn yn darparu cerbyd llai (heb farc arno) o bryd i’w gilydd i’ch cludo chi i’r Coleg
 • ​Sicrhewch eich bod yn gwisgo gorchudd wyneb ar fysiau dynodedig y Coleg a phan fyddwch yn teithio ar y gwasanaethau bysiau cyhoeddus lleol
 • Cadwch at ganllawiau cadw pellter cymdeithasol lle bo’n bosib, megis wrth aros i’ch bws, wrth giwio i deithio ar y bws ac wrth gamu oddi aro
 • Wrth ichi gamu ar y bws, llenwch gefn y cerbyn yn gyntaf
 • Ar y cyfan, bydd bysiau’r Coleg yn gweithredu i’w capasiti arferol, ond mae’n bwysig eich bod yn cydymffurfio ag unrhyw arwyddion a fydd yn y cerbyd
 • Fe allai hyn gynnwys peidio ag eistedd ar rai seddi dynodedig ar rhai cerbyndau penodol. Bydd gwasanaethau bysiau cyhoeddus ar gyfer y cyhoedd yn cynnig nifer o seddi cyfyngedig ar eu bysiau a byddant yn arddangos arwyddion yn cynghori pobl ble i eistedd
 • Bydd pob cerbyd yn cael ei lanhau yn drylwyr yn ôl amserlen benodol, a bydd pwyntiau cyffwrdd yn cael eu diheintio ar ôl pob taith ac ar ddiwedd pob diwrnod
 • Wrth gyrraedd y Coleg bob bore, arhoswch yn eich sedd nes bo aelod o staff yn gofyn ichi gamu oddi ar y bws. Gwnewch yn siŵr ichi gael eich tocyn bws wrth law.

Os ydych chi’n defnyddio tocyn bws Campws Gorseinon i deithio ar un o fysiau cyhoeddus First Cymru, bydd gofyn ichi ddilyn eu rheolau nhw yn unol â chanllawiau teithio ar drafnidiaeth cyhoeddus Llywodraeth Cymru. Yn ogystal, ar hyn o bryd, mae’n rhaid ichi wisgo gorchuddion wyneb wrth ddefnyddio trafnidiaeth cyhoeddus.

Campysau Tycoch, Llwyn y Bryn a Llys Jiwbilî

Rhaid i fyfyrwyr sy’n teithio i Dycoch, Llwyn y Bryn a Llys Jiwbilî brynu tocyn bws First Cymru. Bydd hyn yn eu galluogi i diethio ar rwydwaith fysiau cyhoeddus First Cymru. Wrth ddefnyddio’r gwasanaeth, rhaid i fyfyrwyr gydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru ynglŷn â theithio ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Efallai y bydd hi’n ofynnol ichi wisgo gorchuddion wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Fe’n cynghorwyd gan First Cymru eu bod wedi cwtogi amserlenni bysiau oherwydd y sefyllfa bresennol, felly, cyn gadael, gwiriwch yr amserlen sydd i’w gweld ar eu gwefan. 

Yn ogystal, oherwydd rheolau pellter cymdeithasol, dim ond 50% o’u seddi arferol y mae First Cymru yn gallu eu cynnig ar bob un o’u cerbydau. Golyga hyn y bod risg na fydd teithwyr yn gallu teithio ar un o’u bysiau os ydyn nhw’n llawn.

Gall deithwyr wirio ap First Cymru i ddarganfod lleoliad pob bws ar fap. Mae’r ap hefyd yn dangos nifer y seddi sydd ar gael ar bob bws ar unrhyw adeg.

Nid yw rhai ardaloedd (y Gŵyr yn bennaf) yn cael eu gwasanaethu gan First Cymru. Os ydych chi’n teithio o’r ardaloedd hyn byddwch chi’n gallu prynu tocyn bws NAT, er mwyn gallu teithio ar eu bysiau nhw. Mae’r rhain hefyd yn fysiau cyhoeddus felly bydd eu rheolau nhw yn debyg i rai First Cymru.

Beth os ydw i’n fyfyriwr rhyngwladol?​

Rhaid i fyfyrwyr rhyngwladol sy’n bwriadu teithio i’r DU ddilyn y canllawiau yn unol â chyngor yr FCDO (y Swyddfa Dramor, Gymanwlad a Datblygu) ar deithio.

Rhaid iddynt wirio pa wledydd sydd wedi’u heithrio rhag gorfod ymgymryd â chyfnod o hunan-ynysu.

Mae’n bwysig cadw llygad allan am ddiweddariadau gan fod y sefyllfa’n cael ei hadolygu’n gyson.

