Gwybodaeth am Goronafeirws (COVID-19)

 

Y diweddaraf gan y Pennaeth ar fideo

 

Yn sgil yr heriau a’r ansicrwydd parhaus mewn perthynas â Covid-19, mae’r Coleg wedi penderfynnu gohirio addysgu wyneb yn wyneb i fyfyrwyr ar draws pob campws. Mae hyn hefyd yn berthnasol i glentiaid ein hyb cyflogaeth yn Ffordd y Brenin.

Rydym nawr yn addysgu ar-lein ac o bell yn unig.

Wrth wneud hyn, ein blaenoriaeth dros yr wythnosau nesaf yw cefnogi ein myfyrwyr a’n staff.

Diolch i chi am eich amynedd a’ch cydweithrediad parhaus ar adeg anodd iawn.

Cadwch yn ddiogel

Mark Jones
Pennaeth

***

Mae’r dudalen we bwrpasol hon yn cynnwys Cwestiynau Cyffredin i helpu i gefnogi ein staff, ein myfyrwyr, rhieni ac eraill ar yr adeg heriol hon. Bydd yn cynnwys dolenni defnyddiol i’r canllawiau diweddaraf gan y Llywodraeth, sefydliadau iechyd cyhoeddus a’r GIG.

Rydym yn annog yr holl staff a myfyrwyr i wirio’r dudalen we hon yn rheolaidd a dilyn ein safleoedd y cyfryngau cymdeithasol:

Trydar: @GowerCollegeSwa
Facebook: www.facebook.com/gowercollegeswansea

Gwybodaeth a chanllawiau am Goronofeirws Eich cadw'n Ddiogel Eich cadw’n dda Gwybodaeth I fyfyrwyr Gwybodaeth am Ddilyniant Cwrs Gwybodaeth am arholiadau Gwybodaeth i ymgeiswyr Gwybodaeth i gyflogwyr prentisiaid ​Gwybodaeth i rieni/warcheidwaid Cynlluniau teithio Dolenni defnyddiol

Gwybodaeth a chanllawiau am goronofeirws

Ble alla i ddod o hyd i’r canllawiau diweddaraf?

Mae’r sefyllfa’n datblygu’n gyflym. Gofynnir i staff a myfyrwyr fynd i’r gwefannau canlynol a’u darllen i gael yr wybodaeth a’r canllawiau diweddaraf:

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg

Darllenwch ddiweddariad Llywodraeth Cymru sy’n nodi eu cynlluniau a’u gweithredoedd ynghylch sicrhau bod ein myfyrwyr yn cadw’n ddiogel, wrth iddynt barhau i ddysgu.

Gweler dolenni defnyddiol isod:

Canllawiau cyfredol addysg bellach
Canllawiau cyfredol ar gyfer addysg uwch
Canllawiau cyfredol ar gyfer dysgu seiliedig ar waith a phrentisiaethau

Beth alla i wneud i helpu i leihau lledaeniad y feirws?

Yn union fel yr annwyd cyffredin, mae’r Coronafirws fel arfer yn digwydd trwy gyswllt agos â rhywun sydd â’r haint neu drwy gyffwrdd ag arwynebau wedi’u halogi os na fyddwch yn golchi’ch dwylo’n gywir.

Mae rhai pethau syml y gallwch chi eu gwneud i atal Coronafeirws rhag lledaenu a gofalu amdanoch chi’ch hun a’r rhai o’ch cwmpas. Dyma rai canllawiau i’ch helpu:

 • Glanhewch eich dwylo yn aml trwy ddefnyddio sebon a dŵr am o leiaf 20 eiliad.
 • Defnyddiwch lanweithydd dwylo sy’n cynnwys alcohol os nad oes sebon a dŵr ar gael.
 • Peidiwch â chyffwrdd â’ch llygaid, eich trwyn na’ch ceg â dwylo heb eu golchi.
 • Wrth besychu a thisian gorchuddiwch eich ceg a’ch trwyn â phenelin wedi’i blygu neu hances bapur.
 • Sicrhewch fod eich gorsaf waith h.y. cyfrifiadur personol/gliniadur/ffôn yn cael ei glanhau’n briodol.

A ddylwn i hunan-ynysu?

Os oes gennych beswch parhaus newydd a/neu dymheredd uchel, y cyngor presennol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yw y dylech hunan-ynysu.

Gallwch hefyd ddefnyddio gwiriwr symptomau Galw Iechyd Cymru.

Cydymffurfio gyda’r Gymraeg 

Er bod ein campysau yn parhau i fod ar gau, mae’r Coleg yn ymrwymedig i gydymffurfio â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 a Safonau’r iaith Gymraeg ym mhob agwedd o’i waith dyddiol.

Eich cadw'n ddiogel

Pa gamau ydyn ni’n eu cymryd?

Byddwn yn parhau i gymryd arweiniad gan y Llywodraeth a byddwn yn seilio unrhyw benderfyniadau ar eu cyngor. Gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth a’r cyngor diweddaraf ar goronafeirws ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r canllawiau diweddaraf ar gyfer lleoliadau addysgol ar wefan GOV.UK.

Mae Uwch Dîm Rheoli’r Coleg yn cyfarfod yn aml i sicrhau bod gennym yr wybodaeth ddiweddaraf a bod risg yn cael ei hasesu’n barhaus i’n galluogi i gymryd camau priodol os bydd angen.

A yw’r Coleg yn gweithredu yn ôl yr arfer?

Gan fod ein campysau ar gau i fyfyrwyr a staff, rydym bellach yn gweithio o bell ac mae cymuned gyfan y Coleg yn darparu busnes fel arfer, felly ceisiwch gadw mewn cysylltiad â ni.

Rydym yn ymateb i e-byst a negeseuon eraill cyn gynted â phosibl, ond yn anffodus ni allwn ateb rhai o’n rhifau llinell dir. Bydd staff â ffonau symudol y Coleg yn parhau i’w defnyddio.

Byddwn yn ceisio eich cefnogi cymaint â phosibl wrth weithio o bell yn ystod oriau gwaith arferol y Coleg.

Ein blaenoriaeth dros y dyddiau a’r wythnosau nesaf fydd cefnogi ein myfyrwyr a’n staff wrth i ni wneud y newidiadau hyn. 

Os oes gennych ymholiad cyffredinol, anfonwch e-bost atom yn info@gcs.ac.uk a byddwn yn ateb cyn gynted ag y gallwn.

Diolch i chi am eich amynedd a’ch cydweithrediad parhaus ar adeg anodd iawn.

A yw’r Coleg yn caniatáu ymwelwyr allanol?

Pan fo’n bosibl, rydym yn bwriadu cynnal cyfarfodydd ac ati o bell.

Yn achos ein contractwyr a gomisiynwyd, mae’n fusnes fel arfer ar hyn o bryd.​

Bydd unrhyw anerchiadau a drefnwyd gyda siaradwyr gwadd yn cael eu gohirio oni bai eu bod yn cael eu cynnal o bell.

Mae angen i mi gysylltu â Swyddog Diogelu

Er bod campysau’r Coleg ar gau ar hyn o bryd, byddwch yn gallu cysylltu â’r aelodau staff canlynol o hyd:

Swyddogion Diogelu (ar gyfer myfyrwyr amser llawn, rhan-amser a phrentisiaid)  
Ian Billington 07880 089048
Naima Khanom 07768 035787
Vicki Wannell 07393 789238
Ryan McCarley     07917 352153
Ceri Low 07800 614030
Tamsyn Oates 07867 135815
Anne Pitman 01792 284169
Swyddog Diogelu (ar gyfer prentisiaid yn unig)  
Adele Bubear     07798 822867

Mae rhagor o rifau defnyddiol i'w gweld yma.

