Gwybodaeth am Goronafeirws (COVID-19)

 

Mae’r dudalen we bwrpasol hon yn cynnwys Cwestiynau Cyffredin i helpu i gefnogi ein staff, ein myfyrwyr, rhieni ac eraill ar yr adeg heriol hon. 

Rydym yn annog yr holl staff a myfyrwyr i wirio’r dudalen we hon yn rheolaidd a dilyn ein safleoedd y cyfryngau cymdeithasol:

Twitter: @GowerCollegeSwa
Facebook: /gowercollegeswansea
Instagram: /gowercollegeswansea
LinkedIn: Gower College Swansea

Gwybodaeth a chanllawiau am Goronofeirws Eich cadw'n ddiogel ac yn iach Gwybodaeth i fyfyrwyr Gwybodaeth am asesiadau'r Haf Gwybodaeth i ymgeiswyr amser llawn Gwybodaeth i ymgeiswyr Gwybodaeth i gyflogwyr prentisiaid Cymorth cyflogaeth

Gwybodaeth a chanllawiau am goronofeirws

Beth allaf ei wneud i helpu i leihau lledaeniad y feirws yn y Coleg?

Yn union fel yr annwyd cyffredin, mae coronafeirws fel arfer yn digwydd drwy gyswllt agos ag unigolyn sydd â’r haint neu drwy gyffwrdd ag arwynebau wedi’u heintio os nad ydych yn golchi’ch dwylo’n iawn.

Mae pethau syml y gallwch eu gwneud i atal y feirws rhag lledaenu. Dyma rai canllawiau i’ch helpu:

 • Cymerwch brawf llif unffordd cyn dod i’r Coleg (gallwn ni ddarparu’r rhain)
 • Diheintiwch eich dwylo pan fyddwch yn dod i mewn i adeiladau’r campws
 • Gwisgwch orchudd wyneb (oni bai eich bod wedi'ch eithrio)
 • Ceisiwch gadw pellter o bobl eraill. Fel canllaw, ceisiwch beidio â bod o fewn dau fetr o rywun arall am 15 munud neu o fewn un metr am funud
 • Golchwch eich dwylo’n rheolaidd am o leiaf 20 eiliad
 • Defnyddiwch hylif diheintio dwylo ag alcohol os nad oes sebon a dŵr ar gael
 • Osgowch gyffwrdd â’r llygaid, eich trwyn a’ch ceg â dwylo heb eu golchi
 • Pan fyddwch yn peswch ac yn tisian, gorchuddiwch eich ceg a’ch trwyn â’ch penelin wedi’i blygu neu â hances bapur
 • Gwnewch yn siŵr bod eich man gwaith h.y. cyfrifiadur personol/gliniadur/ffôn yn cael ei glanhau’n briodol.

Diweddariadau i brofion Covid-19 myfyrwyr (29 Hydref)

Ar ddydd Gwener 29 Hydref, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru newidiadau i’r canllawiau hunanynysu o ganlyniad i lefel uchel barhaus o achosion Covid-19 positif yng Nghymru.

Mae’r canllawiau newydd yn berthnasol i bawb, hyd yn oed os ydych wedi’ch brechu’n llawn neu o dan 18 oed.

Os ydych chi neu rywun sydd yn byw gyda chi wedi profi’n bositif am Covid-19 neu wedi dangos unrhyw symptomau, bydd angen i chi hunanynysu a bwcio prawf PCR Covid-19.

Dim ond os ydych chi’n cael prawf PCR Covid-19 negatif y byddwch yn cael dychwelyd i’r Coleg (ac ailddechrau unrhyw weithgareddau dyddiol eraill y tu allan i’ch cartref).

A ddylwn i hunan-ynysu?

