Gwybodaeth am Goronafeirws (COVID-19)

 

Mae’r dudalen we bwrpasol hon yn cynnwys Cwestiynau Cyffredin i helpu i gefnogi ein staff, ein myfyrwyr, rhieni ac eraill ar yr adeg heriol hon. 

Rydym yn annog yr holl staff a myfyrwyr i wirio’r dudalen we hon yn rheolaidd a dilyn ein safleoedd y cyfryngau cymdeithasol:

Trydar: @GowerCollegeSwa
Facebook: www.facebook.com/gowercollegeswansea

Gwybodaeth am ailagor yn raddolEich cadw'n ddiogel ac yn iach Gwybodaeth i Fyfyrwyr Gwybodaeth am ddilyniant cwrs Gwybodaeth am arholiadau Gwybodaeth i ymgeiswyr Gwybodaeth i gyflogwyr prentisiaid ​Gwybodaeth i rieni/warcheidwaid Gwybodaeth a chanllawiau am Goronofeirws Cynlluniau teithio

Gwybodaeth am ailagor yn raddol

Neges ddiweddar gan Mark Jones, Pennaeth (11 Awst)

Rydym bellach wedi derbyn y rhan olaf o ganllawiau Llywodraeth Cymru a fydd yn caniatau i’r Coleg ailagor ddechrau mis Medi. 

Er bod y canllawiau hyn wedi cael eu hoedi, rydym wedi bod yn gweithio gyda chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru trwy gydol yr haf ac rwyf yn awr yn falch o allu rhannu ein cynlluniau ar gyfer mis Medi.

Fodd bynnag, hoffwn atgoffa pawb o ddwy flaenoriaeth allweddol y coleg, gan fod ein cynlluniau’n seiliedig ar yr hyn rydym yn credu yw’r ffordd orau o gyflawni’r blaenoriaethau hyn.

Blaenoriaeth un

Ein blaenoriaeth gyntaf yw iechyd a diogelwch ein myfyrwyr, ein staff a’n ymwelwyr. Byddwn yn sicrhau ein bod yn rheoli cyswllt rhwng unigolion - yn unol â’r canllawiau diweddaraf - er mwyn lleihau unrhyw risgiau o ran lledu’r feirws ac, i gadw’r cynifer o fyfyrwyr yn y Coleg ag sy’n bosib ar bob adeg.

Blaenoriaeth dau

Ein hail flaenoriaeth yw darparu addysgu a dysgu o’r ansawdd uchaf i’n myfyrwyr er mwyn sicrhau eu bod yn cyflawni’r graddau gorau posib ac yn sicrhau’r cyfleoedd gorau i symud ymlaen i brifysgolion, swyddi, prentisiaethau neu gyrsiau lefel uwch arall yn y Coleg.

Er mwyn cwrdd â’r blaenoriaethau hyn, byddwn yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru yn agos. Nodir y canllawiau:

 • Bydd myfyrwyr sy’n astudio cyrsiau amser llawn yn cael eu rheoli fesul eu grwpiau cyswllt cyrsiau unigol (swigod). Fodd bynnag, ni fydd hyn yn berthnasol i fyfyrwyr ESOL, lle byddwn yn dilyn canllawiau pellhau cymdeithasol. Byddwn yn dilyn dull gwahanol ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch, a byddaf yn ymelaethu ar hyn yn ddiweddarach yn y diweddariad.
 • Bydd myfyrwyr sy’n astudio cyrsiau rhan-amser, gan gynnwys dysgu cymunedol, prentisiaethau a rhaglenni cyflogadwyedd hefyd yn dilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol.

Golyga hyn, felly, y bydd angen dau gynllun gwahanol arnom ar gyfer cyrsiau amser llawn.

Mae Cynllun A, sef ein cynllun ffafriedig y byddwn yn ei weithredu ar ddechrau’r tymor, yn seiliedig ar addysgu wyneb yn wyneb mewn ystafelloedd dosbarth (amcangyfrwn y bydd hyn yn digwydd yn y Coleg am 4 diwrnod o’r wythnos), ynghyd ag ychydig o addysgu ar-lein mewn meysydd megis Bagloriaeth Cymru ac ar gyfer ail-sefyll TGAU.

