Gwybodaeth am Goronafeirws (COVID-19)

 

Y diweddaraf gan y Pennaeth ar fideo

 

Yn sgil yr heriau a’r ansicrwydd parhaus mewn perthynas â COVID-19, mae’r Coleg wedi penderfynnu gohirio addysgu wyneb yn wyneb i fyfyrwyr ar draws pob campws. Mae hyn hefyd yn berthnasol i glentiaid ein hyb cyflogaeth yn Ffordd y Brenin.

Rydym nawr yn addysgu ar-lein ac o bell yn unig.

Wrth wneud hyn, ein blaenoriaeth dros yr wythnosau nesaf yw cefnogi ein myfyrwyr a’n staff.

​Neges i'n myfyrwyr gan y Pennaeth Mark Jones
Neges i rieni/gwarcheidwaid gan y Pennaeth Mark Jones
Neges i gyflogwyr a'r gymuned fusnes gan y Pennaeth Mark Jones

Diolch i chi am eich amynedd a’ch cydweithrediad parhaus ar adeg anodd iawn.

Cadwch yn ddiogel

Mark Jones
Pennaeth

***

Mae’r dudalen we bwrpasol hon yn cynnwys Cwestiynau Cyffredin i helpu i gefnogi ein staff, ein myfyrwyr, rhieni ac eraill ar yr adeg heriol hon. Bydd yn cynnwys dolenni defnyddiol i’r canllawiau diweddaraf gan y Llywodraeth, sefydliadau iechyd cyhoeddus a’r GIG.

Rydym yn annog yr holl staff a myfyrwyr i wirio’r dudalen we hon yn rheolaidd a dilyn ein safleoedd y cyfryngau cymdeithasol:

Trydar: @GowerCollegeSwa
Facebook: www.facebook.com/gowercollegeswansea

Gwybodaeth a chanllawiau am Goronofeirws Eich cadw'n Ddiogel Eich cadw’n dda Gwybodaeth I fyfyrwyr Gwybodaeth am Ddilyniant Cwrs Gwybodaeth am arholiadau Gwybodaeth i ymgeiswyr Gwybodaeth i gyflogwyr prentisiaid ​Gwybodaeth i rieni/warcheidwaid Cynlluniau teithio Dolenni defnyddiol

Gwybodaeth a Chanllawiau am Goronofeirws

Ble alla i ddod o hyd i’r canllawiau diweddaraf?

Mae’r sefyllfa’n datblygu’n gyflym. Gofynnir i staff a myfyrwyr fynd i’r gwefannau canlynol a’u darllen i gael yr wybodaeth a’r canllawiau diweddaraf:

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gwybodaeth am addysg bellach, uwch a dysgu seiliedig ar waith yn ystod pandemig y coronafeirws.

Gweler dolenni defnyddiol isod:

Canllawiau cyfredol addysg bellach
Canllawiau cyfredol ar gyfer addysg uwch
Canllawiau cyfredol ar gyfer dysgu seiliedig ar waith a phrentisiaethau

Beth alla i wneud i helpu i leihau lledaeniad y feirws?

Yn union fel yr annwyd cyffredin, mae’r Coronafirws fel arfer yn digwydd trwy gyswllt agos â rhywun sydd â’r haint neu drwy gyffwrdd ag arwynebau wedi’u halogi os na fyddwch yn golchi’ch dwylo’n gywir.

Mae rhai pethau syml y gallwch chi eu gwneud i atal Coronafeirws rhag lledaenu a gofalu amdanoch chi’ch hun a’r rhai o’ch cwmpas. Dyma rai canllawiau i’ch helpu:

 • Glanhewch eich dwylo yn aml trwy ddefnyddio sebon a dŵr am o leiaf 20 eiliad.
 • Defnyddiwch lanweithydd dwylo sy’n cynnwys alcohol os nad oes sebon a dŵr ar gael.
 • Peidiwch â chyffwrdd â’ch llygaid, eich trwyn na’ch ceg â dwylo heb eu golchi.
 • Wrth besychu a thisian gorchuddiwch eich ceg a’ch trwyn â phenelin wedi’i blygu neu hances bapur.
 • Sicrhewch fod eich gorsaf waith h.y. cyfrifiadur personol/gliniadur/ffôn yn cael ei glanhau’n briodol.

A ddylwn i hunan-ynysu?

Os oes gennych beswch parhaus newydd a/neu dymheredd uchel, y cyngor presennol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yw y dylech hunan-ynysu.

Gellir gweld arweiniad llawn ar hunan-ynysu a symptomau ar eu gwefan. Gallwch hefyd ddefnyddio gwiriwr symptomau Galw Iechyd Cymru.

Os oes angen i chi hunan-ynysu, cysylltwch â’r Coleg a chofnodi’ch absenoldeb cyn gynted â phosibl - peidiwch â dod i mewn.

Os ydych yn aelod o staff, dilynwch y drefn absenoldeb arferol.

Os ydych yn fyfyriwr, cofnodwch eich absenoldeb ar-lein. Bydd angen i chi hefyd roi gwybod i Gynghorwyr Iechyd y Coleg trwy ffonio 01792 284077 neu 01792 890721.
Ni fydd eich LCA yn cael ei effeithio cyhyd â’ch bod yn adrodd eich absenoldeb am y cyfnod hwn.

Eich cadw'n ddiogel

Pa gamau ydyn ni’n eu cymryd?

Byddwn yn parhau i gymryd arweiniad gan y Llywodraeth a byddwn yn seilio unrhyw benderfyniadau ar eu cyngor. Gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth a’r cyngor diweddaraf ar goronafeirws ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r canllawiau diweddaraf ar gyfer lleoliadau addysgol ar wefan GOV.UK.

Mae Uwch Dîm Rheoli’r Coleg yn cyfarfod yn aml i sicrhau bod gennym yr wybodaeth ddiweddaraf a bod risg yn cael ei hasesu’n barhaus i’n galluogi i gymryd camau priodol os bydd angen.

A yw’r Coleg yn gweithredu yn ôl yr arfer?