Dylai staff neu fyfyrwyr hunanynysu a pheidio â dod i’r Coleg
 • os ydyn nhw’n dioddef o’r coronafeirws, wedi’i gadarnhau gan brawf PCR
 • os oes ganddynt symptomau’r coronafeirws, er enghraifft, tymheredd uchel, peswch parhaus newydd, neu golli/newid yn y gallu i arogli neu flasu. Gallwch chi ddefnyddio gwiriwr symptomau Galw Iechyd Cymru hefyd 
 • os ydyn nhw wedi cael prawf llif unffordd positif ac yn aros am brawf PCR neu ganlyniad
 • os yw Profi Olrhain Diogelu wedi dweud eu bod nhw’n gorfod hunanynysu
 • os ydyn nhw wedi ymweld yn ddiweddar â gwlad sydd ar restr goch Swyddfa Dramor y DU.

Mae’r staff neu’r myfyrwyr sy’n hunanynysu ond sy’n ddigon iach i weithio neu ddysgu yn gallu parhau i wneud hynny gartref.

Myfyrwyr
Os ydych chi’n fyfyriwr ac wedi cael prawf PCR positif, rhaid i chi roi gwybod i’n swyddog gweinyddol Covid-19 drwy e-bost covid@gcs.ac.uk

Bydd rhaid i chi rannu’r wybodaeth ganlynol:

 • Dyddiad y prawf PCR neu ddyddiad dechrau’r symptomau os yw’n gynharach
 • Diwrnod diwethaf yn y Coleg
 • Dyddiad diwedd yr hunanynysu

Bydd swyddog gweinyddol Covid-19 yn rhannu’r wybodaeth â’ch tiwtor ac unrhyw staff eraill yn y Coleg.

Staff
Os ydych yn aelod o staff sydd wedi cael canlyniad prawf positif, rhaid i chi roi gwybod i’ch rheolwr llinell ar unwaith cyn hunanynysu. Dylid gwneud hyn mor bell ag sy’n bosibl drwy ffonio neu drwy alwad uniongyrchol ar Teams. Gall neges i Adnoddau Dynol gael ei dilyn gan e-bost os bydd angen.

Ble alla i ddod o hyd i’r canllawiau diweddaraf ar gyfer ardal Abertawe?

I gael gwybodaeth bellach sy’n berthnasol i Ddinas a Sir Abertawe, ewch i’r gwefannau hyn"

Dewch o hyd i ganllawiau eraill yma:

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg

Darllenwch ddiweddariad Llywodraeth Cymru sy’n nodi eu cynlluniau a’u gweithredoedd ynghylch sicrhau bod ein myfyrwyr yn cadw’n ddiogel, wrth iddynt barhau i ddysgu.

Gweler dolenni defnyddiol isod:

Canllawiau cyfredol addysg bellach
Canllawiau cyfredol ar gyfer addysg uwch
Canllawiau cyfredol ar gyfer dysgu seiliedig ar waith a phrentisiaethau

Dysgu a sgiliau Ôl-16: yma, gallwch ddod o hyd i ddeunydd Llywodraeth Cymru mewn perthynas â Covid-19 (gan gynnwys Cynllun Cadernid Covid-19 ar gyfer y sector Ôl-16), a chymorth ynghylch dysgu o bell.

Sut i lawrlwytho ap Covid-19 GIG

Os ydych chi am…

 • wybod eich lefel risg
 • trefnu profion Covid-19
 • ein helpu ni i gadw Cymru’n ddiogel

Lawrlwythwch ap Covid-19 GIG heddiw.

App Store
Google Play

Cyngor ar sut i gael pàs Covid

Sut i gael pàs Covid y GIG i ddangos eich bod wedi cael eich brechu rhag Covid-19, neu eich bod wedi cael prawf negatif.