Mae Cynllun B, yn dilyn trywydd mwy cyfunol, gyda llai o wasanaethau wyneb yn wyneb a mwy o addysgu ar-lein, a dyma’r cynllun y byddwn yn rhoi ar waith o fis Mawrth tan Fehefin. Mae’r cynllun eisoes wedi derbyn canmoliaeth gan rieni a myfyrwyr.

Pam dau gynllun? 

Oherwydd ein bod yn meddwl ac yn cynllunio ymlaen llaw pe bai naill ai dosbarth unigol (grŵp cyswllt) neu’r Coleg cyfan yn gorfod dychwelyd i gyfnod o gyfyngiadau symud yn y dyfodol.

Mae’r ffaith bod gennym ddau gynllun yn golygu y byddwn yn gallu newid dulliau cyflwyno yn ddiymdrech a pharhau i newid yn ôl ac ymlaen rhwng y cynlluniau yn ôl yr angen.

Safon Uwch

Amlinellaf yn awr sut yr ydym yn bwriadu cyflwyno cyrsiau Safon Uwch - cynllun sydd wedi’i rhannu a’i gymeradwyo gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Mae llawer o ysgolion yn trin Safon Uwch fel un grŵp cyswllt, ond mae hyn yn achosi risg wirioneddol o orfod gofyn i bob myfyriwr i huan-ynysu, os yw, er enghraifft, un myfyriwr yn dal y feirws.

Yn y Coleg, rydym o’r farn mai’r ffordd orau o osgoi hyn yw rhannu’r rhaglenni Safon Uwch mewn i grwpiau cyswllt ar gyfer pob pwnc. Mae hyn yn ffordd o leihau’r risg diangen o fyfyrwyr yn dod mewn i gysylltiad â myfyrwyr sy’n astudio pynciau eraill. 

Felly, byddwn yn amserlenni pynciau penodol ar gyfer diwrnodau penodol, er enghraifft, efallai y bydd Cemeg Safon Uwch ar ddydd Llun, Ffiseg Safon uwch ar ddydd Mawrth, ac yn y blaen.

Yn amlwg, nid yw hyn yn gwaredu’r risg yn llwyr, ond mi fydd yn golygu y bydd myfyrwyr yn dod i gysylltiad â myfyrwyr eraill sydd yn astudio’r un cwrs â nhw yn unig - a gallwn leihau’r risg ymhellach drwy ddyrannu desgiau penodol i’r myfyrwyr.

Er bod hwn yn ddull newydd i ni, nid yw’n anghyffredin mewn sefydliadau eraill, ac mae llawer o ddarlithwyr o’r farn bod y sefyllfa bresennol yn fanteisiol iawn o ran caffael mwy o gyfleoedd i atgyfnerthu addysgu ymhellach.

Hefyd, nid yw hyn yn golygu bod yr holl waith ar gyfer u pwnc penodol y cael ei gywasgu mewn i un diwrnod. Er enghraifft, bydd gwaith cwrs a gwaith cartref yn cael ei osod trwy gydol yr wythnos, bydd sesiynau tiwtorial yn cael eu trefnu a bydd rhywfaint o’r ddarpariaeth yn cael ei ddarparu ar-lein.

Bydd manylion pellach yn cael eu rhyddhau yn ddiweddarach yn yr wythnos, ac yn ystod yr wythnos sy’n dechrau dydd Mawrth 1 Medi, bydd pob cwrs amser llawn yn dechrau gyda rhaglen sefydlu.

Er hyn, ar gyfer yr wythnos gyntaf, bydd myfyrwyr yn cael eu gwahodd i mewn i’r Coleg am un diwrnod er mwyn iddynt allu dod yn gyfarwydd â’r drefn newydd, ac er mwyn inni allu esbonio iddynt beth sydd yn eu disgwyl o ran y mesurau rydym wedi eu rhoi ar waith i gadw pawb yn ddiogel.

Rhaid inni hefyd wneud yn siŵr bod myfyrwyr yn defnyddio’r offer digidol priodol a’u bod yn gallu cael gafael ar adnoddau ar-lein.

Rydym wedi bod yn gweithio’n galed dros y misoedd diwethaf yn llunio a gweithredu’r cynlluniau a’r dulliau hyn, ac rwyf yn gobeithio’n fawr eich bod yn deall y rhesymeg y tu ôl iddynt.

Mark Jones
Pennaeth

A fydd pob myfyriwr yn gallu dychwelyd i’r Coleg?