Gallwch gysylltu â Swyddog Diogelu yn ystod oriau gwaith arferol.

Dydd Llun i ddydd Iau: 8.30am-5pm a dydd Gwener: 8.30am-4.30pm​

Os ydych chi – neu rywun rydych chi’n ei adnabod – yn dioddef o gam-drin domestig, mae llawer o wybodaeth ar gael ar wefan Cymorth i Ferched Cymru ynghylch sut i gael help.

Gwefannau defnyddiol eraill yw Shelter CymruCynllun Dyn a'r Llinell Gyngor i Ddynion.

Diogelu ar-lein: cyngor i rieni/gwarcheidwaid

Wrth ystyried yr amgylchiadau presennol, mae pobl ifanc yn debygol o dreulio llawer mwy o amser yn ymchwilio, chwarae gemau cyfrifiadurol a chyfathrebu ar-lein.

Dylai fod yn flaenoriaeth i ni gyd eu cadw’n ddiogel wrth iddynt wneud hyn, gan eu diogelu ar bob achlysur a’u hatal rhag unrhyw fath o niwed.

Ystyriwch y canlynol pan fyddwch chi, neu’ch plentyn ar-lein.

Dylai pobl ifanc:

 • Wybod yn union gyda phwy maen nhw’n siarad
 • Gwirio os ydynt yn gallu cael mynediad at adnoddau a gemau
 • Gwarchod eu henw da ar-lein
 • Agor negeseuon o ffynonellau y maent yn ymddiried ynddynt yn unig
 • Peidio â dosbarthu unrhyw fath o wybodaeth bersonol
 • Peidio â rhannu delweddau, fideos neu unrhyw ddeunydd anweddus
 • Peidio â chyfathrebu â rhywun os ydynt yn teimlo’n anghyfforddus
 • Gwybod nad yw popeth ar-lein yn adlewyrchu’r gwirionedd
 • Blocio neu riportio unrhyw un sydd yn trolio
 • Peidio ag ildio i bwysau
 • Meddwl yn ddwys cyn postio 

Dylai rhieni/gwarcheidwaid:

 • Fonitro gyda phwy y mae eu plentyn yn cyfathrebu ar-lein
 • Monitro’r cynnwys a’r deunydd sy’n cael ei gyrchu/lawrlwytho
 • Gwirio bod y cynnwys yn weddus
 • Gosod ffiniau a rheolaethau rhieni
 • Trafod gweithgarwch a thueddiadau ar-lein eu plentyn
 • Rheoli/gwirio gosodiadau preifatrwydd
 • Gwybod sut i gael gafael ar help

Gallwch adrodd unrhyw bryderon yma

Adnoddau defnyddiol eraill

Eich cadw’n dda

Sut alla i gael mynediad i gymorth staff?

Mae gan bob aelod staff y Coleg fynediad i’n rhaglen gymorth i weithwyr Health Assured sy’n cynnig cwnsela ar-lein ac amrywiaeth o weminarau ar bynciau iechyd a lles. Gallwch ffonio nhw ar 0800 030 5182.

Mae gennym dudalen Moodle dynodedig sy’n cynnwys canllawiau, cyngor a fideos ar sut i aros yn gryf yn feddyliol ac yn gorfforol yn ystod cyfnod hwn. Defnyddiwch eich manylion mewngofnodi TG arferol i gael mynediad i’r dudalen a dewiswch yr opsiwn cofrestri​.
 

Sut alla i gael mynediad i gymorth myfyrwyr?

Byddwn ni’n cynnig cymorth lles o bell gan gynnwys Gweithgaredd y Dydd ac Awgrym Iechyd y Dydd.

Ar Moodle, gallwch ddarllen gwybodaeth ddefnyddiol gan asiantaethau allanol gan gynnwys Info Nation, Cruse, Platform ac SCVS.

Tudalen hafan Moodle 

I gael cymorth iechyd myfyrwyr, ffoniwch 01792 284112 neu e-bostiwch

Angela Clarke 
Sam Hood
Gill Rees

Gallwch gysylltu â’n Swyddogion Cymorth Myfyrwyr yn ystod oriau gwaith drwy e-bost neu dros y ffôn.

Swyddog Cymorth Myfyrwyr    Ffôn Symudol
Vicki Wannel 07393 789288
Mo Qasim 07917 136101
Naima Khanom 07768 035787
Tamsyn Oates 07867 135815
Ryan McCarley 07917 352153
Joanne Harris 07946 373455
Ian Billington 07880 089048
Tîm Cyllid​  Ffôn Symudol
Hillary Arthur   07500 559123
Bill Jones 07500 559246

Mynediad i’r porth lles

Mae cynnal meddwl positif a iechyd corfforol cadarnhaol yn gallu bod yn anodd wrth hunan-ynysu.

Mae gennym dudalen Moodle gydag awgrymiadau, cyngor a fideos ar sut i gadw’n iach yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Defnyddiwch eich manylion mewngofnodi TG arferol i gael mynediad i’r dudalen, yna cliciwch cofrestri.

Mae angen i mi ddefnyddio’r gwasanaeth cwnsela, beth ddylwn i ei wneud?

Os bydd y Coleg yn cau, bydd gwasanaeth cwnsela Exchange yn cynnig cymorth dros y ffôn. Gall Swyddog Cymorth Myfyrwyr eich cyfeirio.

Yn ogystal, gallwch gyrchu cwnsela ar-lein neu gymorth neges destun trwy glicio ar yr amlen wen ar waelod y dudalen we hon.

Os oes angen cymorth arnoch oherwydd profedigaeth, gall ein Swyddogion Cymorth Myfyrwyr eich cyfeirio at wasanaeth cwnsela The Exchange. Mae ein Hymgynghorwyr Iechyd Myfyrwyr hefyd ar gael i gynnig cymorth.

Gall Cruise helpu gyda’r canlynol:

 • Cael cymorth yn dilyn marwolaeth rhywun agos
 • Cefnogi rhywun sy’n galaru
 • Ymdopi â galar wrth ynysu

 

https://www.cruse.org.uk/

Gwybodaeth i fyfyrwyr

Neges i fyfyrwyr gan y Pennaeth Mark Jones (12 Mai)

Mae wedi bod yn dair wythnos ers i mi roi’r newyddion diweddaraf i chi am y cynnydd y mae’r Coleg yn ei wneud ar yr ystod o heriau rydym yn eu hwynebu ar hyn o bryd.

Hoffwn ddiolch eto i bob un ohonoch am eich ymroddiad parhaus i’ch astudiaethau. Er bod staff yn parhau i addysgu a darparu cymorth tiwtorial a bugeiliol ar-lein, mae’ch ymateb wedi bod yn ardderchog ac yn amlwg bydd yn helpu i’ch paratoi ar gyfer eich cam nesaf, beth bynnag y bo.