Cael eich pàs COVID y GIG | LLYW.CYMRU

Canllawiau
Defnyddio Pàs COVID y GIG i fynd i ddigwyddiadau mawr a chlybiau nos | LLYW.CYMRU

Gwybodaeth am asesiadau'r haf 2022

Cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch, a Thystysgrif Her Sgiliau

Mae CBAC a byrddau arholi eraill wedi gwneud newidiadau i’r cymwysterau ar gyfer haf 2022. Mae gwybodaeth am y newidiadau i’w gweld ar wefan CBAC

Yn achos byrddau arholi yn Lloegr, gallwch gael yr wybodaeth ddiweddaraf ar wefan JCQ.   

Mae’r newidiadau hyn ar waith gan fod y pandemig wedi tarfu ar eich dysgu. Maen nhw’n wahanol ym mhob cymhwyster a byddan nhw’n eich helpu i ganolbwyntio’ch amser o ran paratoi ar gyfer eich arholiadau yr haf nesaf. 

Sut bydd cymwysterau TGAU, Safon UG ac Uwch a Thystysgrif Her Sgiliau’n cael eu hasesu a’u graddio yn haf 2022?  
Y bwriad yw y bydd arholiadau’n cael eu cynnal yr haf nesaf. Mae hyn yn golygu y dylech gael eich asesu yn eich pynciau yn y ffordd arferol. 

Rhaid i’r broses raddio fod mor deg ag sy’n bosibl i bawb ac mae’n adlewyrchu’r tarfu ar ddysgu ac addysgu rydych chi wedi’i brofi hyd yn hyn ac efallai eleni hefyd. Felly, ar gyfer haf 2022, bydd y dull yr un peth i chi ag y bydd mewn rhannau eraill o’r DU.  

Mae hyn hefyd yn bwysig i sicrhau bod gennych gymwysterau o werth cyfartal â’r rhai a gymerwyd gan ddysgwyr o rannau eraill o’r DU fel y gallwch symud ymlaen i’r cam nesaf o’ch addysg neu’ch gyrfa.  

Beth fydd yn digwydd os na all arholiadau TGAU, Safon UG ac Uwch gael eu cynnal yn haf 2022?  
Rydym yn disgwyl y bydd arholiadau’n cael eu cynnal fel y cynlluniwyd a dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y byddan nhw’n cael eu canslo. Ond, os yw’r gyfres o arholiadau’n cael ei chanslo, bydd y cynllun wrth gefn canlynol yn cael ei roi ar waith.  

Cynllun wrth gefn - gofynnir i’ch darlithwyr ddyfarnu graddau seiliedig ar eich gwaith mewn asesiadau ar draws y cymhwyster drwy gydol y flwyddyn. Erbyn diwedd Tachwedd 2021 byddwn ni’n dweud wrthych ba asesiadau y gallen ni eu defnyddio.

Cymwysterau galwedigaethol

Y bwriad yw y bydd cymwysterau galwedigaethol yn cael eu hasesu yn y ffordd arferol eleni. Byddwch yn cwblhau’r aseiniadau priodol fel rhan o’ch cwrs. 

Os yw rhan o’ch cymhwyster galwedigaethol neu bob rhan ohono yn cael ei hasesu trwy arholiad, bydd y rhain yn mynd yn eu blaen fel y cynlluniwyd. Fodd bynnag, os bydd unrhyw arholiadau’n cael eu canslo, bydd cynllun wrth gefn yn cael ei roi ar waith.  

Cynllun wrth gefn – os yw’n bosibl, bydd yr arholiadau’n cael eu haildrefnu ar gyfer nes ymlaen yn y flwyddyn. Os nad yw hyn yn bosibl, gofynnir i’ch darlithwyr ddyfarnu graddau seiliedig ar eich gwaith mewn asesiadau ar draws y cymhwyster drwy gydol y flwyddyn. 

Sut ydw i’n cael fy nhystysgrif o’r haf diwethaf

Caiff eich tystysgrif ei phostio i’ch cyfeiriad cartref. Os ydych wedi newid cyfeiriad, gwyliwch am e-bost gennym ni, sy’n amlinellu’r hyn sy’n rhaid i chi ei wneud. Mae postio wedi ail-ddechrau nawr gan fod mesurau’r cyfnod clo wedi’u codi.

