Gwybodaeth am Goronafeirws (COVID-19)

 

Mae’r dudalen we bwrpasol hon yn cynnwys Cwestiynau Cyffredin i helpu i gefnogi ein staff, ein myfyrwyr, rhieni ac eraill ar yr adeg heriol hon. 

Rydym yn annog yr holl staff a myfyrwyr i wirio’r dudalen we hon yn rheolaidd a dilyn ein safleoedd y cyfryngau cymdeithasol:

Twitter: @GowerCollegeSwa
Facebook: /gowercollegeswansea
Instagram: /gowercollegeswansea
LinkedIn: Gower College Swansea

Gwybodaeth a chanllawiau am Goronofeirws Eich cadw'n ddiogel ac yn iach Gwybodaeth i fyfyrwyr Gwybodaeth am arholiadau Gwybodaeth i ymgeiswyr amser llawn Gwybodaeth i ymgeiswyr Gwybodaeth i gyflogwyr prentisiaid Cymorth cyflogaeth

Gwybodaeth ynghylch ailagor ym mis Ebrill 2021

Dwi’n fyfyriwr, pryd bydda i’n dechrau yn ôl?

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi, o ddydd Llun 12 Ebrill, y bydd pob myfyriwr yn cael ei wahodd i ddychwelyd i’r Coleg ar gyfer dysgu wyneb yn wyneb yn yr un ffordd ag yr oedden ni wedi gweithredu yn y tymor cyntaf (o fis Medi i ddechrau mis Rhagfyr).

Darllenwch y diweddaraf yma

Iechyd a diogelwch pan fydda i'n dychwelyd i'r Coleg

Rydyn yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl ar ddiwedd y mis.

Eich iechyd a’ch diogelwch yw’n prif flaenoriaeth ac mae gennym fesurau cynhwysfawr ar waith i gadw pawb yn ddiogel pan fyddant ar unrhyw un o’n campysau.

Swigod dosbarth
Bydd swigod dosbarth yn dychwelyd ar gyfer yr holl fyfyrwyr amser llawn. Mae hyn yn golygu y byddwch chi’n gallu cael egwyl gyda’r myfyrwyr hynny sydd yn yr un swigen â chi. Sylwch: bydd angen i chi gadw pellter dau fetr oddi wrth unrhyw un y tu allan i’ch swigen dosbarth. Mae hyn yn cynnwys eich darlithwyr.

Ni fydd swigod dosbarth yn berthnasol i fyfyrwyr rhan-amser, prentisiaid na myfyrwyr addysg uwch. Bydd angen i’r myfyrwyr hyn barhau â chadw pellter cymdeithasol dau fetr oddi wrth bawb bob amser.

Gorchuddion wyneb
Bydd gofyn i bob myfyriwr wisgo gorchudd wyneb bob amser (ar wahân i unrhyw un sydd ag eithriad) - mae hyn yn cynnwys ar gludiant i’r Coleg ac oddi yno, mewn ystafelloedd dosbarth, ym mhob ystafell gyffredin, y tu allan ar dir y campws ac wrth ddefnyddio’r cyfleusterau toiled.

Golchi a diheintio dwylo
Bydd angen i bob myfyriwr ddiheintio ei ddwylo wrth gyrraedd y Coleg a thrwy gydol y dydd gan ddefnyddio’r gorsafoedd diheintio. Mae’r rhain wedi’u lleoli o gwmpas y campysau ac ym mhob ystafell ddosbarth.

Awyru
Byddwn yn sicrhau bod digon o awyr iach yn cylchredeg ym mhob ystafell ddosbarth, trwy gadw drysau a ffenestri ar agor lle bynnag y bo modd.

Profion llif unffordd
Bydd pob myfyriwr yn cael cynnig pecyn pedair wythnos o gitiau profi llif unffordd cartref ar ôl dychwelyd i’r Coleg. Nid yw’r citiau profi llif unffordd yn orfodol ac nid yw’n ofynnol i fyfyrwyr gymryd  a defnyddio'r profion cartref er mwyn dychwelyd i'r Coleg.

Arlwyo
Bydd ein siopau arlwyo ar agor ar gyfer gwasanaeth bachu a mynd gan gynnig lluniaeth fel brechdanau, creision, melysion a diodydd.

Rydym yn llwyr werthfawrogi y bu’r flwyddyn hon yn un ansicr a heriol unwaith eto, ond rydym wedi bod yn gweithio’n galed i sicrhau bod cymuned gyfan y Coleg yn teimlo’n ddiogel pan ddychwelwn ar ôl y Pasg.

Helpwch ni i’ch helpu chi a dilyn y canllawiau sydd gennym ar waith. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, siaradwch â’ch tiwtor.

COVID-19 Cod Ymddygiad Myfyrwyr

Gorchuddion wyneb yn y Coleg 

Mae’n orfodol nawr i’r holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr wisgo gorchudd wyneb 3 haen y tu allan yn ogystal â’r tu mewn pan fyddant ar dir y campws.

Os ydych yn gwisgo amddiffynnydd wyneb, cofiwch fod rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb 3 haen hefyd. 

Yr unig adegau pan na fydd rhaid i chi wisgo gorchuddion wyneb 3 haen yw wrth fwyta/yfed mewn mannau dynodedig (y tu mewn neu’r tu allan). 