Gan fod ein campysau ar gau i fyfyrwyr a staff, rydym bellach yn gweithio o bell ac mae cymuned gyfan y Coleg yn darparu busnes fel arfer, felly ceisiwch gadw mewn cysylltiad â ni.

Rydym yn ymateb i e-byst a negeseuon eraill cyn gynted â phosibl, ond yn anffodus ni allwn ateb rhai o’n rhifau llinell dir. Bydd staff â ffonau symudol y Coleg yn parhau i’w defnyddio.

Byddwn yn ceisio eich cefnogi cymaint â phosibl wrth weithio o bell yn ystod oriau gwaith arferol y Coleg.

Ein blaenoriaeth dros y dyddiau a’r wythnosau nesaf fydd cefnogi ein myfyrwyr a’n staff wrth i ni wneud y newidiadau hyn. 

Os oes gennych ymholiad cyffredinol, anfonwch e-bost atom yn info@gcs.ac.uk a byddwn yn ateb cyn gynted ag y gallwn.

Diolch i chi am eich amynedd a’ch cydweithrediad parhaus ar adeg anodd iawn.

A yw’r Coleg yn caniatáu ymwelwyr allanol?

Pan fo’n bosibl, rydym yn bwriadu cynnal cyfarfodydd ac ati o bell.

Yn achos ein contractwyr a gomisiynwyd, mae’n fusnes fel arfer ar hyn o bryd.​

Bydd unrhyw anerchiadau a drefnwyd gyda siaradwyr gwadd yn cael eu gohirio oni bai eu bod yn cael eu cynnal o bell.

Mae angen i mi gysylltu â Swyddog Diogelu

Argaeledd swyddogion cymorth myfyrwyr a swyddogion diogelu dros wyliau’r Pasg.

Er bod campysau’r Coleg ar gau ar hyn o bryd, byddwch yn gallu cysylltu â’r aelodau staff canlynol o hyd:

Swyddogion Diogelu (ar gyfer myfyrwyr amser llawn, rhan-amser a phrentisiaid)  
Ian Billington 07880 089048
Naima Khanom 07768 035787
Vicki Wannell 07393 789238
Ryan McCarley     07917 352153
Ceri Low 07800 614030
Tamsyn Oates 07867 135815
Anne Pitman 01792 284169
Swyddog Diogelu (ar gyfer prentisiaid yn unig)  
Adele Bubear     07798 822867

Mae rhagor o rifau defnyddiol i'w gweld yma.

Gallwch gysylltu â Swyddog Diogelu yn ystod oriau gwaith arferol.

Dydd Llun i ddydd Iau: 8.30am-5pm a dydd Gwener: 8.30am-4.30pm​

Diogelu ar-lein: cyngor i rieni/gwarcheidwaid

Wrth ystyried yr amgylchiadau presennol, mae pobl ifanc yn debygol o dreulio llawer mwy o amser yn ymchwilio, chwarae gemau cyfrifiadurol a chyfathrebu ar-lein.

Dylai fod yn flaenoriaeth i ni gyd eu cadw’n ddiogel wrth iddynt wneud hyn, gan eu diogelu ar bob achlysur a’u hatal rhag unrhyw fath o niwed.

Ystyriwch y canlynol pan fyddwch chi, neu’ch plentyn ar-lein.

Dylai pobl ifanc:

 • Wybod yn union gyda phwy maen nhw’n siarad
 • Gwirio os ydynt yn gallu cael mynediad at adnoddau a gemau
 • Gwarchod eu henw da ar-lein
 • Agor negeseuon o ffynonellau y maent yn ymddiried ynddynt yn unig
 • Peidio â dosbarthu unrhyw fath o wybodaeth bersonol
 • Peidio â rhannu delweddau, fideos neu unrhyw ddeunydd anweddus
 • Peidio â chyfathrebu â rhywun os ydynt yn teimlo’n anghyfforddus
 • Gwybod nad yw popeth ar-lein yn adlewyrchu’r gwirionedd
 • Blocio neu riportio unrhyw un sydd yn trolio
 • Peidio ag ildio i bwysau
 • Meddwl yn ddwys cyn postio 

Dylai rhieni/gwarcheidwaid:

 • Fonitro gyda phwy y mae eu plentyn yn cyfathrebu ar-lein
 • Monitro’r cynnwys a’r deunydd sy’n cael ei gyrchu/lawrlwytho
 • Gwirio bod y cynnwys yn weddus
 • Gosod ffiniau a rheolaethau rhieni
 • Trafod gweithgarwch a thueddiadau ar-lein eu plentyn
 • Rheoli/gwirio gosodiadau preifatrwydd
 • Gwybod sut i gael gafael ar help

Gallwch adrodd unrhyw bryderon yma

Adnoddau defnyddiol eraill

Eich cadw’n dda

Sut alla i gael mynediad i gymorth staff?

Mae gan bob aelod staff y Coleg fynediad i’n rhaglen gymorth i weithwyr Health Assured sy’n cynnig cwnsela ar-lein ac amrywiaeth o weminarau ar bynciau iechyd a lles. Gallwch ffonio nhw ar 0800 030 5182.

Mae gennym dudalen Moodle dynodedig sy’n cynnwys canllawiau, cyngor a fideos ar sut i aros yn gryf yn feddyliol ac yn gorfforol yn ystod cyfnod hwn. Defnyddiwch eich manylion mewngofnodi TG arferol i gael mynediad i’r dudalen a dewiswch yr opsiwn cofrestri​.
 

Sut alla i gael mynediad i gymorth myfyrwyr?

Byddwn ni’n cynnig cymorth lles o bell gan gynnwys Gweithgaredd y Dydd ac Awgrym Iechyd y Dydd.

Gallwch gael gafael ar y ddau ar dudalen Hafan Moodle.

Cymorth iechyd myfyrwyr 01792 284112​

Os bydd y Coleg yn cau, gallwch gysylltu â’n Swyddogion Cymorth Myfyrwyr yn ystod y diwrnod gwaith drwy ffonio neu e-bostio.