Beth os ydw i'n fyfyriwr addysg uwch?​

Mae’r cyngor yr un peth ag ar gyfer myfyrwyr eraill yn y Coleg.

Os ydych yn dod i Goleg Gŵyr Abertawe i astudio’ch cwrs, dilynwch ein canllawiau.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’n prifysgolion partner a byddwn yn cyfleu unrhyw newidiadau i drefniadau presennol yn ôl yr angen. 

Ni fydd y newid yn y dull addysgu yn effeithio ar eich benthyciad myfyriwr a fydd yn talu yn ôl yr arfer ym mis Ebrill.

Ydw i’n gymwys i dderbyn budd-daliadau?

Mae hawl myfyrwyr i dderbyn budd-daliadau’n cael ei benderfynu yn ôl lefel addysg y myfyriwr, a’i hawl i dderbyn y budd-daliadau hynny. 

Nid yw hyn wedi newid o ganlyniad i’r sefyllfa bresennol a’r Coronafeirws.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Cyngor Abertawe.

Hoffwn wneud cais am gyllid CAWG, beth ddylwn ei wneud?

Agorwyd Cronfeydd Ariannol Wrth Gefn y Coleg (FCF) ar ddydd Mercher 3 Mehefin 2020.

Gallwch gael ffurflen o Wasanaethau Myfyrwyr neu gallwch lenwi’r ffurflen gais ar-lein a dilyn y cyfarwyddiadau i’w chyflwyno.

Rhaid bod Acrobat Reader ar eich dyfais er mwyn i chi lenwi’r ffurflen.

I lawrlwytho Acrobat Reader ar ddyfais symudol dilynwch y ddolen hon

Dewiswch Apple Store os ydych yn defnyddio dyfais Apple neu dewiswch Google Play os ydych yn defnyddio dyfais Android.

I lawrlwytho Acrobat Reader ar gyfrifiadur personol neu MAC dilynwch y ddolen hon ac ewch drwy’r cyfarwyddiadau.

Os oes angen cymorth arnoch i lenwi'ch ffurflen CAWG, cyfeiriwch at ein nodiadau canllaw.

I siarad ag aelod o’r Tîm Cyllid Myfyrwyr, ffoniwch 07500 55912307500 559246 neu e-bostiwch studentfunding@gcs.ac.uk.

Ydy’r Coleg yn rhoi ad-daliadau ar gyfer tocynnau bws?

Bydd y Coleg yn cynnig ad-daliad rhannol am yr elfen o’r tocynnau bws na ddefnyddiwyd. 

Os ydych chi’n gymwys i dderbyn ad-daliad, mae e-bost eisoes wedi cael ei anfon i’ch cyfrif e-bost myfyriwr. Mewngofnodwch i’ch cyfrif e-bost a dilynwch y cyfarwyddiadau a ddarperir.

Diolch am eich amynedd.

Gwybodaeth am arholiadau

Arholiadau ac asesiadau Haf 2021

Rydym yn aros am benderfyniadau gan Gymwysterau Cymru ac Ofqual ynghylch arholiadau ac asesiadau sydd i fod i gael eu cynnal yn Haf 2021. Ar ôl hyn, byddwn yn cyhoeddi’r dolenni i amserlenni’r arholiadau allanol.

Cofiwch fod trafodaethau’n cynnwys y posibilrwydd y bydd arholiadau ac asesiadau yn dechrau ychydig yn hwyrach na’r arfer, ond nid yw’r rheoleiddwyr wedi gwneud unrhyw benderfyniadau. Cadwch hyn mewn cof os ydych yn ystyried trefnu unrhyw wyliau haf. Rydym yn gobeithio y bydd y penderfyniadau hyn yn cael eu cyhoeddi ddechrau mis Tachwedd.

Darllenwch ddatganiad Cymwysterau Cymru yma

Mae rhai cymwysterau, a reoleiddir yng Nghymru, eisoes wedi cyhoeddi addasiadau fel Safon UG/Uwch, TGAU a’r dystysgrif her sgiliau. Gall eich darlithydd eich helpu gydag unrhyw gwestiynau am addasiadau i’r pynciau rydych chi’n eu hastudio.

Bydd ein cyrff dyfarnu galwedigaethol yn gweithio yn ôl canllawiau Ofqual ac yn cyhoeddi addasiadau neu drefniadau pan fydd y rhain wedi’u cwblhau. Rydym yn gobeithio cael hyn erbyn 23 Hydref.

Mae gen i arholiad neu asesiad yn fuan, beth sy’n digwydd nawr? 