Mae eithriadau’n berthnasol os na allwch wisgo gorchudd wyneb 3 haen, mae’r rhain yn cynnwys:

 • Cyflyrau anadlu cronig sylfaenol (byddwn yn gofyn i chi ddangos eithriad meddygol)
 • Salwch corfforol neu feddyliol, anabledd neu nam
 • Bod yng nghwmni rhywun sy’n dibynnu ar ddarllen gwefusau lle mae angen iddynt gyfathrebu.

Os yw unrhyw un o’r meini prawf uchod yn berthnasol i chi, rhowch wybod i aelod o staff a fydd wedyn yn eich cyfeirio i siarad ag Ymgynghorydd Iechyd Myfyrwyr. Os ydych chi’n aelod o staff, rhowch wybod i’ch rheolwr llinell a fydd yn gallu eich cynghori ymhellach. 

I gael rhagor o wybodaeth am y newidiadau i’r cyngor, ewch i wefan LlC.

Diolch am eich ein helpu i wneud popeth y gallwn, parhewch i wneud hynny i gadw pawb yn ddiogel.

Gwybodaeth am gludiant a bysiau’r Coleg (o 12 Ebrill)

Campws Gorseinon
Bydd myfyrwyr sy’n teithio i Gampws Gorseinon yn gallu defnyddio bysiau’r Coleg fel arfer, er bod rhaid gwisgo gorchuddion wyneb bob amser. Os oes angen i chi wirio’ch llwybr bws, e-bostiwch studentfunding@gcs.ac.uk 

Campysau Tycoch, Llwyn y Bryn a Llys Jiwbilî
Bydd hyn yn eu galluogi i diethio ar rwydwaith fysiau cyhoeddus First Cymru. Wrth ddefnyddio’r gwasanaeth, rhaid i fyfyrwyr gydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru ynglŷn â theithio ar drafnidiaeth gyhoeddus. Yn benodol, ar hyn o bryd mae’n orfodol gwisgo gorchuddion wyneb 3 haen ar gludiant cyhoeddus.

Fe’n cynghorwyd gan First Cymru eu bod wedi cwtogi amserlenni bysiau oherwydd y sefyllfa bresennol, felly, cyn gadael, gwiriwch yr amserlen sydd i’w gweld ar eu gwefan. 

Yn ogystal, oherwydd rheolau pellter cymdeithasol, dim ond 50% o’u seddi arferol y mae First Cymru yn gallu eu cynnig ar bob un o’u cerbydau. Golyga hyn y bod risg na fydd teithwyr yn gallu teithio ar un o’u bysiau os ydyn nhw’n llawn.

Gall deithwyr wirio ap First Cymru i ddarganfod lleoliad pob bws ar fap. Mae’r ap hefyd yn dangos nifer y seddi sydd ar gael ar bob bws ar unrhyw adeg.

Nid yw rhai ardaloedd (y Gŵyr yn bennaf) yn cael eu gwasanaethu gan First Cymru. Os ydych chi’n teithio o’r ardaloedd hyn byddwch chi’n gallu prynu tocyn bws NAT, er mwyn gallu teithio ar eu bysiau nhw. Mae’r rhain hefyd yn fysiau cyhoeddus felly bydd eu rheolau nhw yn debyg i rai First Cymru.

Gwybodaeth am arholiadau

Arholiadau ac asesiadau (Safon Uwch a Galwedigaethol)

Safon Uwch, Safon UG, Tystysgrif Her Sgiliau a TGAU
Rydym yn dal i aros am y canllawiau sy’n weddill gan yr holl gyrff dyfarnu.

Fodd bynnag, byddwn yn sicrhau y bydd pob myfyriwr yn cael gwybod am y cynlluniau asesu a fydd yn cael eu defnyddio ar gyfer Graddau a Bennir gan y Ganolfan cyn i ni dorri i fyny ar gyfer gwyliau’r Pasg. Bydd staff yn darparu trosolwg o’r amserlen a’r broses pan fydd myfyrwyr yn dychwelyd i’r Coleg dros y pythefnos nesaf (15-26 Mawrth).

Mae gwybodaseth newydd ac ychwanegol gan yr holl gyrff dyfarnu’n cael ei chyhoeddi’n rheolaidd i hysbysu’r broses. Byddwn yn darparu diweddariadau wythnosol trwy’r dudalen we hon  a thrwy’ch tiwtor i roi gwybod i chi am unrhyw newidiadau a/neu wybodaeth newydd.

Cyrsiau Galwedigaethol
Rydym yn gweithio gyda’n holl gyrff dyfarnu galwedigaethol wrth iddyn nhw benderfynu’r ateb gorau ar gyfer eu cymwysterau. Byddwn yn rhoi’r diweddaraf i’r holl fyfyrwyr cyn gynted ag y gallwn.  

Rydym yn cynnig amrywiaeth mawr o gyrsiau galwedigaethol, gan nifer o gyrff dyfarnu gwahanol, ond mae’r cymwysterau a gynigiwn yn cael eu rheoleiddio’n gyffredinol gan Ofqual, rheoleiddwyr addysg yn Lloegr.

Mae Ofqual wedi cyhoeddi’r ffeithlun hwn i’ch helpu i ddeall sut y bydd cymwysterau galwedigaethol a thechnegol yn cael eu dyfarnu yn 2021.