Os oes angen eich tystysgrif arnoch ar frys at ddibenion cyflogaeth, e-bostiwch examsenquiry@gcs.ac.uk

Gwybodaeth am ganlyniadau ac apelio - ar gyfer myfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau Pearson BTEC, OCR neu UAL

Fel y gwyddoch, bydd canlyniadau eich cwrs galwedigaethol yn cael eu cyhoeddi ar 10 Awst ar gyfer Lefel 3, a 12 Awst ar gyfer Lefelau 1 a 2. Byddwn yn anfon gwybodaeth atoch cyn bo hir ynghylch pryd a ble y gallwch chi gasglu eich canlyniadau ar y dyddiau hyn.

Bydd staff hefyd ar gael ar gyfer unrhyw gyngor, arweiniad a chymorth sydd eu hangen arnoch.

Pan gewch eich canlyniadau, byddwn hefyd yn rhoi gwybodaeth i chi ynghylch sut i wneud apêl os ydych yn teimlo nad yw’ch graddau’n adlewyrchu’r gwaith rydych chi wedi’i gynhyrchu eleni.

Bydd y ddolen hon yn rhoi’r manylion i chi, ond cofiwch y byddwn ni’n rhoi dolenni i chi i ddogfennau apelio’r Coleg maes o law.

Mae’n bwysig nodi y bydd angen i chi gyflwyno apêl erbyn dydd Llun 16 Awst ar gyfer apêl â blaenoriaeth h.y. os yw eich lle prifysgol, prentisiaeth neu swydd yn dibynnu ar eich graddau neu erbyn dydd Gwener 3 Medi ar gyfer apeliadau eraill.

Gobeithio y byddwch yn dod i ymuno â ni ar ddiwrnod y canlyniadau i ddathlu’ch cyflawniadau. Bydd gennym luniaeth am ddim i chi a’ch teulu ar gampysau Gorseinon a Thycoch.
 

Eich cadw'n ddiogel ac yn iach

Sut alla i gael mynediad i gymorth staff?

Mae gan bob aelod staff y Coleg fynediad i’n rhaglen gymorth i weithwyr Health Assured sy’n cynnig cwnsela ar-lein ac amrywiaeth o weminarau ar bynciau iechyd a lles. Gallwch ffonio nhw ar 0800 030 5182.

Mae gennym dudalen Moodle dynodedig sy’n cynnwys canllawiau, cyngor a fideos ar sut i aros yn gryf yn feddyliol ac yn gorfforol yn ystod cyfnod hwn. Defnyddiwch eich manylion mewngofnodi TG arferol i gael mynediad i’r dudalen a dewiswch yr opsiwn cofrestri​.
 

Sut alla i gael mynediad i gymorth myfyrwyr?

Byddwn ni’n cynnig cymorth lles o bell gan gynnwys Gweithgaredd y Dydd ac Awgrym Iechyd y Dydd.

Ar Moodle, gallwch ddarllen gwybodaeth ddefnyddiol gan asiantaethau allanol gan gynnwys Info Nation, Cruse, Platform ac SCVS.

Gallwch hefyd gael gafael ar y cynlluniwr lles ar y porth myfyrwyr.

I gael cymorth iechyd myfyrwyr, ffoniwch 01792 284000 neu e-bostiwch

Angela Clarke - 07789 380084
Gill Rees - 07789 396143

Mae Swyddogion Cymorth Myfyrwyr bellach yn cynnig sesiyanu cymorth un i un. Mae asesiad risg wedi cael ei gynnal yn eu swyddfeydd i sicrhau pellhau cymdeithasol 2m. Gallwch gysylltu â nhw ar y rhifau canlynol:​