Bydd yr holl arholiadau’n dilyn ein rheoliadau Covid-19.

Os ydych yn dost ar ddiwrnod eich arholiad dylech ddweud wrth eich darlithydd. Ni ddylech ddod os oes gennych symptomau Covid-19 neu os yw swyddog olrhain cysylltiadau wedi dweud wrthych am ynysu. Byddwn ni’n gallu gwneud trefniadau i chi sefyll yr arholiad rywbryd eto, neu os yw’n berthnasol, yn gwneud cais am ystyriaeth arbennig ar gyfer arholiad wedi’i drefnu.

 • Cyrhaeddwch 20 munud cyn y dyddiad dechrau
 • Gwisgwch orchudd wyneb nes eich bod yn eistedd wrth y ddesg a neilltuwyd i chi
 • Cyflwynwych eich rhif adnabod pan gyrhaeddwch yn yr arholiad a dilyn cyfarwyddiadau staff

Bydd holl reoliadau eraill yr arholiad yn gweithredu yn ôl yr arfer. 

Sut ydw i’n cael fy nhystysgrif o’r haf diwethaf

Caiff eich tystysgrif ei phostio i’ch cyfeiriad cartref. Os ydych wedi newid cyfeiriad, gwyliwch am e-bost gennym ni, sy’n amlinellu’r hyn sy’n rhaid i chi ei wneud.

Gwybodaeth i ymgeiswyr

Dwi eisiau gwneud cais am gwrs amser llawn, beth ddylwn i ei wneud?

Mae ceisiadau ar agor nawr am gyrsiau amser llawn sy’n dechrau ym mis Medi 2021. 

Gallwch gyrchu ein ffurflen gais yma.

Dwi eisiau gwneud cais am gwrs rhan-amser, beth ddylwn i ei wneud?

​Rydym yn falch o gyhoeddi bod cofrestru ar gyfer ein cyrsiau rhan-amser 2020/2021 bellach yn fyw.

Mae llawer o’n cyrsiau rhan-amser ar gael ar gyfer cofrestru ar-lein. Os bydd cyfweliad yn ofynnol, byddwn yn cynnal y rhain dros y ffôn os yw’n bosibl. Edrychwch ar y cardiau cwrs unigol i gael rhagor o wybodaeth.

Oherwydd Covid-19 a'r canllawiau cysylltiedig, gall myfyrwyr ddisgwyl dull addysgu cyfunol eleni. Bydd hyn yn golygu efallai y bydd cyfuniad o ddulliau ystafell ddosbarth traddodiadol ac addysgu ar-lein.​

Hoffem ddiolch i chi am eich amynedd eleni wrth i ni weithio i roi’r wedd derfynol ar ein darpariaeth ran-amser ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

Cofiwch fod y Coleg hefyd yn cynnig cymorth cyflogadwyedd a chymorth gyrfa trwy ein tîm Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol.

Dwi eisiau gwneud cais am brentisiaeth, beth ddylwn i ei wneud?

Gallwch barhau i wneud cais am brentisiaeth gyda ni. 

Bydd cyfweliadau, asesiadau a hyfforddiant yn digwydd o bell ar-lein a dros y ffôn.

Llenwch y ffurflen gais prentisiaethau a byddwn yn cysylltu â chi i drafod hyn ymhellach.​

Hoffwn wneud cais am gwrs addysg uwch, beth ddylwn ei wneud?

Dylech barhau i wneud cais am gwrs amser llawn trwy UCAS

Ar gyfer cyrsiau rhan-amser, gallwch wneud cais yma

Os oes angen cyfweliad neu glyweliad ar gyfer y cwrs, byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost i ad-drefnu. Gallai hyn fod drwy Skype neu dros y ffôn.

Os oes gennych ymholiad ynghylch cwrs addysg uwch cysylltwch â ni

Cysylltiadau defnyddiol

Ar gyfer cyrsiau amser llawn a phrentisiaethau: admissions@gcs.ac.uk 

Cyrsiau rhan-amser: info@gcs.ac.uk

Cyrsiau addysg uwch: cysylltwch â ni

Ar gyfer cyllid myfyrwyr: ffoniwch 07500 55912307500 559246 neu e-bostiwch studentfunding@gcs.ac.uk

 

Gwybodaeth i gyflogwyr prentisiaid

A fydd prentisiaethau yn cael eu hatal neu eu gohirio am y tro?