Does dim angen i fyfyrwyr sydd eisoes wedi cwblhau asesiadau digonol (fel y nodwyd gan eu byrddau arholi penodol; ac sy’n galluogi i’w perfformiad gael ei asesu a’i raddio) ddychwelyd i’r Coleg y tymor hwn. Mae’r categori hwn yn cynnwys e.e. myfyrwyr Safon Uwch a Mynediad.

Mae byrddau arholi eraill sy’n berthnasol i feysydd galwedigaethol megis peirianneg, plymwaith, cerbydau modur, gofal plant, cyfrifeg a gwallt a harddwch yn nodi y bydd yn rhaid i fyfyrwyr gwblhau asesiadau ymarferol. Fodd bynnag, nid yw hyn yn berthnasol i bob myfyriwr sy’n astudio un o’r pynciau yma.

Pryd fydda i’n gwybod a fydd angen i mi ddychwelyd i’r Coleg i gwblhau unrhyw asesiadau?

Ar hyn o bryd, mae’r Coleg yn gwneud asesiadau a gwaith cynllunio manwl i sicrhau bod y meysydd cwricwlwm hynny, lle mae angen cynnal a chwblhau asesiadau, yn ddiogel i fyfyrwyr a staff ddychwelyd iddynt.

Rydym yn rhagweld y bydd angen rhagor o wythnosau arnom i gwblhau’r gwaith yma, a allai gynnwys derbyn offer amddiffynnol personol (PPE) ychwanegol ac, o bosib, gwaith ystadau e.e. rhannu a sgrinio ardaloedd gwaith a.y.b.

Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd tiwtoriaid yn cysylltu â myfyrwyr yn y meysydd canlynol os oes angen cwblhau aseiniadau.

 • Trydanol (Lefel 2 a 3)
 • Weldio (rhan-amser)
 • Prentisiaid Adeiladu a Phlymwaith (Lefel 2 a 3)
 • Gwallt, Harddwch a Holisteg (amser llawn a rhan-amser)
 • Lletygarwch
 • Gofal Plant (Lefel 2)
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Lefel 2)
 • Hyfforddwyr Personol
 • Cyfrifeg (AAT)

Os oes angen, bydd yr aseiniadau hyn yn parhau ar ôl gwyliau’r haf, ond ein nod yw cwblhau’r holl waith hwn cyn dechrau’r flwyddyn academaidd newydd ym mis Medi.

Bydd yr holl brentisiaid yn parhau â’u rhaglen gyda chymorth gan eu tiwtor/aseswr.

Yn y cyfamser, rydym yn gofyn i fyfyrwyr i beidio â mynychu unrhyw un o’r campysau nes iddynt glywed gan eu tiwtoriaid.

Sut fydda i’n cyrraedd a gadael y Coleg?

Bydd yr holl asesiadau sydd ar ôl yn cael eu cynnal ar gampws Llys Jiwbilî neu gampws Tycoch, lle mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr dan sylw sydd ag asesiadau ar y gweill eisoes wedi astudio yn y gorffennol.

Y ffordd diogelaf o deithio i’r Coleg yw defnyddio cludiant personol. Anogir myfyrwyr a’u rhieni i wneud hyn, a bydd croeso iddynt barcio ar y campws.

Gall fyfyrwyr sydd â thocynnau bws barhau i’w defnyddio ar fysys lleol tan ddydd Gwener 26 Mehefin. Ond o ddydd Llun 29 Mehefin ymlaen, os ydych chi’n bwriadu teithio ar fws, bydd angen ichi brynu tocyn, ar gael ar ap First Bus.

Os ydych chi’n credu y bydd gennych unrhyw broblemau o ran cyrraedd lleoliad eich asesiad/arholiad, cysylltwch â Swyddfa’r Gyfadran drwy e-bostio: info@gcs.ac.uk

Fe’n cynghorwyd gan First Cymru bod amserlenni bysiau lleol wedi cael eu cwtogi oblegid y sefyllfa bresennol, felly gwnewch yn siŵr ichi wirio amserlenni'r wefan cyn cychwyn ar eich taith.

Yn ogystal, oherwydd rheolau ymbellhau cymdeithasol ar hyn o bryd, dim ond 25% o’r capasiti arferol y mae First Cymru yn ei gario ar bob un o’i gerbydau, ac felly mae’n bosibl na fydd teithwyr yn gallu mynd ar y bws os yw’n llawn.