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae rhagor o wybodaeth wedi dod i’r fei gan y gwahanol gyrff arholi mewn perthynas ag asesu a graddio’ch perfformiad, ond rydym yn dal i aros am fwy o eglurder gan nifer o’r byrddau arholi galwedigaethol. O ran Safon Uwch, er enghraifft, bydd eich perfformiad yn cael ei asesu gan eich darlithwyr Coleg ac yn seiliedig ar eich holl waith a aseswyd hyd at ac yn cynnwys 20 Mawrth.

Yna bydd y byrddau arholi yn edrych ar ddosbarthiad arfaethedig pob sefydliad o gymharu â dosbarthiad gwirioneddol y graddau mewn blynyddoedd blaenorol. Felly, er enghraifft, pe bai 40% o fyfyrwyr wedi cael A* yn ystod y blynyddoedd blaenorol, yna byddai disgwyl i ganran debyg gael A* eleni. Felly, credwn fod mantais wirioneddol gan ein myfyrwyr Coleg gan fod ein proffil graddau yn y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn ardderchog.

Ffocws allweddol arall i ni ar hyn o bryd yw paratoi ar gyfer llacio neu leddfu’r cyfyngiadau yn rhannol rywbryd yn y dyfodol agos gobeithio.

Yn amlwg mae ystod eang o heriau o’n blaenau. Mae’r rhain yn cynnwys yr angen i gynnal pellter cymdeithasol trwy drefnu dosbarthiadau llai o faint o bosibl ochr yn ochr ag ystafelloedd dosbarth, gweithdai a labordai a sicrhau bod gan bawb fynediad at gyfarpar diogelu personol - ac er nad oes gennym unrhyw ddyddiad gwirioneddol i weithio tuag ato, mae’r gwaith cynllunio’n mynd rhagddo’n dda.

Fodd bynnag, dim ond rhan o’r darlun yw hwn o hyd. Pan ddychwelwch, i rai bydd asesiadau ar ôl i’w cwblhau ac, i lawer o rai eraill, bydd angen dal i fyny a chwblhau rhannau o’ch cwrs.

Byddwn hefyd yn anelu at sicrhau eich bod yn cael cyfle i symud ymlaen i’ch cam nesaf fel rhan o’n Gwarant Coleg Gŵyr Abertawe a bydd angen cynnwys hyn mewn amserlenni unigol.

Yn ogystal, gan fod y farchnad gyflogaeth yn debygol o fod hyd yn oed yn fwy cystadleuol wrth symud ymlaen, rydym yn awyddus i roi cymorth sydd hyd yn oed yn fwy penodol i chi yn y maes hwn.

Cadwch yn ddiogel a chadwch mewn cysylltiad.

Mark Jones
Pennaeth

Cadw mewn cysylltiad

Gan fod ein campysau ar gau i fyfyrwyr a staff, rydym bellach yn gweithio o bell ac mae cymuned gyfan y Coleg yn darparu busnes fel arfer, felly ceisiwch gadw mewn cysylltiad â ni.

Rydym yn ymateb i e-byst a negeseuon eraill cyn gynted â phosibl, ond yn anffodus ni allwn ateb rhai o’n rhifau llinell dir. Bydd staff â ffonau symudol y Coleg yn parhau i’w defnyddio.

Byddwn yn ceisio eich cefnogi cymaint â phosibl wrth weithio o bell yn ystod oriau gwaith arferol y Coleg.

Os oes gennych ymholiad cyffredinol, anfonwch e-bost atom yn info@gcs.ac.uk a byddwn yn ateb cyn gynted ag y gallwn.​

Beth am fy lleoliad gwaith?

Os gofynnwyd i chi beidio â mynychu eich lleoliad gwaith gorfodol, gwnewch yn siŵr bod eich tiwtor/darlithydd yn ymwybodol. Bydd y Coleg yn cofnodi hyn ac yn ceisio lliniaru’r sefyllfa, h.y. dod o hyd i ddewisiadau eraill neu gynnig amser ychwanegol.

Beth os ydw i’n fyfyriwr rhyngwladol?

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol ac yn dychwelyd adref, rhaid i chi roi gwybod i’r swyddfa ryngwladol cyn mynd (international@gcs.ac.uk).

Fodd bynnag, dylech gadw i fyny â’ch astudiaethau gystal ag y gallwch drwy’r deunydd a’r platfformau ar-lein a chadw mewn cysylltiad â’r Coleg.  

Beth os ydw i'n fyfyriwr addysg uwch?​

Mae’r cyngor yr un peth ag ar gyfer myfyrwyr eraill yn y Coleg.

Os ydych yn dod i Goleg Gŵyr Abertawe i astudio’ch cwrs, dilynwch ein canllawiau.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’n prifysgolion partner a byddwn yn cyfleu unrhyw newidiadau i drefniadau presennol yn ôl yr angen. 

Ni fydd y newid yn y dull addysgu yn effeithio ar eich benthyciad myfyriwr a fydd yn talu yn ôl yr arfer ym mis Ebrill.

Ydw i’n gymwys i dderbyn budd-daliadau?

Mae hawl myfyrwyr i dderbyn budd-daliadau’n cael ei benderfynu yn ôl lefel addysg y myfyriwr, a’i hawl i dderbyn y budd-daliadau hynny. 

Nid yw hyn wedi newid o ganlyniad i’r sefyllfa bresennol a’r Coronafeirws.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Cyngor Abertawe.

Dwi ar fin dechrau cwrs rhan-amser, beth fydd yn digwydd?

Oherwydd y sefyllfa bresennol, ni fydd y Coleg yn cyflwyno nac yn dechrau unrhyw gyrsiau rhan-amser o ddydd Llun 23 Mawrth.

Os ydych wedi cofrestru ar gwrs ond heb ei ddechrau eto, rydym yn bwriadu ad-drefnu’r cyrsiau hyn yn y dyfodol. Os nad yw’r dyddiad dechrau a ad-drefnir ar gyfer eich cwrs rhan-amser yn addas i chi, gallwch wneud cais am ad-daliad trwy anfon y ffurflen hon i references@coleggwyrabertawe.ac.uk pan fydd y sefyllfa’n gliriach.

Byddwn yn prosesu cyn gynted ag y bo modd. Diolch am eich amynedd yn ystod y broses hon.

Os ydych wedi’ch cofrestru ar gwrs ar hyn o bryd ac wedi dechrau, rydym yn addysgu o bell pan fo’n bosibl.
Byddwn yn cysylltu â chi gyda dyddiad dechrau newydd pan fydd y sefyllfa’n gliriach.​

Os bydd y Coleg yn cau, a fyddaf yn dal i dderbyn fy LCA?

Byddwch. Byddwn yn dal i brosesu taliadau LCA.

Hoffwn wneud cais am gyllid CAWG, beth ddylwn ei wneud?

Mae Cronfa Ariannol Wrth Gefn (CAWG) y Coleg yn agor ddydd Mercher 3 Mehefin 2020.

Llenwch y ffurflen gais a dilyn y cyfarwyddiadau i’w chyflwyno.

Rhaid bod Acrobat Reader ar eich dyfais er mwyn i chi lenwi’r ffurflen.

I lawrlwytho Acrobat Reader ar ddyfais symudol dilynwch y ddolen hon

Dewiswch Apple Store os ydych yn defnyddio dyfais Apple neu dewiswch Google Play os ydych yn defnyddio dyfais Android.

I lawrlwytho Acrobat Reader ar gyfrifiadur personol neu MAC dilynwch y ddolen hon ac ewch drwy’r cyfarwyddiadau.