Swyddog Cymorth Myfyrwyr    Ffôn Symudol
Vicki Wannel 07393 789288
Mo Qasim 07917 136101
Naima Khanom 07768 035787
Tamsyn Oates 07867 135815
Ryan McCarley 07917 352153
Joanne Harris 07946 373455
Ian Billington 07880 089048
Tîm Cyllid​  Ffôn Symudol
Hillary Arthur   07500 559123
Bill Jones 07500 559246

Argymhellion ar gyfer iechyd meddwl

Mae cadw cyflwr meddwl cadarnhaol yn gallu bod yn anodd pan fyddwch yn ynysu.

Mae gennym dudalen Moodle sy’n cynnwys argymhellion defnyddiol, cyngor a fideos ar sut i aros yn feddyliol wydn yn ystod y cyfnod hwn. 

​Defnyddiwch eich enw mewngofnodi TG arferol i gyrchu'r dudalen a dewis y botwm cofrestru.

Argymhellion ar gyfer iechyd corfforol

Yn ogystal â’ch iechyd meddwl, mae’n bwysig iawn cynnal iechyd corfforol da.

Mae gennym nifer o fideos ar Moodle y gallwch eu dilyn i gynnal eich ffitrwydd corfforol.​

​Defnyddiwch eich enw mewngofnodi TG arferol i gyrchu'r dudalen a dewis y botwm cofrestru.

Gwybodaeth i fyfyrwyr

Neges i fyfyrwyr gan y Pennaeth Mark Jones

Annwyl Fyfyriwr

Rwy’n siŵr y byddwch wedi clywed bod yr arholiadau roeddech wedi bwriadu eu sefyll yr haf hwn bellach wedi cael eu canslo yn anffodus.

Rydym yn gwerthfawrogi pa mor siomedig a dig y mae’n rhaid eich bod yn teimlo o ystyried na chewch gyfle i arddangos yr holl waith caled rydych wedi’i wneud dros y blynyddoedd diwethaf.

Ar hyn o bryd rydym yn aros am fanylion pellach ar sut y bydd eich gwaith a’ch perfformiad yn cael eu hasesu, ond rydym yn credu y bydd hyn yn seiliedig ar eich asesiad yn cael ei farcio gan eich darlithwyr.

Pan fydd gennym eglurder ar hyn, byddwn yn rhoi gwybod i chi. Ond yn y cyfamser hoffwn roi rhywfaint o gyngor i chi a fydd yn eich helpu i gyflawni’r graddau gorau posibl a chaniatáu i chi gymryd eich cam nesaf, a allai gynnwys cwrs lefel uwch mewn prifysgol flaenllaw, prentisiaeth, swydd neu symud ymlaen ymhellach yn y Coleg.

Y cyngor yw cofiwch eich astudiaethau.

Bydd asesiadau a graddau yn sicr yn seiliedig ar waith a wnaed hyd yma ac felly gallai fod cyfleoedd i dacluso ac o bosibl i wella'r gwaith hwn hyd yn oed.

Ar yr un pryd gallai asesiadau ac ati fod yn seiliedig ar waith a ddarperir gan ddarlithwyr yn y dyfodol trwy gymysgedd o sesiynau byw a rhai wedi’u recordio ymlaen llaw neu waith gosod. Felly, mae’n bwysig eich bod yn cadw mewn cysylltiad â’ch darlithwyr a’ch tiwtoriaid, yn unol â’ch amserlen benodol, a thrwy’r dull y mae’ch tiwtoriaid wedi’i nodi.

Eisoes mae rhai prifysgolion a chyflogwyr yn dweud y bydd cyfweliadau yn y dyfodol yn holi sut y defnyddiodd myfyrwyr eu hamser yn effeithiol i astudio a dysgu yn ystod yr achosion o Covid-19.

Rydym yn credu’n gryf, os byddwch yn cwblhau’ch holl gwrs yn llwyddiannus, y bydd hyn yn eich rhoi ar y blaen i fyfyrwyr eraill na fydd efallai’n dilyn y cyngor hwn, o ran sicrhau’r cynigion gorau gan brifysgolion a chyflogwyr.

Efallai y bydd y misoedd nesaf yn wahanol iawn i bob un ohonom, ond nid yw hynny’n golygu nad ydym yn dal i feddwl am eich dyfodol. Fel ein myfyrwyr, rydym yn ymrwymedig i roi’r nifer fwyaf o gyfleoedd posibl i chi.

Felly daliwch ati gyda’r gwaith caled, a gyda chymorth parhaus eich darlithwyr a’r Coleg, does gen i ddim amheuaeth o gwbl y gallwch chi gyflawni popeth rydych am ei gyflawni o hyd.

Cadwch yn ddiogel

Mark Jones
Pennaeth

Cadw mewn cysylltiad

Gan fod ein campysau ar gau i fyfyrwyr a staff, rydym bellach yn gweithio o bell ac mae cymuned gyfan y Coleg yn darparu busnes fel arfer, felly ceisiwch gadw mewn cysylltiad â ni.

Rydym yn ymateb i e-byst a negeseuon eraill cyn gynted â phosibl, ond yn anffodus ni allwn ateb rhai o’n rhifau llinell dir. Bydd staff â ffonau symudol y Coleg yn parhau i’w defnyddio.

Byddwn yn ceisio eich cefnogi cymaint â phosibl wrth weithio o bell yn ystod oriau gwaith arferol y Coleg.

Os oes gennych ymholiad cyffredinol, anfonwch e-bost atom yn info@gcs.ac.uk a byddwn yn ateb cyn gynted ag y gallwn.​

Beth am fy lleoliad gwaith?

Os gofynnwyd i chi beidio â mynychu eich lleoliad gwaith gorfodol, gwnewch yn siŵr bod eich tiwtor/darlithydd yn ymwybodol. Bydd y Coleg yn cofnodi hyn ac yn ceisio lliniaru’r sefyllfa, h.y. dod o hyd i ddewisiadau eraill neu gynnig amser ychwanegol.

Beth os ydw i’n fyfyriwr rhyngwladol?