Mae gwybodaseth newydd ac ychwanegol gan yr holl gyrff dyfarnu’n cael ei chyhoeddi’n rheolaidd i hysbysu’r broses. Byddwn yn darparu diweddariadau wythnosol trwy’r dudalen we hon a thrwy’ch tiwtor i roi gwybod i chi am unrhyw newidiadau a/neu wybodaeth newydd.

Ein proses ar gyfer Gradd a Bennir gan y Ganolfan (CDG) – myfyrwyr Safon UG/Uwch

Caiff yr wybodaeth hon ei rhannu â’r holl fyfyrwyr UG ac U2 fel rhan o’u dychweliad i’r Coleg. Mae’n amlinellu sut y mae’r Coleg yn bwriadu cael y Graddau a Bennir gan y Ganolfan. Caiff gwybodaeth fwy penodol ei rhannu â myfyrwyr yn ystod yr wythnosau sydd i ddod a’i diweddaru yma.

Sut y bydd Graddau a Bennir gan y Ganolfan (CDG) yn cael eu cyfrifo?

Yn gyffredinol, bydd eich graddau (CDG) yn cael eu llunio gan ddefnyddio cyfuniad o waith rydych eisoes wedi’i gwblhau a dau asesiad y byddwch yn eu cwblhau yn nhymor yr haf.

Os ydych yn parhau â gwaith cwrs bydd y model hwn ychydig yn wahanol, er enghraifft, gallai darn o waith cwrs ddisodli’r cyntaf o’r ddau asesiad yn yr haf.

Y dull tri philer

Piler un: Gradd gyfansawdd

Bydd hon yn seiliedig ar y gwaith rydych wedi’i wneud eisoes yn nhymhorau un a dau.

Piler dau: Asesiad llyfr agored neu waith cwrs

Cwblheir rhwng 12 a 23 Ebrill.

Cynhelir yr asesiadau yn y dosbarth a gallwch ddefnyddio’ch nodiadau/taflenni. Bydd eich darlithwyr yn rhoi’r pynciau i chi.

Piler tri: Asesiad dan reolaeth

Cwblheir rhwng 10 a 22 Mai. Cynhelir yr asesiadau yn y dosbarth gyda chyfyngiadau amser. Bydd eich darlithwyr yn rhoi’r pynciau i chi.

Beth i’w ddisgwyl nesaf?

Erbyn dydd Gwener 19 Mawrth byddwch yn derbyn llythyr fydd yn rhoi rhagor o fanylion y broses hon, ynghyd â dyddiadau allweddol.

Nawr dylech ganolbwyntio ar gael gwybodaeth gan eich darlithwyr ynghylch beth mae angen i chi ei adolygu ar gyfer asesiadau tymor yr haf, yn enwedig y rhai hynny ar ôl y Pasg, a gwneud yn siŵr bod gennych yr holl adnoddau sydd eu hangen arnoch i baratoi at y rhain.

Os oes gennych gwestiynau ar hyn o bryd, siaradwch â’ch tiwtor.

Mae gen i arholiad neu asesiad yn fuan, beth sy’n digwydd nawr? 

Bydd yr holl arholiadau’n dilyn ein rheoliadau Covid-19.

Os ydych yn dost ar ddiwrnod eich arholiad dylech ddweud wrth eich darlithydd. Ni ddylech ddod os oes gennych symptomau Covid-19 neu os yw swyddog olrhain cysylltiadau wedi dweud wrthych am ynysu.

Byddwn ni’n gallu gwneud trefniadau i chi sefyll yr arholiad rywbryd eto, neu os yw’n berthnasol, yn gwneud cais am ystyriaeth arbennig ar gyfer arholiad wedi’i drefnu.

 • Cyrhaeddwch 20 munud cyn y dyddiad dechrau
 • Cadwch bellter o 2m bob amser, gan nad yw swigod dosbarth yn gweithredu ar hyn o bryd
 • Gwisgwch orchudd wyneb bob amser. Os ydych wedi’ch eithrio, bydd rhaid i chi ddod â thystiolaeth gyda chi
 • Cyflwynwych eich rhif adnabod pan gyrhaeddwch yn yr arholiad a dilyn cyfarwyddiadau staff.

Bydd holl reoliadau eraill yr arholiad yn gweithredu yn ôl yr arfer. 

Sut ydw i’n cael fy nhystysgrif o’r haf diwethaf

Caiff eich tystysgrif ei phostio i’ch cyfeiriad cartref. Os ydych wedi newid cyfeiriad, gwyliwch am e-bost gennym ni, sy’n amlinellu’r hyn sy’n rhaid i chi ei wneud. Bydd postio yn ailddechrau pan fydd mesurau'r cyfnod clo presennol yn cael eu llacio.

Os oes angen eich tystysgrif arnoch ar frys at ddibenion cyflogaeth, e-bostiwch examsenquiry@gcs.ac.uk

Eich cadw'n ddiogel ac yn iach

Sut alla i gael mynediad i gymorth staff?

Mae gan bob aelod staff y Coleg fynediad i’n rhaglen gymorth i weithwyr Health Assured sy’n cynnig cwnsela ar-lein ac amrywiaeth o weminarau ar bynciau iechyd a lles. Gallwch ffonio nhw ar 0800 030 5182.