Gwneud cais i sefydliadau addysg uwch

Mae’r diweddariad hwn yn cynnwys gwybodaeth am ddiwrnod canlyniadau, cyllid, clirio, UCAS ychwanegol, addasiad a derbyn i brifysgolion.

Clirio
Mae clirio yn agor dydd Llun 6 Gorffennaf (ceisiadau UCAS terfynol i’w cyflwyno erbyn 30 Mehefin). Os oes gennych gynnig amodol neu ddiamod, cewch gyfle i newid eich dewis pan gewch eich graddau.

Mae’r opsiwn hunan-ryddhau i glirio ar waith eto eleni, ynghyd â’r opsiwn addasiad. Bydd hwn yn cael ei ategu gan wasanaeth newydd gan UCAS o’r enw Clirio +, a fydd yn paru ymgeiswyr nad oes ganddynt gynigion i gyrsiau perthnasol â lleoedd gwag a allai fod o ddiddordeb iddynt.

Efallai eich bod wedi clywed y bydd rheolaethau ar y nifer derbyn i addysg uwch eleni. Fodd bynnag, bydd prifysgolion yn gallu recriwtio 5% ychwanegol o fyfyrwyr domestig, uwchlaw eu niferoedd a ragwelir, yn y flwyddyn academaidd nesaf. Yn Lloegr, mae gan y Llywodraeth y disgresiwn i ddyrannu 5,000 o leoedd ychwanegol ar gyfer cyrsiau nyrsio, bydwreigiaeth, neu berthynol i iechyd.

Derbyn cynnig
Os ydych wedi derbyn cynnig, yn bodloni’r amodau ac yn penderfynu derbyn y lle, nid oes dim wedi newid.

Bydd diwrnod canlyniadau Safon Uwch a galwedigaethol yn aros yr un fath: dydd Iau 13 Awst.

Mae’r dyddiad cau ar gyfer penderfyniadau pendant ac yswiriant wedi cael eu hymestyn i ddydd Iau 18 Mehefin i bob myfyriwr.

Ffioedd cwrs
Mae ffioedd cwrs prifysgolion yn Lloegr yn aros yr un fath ar gyfer y flwyddyn nesaf. Nid oes cyhoeddiad eto ar gyfer prifysgolion yng Nghymru.

O ran cyllid myfyrwyr, os ydych eisoes wedi llenwi’r ffurflen ond bellach yn teimlo bod incwm eich cartref wedi lleihau, efallai y byddai’n werth cysylltu â Chyllid Myfyrwyr Cymru i’w hysbysu oherwydd efallai y byddwch bellach yn gymwys i gael cymorth ychwanegol.

Mae gan Gyllid Myfyrwyr Cymru dudalen Cwestiynau Cyffredin rhagorol ar eu gwefan.

Y diweddaraf gan UCAS
Mae UCAS yn cynnal sesiynau Holi ac Ateb byw yn rheolaidd ar Facebook a diweddariadau ar Twitter.

Bydd UCAS ychwanegol, ar gyfer myfyrwyr nad oes ganddynt gynigion ar hyn o bryd, yn aros ar agor tan ddydd Sul 5 Gorffennaf.

Mae addasiad UCAS, ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cael canlyniadau gwell nag yr oeddent yn eu disgwyl ac felly sydd am wneud cais am gwrs lle mae angen graddau uwch, yn agor ddydd Iau 13 Awst.

Astudio AU yng Ngholeg Gŵyr Abertawe
Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau addysg uwch, a ddyfernir gan Brifysgolion blaenllaw ac a addysgir mewn Canolfan Brifysgol bwrpasol. Mae gennym ddull hynod gefnogol a rhyngweithiol, ac mae’r dosbarthiadau’n fach. Gallai’r opsiwn hwn fod yn gyfle delfrydol i’r myfyrwyr hynny y mae eu haddysg wedi cael ei heffeithio efallai yn ystod y flwyddyn academaidd hon.

Gwneir cais trwy UCAS

Mae rhagor o wybodaeth a chyngor i’w cael yn https://www.gcs.ac.uk/cy/higher-education

Mae’r Coleg hefyd yn cynnig bwrsarïau hyd at £1,000 y flwyddyn i fyfyrwyr amser llawn.

Crynodeb

Mae’r sefyllfa’n newid yn rheolaidd, ac felly cadwch lygad ar y dudalen we hon ar gyfer y diweddaraf.

Cadwch lygad ar eich e-byst hefyd a’ch Advisor Track yn rheolaidd, a bydd unrhyw wybodaeth a gaiff y Coleg yn cael ei rhoi i’ch tiwtoriaid personol.

Gallwch gael gwybodaeth am ganllawiau diweddaraf UCAS yma: ucas.com/coronavirus

Gwybodaeth am ddilyniant cwrs 

Dwi’n fyfyriwr cyfredol a dwi am symud ymlaen i lefel nesaf fy nghwrs, beth sy’n digwydd?

Nid oes angen i chi wneud cais am lefel nesaf eich cwrs. Cewch eich gwahodd yn awtomatig i ddod i mewn am gyfweliad cofrestru yn ddiweddarach eleni i symud ymlaen i lefel nesaf eich cwrs. Byddwn yn cyfathrebu â chi drwy e-bost a neges destun.

Yn ystod y cyfnod hwn o ddysgu o bell, mae’n bwysig eich bod yn cadw mewn cysylltiad â’ch darlithwyr ac yn cyflwyno gwaith cwrs gofynnol.

Fel rhan o’r cyfweliad cofrestru byddwn yn trafod eich ymrwymiad yn ystod yr amser hwn i ffwrdd o’r Coleg ac yna’n penderfynu ar y cwrs priodol i’ch cofrestru.

Dwi’n fyfyriwr cyfredol a dwi am symud ymlaen i gwrs gwahanol yn y Coleg, beth sy’n digwydd?

Gallwch ymgeisio am gwrs gwahanol trwy gwblhau cais yma

Bydd ein tîm Derbyniadau mewn cysylltiad trwy e-bost i gynnig lle amodol i chi ar y cwrs a rhoi gwybod i chi pryd y bydd angen i chi ddod i mewn am gyfweliad cofrestru ym mis Awst.

Yn ystod y cyfnod hwn o ddysgu o bell, mae’n bwysig eich bod yn cadw mewn cysylltiad â’ch darlithwyr ac yn cyflwyno gwaith cwrs gofynnol.

Fel rhan o’r cyfweliad cofrestru byddwn yn trafod eich ymrwymiad yn ystod yr amser

Sut i gadw i fyny â’ch astudiaethau o bell – rhai awgrymiadau defnyddiol

Mae’n bwysig iawn eich bod yn parhau â’ch astudiaethau gystal ag y gallwch wrth weithio gartref. Cofiwch edrych ar eich e-CDU yn rheolaidd i gael y diweddaraf. Mae staff y Coleg ar gael drwy e-bost i’ch helpu felly cadwch mewn cysylltiad.

Os ydych yn fyfyriwr Safon Uwch
Bydd eich darlithwyr eisoes wedi gwneud trefniadau i’ch helpu gyda dysgu o bell ac felly dylech gyflawni’r gweithgareddau sydd wedi cael eu rhoi ar waith i chi.

Myfyrwyr UG – bydd eich darlithwyr yn cwblhau adroddiadau cynnydd manwl a gaiff eu defnyddio ar gyfer trafodaeth ynghylch parhau â’ch pynciau ar Safon U2.