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol ac yn dychwelyd adref, rhaid i chi roi gwybod i’r swyddfa ryngwladol cyn mynd (international@gcs.ac.uk).

Fodd bynnag, dylech gadw i fyny â’ch astudiaethau gystal ag y gallwch drwy’r deunydd a’r platfformau ar-lein a chadw mewn cysylltiad â’r Coleg.  

Sut mae hyn yn effeithio ar fyfyrwyr addysg uwch?

Mae’r cyngor yr un peth ag ar gyfer myfyrwyr eraill yn y Coleg.

Os ydych yn dod i Goleg Gŵyr Abertawe i astudio’ch cwrs, dilynwch ein canllawiau.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’n prifysgolion partner a byddwn yn cyfleu unrhyw newidiadau i drefniadau presennol yn ôl yr angen. 

Ni fydd y newid yn y dull addysgu yn effeithio ar eich benthyciad myfyriwr a fydd yn talu yn ôl yr arfer ym mis Ebrill.

Ydw i’n gymwys i dderbyn budd-daliadau?

Mae hawl myfyrwyr i dderbyn budd-daliadau’n cael ei benderfynu yn ôl lefel addysg y myfyriwr, a’i hawl i dderbyn y budd-daliadau hynny. 
Nid yw hyn wedi newid o ganlyniad i’r sefyllfa bresennol a’r Coronafeirws.
Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Cyngor Abertawe.

Dwi ar fin dechrau cwrs rhan-amser, beth fydd yn digwydd?

Oherwydd y sefyllfa bresennol, ni fydd y Coleg yn cyflwyno nac yn dechrau unrhyw gyrsiau rhan-amser o ddydd Llun 23 Mawrth.

Os ydych wedi cofrestru ar gwrs ond heb ei ddechrau eto, rydym yn bwriadu ad-drefnu’r cyrsiau hyn yn y dyfodol. Os nad yw’r dyddiad dechrau a ad-drefnir ar gyfer eich cwrs rhan-amser yn addas i chi, gallwch wneud cais am ad-daliad trwy anfon y ffurflen hon i references@coleggwyrabertawe.ac.uk pan fydd y sefyllfa’n gliriach.

Byddwn yn prosesu cyn gynted ag y bo modd. Diolch am eich amynedd yn ystod y broses hon.

Os ydych wedi’ch cofrestru ar gwrs ar hyn o bryd ac wedi dechrau, rydym yn addysgu o bell pan fo’n bosibl.
Byddwn yn cysylltu â chi gyda dyddiad dechrau newydd pan fydd y sefyllfa’n gliriach.​

Os bydd y Coleg yn cau, a fyddaf yn dal i dderbyn fy LCA?

Byddwch. Byddwn yn dal i brosesu taliadau LCA.

Mae angen i mi ddefnyddio’r gwasanaeth cwnsela, beth ddylwn i ei wneud?

Os bydd y Coleg yn cau, bydd gwasanaeth cwnsela Exchange yn cynnig cymorth dros y ffôn. Gall Swyddog Cymorth Myfyrwyr eich cyfeirio.

Yn ogystal, gallwch gyrchu cwnsela ar-lein neu gymorth neges destun trwy glicio ar yr amlen wen ar waelod y dudalen we hon.

 

Sut ydw i’n cael cymorth myfyrwyr?

Argaeledd swyddogion cymorth myfyrwyr a swyddogion diogelu dros wyliau’r Pasg.

Byddwn ni’n cynnig cymorth lles o bell gan gynnwys Gweithgaredd y Dydd ac Awgrym Iechyd y Dydd.

Gallwch gael gafael ar y ddau ar dudalen Hafan Moodle.

Cymorth iechyd myfyrwyr 01792 284112​

Os bydd y Coleg yn cau, gallwch gysylltu â’n Swyddogion Cymorth Myfyrwyr yn ystod y diwrnod gwaith drwy ffonio neu e-bostio.

Swyddog Cymorth Myfyrwyr    Ffôn Symudol
Vicki Wannel 07393 789288
Mo Qasim 07917 136101
Naima Khanom 07768 035787
Tamsyn Oates 07867 135815
Ryan McCarley 07917 352153
Joanne Harris 07946 373455
Ian Billington 07880 089048
Tîm Cyllid​  Ffôn Symudol
Hillary Arthur   07500 559123
Bill Jones 07500 559246

Gwybodaeth am Ddilyniant Cwrs 

Dwi’n fyfyriwr cyfredol a dwi am symud ymlaen i lefel nesaf fy nghwrs, beth sy’n digwydd?

Nid oes angen i chi wneud cais am lefel nesaf eich cwrs. Cewch eich gwahodd yn awtomatig i ddod i mewn am gyfweliad cofrestru yn ddiweddarach eleni i symud ymlaen i lefel nesaf eich cwrs. Byddwn yn cyfathrebu â chi drwy e-bost a neges destun.

Yn ystod y cyfnod hwn o ddysgu o bell, mae’n bwysig eich bod yn cadw mewn cysylltiad â’ch darlithwyr ac yn cyflwyno gwaith cwrs gofynnol.

Fel rhan o’r cyfweliad cofrestru byddwn yn trafod eich ymrwymiad yn ystod yr amser hwn i ffwrdd o’r Coleg ac yna’n penderfynu ar y cwrs priodol i’ch cofrestru.

Dwi’n fyfyriwr cyfredol a dwi am symud ymlaen i gwrs gwahanol yn y Coleg, beth sy’n digwydd?

Gallwch ymgeisio am gwrs gwahanol trwy gwblhau cais yma

Bydd ein tîm Derbyniadau mewn cysylltiad trwy e-bost i gynnig lle amodol i chi ar y cwrs a rhoi gwybod i chi pryd y bydd angen i chi ddod i mewn am gyfweliad cofrestru ym mis Awst.

Yn ystod y cyfnod hwn o ddysgu o bell, mae’n bwysig eich bod yn cadw mewn cysylltiad â’ch darlithwyr ac yn cyflwyno gwaith cwrs gofynnol.