Mae gennym dudalen Moodle dynodedig sy’n cynnwys canllawiau, cyngor a fideos ar sut i aros yn gryf yn feddyliol ac yn gorfforol yn ystod cyfnod hwn. Defnyddiwch eich manylion mewngofnodi TG arferol i gael mynediad i’r dudalen a dewiswch yr opsiwn cofrestri​.
 

Sut alla i gael mynediad i gymorth myfyrwyr?

Byddwn ni’n cynnig cymorth lles o bell gan gynnwys Gweithgaredd y Dydd ac Awgrym Iechyd y Dydd.

Ar Moodle, gallwch ddarllen gwybodaeth ddefnyddiol gan asiantaethau allanol gan gynnwys Info Nation, Cruse, Platform ac SCVS.

Gallwch hefyd gael gafael ar y cynlluniwr lles ar y porth myfyrwyr.

I gael cymorth iechyd myfyrwyr, ffoniwch 01792 284000 neu e-bostiwch

Angela Clarke - 07789 380084
Gill Rees - 07789 396143

Mae Swyddogion Cymorth Myfyrwyr bellach yn cynnig sesiyanu cymorth un i un. Mae asesiad risg wedi cael ei gynnal yn eu swyddfeydd i sicrhau pellhau cymdeithasol 2m. Gallwch gysylltu â nhw ar y rhifau canlynol:​

Swyddog Cymorth Myfyrwyr    Ffôn Symudol
Cathy Thomas 07946 373455​
Vicki Wannel 07393 789288
Mo Qasim 07917 136101
Naima Khanom 07768 035787
Tamsyn Oates 07867 135815
Ryan McCarley 07917 352153
Ian Billington 07880 089048
Tîm Cyllid​  Ffôn Symudol
Richard Hill 07776 623531
Bill Jones 07500 559246
Nicola Howell 07776 618516
Carol Jones 07500 559123

Os hoffech siarad â rhywun yn Gymraeg ffoniwch ein prif dderbynfa ar 01792 284000 (Tycoch) neu 01792 890700 (Gorseinon).

Mynediad i’r porth lles

Mae cynnal meddwl positif a iechyd corfforol cadarnhaol yn gallu bod yn anodd wrth hunan-ynysu.

Mae gennym dudalen Moodle gydag awgrymiadau, cyngor a fideos ar sut i gadw’n iach yn ystod y cyfnod heriol hwn. Defnyddiwch eich manylion mewngofnodi TG arferol i gael mynediad i’r dudalen, yna cliciwch cofrestri.

Gallwch hefyd gael gafael ar y cynlluniwr lles ar y porth myfyrwyr.

Mae angen i mi ddefnyddio’r gwasanaeth cwnsela, beth ddylwn i ei wneud?

Mae gwasanaeth cwnsela Exchange yn cynnig cwnsela wyneb yn wyneb ym mhob prif gampws. Mae asesiad risg wedi cael ei gynnal ym mhob swyddfa i sicrhau pellhau cymdeithasol 2m.

Gall Swyddog Cymorth Myfyrwyr eich atgyfeirio neu gallwch hunanatgyfeirio gan ddefnyddio’r wefan hon

Yn ogystal, gallwch gyrchu cwnsela ar-lein neu gymorth neges destun trwy glicio ar yr amlen wen ar waelod y dudalen we hon.

Os oes angen cymorth arnoch oherwydd profedigaeth, gall ein Swyddogion Cymorth Myfyrwyr eich cyfeirio at wasanaeth cwnsela The Exchange. Mae ein Hymgynghorwyr Iechyd Myfyrwyr hefyd ar gael i gynnig cymorth.

Gall Cruise helpu gyda’r canlynol:

 • Cael cymorth yn dilyn marwolaeth rhywun agos
 • Cefnogi rhywun sy’n galaru
 • Ymdopi â galar wrth ynysu

Togetherall

Os ydych chi’n teimlo bod angen arnoch gefnogaeth brys, gallwch gyrchu ein porth lles, Togetherall. Ymunwch â’r porth trwy ddefnyddio’ch manylion mewngofnodi coleg a’ch dyddiad geni.

Mae angen i mi gysylltu â Swyddog Diogelu

Swyddogion Diogelu (ar gyfer myfyrwyr amser llawn, rhan-amser a phrentisiaid)  
Ian Billington 07880 089048
Naima Khanom 07768 035787
Vicki Wannell 07393 789238
Ryan McCarley     07917 352153
Ceri Low 07800 614030
Tamsyn Oates 07867 135815
Anne Pitman 01792 284169
Swyddog Diogelu (ar gyfer prentisiaid yn unig)  
Adele Bubear     07798 822867

Mae rhagor o rifau defnyddiol i'w gweld yma.

Gallwch gysylltu â Swyddog Diogelu yn ystod oriau gwaith arferol.

Dydd Llun i ddydd Iau: 8.30am-5pm a dydd Gwener: 8.30am-4.30pm​

Os hoffech siarad â rhywun yn Gymraeg ffoniwch ein prif dderbynfa ar 01792 284000 (Tycoch) neu 01792 890700 (Gorseinon).

Os ydych chi – neu rywun rydych chi’n ei adnabod – yn dioddef o gam-drin domestig, mae llawer o wybodaeth ar gael ar wefan Cymorth i Ferched Cymru ynghylch sut i gael help.

Gwefannau defnyddiol eraill yw Shelter CymruCynllun Dyn a'r Llinell Gyngor i Ddynion.