Os ydych yn fyfyriwr galwedigaethol ar Lefel 3
Bydd eich darlithwyr eisoes wedi gwneud trefniadau i’ch helpu gyda dysgu o bell ac felly dylech gyflawni’r gweithgareddau sydd wedi cael eu rhoi ar waith i chi.

Mae’n bwysig eich bod yn parhau i gwblhau’ch gwaith wedi’i asesu oherwydd bydd eich darlithwyr yn cwblhau adroddiadau cynnydd manwl.

Os ydych yn fyfyriwr galwedigaethol ar Lefelau 1 neu 2
Er bod dysgu ac addysgu wyneb i wyneb wedi cael eu hatal am y tro, bydd rhaid i chi barhau i gwblhau’r tasgau a’r gweithgareddau sydd wedi cael eu gosod i chi.

Cadwch mewn cysylltiad â’ch tiwtoriaid fel y gallwch gwblhau’ch cwrs yn llwyddiannus eleni a symud ymlaen i’r cam nesaf yn y Coleg.

Gwybodaeth am arholiadau

A fydd arholiadau’n cael eu gohirio?

Yn dilyn y cyhoeddiad ar ddydd Mercher 18 Mawrth, bydd pob arholiad UG/Safon Uwch a TGAU yr haf hwn yn cael ei ganslo.

Byddwn yn parhau i ddarparu gwersi o bell le bynnag y bo modd. Dylech barhau i gyflwyno unrhyw aseiniadau neu waith a osodwyd gan eich tiwtoriaid.

Ar gyfer rhai cymwysterau, mae cyrff dyfarnu wedi cyhoeddi sut y bydd myfyrwyr yn cael eu graddio, er mwyn iddynt symud ymlaen.

Fodd bynnag, bydd angen cynnal rhyw fath o asesiad/arholiad ar gyfer rhai cymwysterau. Fel rheol cymwysterau ydynt sy’n rhoi trwydded i ymarfer neu rhai sy’n mesur cymhwysedd mewn maes penodol. Mae rhagor o fanylion i’w gweld yn y canllawiau isod.

Byddwn yn eich diweddaru cyn gynted ag y bydd cyrff dyfarnu yn cwblhau’r trefniadau hyn.

Canllawiau ar gyfer Safon UG/Uwch a TGAU

Mae cyrsiau Safon UG/Uwch a TGAU yn cael eu rheoleiddio yn y DU gan wahanol gyrff. Yma yng Nghymru, mae holl gymwysterau CBAC yn cael eu rheoleiddio gan Gymwysterau Cymru.

Fel Coleg rydym yn defnyddio rhai byrddau arholi eraill, fel AQA, Eduquas, OCR a Pearson Edexcel i addysgu’r cyrsiau na chynigir gan CBAC. Mae’r rhain yn cael eu rheoleiddio gan Ofqual, o dan yr Adran Addysg yn Lloegr.

Yng Nghymru, os ydych yn dilyn pwnc CBAC, mae’ch gradd UG yn cyfrif tuag at eich gradd Safon Uwch, rydych yn sefyll eich arholiadau UG yn yr haf ac yn cael gradd. Mae’r radd hon a’r marciau a ddyfarnwyd am eich modiwlau, ynghyd â’r modiwlau Safon Uwch rydych yn eu sefyll, yn rhoi’ch gradd Safon Uwch i chi ar ddiwedd eich ail flwyddyn.

Bydd canlyniadau Safon U/Uwch a Bagloriaeth Cymru yn cael eu cyhoeddi ar ddydd Iau 13 Awst 2020.

Bydd canlyniadau TGAU yn cael eu cyhoeddi ar ddydd Iau 20 Awst 2020.

Beth mae Cymhwyster Cymru yn ei ddweud?

Darllenwch eu llythyr i fyfyrwyr yma

Bydd CBAC yn rhoi gradd ar gyfer Safon Uwch, Safon UG a TGAU.

Bydd graddau’n cael eu dyfarnu gan ddefnyddio amrywiaeth o dystiolaeth a chyfuniad o ffactorau, gan gynnwys y gwaith sydd wedi cael ei gwblhau hyd yma, gradd UG ac asesiadau addysgu safonedig yn seiliedig ar yr hyn y byddai’ch darlithydd yn disgwyl i chi ei gael.

Os ydych yn fyfyriwr UG, byddwch yn cael gradd yn haf 2020, ac ni fydd y radd hon yn mynd ymlaen i’ch gradd Safon Uwch. Yn lle hynny, bydd eich gradd Safon Uwch yn seiliedig ar yr unedau Safon Uwch y byddwch yn eu sefyll yn haf 2021.

Gallwch sefyll eich unedau UG yn haf 2021 os ydych am wneud hynny. Os byddwch yn dewis sefyll eich unedau UG, bydd y radd a enillwch yn y pen draw ar gyfer eich Safon Uwch yn seiliedig ar radd uwch y ddau opsiwn. Byddwn yn trafod hyn â chi yn ystod tymor yr hydref.

Os ydych yn sefyll arholiad Safon Uwch llinol, bydd yn cael ei ddyfarnu gan un o’r cyrff dyfarnu eraill fel AQA, Pearson Edexcel, Eduquas neu OCR. Mae’r cyrsiau Safon Uwch hyn yn cael eu rheoleiddio gan Ofqual. Yn Lloegr mae’r UG yn gymhwyster annibynnol, ac nid yw’n mynd tuag at y radd Safon Uwch. Byddai myfyrwyr sy’n sefyll arholiadau trwy’r byrddau hyn yn sefyll eu holl bapurau Safon Uwch ar ddiwedd eu hail flwyddyn.

Beth mae Ofqual yn ei ddweud?

Darllenwch eu llythyr i fyfyrwyr yma

Bydd gradd yn cael ei rhoi ar gyfer Safon Uwch, Safon UG a TGAU

Posibilrwydd sefyll arholiadau allanol yn gynnar yn y flwyddyn academaidd nesaf, neu haf 202.

Bydd graddau’n cael eu dyfarnu gan ddefnyddio amrywiaeth o dystiolaeth a data gan gynnwys perfformiad mewn ffug arholiadau ac asesiadau nad ydynt yn arholiadau. Yna bydd y byrddau arholi yn cyfuno’r wybodaeth hon â data perthnasol arall gan gynnwys cyrhaeddiad blaenorol, a byddant yn defnyddio’r wybodaeth hon i gynhyrchu gradd wedi’i chyfrifo ar gyfer pob myfyriwr.

Canllawiau ar gyfer gwaith cwrs (Safon UG/Uwch)

Yn dilyn cyngor diweddar, ni fydd Asesiadau Di-Arholiad (NEA) yn cael eu cymedroli’n allanol eleni.  

Bydd eich gradd yn seiliedig ar ystod eang o dystiolaeth, eich cynnydd hyd yma ynghyd â’r hyn byddem wedi disgwyl i chi ei gyflawni pe bai eich gwaith cwrs wedi bod yn gyflawn.

Hoffem i chi gael cyfle i gwblhau eich gwaith portffolio / gwaith cwrs, felly parhewch gyda’ch gwaith a chadwch at y terfynau amser a osodwyd gan eich darlithwyr. 

Mae’n bwysig i chi beidio â phoeni os ydych chi’n cael anhawster i gwblhau neu gyflwyno eich gwaith, oherwydd mae eich darlithwyr wedi bod yn asesu’ch cynnydd ers dechrau’r cwrs.