Fel rhan o’r cyfweliad cofrestru byddwn yn trafod eich ymrwymiad yn ystod yr amser

Sut i gadw i fyny â’ch astudiaethau o bell – rhai awgrymiadau defnyddiol

Mae’n bwysig iawn eich bod yn parhau â’ch astudiaethau gystal ag y gallwch wrth weithio gartref. Cofiwch edrych ar eich e-CDU yn rheolaidd i gael y diweddaraf. Mae staff y Coleg ar gael drwy e-bost i’ch helpu felly cadwch mewn cysylltiad.

Os ydych yn fyfyriwr Safon Uwch
Bydd eich darlithwyr eisoes wedi gwneud trefniadau i’ch helpu gyda dysgu o bell ac felly dylech gyflawni’r gweithgareddau sydd wedi cael eu rhoi ar waith i chi.

Myfyrwyr UG – bydd eich darlithwyr yn cwblhau adroddiadau cynnydd manwl a gaiff eu defnyddio ar gyfer trafodaeth ynghylch parhau â’ch pynciau ar Safon U2.

Os ydych yn fyfyriwr galwedigaethol ar Lefel 3
Bydd eich darlithwyr eisoes wedi gwneud trefniadau i’ch helpu gyda dysgu o bell ac felly dylech gyflawni’r gweithgareddau sydd wedi cael eu rhoi ar waith i chi.

Mae’n bwysig eich bod yn parhau i gwblhau’ch gwaith wedi’i asesu oherwydd bydd eich darlithwyr yn cwblhau adroddiadau cynnydd manwl.

Os ydych yn fyfyriwr galwedigaethol ar Lefelau 1 neu 2
Er bod dysgu ac addysgu wyneb i wyneb wedi cael eu hatal am y tro, bydd rhaid i chi barhau i gwblhau’r tasgau a’r gweithgareddau sydd wedi cael eu gosod i chi.

Cadwch mewn cysylltiad â’ch tiwtoriaid fel y gallwch gwblhau’ch cwrs yn llwyddiannus eleni a symud ymlaen i’r cam nesaf yn y Coleg.

Gwybodaeth am arholiadau

A fydd addysgu, arholiadau ac asesiadau yn cael eu heffeithio?

Yn dilyn y cyhoeddiad ddydd Mercher 18 Mawrth, mae pob arholiad Safon UG/Uwch a TGAU sydd i fod i redeg yr haf hwn yn cael ei ganslo.

Byddwn yn parhau i gyflwyno gwersi o bell pan fo’n bosibl. Dylech barhau i gyflwyno unrhyw asesiadau neu ddarnau o waith sy’n ofynnol gan eich tiwtoriaid.

Mae’r cyrff dyfarnu yn gweithio gyda’r rheoleiddwyr i sicrhau bod gweithdrefnau cadarn ar waith i alluogi myfyrwyr i gael gradd deg i gydnabod eu gwaith.

Pan fydd y cyrff dyfarnu wedi cwblhau’r trefniadau hyn, byddwn yn rhoi gwybod i’r holl fyfyrwyr. Efallai y bydd yn cymryd ychydig o amser i roi’r gweithdrefnau hyn ar waith

A fydd arholiadau’n cael eu gohirio?

Os oes gennych arholiad sydd wedi’i drefnu cyn dydd Llun 20 Ebrill 2020, ewch i Rydw i'n sefyll arholiad cyn bo hir, beth ddylwn i wneud?

Yn achos yr holl arholiadau galwedigaethol eraill sydd i fod i redeg ar ôl dydd Llun 20 Ebrill 2020, byddwn yn parhau i weithio’n agos gyda’n cyrff dyfarnu ac yn gweithio yn ôl y cyngor a roddir. 

Dylai myfyrwyr barhau i astudio a chyflwyno unrhyw asesiadau neu ddarnau o waith sy’n ofynnol gan eu tiwtoriaid.

Canllawiau ar gyfer Safon UG/Uwch a TGAU

Mae cyrsiau Safon UG/Uwch a TGAU yn cael eu rheoleiddio yn y DU gan wahanol gyrff. Yma yng Nghymru, mae holl gymwysterau CBAC yn cael eu rheoleiddio gan Gymwysterau Cymru.

Fel Coleg rydym yn defnyddio rhai byrddau arholi eraill, fel AQA, Eduquas, OCR a Pearson Edexcel i addysgu’r cyrsiau na chynigir gan CBAC. Mae’r rhain yn cael eu rheoleiddio gan Ofqual, o dan yr Adran Addysg yn Lloegr.

Yng Nghymru, os ydych yn dilyn pwnc CBAC, mae’ch gradd UG yn cyfrif tuag at eich gradd Safon Uwch, rydych yn sefyll eich arholiadau UG yn yr haf ac yn cael gradd. Mae’r radd hon a’r marciau a ddyfarnwyd am eich modiwlau, ynghyd â’r modiwlau Safon Uwch rydych yn eu sefyll, yn rhoi’ch gradd Safon Uwch i chi ar ddiwedd eich ail flwyddyn.

Beth mae Cymhwyster Cymru yn ei ddweud?

Darllenwch eu llythyr i fyfyrwyr yma

Bydd CBAC yn rhoi gradd ar gyfer Safon Uwch, Safon UG a TGAU.

Mae angen cwblhau gwaith cwrs yn ôl y drefn arferol.

Bydd graddau’n cael eu dyfarnu gan ddefnyddio amrywiaeth o dystiolaeth a chyfuniad o ffactorau, gan gynnwys y gwaith sydd wedi cael ei gwblhau hyd yma, gradd UG ac asesiadau addysgu safonedig yn seiliedig ar yr hyn y byddai’ch darlithydd yn disgwyl i chi ei gael.

Os ydych yn fyfyriwr UG, byddwch yn cael gradd yn haf 2020, ac ni fydd y radd hon yn mynd ymlaen i’ch gradd Safon Uwch. Yn lle hynny, bydd eich gradd Safon Uwch yn seiliedig ar yr unedau Safon Uwch y byddwch yn eu sefyll yn haf 2021.