Diogelu ar-lein: cyngor i rieni/gwarcheidwaid

Wrth ystyried yr amgylchiadau presennol, mae pobl ifanc yn debygol o dreulio llawer mwy o amser yn ymchwilio, chwarae gemau cyfrifiadurol a chyfathrebu ar-lein.

Dylai fod yn flaenoriaeth i ni gyd eu cadw’n ddiogel wrth iddynt wneud hyn, gan eu diogelu ar bob achlysur a’u hatal rhag unrhyw fath o niwed.

Ystyriwch y canlynol pan fyddwch chi, neu’ch plentyn ar-lein.

Dylai pobl ifanc:

 • Wybod yn union gyda phwy maen nhw’n siarad
 • Gwirio os ydynt yn gallu cael mynediad at adnoddau a gemau
 • Gwarchod eu henw da ar-lein
 • Agor negeseuon o ffynonellau y maent yn ymddiried ynddynt yn unig
 • Peidio â dosbarthu unrhyw fath o wybodaeth bersonol
 • Peidio â rhannu delweddau, fideos neu unrhyw ddeunydd anweddus
 • Peidio â chyfathrebu â rhywun os ydynt yn teimlo’n anghyfforddus
 • Gwybod nad yw popeth ar-lein yn adlewyrchu’r gwirionedd
 • Blocio neu riportio unrhyw un sydd yn trolio
 • Peidio ag ildio i bwysau
 • Meddwl yn ddwys cyn postio 

Dylai rhieni/gwarcheidwaid:

 • Fonitro gyda phwy y mae eu plentyn yn cyfathrebu ar-lein
 • Monitro’r cynnwys a’r deunydd sy’n cael ei gyrchu/lawrlwytho
 • Gwirio bod y cynnwys yn weddus
 • Gosod ffiniau a rheolaethau rhieni
 • Trafod gweithgarwch a thueddiadau ar-lein eu plentyn
 • Rheoli/gwirio gosodiadau preifatrwydd
 • Gwybod sut i gael gafael ar help

Gallwch adrodd unrhyw bryderon yma

Adnoddau defnyddiol eraill

Gwybodaeth i fyfyrwyr

Beth os ydw i’n fyfyriwr rhyngwladol?​

Rhaid i fyfyrwyr rhyngwladol sy’n bwriadu teithio i’r DU ddilyn y canllawiau yn unol â chyngor yr FCDO (y Swyddfa Dramor, Gymanwlad a Datblygu) ar deithio.

Rhaid iddynt wirio pa wledydd sydd wedi’u heithrio rhag gorfod ymgymryd â chyfnod o hunan-ynysu.

Mae’n bwysig cadw llygad allan am ddiweddariadau gan fod y sefyllfa’n cael ei hadolygu’n gyson.

Beth os ydw i'n fyfyriwr addysg uwch?​

Mae’r cyngor yr un peth ag ar gyfer myfyrwyr eraill yn y Coleg.

Os ydych yn dod i Goleg Gŵyr Abertawe i astudio’ch cwrs, dilynwch ein canllawiau.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’n prifysgolion partner a byddwn yn cyfleu unrhyw newidiadau i drefniadau presennol yn ôl yr angen. 

Ni fydd y newid yn y dull addysgu yn effeithio ar eich benthyciad myfyriwr a fydd yn talu yn ôl yr arfer ym mis Ebrill.

Ydw i’n gymwys i dderbyn budd-daliadau?

Mae hawl myfyrwyr i dderbyn budd-daliadau’n cael ei benderfynu yn ôl lefel addysg y myfyriwr, a’i hawl i dderbyn y budd-daliadau hynny. 

Nid yw hyn wedi newid o ganlyniad i’r sefyllfa bresennol a’r Coronafeirws.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Cyngor Abertawe.

Ydy’r Coleg yn rhoi ad-daliadau ar gyfer tocynnau bws?

Tocynnau bws ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21.

Bydd y Coleg yn rhoi ad-daliad rhannol am yr elfen nas defnyddiwyd o docynnau bws a brynwyd ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21.

Fodd bynnag, oherwydd canllawiau presennol Llywodraeth Cymru, nid yw’n glir eto pryd bydd y Coleg yn ail-agor yn llawn ac i ba raddau y bydd y bysiau’n cael eu defnyddio.

Pan gawn ni ganllawiau pellach, byddwn yn cyfrifo ad-daliad am yr elfen nas defnyddiwyd o docynnau bws.

Yna byddwn yn rhoi’r diweddaraf i chi am y broses o roi ad-daliadau.

Diolch yn fawr am eich amynedd.

Ydw i’n gallu mynd i’r Ganolfan Chwaraeon i wneud ymarfer corff?

Oherwydd canllawiau Llywodraeth Cymru, nid ydym yn gwybod pryd y bydd canolfannau hamdden a champfeydd yn ailagor. Byddwn yn rhannu unrhyw ddiweddariadau unwaith y byddwn yn gwybod rhagor.

Gwybodaeth i ymgeiswyr amser llawn

Dwi eisiau gwneud cais am gwrs amser llawn, beth ddylwn i ei wneud?

Mae ceisiadau ar agor nawr am gyrsiau amser llawn sy’n dechrau ym mis Medi 2021. 

Gallwch gyrchu ein ffurflen gais yma.

Dwi wedi cyflwyno fy nghais, beth sydd nesaf? A fydda i’n cael cyfweliad?