Swyddog Cymorth Myfyrwyr    Ffôn Symudol
Cathy Thomas 07946 373455​
Vicki Wannel 07393 789288
Mo Qasim 07917 136101
Naima Khanom 07768 035787
Tamsyn Oates 07867 135815
Ryan McCarley 07917 352153
Ian Billington 07880 089048
Tîm Cyllid​  Ffôn Symudol
Richard Hill 07776 623531
Bill Jones 07500 559246
Nicola Howell 07776 618516
Carol Jones 07500 559123

Os hoffech siarad â rhywun yn Gymraeg ffoniwch ein prif dderbynfa ar 01792 284000 (Tycoch) neu 01792 890700 (Gorseinon).

Mae angen i mi ddefnyddio’r gwasanaeth cwnsela, beth ddylwn i ei wneud?

Mae gwasanaeth cwnsela Exchange yn cynnig cwnsela wyneb yn wyneb ym mhob prif gampws. Mae asesiad risg wedi cael ei gynnal ym mhob swyddfa i sicrhau pellhau cymdeithasol 2m.

Gall Swyddog Cymorth Myfyrwyr eich atgyfeirio neu gallwch hunanatgyfeirio gan ddefnyddio’r wefan hon

Yn ogystal, gallwch gyrchu cwnsela ar-lein neu gymorth neges destun trwy glicio ar yr amlen wen ar waelod y dudalen we hon.

Os oes angen cymorth arnoch oherwydd profedigaeth, gall ein Swyddogion Cymorth Myfyrwyr eich cyfeirio at wasanaeth cwnsela The Exchange. Mae ein Hymgynghorwyr Iechyd Myfyrwyr hefyd ar gael i gynnig cymorth.

Gall Cruise helpu gyda’r canlynol:

 • Cael cymorth yn dilyn marwolaeth rhywun agos
 • Cefnogi rhywun sy’n galaru
 • Ymdopi â galar wrth ynysu

Togetherall

Os ydych chi’n teimlo bod angen arnoch gefnogaeth brys, gallwch gyrchu ein porth lles, Togetherall. Ymunwch â’r porth trwy ddefnyddio’ch manylion mewngofnodi coleg a’ch dyddiad geni.

Mae angen i mi gysylltu â Swyddog Diogelu

Swyddogion Diogelu (ar gyfer myfyrwyr amser llawn, rhan-amser a phrentisiaid)  
Ian Billington 07880 089048
Naima Khanom 07768 035787
Vicki Wannell 07393 789238
Ryan McCarley     07917 352153
Ceri Low 07800 614030
Tamsyn Oates 07867 135815
Anne Pitman 01792 284169
Swyddog Diogelu (ar gyfer prentisiaid yn unig)  
Adele Bubear     07798 822867

Mae rhagor o rifau defnyddiol i'w gweld yma.

Gallwch gysylltu â Swyddog Diogelu yn ystod oriau gwaith arferol.

Dydd Llun i ddydd Iau: 8.30am-5pm a dydd Gwener: 8.30am-4.30pm​

Os hoffech siarad â rhywun yn Gymraeg ffoniwch ein prif dderbynfa ar 01792 284000 (Tycoch) neu 01792 890700 (Gorseinon).

Os ydych chi – neu rywun rydych chi’n ei adnabod – yn dioddef o gam-drin domestig, mae llawer o wybodaeth ar gael ar wefan Cymorth i Ferched Cymru ynghylch sut i gael help.

Gwefannau defnyddiol eraill yw Shelter CymruCynllun Dyn a'r Llinell Gyngor i Ddynion.

Diogelu ar-lein: cyngor i rieni/gwarcheidwaid

Ystyriwch y canlynol pan fyddwch chi, neu’ch plentyn ar-lein.