Ni fyddwch o dan anfantais oherwydd hyn, felly hoffem roi cyfle i chi arddangos eich gwaith gorffenedig, os yw hyn yn bosib i chi.

Sut bydd y broses raddio yn gweithio ar gyfer Safon Uwch/UG

Yn unol â’r canllawiau a gyhoeddwyd gan ein rheoleiddwyr cyrff dyfarnu, gofynnwd i’n timau addysgu roi gradd a safle i bob myfyriwr.

I wneud hyn, byddant yn  defnyddio eu barn broffesiynol gan ystyried cynnydd a chyflawniad cofnodedig pob myfyriwr drwy gydol y flwyddyn.

Bydd y broses hon wedyn yn mynd trwy gyfres o gymeradwyaethau a gwiriadau gweinyddol cyn cael ei chytuno a’i chymeradwyo gan ein Pennaeth (Pennaeth y Ganolfan).

Mae’n bwysig bod dyfarniadau proffesiynol ein timau addysgu mor wrthrychol a gonest â phosibl i sicrhau’r safoni hwn. Ar ôl eu cyflwyno, bydd y cyrff dyfarnu eu hunain hefyd yn dilyn proses safoni.

Mae hefyd yn bwysig bod ein timau addysgu a’n Pennaeth y Ganolfan yn rhydd i lunio barn wrthrychol a pheidio â bod yn destun unrhyw ddylanwad allanol, er enghraifft gan fyfyrwyr neu eu rhieni a’u gofalwyr.

Yn ogystal, ni allwn rannu’r radd a/neu’r safle a aseswyd yn y ganolfan gyda chi. Rhaid i’r rhain aros yn gyfrinachol fel y manylir yn y llythyrau at fyfyrwyr gan y rheolyddion.

Rydym yn gwerthfawrogi bod hwn yn gyfnod ansicr i bawb, ond gallwch fod yn dawel eich meddwl bod y broses hon yn deg, yn drylwyr ac yn wrthrychol.

Canllawiau ar gyfer cyrsiau Galwedigaethol

Mae pob rheoleiddiwr yn gweithio gyda’r cyrff dyfarnu galwedigaethol i gynhyrchu dull graddio sy’n deg, yn gadarn ac a fydd yn wirioneddol adlewyrchu cyflawniad pob myfyriwr a oedd i fod i gwblhau yr haf hwn.

Mae gennym amrywiaeth eang o gymwysterau galwedigaethol a thechnegol yn ogystal â chymwysterau academaidd eraill yr oedd myfyrwyr yn disgwyl sefyll arholiadau ar eu cyfer yn yr haf.

Cynigir y rhain gan nifer fawr o sefydliadau dyfarnu ac mae ganddynt wahanol ddulliau asesu. Mewn llawer o achosion bydd myfyrwyr eisoes wedi cwblhau modiwlau neu asesiad heblaw arholiad a allai ddarparu tystiolaeth i ddyfarnu gradd.

Yn achos rhai cyrsiau, gallai math o radd wedi’i chyfrifo neu fath arall o amcangyfrif fod yn seiliedig ar asesiadau sydd eisoes wedi’u cynnal. Yn achos cyrsiau eraill, efallai y byddai’n well addasu’r asesiad.

Yn achos cyrsiau lle mae’r cyflawniad yn darparu trwydded i ymarfer yn y gweithle/diwydiant, efallai y bydd angen gohirio hyn.

Wrth i’n cyrff dyfarnu gyhoeddi eu gofynion, byddwn yn rhannu hyn yn uniongyrchol â’r myfyrwyr yr effeithir arnynt. Ewch i’n hadran dolenni defnyddiol i gyrff dyfarnu i gael manylion eu gwefannau.​ 

Canllawiau ar gyfer Mynediad ac Agored

Beth mae QAA yn ei ddweud?

Bydd myfyrwyr sydd i fod i gwblhau cyrsiau’r haf hwn yn derbyn amcanraddau ar gyfer pob aseiniad sy’n cael ei gyflwyno ar ôl Mawrth 2020. 

Yn naturiol, nid ydym yn gallu rhannu’r marciau yma gyda chi ar hyn o bryd. Cyhoeddir mynediad at ganlyniadau AU ar ddydd Iau 13 Awst 2020.

Mae ASA eisoes wedi rhyddhau dogfen, gallwch ei ddarllen yma

Darllenwch eu llythyr i fyfyrwyr yma

Bydd QAA yn gweithio’n agos gydag Asiantaethau Dilysu Mynediad (AVA) i sicrhau y gellir cynnal ansawdd, safonau a chanlyniadau myfyrwyr.

Diolch am eich amynedd wrth i ni aros am y manylion hyn.

Canllawiau ar gyfer Sgiliau Hanfodol Cymru a Sgiliau Swyddogaethol

Fel y cyhoeddwyd ddydd Llun 20 Ebrill, bydd myfyrwyr Sgiliau Hanfodol Cymru sydd i fod i gwblhau eu cymhwyster cyn diwedd mis Gorffennaf yn cael canlyniad wedi’i gyfrifo.

Bydd y canlyniad yn seiliedig ar y canlyniad yr oedd eu tiwtor/aseswr yn credu y byddent yn ei gael pe byddent wedi sefyll y profion. Bydd y dyfarniadau hyn yn destun goruchwyliaeth lem gan y cyrff dyfarnu.

Mae Cymwysterau Cymru wedi gweithio’n agos gydag Agored Cymru, City & Guilds, Pearson a CBAC i sicrhau dull cyffredin ar draws cyrff dyfarnu.

Yn Lloegr, cyhoeddodd Ofqual y bydd myfyrwyr sydd i fod i gymryd asesiadau ar gyfer cymwysterau Sgiliau Swyddogaethol cyn diwedd yr haf hefyd yn cael canlyniad wedi’i gyfrifo.

Mae angen i mi gasglu tystysgrif, beth ddylwn ei wneud?

Gan fod y Coleg ar gau hyd nes y clywir yn wahanol, ni fyddwch yn gallu casglu’ch tystysgrif am y tro. Gallwn eich sicrhau y bydd yr holl dystysgrifau yn cael eu cadw’n ddiogel yn ystod y cyfnod hwn. Pan fydd y Coleg yn ailagor byddwch yn gallu casglu’ch tystysgrif yn y ffordd arferol. 

Os, yn ystod y tair wythnos nesaf, y bydd angen tystiolaeth o’ch cymhwyster arnoch ar frys gallwch ofyn i’r Coleg anfon llythyr electronig yn uniongyrchol i’r sefydliad sy’n gofyn amdani, cysylltwch
â references@coleggwyrabertawe.ac.uk 

Gwnewch gais am gyllid myfyrwyr.

Gwybodaeth i ymgeiswyr

Rydw i wedi gwneud cais am gwrs Coleg, beth fydd yn digwydd?

Peidiwch â phoeni, rydym yn parhau i ddelio â holl geisiadau’r Coleg a byddwn mewn cysylltiad i drafod eich lle yn fuan.

Mae gen i apwyntiad i ddod mewn i gofrestru ym Mehefin/Gorffennaf, beth ddylwn i ei wneud?

Bu’n rhaid i ni ohirio ein sesiynau cofrestru Mehefin a Gorffennaf. 