Gan na allwn gynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb ar hyn o bryd, rydym yn gwneud cynigion yn seiliedig ar amcanraddau/graddau terfynol.

Byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost yn ystod yr wythnosau nesaf.

Dwi’n dal i aros am gynnig, er fy mod i wedi cyflwyno cais rhai wythnosau yn ôl

Peidiwch â phoeni, rydym wedi derbyn nifer iawn o geisiadau yn ddiweddar ac mi fydd hi’n cymryd cryn dipyn o amser inni ymateb i bob un ohonyn nhw.

Rydym fel arfer yn dechrau gwneud cynigion ar ddiwedd mis Ionawr, ac rydym yn delio â cheisiadau cyn gynted ag rydym yn eu derbyn.

Byddwn yn cysylltu â chi yn ystod yr wythnosau nesaf. Os hoffech wirio a ydym wedi derbyn eich cais, e-bostiwch admissions@gcs.ac.uk

 

Dwi wedi derbyn fy nghynnig Coleg, sut ydw i’n cadarnhau fy lle?

Byddwch yn derbyn e-bost arall bythefnos ar ôl y cynnig a fydd yn esbonio i chi sut y gallwch dderbyn a chadarnhau eich lle.

Rydw i eisiau newid fy nghwrs, sut ydw i’n gwneud hyn?

E-bostiwch admissions@gcs.ac.uk . Bydd y tîm yn hapus i’ch helpu.

Pryd fydda i’n gallu cofrestri yn y Coleg?

Byddwch yn cael gwahoddiad i gofrestri ar-lein fel myfyriwr ym Mehefin. Byddwn yn anfon gwybodaeth bellach am hyn i chi yn agosach at y dyddiad.

Rydym yn bwriadu cynnal cofrestriadau wyneb yn wyneb yn y Coleg ym mis Awst er mwyn ichi gadarnhau eich dewisiadau cwrs terfynol. 

Byddwn yn anfon manylion eich apwyntiad cofrestri i chi yn ystod yr haf.

Dwi ddim yn siŵr fy mod i wedi dewis y cwrs cywir, sut allaf i gael gafael ar rywfaint o gyngor?

Gallwch siarad â’r pennaeth blwyddyn a/neu ymgynghorydd gyrfaoedd.

Gan nad ydym yn gallu cynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb eleni, byddwn yn cynnal sesiynau cyngor a chymorth ar-lein (ar Teams) ar gyfer pob cwrs ym Mai.

Byddwn yn anfon gwybodaeth atoch ynghylch y sesiynau hyn nes ymlaen. Byddwch hefyd yn gallu cael gafael ar lawer o gymorth yn eich sesiwn cofrestri yn Awst.

Oes dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau?

Does yna ddim dyddiad cau, ond oherwydd bod rhai cyrsiau yn fwy poblogaidd nag eraill, rydym yn argymell i chi gyflwyno cais cyn gynted â phosib, er mwyn osgoi cael eich siomi.

Cysylltiadau defnyddiol

Ar gyfer cyrsiau amser llawn a phrentisiaethauadmissions@gcs.ac.uk 

Ar gyfer cyllid myfyrwyr: ffoniwch 07500 559123 / 07500 559246 neu e-bostiwch studentfunding@gcs.ac.uk

 

Gwybodaeth i ymgeiswyr eraill

Dwi eisiau gwneud cais am gwrs rhan-amser, beth ddylwn i ei wneud?

​Rydym yn falch o gyhoeddi bod cofrestru ar gyfer ein cyrsiau rhan-amser 2020/2021 bellach yn fyw.

Mae llawer o’n cyrsiau rhan-amser ar gael ar gyfer cofrestru ar-lein. Os bydd cyfweliad yn ofynnol, byddwn yn cynnal y rhain dros y ffôn os yw’n bosibl. Edrychwch ar y cardiau cwrs unigol i gael rhagor o wybodaeth.

Oherwydd Covid-19 a'r canllawiau cysylltiedig, gall myfyrwyr ddisgwyl dull addysgu cyfunol eleni. Bydd hyn yn golygu efallai y bydd cyfuniad o ddulliau ystafell ddosbarth traddodiadol ac addysgu ar-lein.​

Hoffem ddiolch i chi am eich amynedd eleni wrth i ni weithio i roi’r wedd derfynol ar ein darpariaeth ran-amser ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

Cofiwch fod y Coleg hefyd yn cynnig cymorth cyflogadwyedd a chymorth gyrfa trwy ein tîm Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol.

Dwi eisiau gwneud cais am brentisiaeth, beth ddylwn i ei wneud?

Gallwch barhau i wneud cais am brentisiaeth gyda ni. 

Bydd cyfweliadau, asesiadau a hyfforddiant yn digwydd o bell ar-lein a dros y ffôn.

Llenwch y ffurflen gais prentisiaethau a byddwn yn cysylltu â chi i drafod hyn ymhellach.​

Hoffwn wneud cais am gwrs addysg uwch, beth ddylwn ei wneud?

Dylech barhau i wneud cais am gwrs amser llawn trwy UCAS

Ar gyfer cyrsiau rhan-amser, gallwch wneud cais yma

Os oes angen cyfweliad neu glyweliad ar gyfer y cwrs, byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost i ad-drefnu. Gallai hyn fod drwy Skype neu dros y ffôn.