Dylai pobl ifanc:

 • Wybod yn union gyda phwy maen nhw’n siarad
 • Gwirio os ydynt yn gallu cael mynediad at adnoddau a gemau
 • Gwarchod eu henw da ar-lein
 • Agor negeseuon o ffynonellau y maent yn ymddiried ynddynt yn unig
 • Peidio â dosbarthu unrhyw fath o wybodaeth bersonol
 • Peidio â rhannu delweddau, fideos neu unrhyw ddeunydd anweddus
 • Peidio â chyfathrebu â rhywun os ydynt yn teimlo’n anghyfforddus
 • Gwybod nad yw popeth ar-lein yn adlewyrchu’r gwirionedd
 • Blocio neu riportio unrhyw un sydd yn trolio
 • Peidio ag ildio i bwysau
 • Meddwl yn ddwys cyn postio 

Dylai rhieni/gwarcheidwaid:

 • Fonitro gyda phwy y mae eu plentyn yn cyfathrebu ar-lein
 • Monitro’r cynnwys a’r deunydd sy’n cael ei gyrchu/lawrlwytho
 • Gwirio bod y cynnwys yn weddus
 • Gosod ffiniau a rheolaethau rhieni
 • Trafod gweithgarwch a thueddiadau ar-lein eu plentyn
 • Rheoli/gwirio gosodiadau preifatrwydd
 • Gwybod sut i gael gafael ar help

Gallwch adrodd unrhyw bryderon yma

Adnoddau defnyddiol eraill

Gwybodaeth i fyfyrwyr

Beth os ydw i’n fyfyriwr rhyngwladol?​

Rhaid i fyfyrwyr rhyngwladol sy’n bwriadu teithio i’r DU ddilyn y canllawiau yn unol â chyngor yr FCDO (y Swyddfa Dramor, Gymanwlad a Datblygu) ar deithio.

Rhaid iddynt wirio pa wledydd sydd wedi’u heithrio rhag gorfod ymgymryd â chyfnod o hunan-ynysu.

Mae’n bwysig cadw llygad allan am ddiweddariadau gan fod y sefyllfa’n cael ei hadolygu’n gyson.

Beth os ydw i'n fyfyriwr addysg uwch?​

Mae’r cyngor yr un peth ag ar gyfer myfyrwyr eraill yn y Coleg.

Os ydych yn dod i Goleg Gŵyr Abertawe i astudio’ch cwrs, dilynwch ein canllawiau.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’n prifysgolion partner a byddwn yn cyfleu unrhyw newidiadau i drefniadau presennol yn ôl yr angen. 

Ydw i’n gallu mynd i’r Ganolfan Chwaraeon i wneud ymarfer corff?

Oherwydd canllawiau’r Coleg ar weithrediadau diogel, bydd y Ganolfan Chwaraeon ar agor i aelodau o’r cyhoedd rhwng yr oriau canlynol yn unig o 1 Medi 2021:

Dydd Llun - Dydd Gwener: 6.30am-8.30am a 4.30pm-10pm

Byddwn ni’n gweithredu fel arfer bob dydd Sadwrn a dydd Sul.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi, ond gwnaed y penderfyniad hwn yn unol â’r canllawiau ôl-16 diweddaraf gan Lywodraeth Cymru cysylltiedig â diogelwch covid.

Bydd y penderfyniad yn cael ei adolygu ar 31 Hydref 2021.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar sportscentre@gcs.ac.uk neu 01792 284088.

Gwybodaeth i ymgeiswyr amser llawn

Dwi eisiau gwneud cais am gwrs amser llawn, beth ddylwn i ei wneud?

Mae ceisiadau ar agor nawr am gyrsiau amser llawn sy’n dechrau ym mis Medi 2021. 

Gallwch gyrchu ein ffurflen gais yma.

Dwi wedi cyflwyno fy nghais, beth sydd nesaf? A fydda i’n cael cyfweliad?

Gan na allwn gynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb ar hyn o bryd, rydym yn gwneud cynigion yn seiliedig ar amcanraddau/graddau terfynol.

Byddwn ni'n cysylltu â chi drwy e-bost ynghylch eich cynnig.