Byddwn yn cysylltu â chi eto gyda rhagor o fanylion am gofrestru pan gawn wybodaeth bellach yn unol â chanllawiau’r llywodraeth.

Rydw i wedi cyflwyno fy nghais i’r Coleg ond heb gael fy nghynnig drwy ebost, a ddylwn i fod yn poeni?

Peidiwch â phoeni, mae gennym lawer o gynnigion i fynd drwyddynt sy’n golygu y byddwn yn cymryd cryn amser yn cwblhau pob un.

Byddwch yn clywed gennym rywbryd yn ystod yr wythnosau nesaf.

Rydw i wedi derbyn fy nghynnig Coleg. Sut ydw i’n cadarnhau fy lle?

Byddwch yn erbyn ebost arall o fewn pythefnos yn egluro sut y gallwch gadarnhau eich lle. 

Beth am fy nghyfweliad?​

Gan nad ydym yn gallu cynnal cyfweliadau wyned yn wyneb, rydym yn gwneud cynigion Coleg ar sail amcanraddau/graddau gwirioneddol.

Byddwn yn cysylltu â chi drwy ebost yn ystod yr wythnosau nesaf.

Dwi eisiau gwneud cais am gwrs amser llawn, beth ddylwn i ei wneud?

Gallwch barhau i wneud cais am gwrs amser llawn gyda ni. 

Llenwch y ffurflen gais amser llawn a byddwn yn cysylltu â chi.​

Llwyfan dysgu newydd i ymgeiswyr amser llawn

Rydym yn falch iawn o lansio ein llwyfan dysgu cyntaf erioed ar gyfer unigolion sydd wedi gwneud cais i astudio gyda ni o fis Medi 2020 ymlaen.

Yn sgil ansicrwydd parhaus Covid-19, rydym yn awyddus i gryfhau’n darpariaeth drwy ddatblygu llwyfan pwrpasol i helpu ymgeiswyr i aros ar y trywydd cywir o ran eu haddysg.

Mae’r llwyfan yn cynnwys deunyddiau, gweithgareddau ac offerynnau dysgu o bob rhan o’r cwricwlwm gan gynnwys iechyd a diogelwch, peirianneg, gwyddoniaeth a busnes. Mae’r llwyfan hefyd yn cynnwys llwybrau Safon Uwch a Galwedigaethol.

Gallwch gyrchu’r llwyfan yma

Hoffwn wneud cais am gwrs addysg uwch, beth ddylwn ei wneud?

Dylech barhau i wneud cais am gwrs amser llawn trwy UCAS

Ar gyfer cyrsiau rhan-amser, gallwch wneud cais yma

Os oes angen cyfweliad neu glyweliad ar gyfer y cwrs, byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost i ad-drefnu. Gallai hyn fod drwy Skype neu dros y ffôn.

Os oes gennych ymholiad ynghylch cwrs addysg uwch cysylltwch â ni

Cysylltiadau defnyddiol

Ar gyfer cyrsiau amser llawn a phrentisiaethau: admissions@gcs.ac.uk 

Cyrsiau rhan-amser: info@gcs.ac.uk

Cyrsiau addysg uwch: cysylltwch â ni
 

Gwybodaeth i gyflogwyr prentisiaid

A fydd prentisiaethau yn cael eu hatal neu eu gohirio am y tro?

Rydym yn parhau i weithio gyda phrentisiaid (gan gynnwys prentisiaid ar seibiant gwaith gorfodol) trwy ddulliau dysgu o bell. Gall brentisiaid ryngweithio â staff y Coleg gan ddefnyddio ystafelloedd dosbarth rhithwir a galwadau fideo. Gallwn ni roi cymorth dros y ffôn ac ar e-bost hefyd.

Lle bo’n bosibl, byddwn yn parhau i asesu gwaith o bell/yn ddigidol, gan ganiatáu i brentisiaid gwblhau agweddau ar eu cwrs.

Mae cyrff dyfarnu ar hyn o bryd yn adolygu os gellir addasu asesiadau o dan yr amgylchiadau presennol. Rydym yn aros i glywed manylion pellach am hyn.

Ar gyfer cyrsiau lle nad yw’n ymarferol i wneud profion cymhwysedd a diogelwch o bell, e.e. elfennau trydanol a nwy, bydd yr amser a gollir oherwydd y Coronafeirws yn gallu cael ei ychwanegu at ddiwedd y brentisiaeth.

Sut y cynhelir adolygiadau cynnydd os na fydd aseswyr yn gallu ymweld â’r gweithle?

Lle bo’n bosibl, bydd adolygiadau cynnydd yn cael eu cynnal trwy alwadau fideo/dros y ffôn a bydd ffurflenni adolygu yn cael eu cwblhau trwy Smart Assessor.

Gall dysgwyr a chyflogwyr lofnodi adolygiadau yn ddigidol trwy ddilyn dolen a anfonir atynt drwy e-bost a mewngofnodi i Smart Assessor. 

Os nad ydych wedi defnyddio’r dull hwn o’r blaen bydd eich asesydd yn cysylltu â chi. Os nad yw hyn yn bosibl, byddwn yn cytuno ar ddulliau eraill gyda chi.

Dw i ddim yn hyderus yn defnyddio Smart Assessor / Dwi wedi anghofio fy manylion mewngofnodi

Yn y lle cyntaf, cysylltwch â’ch asesydd, a fydd yn gallu trefnu cymorth pellach ar eich cyfer. Bydd eich asesydd hefyd yn gallu ailosod eich cyfrinair Smart Assessor.

Rydym yn sylweddoli bod Smart Assessor a dysgu o bell yn newydd i lawer. Rydym wrthi’n paratoi fideos YouTube ar gyfer ein cyflogwyr a’n prentisiaid i ddangos iddynt sut i’w defnyddio.

Dwi’n pryderu bod fy mhrentis yn cael trafferthion ar hyn o bryd

Tra bydd campysau’r Coleg ar gau, cysylltwch â’ch asesydd dros y ffôn/e-bost yn y lle cyntaf.

Rydym wedi cynyddu ein hadnoddau lles ar gyfer dysgwyr ac mi fyddant yn gallu cael gafael arnynt drwy blatfform Moodle y Coleg a Smart Assessor.

Os ydych chi’n poeni am les eich prentis, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu, Adele Bubear drwy ffonio 07798 822867.

Gallwn hefyd gynnig cymorth ychwanegol i chi drwy ein hyfforddwyr dysgu, swyddogion diogelu eraill a chyfeirio dysgwyr at gymorth arbenigol, yn ôl yr angen.

Beth fydd yn digwydd i’r Cynllun Cymhelliant Cyflogwyr yn ystod y cyfnod hwn?

Os ydym wedi cadarnhau eisoes eich bod yn gyflogwr Busnes Bach/Canolig (SME) sy’n gymwys ar gyfer Gynllun Cymhelliant Llywodraeth Cymru, bydd y gefnogaeth yma yn dal yn berthnasol ar eich cyfer.

Bydd taliadau’n parhau fel arfer ar ôl wyth a 12 mis o ddyddiad cychwyn y prentis, oni bai bod y prentis wedi cymryd seibiant gorfodol o’r gwaith cyn i’r cyfnod wyth mis fynd heibio.

Mewn achosion o’r fath, bydd y Taliad Cymhelliant Cyflogwr yn cael ei drosglwyddo i’r cyflogwr unwaith y bydd y prentis wedi dychwelyd i’r gwaith ar ôl ei seibiant gorfodol.