Gallwch sefyll eich unedau UG yn haf 2021 os ydych am wneud hynny. Os byddwch yn dewis sefyll eich unedau UG, bydd y radd a enillwch yn y pen draw ar gyfer eich Safon Uwch yn seiliedig ar radd uwch y ddau opsiwn. Byddwn yn trafod hyn â chi yn ystod tymor yr hydref.

Os ydych yn sefyll arholiad Safon Uwch llinol, bydd yn cael ei ddyfarnu gan un o’r cyrff dyfarnu eraill fel AQA, Pearson Edexcel, Eduquas neu OCR. Mae’r cyrsiau Safon Uwch hyn yn cael eu rheoleiddio gan Ofqual. Yn Lloegr mae’r UG yn gymhwyster annibynnol, ac nid yw’n mynd tuag at y radd Safon Uwch. Byddai myfyrwyr sy’n sefyll arholiadau trwy’r byrddau hyn yn sefyll eu holl bapurau Safon Uwch ar ddiwedd eu hail flwyddyn.

Beth mae Ofqual yn ei ddweud?

Darllenwch eu llythyr i fyfyrwyr yma

Bydd gradd yn cael ei rhoi ar gyfer Safon Uwch, Safon UG a TGAU

Posibilrwydd sefyll arholiadau allanol yn gynnar yn y flwyddyn academaidd nesaf, neu haf 202.

Bydd graddau’n cael eu dyfarnu gan ddefnyddio amrywiaeth o dystiolaeth a data gan gynnwys perfformiad mewn ffug arholiadau ac asesiadau nad ydynt yn arholiadau. Yna bydd y byrddau arholi yn cyfuno’r wybodaeth hon â data perthnasol arall gan gynnwys cyrhaeddiad blaenorol, a byddant yn defnyddio’r wybodaeth hon i gynhyrchu gradd wedi’i chyfrifo ar gyfer pob myfyriwr.

Canllawiau ar gyfer cyrsiau Galwedigaethol

Mae’r holl reoleiddwyr yn gweithio gyda’r cyrff dyfarnu galwedigaethol i gynhyrchu dull graddio sy’n deg, yn gadarn ac a fydd yn wirioneddol adlewyrchu cyflawniad pob myfyriwr.

Beth mae Cymwysterau Cymru yn ei ddweud?

Rydym yn dal i ystyried y ffordd decaf o gyhoeddi graddau ar gyfer y rhai sy’n astudio cymwysterau heblaw TGAU a Safon Uwch.

Mae’r mwyafrif o gymwysterau galwedigaethol yn cael eu cynnig ledled y DU, ac felly rydym yn gweithio gyda chyd-reoleiddwyr, byrddau arholi a llywodraethau i sicrhau cysondeb. Byddwn yn rhannu rhagor o fanylion am y cynlluniau hynny cyn gynted ag y gallwn.

Diolch am eich amynedd wrth i ni aros am y manylion hyn.

Beth mae Ofqual yn ei ddweud?

Mae amrywiaeth eang o wahanol gymwysterau galwedigaethol a thechnegol yn ogystal â chymwysterau academaidd eraill yr oedd myfyrwyr yn disgwyl sefyll arholiadau ar eu cyfer yn yr haf.

Cynigir y rhain gan nifer fawr o sefydliadau dyfarnu ac mae ganddynt wahanol ddulliau asesu. Mewn llawer o achosion bydd myfyrwyr eisoes wedi cwblhau modiwlau neu asesiadau nad ydynt yn arholiadau a allai ddarparu tystiolaeth i ddyfarnu gradd.

Rydym yn annog y sefydliadau hyn i ddangos yr hyblygrwydd a’r bragmatiaeth fwyaf posibl i sicrhau nad yw myfyrwyr dan anfantais.

Ar gyfer rhai cyrsiau, efallai bydd amcanraddau neu unrhyw raddau amcanol eraill yn cael eu pennu ar sail asesiadau sydd eisoes wedi cael eu cynnal. I eraill, efallai y bydd hi’n well addasu’r asesiad.

Efallai bydd oedi yn digwydd ar gyfer cyrsiau lle mae cyflawniad yn golygu trwydded i ymarfer yn y gweithle/diwydiant. 

Canllawiau ar gyfer Mynediad ac Agored

Beth mae QAA yn ei ddweud?

Darllenwch eu llythyr i fyfyrwyr yma

Bydd QAA yn gweithio’n agos gydag Asiantaethau Dilysu Mynediad (AVA) i sicrhau y gellir cynnal ansawdd, safonau a chanlyniadau myfyrwyr.

Os bydd AVA a’u darparwr yn dod i’r casgliad na ellir gwneud ymdrechion yn rhesymol i asesu myfyrwyr a chynnal safonau academaidd yn yr amgylchiadau presennol, bydd yr AVA yn rhoi trefniadau effeithiol ar waith ac yn eu gweithredu cyn gynted ag y bydd y sefyllfa bresennol wedi’i datrys.

Diolch am eich amynedd wrth i ni aros am y manylion hyn.

Mae angen i mi gasglu tystysgrif, beth ddylwn ei wneud?

Gan fod y Coleg ar gau hyd nes y clywir yn wahanol, ni fyddwch yn gallu casglu’ch tystysgrif am y tro. Gallwn eich sicrhau y bydd yr holl dystysgrifau yn cael eu cadw’n ddiogel yn ystod y cyfnod hwn. Pan fydd y Coleg yn ailagor byddwch yn gallu casglu’ch tystysgrif yn y ffordd arferol. 

Os, yn ystod y tair wythnos nesaf, y bydd angen tystiolaeth o’ch cymhwyster arnoch ar frys gallwch ofyn i’r Coleg anfon llythyr electronig yn uniongyrchol i’r sefydliad sy’n gofyn amdani, cysylltwch
â references@coleggwyrabertawe.ac.uk 

Beth fydd yn digwydd i'm cais UCAS?

Os ydych chi wedi gwneud cais i astudio cwrs prifysgol drwy UCAS, mae’n bwysig ichi gadw i fyny â’r wybodaeth a’r canllawiau diweddaraf.