Dwi’n dal i aros am gynnig, er fy mod i wedi cyflwyno cais rhai wythnosau yn ôl

Peidiwch â phoeni. Rydym fel arfer yn delio â cheisiadau ymhen tair i bedair wythnos.

Os hoffech wirio a ydym wedi derbyn eich cais, e-bostiwch admissions@gcs.ac.uk

 

Dwi wedi derbyn fy nghynnig Coleg, sut ydw i’n cadarnhau fy lle?

Byddwch yn derbyn e-bost arall bythefnos ar ôl y cynnig a fydd yn esbonio i chi sut y gallwch dderbyn a chadarnhau eich lle.

Rydw i eisiau newid fy nghwrs, sut ydw i’n gwneud hyn?

E-bostiwch admissions@gcs.ac.uk . Bydd y tîm yn hapus i’ch helpu.

Pryd fydda i’n cofrestru yn y Coleg?

Byddwch yn cael gwahoddiad i gofrestru ar-lein fel myfyriwr ym Mehefin. Byddwn yn anfon gwybodaeth bellach am hyn i chi yn agosach at y dyddiad.

Byddwn ni’n cynnal sesiynau cofrestru wyneb yn wyneb yn y Coleg ym mis Mehefin a mis Awst.

Byddwch yn derbyn eich apwyntiad cofrestru yn y post.

Oes dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau?

Does yna ddim dyddiad cau, ond oherwydd bod rhai cyrsiau yn fwy poblogaidd nag eraill, rydym yn argymell i chi gyflwyno cais cyn gynted â phosib, er mwyn osgoi cael eich siomi.

Cysylltiadau defnyddiol

Ar gyfer cyrsiau amser llawn a phrentisiaethauadmissions@gcs.ac.uk 

Ar gyfer cyllid myfyrwyr: studentfunding@gcs.ac.uk

 

Gwybodaeth i ymgeiswyr eraill

Dwi eisiau gwneud cais am gwrs rhan-amser, beth ddylwn i ei wneud?

​Rydym yn falch o gyhoeddi bod cofrestru ar gyfer ein cyrsiau rhan-amser 2020/2021 bellach yn fyw.

Mae llawer o’n cyrsiau rhan-amser ar gael ar gyfer cofrestru ar-lein. Os bydd cyfweliad yn ofynnol, byddwn yn cynnal y rhain dros y ffôn os yw’n bosibl. Edrychwch ar y cardiau cwrs unigol i gael rhagor o wybodaeth.

Cofiwch fod y Coleg hefyd yn cynnig cymorth cyflogadwyedd a chymorth gyrfa trwy ein tîm Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol.

Dwi eisiau gwneud cais am brentisiaeth, beth ddylwn i ei wneud?

Gallwch barhau i wneud cais am brentisiaeth gyda ni. 

Bydd cyfweliadau, asesiadau a hyfforddiant yn digwydd o bell ar-lein a dros y ffôn.

Llenwch y ffurflen gais prentisiaethau a byddwn yn cysylltu â chi i drafod hyn ymhellach.​

Hoffwn wneud cais am gwrs addysg uwch, beth ddylwn ei wneud?

Dylech barhau i wneud cais am gwrs amser llawn trwy UCAS

Ar gyfer cyrsiau rhan-amser, gallwch wneud cais yma

Os oes angen cyfweliad neu glyweliad ar gyfer y cwrs, byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost i ad-drefnu. Gallai hyn fod drwy Skype neu dros y ffôn.

Os oes gennych ymholiad ynghylch cwrs addysg uwch cysylltwch â ni

Cysylltiadau defnyddiol

Ar gyfer cyrsiau amser llawn a phrentisiaethau: admissions@gcs.ac.uk 

Cyrsiau rhan-amser: info@gcs.ac.uk

Cyrsiau addysg uwch: cysylltwch â ni

Ar gyfer cyllid myfyrwyr: ffoniwch 07500 55912307500 559246 neu e-bostiwch studentfunding@gcs.ac.uk

 

Gwybodaeth i gyflogwyr prentisiaid

A fydd prentisiaethau yn cael eu hatal neu eu gohirio am y tro?