Pa gymorth ariannol sydd ar gael i mi fel busnes/cyflogwr?

Mae’r Llywodraeth wedi cyflwyno amrywiaeth o opsiynau gwahanol ynghylch cymorth ariannol er mwyn cynorthwyo busnesau a chyflogwyr yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd cadw i fyny â’r wybodaeth ddiweddaraf, cliciwch yma i gael golwg ar ffeithlun a fydd yn egluro’r opsiynau yn gliriach.

Mae’r diagram yn adlewyrchu’r sefyllfa yn ystod y cyfnod cafodd ei phostio (22/04/2020) - mae’r sefyllfa’n newid yn barhaus, felly cofiwch wirio cyngor mwyaf diweddar y Llywodraeth.

[Ffynhonnell – Urban Foundry]

Adnoddau defnyddiol

Gweminar ymgynghorol ACAS i gyflogwyr.

​Gwybodaeth i rieni / warcheidwaid

Neges wedi’i diweddaru i rieni (20 Mai)

Yr wythnos diwethaf ysgrifennais unwaith eto at bob un o’n myfyrwyr Coleg yn diolch iddynt i gyd am eu hymrwymiad parhaus i’w hastudiaethau a’u gwaith caled parhaus.

Rwyf am eich sicrhau bod y Coleg yn parhau i weithio gyda’r amrywiaeth o gyrff arholi sy’n dilysu’r gwahanol gyrsiau a gynigiwn, er mwyn deall yn well sut y mae perfformiad ein myfyrwyr yn mynd i gael ei asesu yn ystod y cyfnod gwahanol a heriol iawn hwn.

Rwy'n credu ei bod yn deg dweud bod ymgysylltiad myfyrwyr wedi lleihau ers y Pasg, yn enwedig ar gyfer y rhai ar gyrsiau blwyddyn olaf lle mae’r cyrff arholi wedi dweud y bydd asesiadau’n seiliedig ar waith y myfyrwyr sydd eisoes wedi cael ei gwblhau. Felly, nid yw hyn o bosibl yn syndod, er y byddaf yn dychwelyd at y mater hwn yn nes ymlaen yn y diweddariad hwn.

Os nad ydych yn ymwybodol, y canllawiau diweddar a gawsom gan rai o’n byrddau arholi yw y byddant yn ystyried perfformiad pob sefydliad yn ystod y blynyddoedd diwethaf fel dangosydd o berfformiad cyffredinol eleni.

Felly, er enghraifft, pe bai 40% o fyfyrwyr ar gwrs Safon Uwch penodol wedi cael A* yn ystod y blynyddoedd blaenorol, byddai disgwyl y bydd % tebyg yn cael A* eleni. Unwaith eto mae hwn yn ddull synhwyrol a chredwn fod gennym fantais wirioneddol yma gan fod ein canlyniadau a’n proffiliau gradd yn y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn ardderchog.

Ar yr un pryd mae'r Coleg yn paratoi ar gyfer dileu neu ddileu rhannol y cyfyngiadau symud ar ryw ddyddiad sydd eto i'w gadarnhau.

Bydd hyn wrth gwrs yn creu ystod eang o heriau gan gynnwys yr angen i gynnal pellter cymdeithasol trwy e.e. cael dosbarthiadau llai ac, o bosibl, gwahanu rhannau o ystafelloedd dosbarth, gweithdai a labordai a sicrhau bod gan bawb fynediad at y cyfarpar diogelu personol angenrheidiol. Wrth i ni ddatblygu ein cynlluniau byddwn yn eu rhannu â chi, ein myfyrwyr, staff ac undebau i sicrhau y gallwn roi sylw i bob pryder.

Mae un peth yn sicr – mae’n annhebygol o fod yn fusnes fel arfer am gryn amser eto. Felly, byddwn yn gweld dull cyfunol o addysgu trwy gyfuniad o ddulliau ar-lein, asesiadau ymarferol ar y campws mewn grwpiau bach, a chymorth a ddarperir ar-lein ac wyneb yn wyneb fel y ffyrdd mwyaf tebygol ymlaen.

Yn olaf, dychwelaf at bwnc dilyniant, a fydd yn her benodol i’r myfyrwyr hynny sy’n dal i gwblhau’r asesiadau a’r modiwlau sydd ar ôl.

I rai myfyrwyr gallai hyn olygu efallai na fyddant yn gallu symud ymlaen nes bod y gwaith hwn wedi’i gwblhau ac felly gallwch fod yn sicr y byddwn yn blaenoriaethu’r myfyrwyr hyn ar ôl i ni ddychwelyd.

Ond rydym hefyd yn gweithio gyda thiwtoriaid - yn y Coleg a chyda phrifysgolion a chyflogwyr lleol - i weld a allwn ddysgu unrhyw waith Coleg sydd ar ôl ar ddechrau eu rhaglen newydd ac, wrth wneud hynny, sicrhau bod y myfyrwyr mor barod ag sy’n bosibl i barhau â’u hastudiaethau.

Mae’r holl waith hwn yn parhau a fy mwriad yw parhau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein cynnydd a sut y bydd yn effeithio ar ein myfyrwyr wrth i ni gael mwy o eglurder dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

Cadwch yn ddiogel

Mark Jones, Pennaeth

Rwy’n rhiant/warcheidwad ac yn poeni am ddysgu fy mhlentyn

Os bydd y Coleg yn cau, mae myfyrwyr wedi cael eu paratoi ar gyfer dysgu o bell ac maen nhw wedi cael manylion sut y gallant gyfathrebu â’u darlithwyr yn unol ag amserlen y cwrs/pwnc.

Beth am eu hadnoddau?

Mae myfyrwyr yn cael yr holl adnoddau a gwybodaeth angenrheidiol i barhau â’u hastudiaethau gartref a sut i gael gafael ar unrhyw gymorth sydd ei angen arnynt.

Mae ein staff darlithio hefyd yn gweithio’n agos gyda myfyrwyr i egluro ble maen nhw o ran eu cynlluniau gwaith.

Beth os yw fy mhlentyn yn hunan-ynysu?

Os yw’ch plentyn eisoes yn hunan-ynysu ac yn ansicr sut i gyfathrebu â’i ddarlithwyr, cysylltwch â’u tiwtor trwy e-bost.

Cynlluniau teithio

Cyngor teithio cyffredinol

Gwiriwch dudalennau cyngor teithio Llywodraeth y DU i gael yr wybodaeth deithio ddiweddaraf ac effaith coronafeirws ar deithio.

A yw teithiau ac ymweliadau tramor wedi'u cynllunio yn digwydd?

Oherwydd yr ansicrwydd presennol a’r twf yn y niferoedd sy’n profi’n bositif am y feirws mewn cyfnod cymharol fyr, credwn mai’r cam gweithredu mwyaf priodol i’r Coleg ei gymryd yw i bob taith dramor gael ei chanslo ar unwaith ac yn y dyfodol rhagweladwy.

Bydd yr holl fyfyrwyr yn cael eu hysbysu a dylent siarad â threfnydd y daith ynglŷn â sut i hawlio ad-daliad.

Ydy teithiau wedi’u cynllunio i leoedd yn y DU yn digwydd?

Bydd yr holl deithiau yn y DU yn cael eu canslo’n syth ac ar gyfer y dyfodol rhagweladwy.