Os oes gennych ymholiad ynghylch cwrs addysg uwch cysylltwch â ni

Cysylltiadau defnyddiol

Ar gyfer cyrsiau amser llawn a phrentisiaethau: admissions@gcs.ac.uk 

Cyrsiau rhan-amser: info@gcs.ac.uk

Cyrsiau addysg uwch: cysylltwch â ni

Ar gyfer cyllid myfyrwyr: ffoniwch 07500 55912307500 559246 neu e-bostiwch studentfunding@gcs.ac.uk

 

Gwybodaeth i gyflogwyr prentisiaid

A fydd prentisiaethau yn cael eu hatal neu eu gohirio am y tro?

Rydym yn parhau i weithio gyda phrentisiaid (gan gynnwys prentisiaid ar seibiant gwaith gorfodol) trwy ddulliau dysgu o bell. Gall brentisiaid ryngweithio â staff y Coleg gan ddefnyddio ystafelloedd dosbarth rhithwir a galwadau fideo. Gallwn ni roi cymorth dros y ffôn ac ar e-bost hefyd.

Lle bo’n bosibl, byddwn yn parhau i asesu gwaith o bell/yn ddigidol, gan ganiatáu i brentisiaid gwblhau agweddau ar eu cwrs.

Mae cyrff dyfarnu ar hyn o bryd yn adolygu os gellir addasu asesiadau o dan yr amgylchiadau presennol. Rydym yn aros i glywed manylion pellach am hyn.

Ar gyfer cyrsiau lle nad yw’n ymarferol i wneud profion cymhwysedd a diogelwch o bell, e.e. elfennau trydanol a nwy, bydd yr amser a gollir oherwydd y Coronafeirws yn gallu cael ei ychwanegu at ddiwedd y brentisiaeth.

Sut y cynhelir adolygiadau cynnydd os na fydd aseswyr yn gallu ymweld â’r gweithle?

Lle bo’n bosibl, bydd adolygiadau cynnydd yn cael eu cynnal trwy alwadau fideo/dros y ffôn a bydd ffurflenni adolygu yn cael eu cwblhau trwy Smart Assessor.

Gall dysgwyr a chyflogwyr lofnodi adolygiadau yn ddigidol trwy ddilyn dolen a anfonir atynt drwy e-bost a mewngofnodi i Smart Assessor. 

Os nad ydych wedi defnyddio’r dull hwn o’r blaen bydd eich asesydd yn cysylltu â chi. Os nad yw hyn yn bosibl, byddwn yn cytuno ar ddulliau eraill gyda chi.

Dw i ddim yn hyderus yn defnyddio Smart Assessor / Dwi wedi anghofio fy manylion mewngofnodi

Yn y lle cyntaf, cysylltwch â’ch asesydd, a fydd yn gallu trefnu cymorth pellach ar eich cyfer. Bydd eich asesydd hefyd yn gallu ailosod eich cyfrinair Smart Assessor.

Rydym yn sylweddoli bod Smart Assessor a dysgu o bell yn newydd i lawer. Rydym wrthi’n paratoi fideos YouTube ar gyfer ein cyflogwyr a’n prentisiaid i ddangos iddynt sut i’w defnyddio.

Dwi’n pryderu bod fy mhrentis yn cael trafferthion ar hyn o bryd

Tra bydd campysau’r Coleg ar gau, cysylltwch â’ch asesydd dros y ffôn/e-bost yn y lle cyntaf.

Rydym wedi cynyddu ein hadnoddau lles ar gyfer dysgwyr ac mi fyddant yn gallu cael gafael arnynt drwy blatfform Moodle y Coleg a Smart Assessor.

Os ydych chi’n poeni am les eich prentis, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu, Adele Bubear drwy ffonio 07798 822867.

Gallwn hefyd gynnig cymorth ychwanegol i chi drwy ein hyfforddwyr dysgu, swyddogion diogelu eraill a chyfeirio dysgwyr at gymorth arbenigol, yn ôl yr angen.

Beth fydd yn digwydd i’r Cynllun Cymhelliant Cyflogwyr yn ystod y cyfnod hwn?

Os ydym wedi cadarnhau eisoes eich bod yn gyflogwr Busnes Bach/Canolig (SME) sy’n gymwys ar gyfer Gynllun Cymhelliant Llywodraeth Cymru, bydd y gefnogaeth yma yn dal yn berthnasol ar eich cyfer.

Bydd taliadau’n parhau fel arfer ar ôl wyth a 12 mis o ddyddiad cychwyn y prentis, oni bai bod y prentis wedi cymryd seibiant gorfodol o’r gwaith cyn i’r cyfnod wyth mis fynd heibio.

Mewn achosion o’r fath, bydd y Taliad Cymhelliant Cyflogwr yn cael ei drosglwyddo i’r cyflogwr unwaith y bydd y prentis wedi dychwelyd i’r gwaith ar ôl ei seibiant gorfodol.

Cymorth cyflogaeth

Sut alla i gael gafael ar gymorth cyflogadwyedd?​

E-bostiwch info@betterjobsbetterfutures.wales neu ffoniwch 01792 284450.

Sut ydw i’n cael gafael ar asesiadau ESOL?​

Rydym yn parhau i gynnig asesiadau ESOL rhithwir ar Microsoft Teams.