Bydd hyn yn cynnwys unrhyw wybodaeth ynghylch newidiadau i ddyddiadau cau pwysig, o ran y sefyllfa bresennol mewn perthynas â’r coronafeirws - ucas.com/coronavirus

Gwybodaeth i ymgeiswyr

Rydw i wedi gwneud cais am gwrs Coleg, beth fydd yn digwydd?

Peidiwch â phoeni, rydym yn parhau i ddelio â holl geisiadau’r Coleg a byddwn mewn cysylltiad i drafod eich lle yn fuan.

Mae gen i apwyntiad i ddod mewn i gofrestru ym Mehefin/Gorffennaf, beth ddylwn i ei wneud?

Ar hyn o bryd, rydym yn bwriadu aildrefnu pob cofrestriad i fis Awst.

Byddwn yn cysylltu â chi maes o law i roi gwybod i chi am eich apwyntiad newydd.

Rydw i wedi cyflwyno fy nghais i’r Coleg ond heb gael fy nghynnig drwy ebost, a ddylwn i fod yn poeni?

Peidiwch â phoeni, mae gennym lawer o gynnigion i fynd drwyddynt sy’n golygu y byddwn yn cymryd cryn amser yn cwblhau pob un.

Byddwch yn clywed gennym rywbryd yn ystod yr wythnosau nesaf.

Rydw i wedi derbyn fy nghynnig Coleg. Sut ydw i’n cadarnhau fy lle?

Byddwch yn erbyn ebost arall o fewn pythefnos yn egluro sut y gallwch gadarnhau eich lle. 

Beth am fy nghyfweliad?​

Gan nad ydym yn gallu cynnal cyfweliadau wyned yn wyneb, rydym yn gwneud cynigion Coleg ar sail amcanraddau/graddau gwirioneddol.

Byddwn yn cysylltu â chi drwy ebost yn ystod yr wythnosau nesaf.

Dwi eisiau gwneud cais am gwrs amser llawn, beth ddylwn i ei wneud?

Gallwch barhau i wneud cais am gwrs amser llawn gyda ni. 

Llenwch y ffurflen gais amser llawn a byddwn yn cysylltu â chi.​

Hoffwn wneud cais am gwrs addysg uwch, beth ddylwn ei wneud?

Dylech barhau i wneud cais am gwrs amser llawn trwy UCAS

Ar gyfer cyrsiau rhan-amser, gallwch wneud cais yma

Os oes angen cyfweliad neu glyweliad ar gyfer y cwrs, byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost i ad-drefnu. Gallai hyn fod drwy Skype neu dros y ffôn.

Os oes gennych ymholiad ynghylch cwrs addysg uwch cysylltwch â ni

Gwybodaeth i gyflogwyr prentisiaid

A fydd prentisiaethau yn cael eu hatal neu eu gohirio am y tro?

Rydym yn parhau i weithio gyda phrentisiaid (gan gynnwys prentisiaid ar seibiant gwaith gorfodol) trwy ddulliau dysgu o bell. Gall brentisiaid ryngweithio â staff y Coleg gan ddefnyddio ystafelloedd dosbarth rhithwir a galwadau fideo. Gallwn ni roi cymorth dros y ffôn ac ar e-bost hefyd.

Lle bo’n bosibl, byddwn yn parhau i asesu gwaith o bell/yn ddigidol, gan ganiatáu i brentisiaid gwblhau agweddau ar eu cwrs.

Mae cyrff dyfarnu ar hyn o bryd yn adolygu os gellir addasu asesiadau o dan yr amgylchiadau presennol. Rydym yn aros i glywed manylion pellach am hyn.

Ar gyfer cyrsiau lle nad yw’n ymarferol i wneud profion cymhwysedd a diogelwch o bell, e.e. elfennau trydanol a nwy, bydd yr amser a gollir oherwydd y Coronafeirws yn gallu cael ei ychwanegu at ddiwedd y brentisiaeth.

Sut y cynhelir adolygiadau cynnydd os na fydd aseswyr yn gallu ymweld â’r gweithle?

Lle bo’n bosibl, bydd adolygiadau cynnydd yn cael eu cynnal trwy alwadau fideo/dros y ffôn a bydd ffurflenni adolygu yn cael eu cwblhau trwy Smart Assessor.

Gall dysgwyr a chyflogwyr lofnodi adolygiadau yn ddigidol trwy ddilyn dolen a anfonir atynt drwy e-bost a mewngofnodi i Smart Assessor. 

Os nad ydych wedi defnyddio’r dull hwn o’r blaen bydd eich asesydd yn cysylltu â chi. Os nad yw hyn yn bosibl, byddwn yn cytuno ar ddulliau eraill gyda chi.

Dw i ddim yn hyderus yn defnyddio Smart Assessor / Dwi wedi anghofio fy manylion mewngofnodi

Yn y lle cyntaf, cysylltwch â’ch asesydd, a fydd yn gallu trefnu cymorth pellach ar eich cyfer. Bydd eich asesydd hefyd yn gallu ailosod eich cyfrinair Smart Assessor.

Rydym yn sylweddoli bod Smart Assessor a dysgu o bell yn newydd i lawer. Rydym wrthi’n paratoi fideos YouTube ar gyfer ein cyflogwyr a’n prentisiaid i ddangos iddynt sut i’w defnyddio.

Dwi’n pryderu bod fy mhrentis yn cael trafferthion ar hyn o bryd

Tra bydd campysau’r Coleg ar gau, cysylltwch â’ch asesydd dros y ffôn/e-bost yn y lle cyntaf.

Rydym wedi cynyddu ein hadnoddau lles ar gyfer dysgwyr ac mi fyddant yn gallu cael gafael arnynt drwy blatfform Moodle y Coleg a Smart Assessor.

Os ydych chi’n poeni am les eich prentis, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu, Adele Bubear drwy ffonio 07798 822867.

Gallwn hefyd gynnig cymorth ychwanegol i chi drwy ein hyfforddwyr dysgu, swyddogion diogelu eraill a chyfeirio dysgwyr at gymorth arbenigol, yn ôl yr angen.