Rydym yn parhau i weithio gyda phrentisiaid (gan gynnwys prentisiaid ar seibiant gwaith gorfodol) trwy ddulliau dysgu o bell. Gall brentisiaid ryngweithio â staff y Coleg gan ddefnyddio ystafelloedd dosbarth rhithwir a galwadau fideo. Gallwn ni roi cymorth dros y ffôn ac ar e-bost hefyd.

Lle bo’n bosibl, byddwn yn parhau i asesu gwaith o bell/yn ddigidol, gan ganiatáu i brentisiaid gwblhau agweddau ar eu cwrs.

Mae cyrff dyfarnu ar hyn o bryd yn adolygu os gellir addasu asesiadau o dan yr amgylchiadau presennol. Rydym yn aros i glywed manylion pellach am hyn.

Ar gyfer cyrsiau lle nad yw’n ymarferol i wneud profion cymhwysedd a diogelwch o bell, e.e. elfennau trydanol a nwy, bydd yr amser a gollir oherwydd y Coronafeirws yn gallu cael ei ychwanegu at ddiwedd y brentisiaeth.

Sut y cynhelir adolygiadau cynnydd os na fydd aseswyr yn gallu ymweld â’r gweithle?

Lle bo’n bosibl, bydd adolygiadau cynnydd yn cael eu cynnal trwy alwadau fideo/dros y ffôn a bydd ffurflenni adolygu yn cael eu cwblhau trwy Smart Assessor.

Gall dysgwyr a chyflogwyr lofnodi adolygiadau yn ddigidol trwy ddilyn dolen a anfonir atynt drwy e-bost a mewngofnodi i Smart Assessor. 

Os nad ydych wedi defnyddio’r dull hwn o’r blaen bydd eich asesydd yn cysylltu â chi. Os nad yw hyn yn bosibl, byddwn yn cytuno ar ddulliau eraill gyda chi.

Dw i ddim yn hyderus yn defnyddio Smart Assessor / Dwi wedi anghofio fy manylion mewngofnodi

Yn y lle cyntaf, cysylltwch â’ch asesydd, a fydd yn gallu trefnu cymorth pellach ar eich cyfer. Bydd eich asesydd hefyd yn gallu ailosod eich cyfrinair Smart Assessor.

Rydym yn sylweddoli bod Smart Assessor a dysgu o bell yn newydd i lawer. Rydym wrthi’n paratoi fideos YouTube ar gyfer ein cyflogwyr a’n prentisiaid i ddangos iddynt sut i’w defnyddio.

Dwi’n pryderu bod fy mhrentis yn cael trafferthion ar hyn o bryd

Tra bydd campysau’r Coleg ar gau, cysylltwch â’ch asesydd dros y ffôn/e-bost yn y lle cyntaf.

Rydym wedi cynyddu ein hadnoddau lles ar gyfer dysgwyr ac mi fyddant yn gallu cael gafael arnynt drwy blatfform Moodle y Coleg a Smart Assessor.

Os ydych chi’n poeni am les eich prentis, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu, Adele Bubear drwy ffonio 07798 822867.

Gallwn hefyd gynnig cymorth ychwanegol i chi drwy ein hyfforddwyr dysgu, swyddogion diogelu eraill a chyfeirio dysgwyr at gymorth arbenigol, yn ôl yr angen.

Beth fydd yn digwydd i’r Cynllun Cymhelliant Cyflogwyr yn ystod y cyfnod hwn?

Os ydym wedi cadarnhau eisoes eich bod yn gyflogwr Busnes Bach/Canolig (SME) sy’n gymwys ar gyfer Gynllun Cymhelliant Llywodraeth Cymru, bydd y gefnogaeth yma yn dal yn berthnasol ar eich cyfer.

Bydd taliadau’n parhau fel arfer ar ôl wyth a 12 mis o ddyddiad cychwyn y prentis, oni bai bod y prentis wedi cymryd seibiant gorfodol o’r gwaith cyn i’r cyfnod wyth mis fynd heibio.

Mewn achosion o’r fath, bydd y Taliad Cymhelliant Cyflogwr yn cael ei drosglwyddo i’r cyflogwr unwaith y bydd y prentis wedi dychwelyd i’r gwaith ar ôl ei seibiant gorfodol.

Cymorth cyflogaeth

Sut alla i gael gafael ar gymorth cyflogadwyedd?​

E-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales neu ffoniwch 01792 284450.

Sut ydw i’n cael gafael ar asesiadau ESOL?​

Rydym yn parhau i gynnig asesiadau ESOL rhithwir ar Microsoft Teams.

I fwcio apwyntiad, cysylltwch â ni neu ffoniwch 01792 284450.