I fwcio apwyntiad, cysylltwch â ni neu ffoniwch 01792 284450.
 

Gwybodaeth a chanllawiau am goronofeirws

Sut i lawrlwytho ap Covid-19 GIG

Os ydych chi am…

 • wybod eich lefel risg
 • trefnu profion Covid-19
 • ein helpu ni i gadw Cymru’n ddiogel

Lawrlwythwch ap Covid-19 GIG heddiw.

App Store
Google Play

Ble alla i ddod o hyd i’r canllawiau diweddaraf ar gyfer ardal Abertawe?

I gael gwybodaeth bellach sy’n berthnasol i Ddinas a Sir Abertawe, ewch i’r gwefannau hyn"

Dewch o hyd i ganllawiau eraill yma:

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg

Darllenwch ddiweddariad Llywodraeth Cymru sy’n nodi eu cynlluniau a’u gweithredoedd ynghylch sicrhau bod ein myfyrwyr yn cadw’n ddiogel, wrth iddynt barhau i ddysgu.

Gweler dolenni defnyddiol isod:

Canllawiau cyfredol addysg bellach
Canllawiau cyfredol ar gyfer addysg uwch
Canllawiau cyfredol ar gyfer dysgu seiliedig ar waith a phrentisiaethau

Dysgu a sgiliau Ôl-16: yma, gallwch ddod o hyd i ddeunydd Llywodraeth Cymru mewn perthynas â Covid-19 (gan gynnwys Cynllun Cadernid Covid-19 ar gyfer y sector Ôl-16), a chymorth ynghylch dysgu o bell.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Beth alla i wneud i helpu i leihau lledaeniad y feirws?

Yn union fel yr annwyd cyffredin, mae’r Coronafirws fel arfer yn digwydd trwy gyswllt agos â rhywun sydd â’r haint neu drwy gyffwrdd ag arwynebau wedi’u halogi os na fyddwch yn golchi’ch dwylo’n gywir.

Mae rhai pethau syml y gallwch chi eu gwneud i atal Coronafeirws rhag lledaenu a gofalu amdanoch chi’ch hun a’r rhai o’ch cwmpas. Dyma rai canllawiau i’ch helpu:

 • Glanhewch eich dwylo yn aml trwy ddefnyddio sebon a dŵr am o leiaf 20 eiliad.
 • Defnyddiwch lanweithydd dwylo sy’n cynnwys alcohol os nad oes sebon a dŵr ar gael.
 • Peidiwch â chyffwrdd â’ch llygaid, eich trwyn na’ch ceg â dwylo heb eu golchi.
 • Wrth besychu a thisian gorchuddiwch eich ceg a’ch trwyn â phenelin wedi’i blygu neu hances bapur.
 • Sicrhewch fod eich gorsaf waith h.y. cyfrifiadur personol/gliniadur/ffôn yn cael ei glanhau’n briodol.

A ddylwn i hunan-ynysu?

 
Diweddariad pwysig:
O 10 Rhagfyr, bydd y cyfnod hunanynysu yng Nghymru yn newid o 14 i 10 diwrnod ar gyfer cysylltiadau.
Mae hyn hefyd yn berthnasol i bobl sy’n hunanynysu ar hyn o bryd a’r rhai sy’n dychwelyd o dramor.
Rhagor ar y canllawiau newydd.
 
Dylai staff neu fyfyrwyr hunan-ynysu a chadw’n glir o’r Coleg:
 • os oes ganddyn nhw coronafeirws (Covid-19) 
 • os oes ganddyn nhw symptomau coronafeirws, er enghraifft tymheredd uchel, peswch cyson newydd, neu os yw eu gallu i arogli /blasu wedi newid/gwaethygu. Gallwch hefyd ddefnyddio gwiriwr symptomau Galw Iechyd Cymru
 • os oes unrhyw un o’u cartref yn dangos unrhyw symptomau coronafeirws 
 • os ydyn nhw wedi cael cyfarwyddid gan feddyg neu GIG 111 i huan-ynysu
 • os ydyn nhw wedi cael cyfarwyddid gan brawf tracio ac olrhain Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunan-ynysu
 • os ydyn nhw wedi ymweld â gwlad ar restr cwarantin Swtddfa Dramor y DU
 • os ydyn nhw wedi bod mewn cysylltiad uniongyrchol â rhywun sydd wedi cael ei brofi’n bositif am Covid-19 (o fewn 2 fetr am 15 munud neu o fwn 1 metr am funud). 
Gall staff sy’n hunan-ynysu ond nad ydynt yn sâl barhau i weithio gartref.
 
Os ydych chi’n fyfyriwr ac wedi cael eich profi’n bositif am Covid-19, rhaid ichi roi gwybod i’r Cynghorydd Iechyd Myfyrwyr ar y campws rydych chi wedi’ch lleoli. Yna fe fydd eich tiwtor yn cael gwybod
 
Angela Clark: Campws Tycoch a Llwyn y Bryn 
 
Gill Rees: Campws Gorseinon a Llys Jiwbilî
 
Os ydych chi’n aelod o staff ac wedi derbyn canlyniad prawf positif am Covid-19, rhowch wybod i’ch rheolwr llinell ar unwaith, cyn i chi hunan-ynysu. Dylid gwneud hyn cyn gynted â phosib dros y ffôn neu ar Teams. Gallwch anfon neges ac e-bost i’r AD os oes agen.