Beth fydd yn digwydd i’r Cynllun Cymhelliant Cyflogwyr yn ystod y cyfnod hwn?

Os ydym wedi cadarnhau eisoes eich bod yn gyflogwr Busnes Bach/Canolig (SME) sy’n gymwys ar gyfer Gynllun Cymhelliant Llywodraeth Cymru, bydd y gefnogaeth yma yn dal yn berthnasol ar eich cyfer.

Bydd taliadau’n parhau fel arfer ar ôl wyth a 12 mis o ddyddiad cychwyn y prentis, oni bai bod y prentis wedi cymryd seibiant gorfodol o’r gwaith cyn i’r cyfnod wyth mis fynd heibio.

Mewn achosion o’r fath, bydd y Taliad Cymhelliant Cyflogwr yn cael ei drosglwyddo i’r cyflogwr unwaith y bydd y prentis wedi dychwelyd i’r gwaith ar ôl ei seibiant gorfodol.

Adnoddau defnyddiol

Gweminar ymgynghorol ACAS i gyflogwyr.

​Gwybodaeth i rieni / warcheidwaid

Neges i rieni/warcheidwaid gan y Pennaeth Mark Jones

Rwy’n ysgrifennu ar ran yr holl staff yng Ngholeg Gŵyr Abertawe i egluro yn gyntaf pa mor siomedig ydym i gau ein campysau, er am resymau rydym yn eu deall, yn eu cefnogi ac yn uniaethu â nhw wrth gwrs.

Mae addysg eich plant, ein myfyrwyr, yn hynod bwysig i ni fel cymuned Coleg yn ogystal â sicrhau eu hiechyd, eu diogelwch a’u lles.

Heddiw, rwyf wedi ysgrifennu at bob myfyriwr yn amlinellu ein disgwyliadau o ran yr hyn y mae angen iddyn nhw eu gwneud dros yr wythnosau nesaf i gyflawni’r canlyniadau gorau.

Ac, wrth wneud hynny, byddant yn cael y cyfleoedd gorau i symud ymlaen i’w cam nesaf, a all gynnwys cwrs lefel uwch mewn prifysgol flaenllaw, prentisiaeth, swydd neu symud ymlaen ymhellach yn y Coleg.

Yr wythnos diwethaf byddwch wedi darllen bod pob arholiad haf Safon Uwch a TGAU wedi’i ganslo. Er y bydd yn anochel y bydd symudiad tuag at asesiadau wedi’u marcio gan ein darlithwyr, a/neu raddau a ragwelwyd, nid yw’r rheolau a’r rheoliadau a fydd yn cefnogi hyn wedi cael eu rhyddhau eto, nid yn unig ar gyfer Safon Uwch a TGAU, ond ar gyfer pob bwrdd arholi gan gynnwys y rhai sy’n cefnogi cyrsiau galwedigaethol a phrentisiaethau.

Felly, ar hyn o bryd rydym yn aneglur sut y bydd hyn yn gweithio’n ymarferol. Ond, gallaf eich sicrhau y byddwn yn parhau i weithio gyda’r holl fyrddau arholi a chefnogi eu dull gweithredu.

Pan gawn eglurhad pellach, byddwn wrth gwrs yn ei rannu gyda chi, ond ar hyn o bryd, yn anffodus, ni allwn ateb rhai o’r cwestiynau penodol sy’n cael eu gofyn i ni.

Cofion cynnes

Mark Jones
Pennaeth

Rwy’n rhiant/warcheidwad ac yn poeni am ddysgu fy mhlentyn

Os bydd y Coleg yn cau, mae myfyrwyr wedi cael eu paratoi ar gyfer dysgu o bell ac maen nhw wedi cael manylion sut y gallant gyfathrebu â’u darlithwyr yn unol ag amserlen y cwrs/pwnc.

Beth am eu hadnoddau?

Mae myfyrwyr yn cael yr holl adnoddau a gwybodaeth angenrheidiol i barhau â’u hastudiaethau gartref a sut i gael gafael ar unrhyw gymorth sydd ei angen arnynt.

Mae ein staff darlithio hefyd yn gweithio’n agos gyda myfyrwyr i egluro ble maen nhw o ran eu cynlluniau gwaith.

Beth os yw fy mhlentyn yn hunan-ynysu?

Os yw’ch plentyn eisoes yn hunan-ynysu ac yn ansicr sut i gyfathrebu â’i ddarlithwyr, cysylltwch â’u tiwtor trwy e-bost.

Cynlluniau teithio

Cyngor teithio cyffredinol

Gwiriwch dudalennau cyngor teithio Llywodraeth y DU i gael yr wybodaeth deithio ddiweddaraf ac effaith coronafeirws ar deithio.

Gwybodaeth deithio gwlad-benodol

Gwiriwch dudalennau cyngor teithio gwlad-benodol  Llywodraeth y DU ar gyfer pob gwlad rydych chi'n bwriadu ymweld â hi.

Teithwyr sy’n Dychwelyd

Gwiriwch dudalennau cyngor Llywodraeth y DU i gael yr wybodaeth ddiweddaraf ar gyfer teithwyr sy’n dychwelyd ac a oes rhaid i chi hunan-ynysu.

A yw teithiau ac ymweliadau tramor wedi'u cynllunio yn digwydd?

Oherwydd yr ansicrwydd presennol a’r twf yn y niferoedd sy’n profi’n bositif am y feirws mewn cyfnod cymharol fyr, credwn mai’r cam gweithredu mwyaf priodol i’r Coleg ei gymryd yw i bob taith dramor gael ei chanslo ar unwaith ac yn y dyfodol rhagweladwy.

Bydd yr holl fyfyrwyr yn cael eu hysbysu a dylent siarad â threfnydd y daith ynglŷn â sut i hawlio ad-daliad.

Ydy teithiau wedi’u cynllunio i leoedd yn y DU yn digwydd?

Bydd yr holl deithiau yn y DU yn cael eu canslo’n syth ac ar gyfer y dyfodol rhagweladwy.