Yn unol â chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru, mae’r holl brentisiaethau bellach yn cael eu haddysgu yn ôl yr arfer.

Mae holl gampysau’r Coleg bellach ar agor ac mae aseswyr yn ymweld â gweithleoedd (yn unol â’n prosesau asesu risg Covid-19) i gwblhau asesiadau ac adolygiadau cynnydd. Rydym yn parhau i ddefnyddio cymysgedd o ddysgu ar-lein a dysgu cyfunol a bydd eich tiwtor/aseswr yn gallu rhoi rhagor o wybodaeth i chi am hyn.

Rydym wedi gweithio gyda dysgwyr, cyflogwyr a sefydliadau dyfarnu i flaenoriaethu asesiadau ar gyfer y prentisiaid oedd i fod i gwblhau asesiadau ac arholiadau yn ystod cyfnodau clo Covid-19, gan ymestyn eu dyddiadau cwblhau targed yn ôl yr angen i leihau effaith yr oedi.

Rydym yn parhau i gynorthwyo cyflogwyr i recriwtio a hyfforddi staff newydd a phresennol yn ystod y cyfnod hwn.

Dw i ddim yn hyderus yn defnyddio Smart Assessor / Dwi wedi anghofio fy manylion mewngofnodi

Yn y lle cyntaf, cysylltwch â’ch aseswr a fydd yn gallu trefnu rhagor o gymorth i chi. Bydd hefyd yn gallu ailosod eich cyfrinair Aseswr Clyfar.

Rydym yn sylweddoli bod Aseswr Clyfar a dysgu o bell yn newydd i lawer. Gall ein staff cymorth roi hyfforddiant i chi ac rydym wedi creu fideos YouTube i’n cyflogwyr a’n prentisiaid sy’n dangos sut i’w ddefnyddio. Gofynnwch i’ch tiwtor/aseswr a fydd yn gallu trefnu hyn i chi.

Dwi’n pryderu bod fy mhrentis yn cael trafferthion ar hyn o bryd

Cysylltwch â’ch aseswr ar ffôn symudol/e-bost yn y lle cyntaf.

Rydym wedi cynyddu ein hadnoddau lles i ddysgwyr ac maen nhw ar gael ar blatfform Moodle y Coleg a’r Aseswr Clyfar.

Os ydych yn pryderu am les eich prentis, cysylltwch â’n Swyddog Lles, Adele Bubear, ar 07798 822867.

Yn ogystal, gallwn roi cymorth ychwanegol i chi drwy ein hyfforddwyr dysgu, swyddogion diogelu eraill a gallwn gyfeirio dysgwyr at gymorth arbenigol pan fydd angen.

Beth fydd yn digwydd i’r Cynllun Cymhelliant Cyflogwyr yn ystod y cyfnod hwn?

Bwriedir y Cymhelliad Cyflogwr i’r holl gyflogwyr sydd wedi recriwtio aelod newydd o staff fel prentis o 1 Awst i 30 Medi 2021.

Bydd taliadau’n parhau fel arfer, 50% ar ôl 4 wythnos a’r 50% sy’n weddill ar ôl 270 diwrnod o ddyddiad dechrau’r prentis.

Cymorth cyflogaeth

Sut alla i gael gafael ar gymorth cyflogadwyedd?​

E-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales neu ffoniwch 01792 284450.

Sut ydw i’n cael gafael ar asesiadau ESOL?​

Rydym yn parhau i gynnig asesiadau ESOL rhithwir ar Microsoft Teams.

I fwcio apwyntiad, cysylltwch â ni neu ffoniwch 01792 284450.