Gall teithwyr edrych ar ap First Bus lle mae cyfleuster sy’n dangos lleoliad y bws ar fap a hefyd nifer y seddi sydd ar gael ar unrhyw adeg benodol. 

Rydym yn rhagweld y byddwn yn derbyn arweiniad pellach gan Lywodraeth Cymru yn ystod yr wythnos nesaf ynghylch cludiant bysiau, felly byddwn yn diweddaru’r cwestiwn hwn pan fydd gennym fanylion pellach.

Sut y byddwch chi’n sicrhau y byddaf yn ddiogel pan fyddaf yn dychwelyd i’r Coleg?

Fel yr amlinellais uchod, bydd y Coleg yn lle gwahanol iawn ar ôl llacio’r cyfyngiadau symud. Pan fydd myfyrwyr yn cyrraedd, byddant yn cael briff gan staff y Coleg o ran y canllawiau diogelwch y bydd angen iddynt gydymffurfio â nhw.

Bydd myfyrwyr yn dychwelyd i’r Coleg mewn grwpiau bach - sy’n golygu pan fyddwn yn cysylltu â chi, byddwn yn eich darparu â dyddiad(au) ac amser(oedd) penodol i chi gael mynychu’r Coleg. Ein gobaith yw na fydd mwy na 70 myfyriwr ar y campws ar yr un pryd ar unrhyw adeg.

Bydd myfyrwyr sy’n gorfod ymgymryd ag asesiadau yn cael eu gwahodd i’r campws dim ond am gyfnod yr asesiad ei hun.

Ni chaniateir myfyrwyr i ddefnyddio’r campws i aros, cymdeithasu nac astudio’n annibynnol - bydd y mwyafrif o feysydd cymorth y Coleg, gan gynnwys unrhyw arlwyo ar y safle, yn parhau i fod ar gau am y tro.

Gyda phwy y dylwn i gysylltu os oes gennyf gwestiynau ychwanegol?

E-bostiwch info@gcs.ac.uk neu cysylltwch â’n prif dderbynfa drwy ffonio 01792 284000. Byddwn yn cyfeirio eich ymholiadau hyd eithaf ein gallu.

Sut olwg fydd ar Goleg Gŵyr Abertawe ym mis Medi?

Iechyd, diogelwch a lles ein holl fyfyrwyr yw, a bydd bob amser, yn brif flaenoriaeth i ni.

Gyda gofynion ymbellhau cymdeithasol yn debygol o aros yn eu lle am y dyfodol rhagweladwy, rydym yn addasu sut rydym yn rhedeg ein holl raglenni, gan hyrwyddo’r dull cyfunol o ddysgu ac addysgu rydym wedi bod yn ei ddefnyddio yn llwyddiannus yn ystod y misoedd diwethaf.

Mae ein cynlluniau presennol yn seiliedig ar y canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru a byddwn yn addasu’r cynlluniau hyn a’u gwneud yn hyblyg wrth i'r canllawiau barhau i esblygu.

Wrth i ni ddechrau’r flwyddyn Goleg newydd ym mis Medi, byddwn yn sicrhau y bydd ein holl ddysgwyr yn parhau i dderbyn addysgu o safon uchel. Byddwn yn darparu cyfuniad o ddosbarthiadau wyneb yn wyneb ac addysgu a chymorth ar-lein.

Bydd nifer y diwrnodau y gofynnir i fyfyrwyr fynychu’r Coleg yn amrywio a byddant yn dibynnu ar ystod o ffactorau gan gynnwys nifer y myfyrwyr ar y cwrs, cynnwys y cwrs a’r defnydd o weithdai a lleoliadau galwedigaethol eraill, lleoliadau adnoddau ac offer arbenigol.

Bydd pob cwrs yn cael ei addysgu drwy ddefnyddio dull cyfunol a fydd yn cynnwys:

 • Sesiynau a addysgir yn rheolaidd. Byddwn yn parhau â dosbarthiadau ar yr amserlen, dan arweiniad athrawon. Byddant yn cael eu haddysgu trwy gyfuniad o sesiynau ar y campws ac ar-lein, a bydd yr addysgu ar-lein yn caniatáu i ni gynnwys cyfres o ddarlithwyr gwadd a dosbarthiadau meistr a addysgir gan siaradwyr allanol o addysg uwch a diwydiant.
 • Sesiynau ymarferol. Byddwn yn gwneud defnydd llawn o’r diwrnod a’r wythnos addysgu i gael y defnydd gorau o’n cyfleusterau. Bydd sesiynau wyneb yn wyneb yn cael eu haddysgu mewn grwpiau bach, mewn gweithdai, salonau, labordai a cheginau ar y campws. Byddwn hefyd yn defnyddio adnoddau ar-lein i ategu ac ymestyn y sesiynau ymarferol hyn.
 • Cymorth bugeiliol. Byddwn yn parhau i ddarparu cymorth ac arweiniad. Drwy sesiynau tiwtorial un i-un ac mewn grwpiau byddwn yn rhoi cymorth personol, ariannol a chymorth astudio ac yn rhoi cyngor ar ddilyniant gyrfa.
 • Cymorth ychwanegol. Byddwn yn parhau i gynnig cymorth ychwanegol trwy ein rhaglenni fel HE+ a’n paratoadau ar gyfer cystadlaethau’r DU a WorldSkills yn ogystal â bodloni gofynion y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Bydd y dull hwn yn sicrhau y gall pob myfyriwr ryngweithio â chyfoedion, darlithwyr a staff cymorth o hyd.

Ym mis Medi rydym yn bwriadu gwneud hyd yn oed mwy i ymateb i’r heriau sy'n deillio o bandemig Covid-19.

Trwy gydnabod y gystadleuaeth gynyddol i fyfyrwyr sy’n ceisio sicrhau lleoedd ym mhrifysgolion mwyaf blaenllaw y DU neu gael gwaith gyda chwmnïau mawr, mae’r Coleg yn bwriadu ymestyn ei holl raglenni i gynnwys sesiynau ychwanegol mewn sgiliau digidol a chyflogadwyedd.

Mae hyn yn rhan o Warant Coleg Gŵyr Abertawe sy’n sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y cyfleoedd gorau i symud ymlaen i ddysgu pellach neu gyflogaeth.

Ar ddechrau’r flwyddyn Goleg newydd, bydd ein myfyrwyr yn ymgymryd â rhaglen sefydlu fanylach. Bydd hyn yn cynnwys yr hyfforddiant ar offer digidol i sicrhau bod pob un o’n myfyrwyr yn gallu cyrchu a defnyddio’r holl ddeunyddiau addysgu a chymorth ar-lein yn y Coleg ac yn y cartref. Bydd myfyrwyr yn dod yn gyfarwydd â’n platfformau digidol a sut i wneud defnydd diogel ac effeithiol o ddysgu ar-lein.

Eich cadw'n ddiogel ac yn iach

Sut alla i gael mynediad i gymorth staff?

Mae gan bob aelod staff y Coleg fynediad i’n rhaglen gymorth i weithwyr Health Assured sy’n cynnig cwnsela ar-lein ac amrywiaeth o weminarau ar bynciau iechyd a lles. Gallwch ffonio nhw ar 0800 030 5182.

Mae gennym dudalen Moodle dynodedig sy’n cynnwys canllawiau, cyngor a fideos ar sut i aros yn gryf yn feddyliol ac yn gorfforol yn ystod cyfnod hwn. Defnyddiwch eich manylion mewngofnodi TG arferol i gael mynediad i’r dudalen a dewiswch yr opsiwn cofrestri​.
 

Sut alla i gael mynediad i gymorth myfyrwyr?

Byddwn ni’n cynnig cymorth lles o bell gan gynnwys Gweithgaredd y Dydd ac Awgrym Iechyd y Dydd.

Ar Moodle, gallwch ddarllen gwybodaeth ddefnyddiol gan asiantaethau allanol gan gynnwys Info Nation, Cruse, Platform ac SCVS.

Tudalen hafan Moodle 

I gael cymorth iechyd myfyrwyr, ffoniwch 01792 284112 neu e-bostiwch

Angela Clarke - 07789 380084
Sam Hood - 07789 397237
Gill Rees - 07789 396143

Gallwch gysylltu â’n Swyddogion Cymorth Myfyrwyr yn ystod oriau gwaith drwy e-bost neu dros y ffôn.

Swyddog Cymorth Myfyrwyr    Ffôn Symudol
Vicki Wannel 07393 789288
Mo Qasim 07917 136101
Naima Khanom 07768 035787
Tamsyn Oates 07867 135815
Ryan McCarley 07917 352153
Joanne Harris 07946 373455
Ian Billington 07880 089048
Tîm Cyllid​  Ffôn Symudol
Hillary Arthur   07500 559123
Bill Jones 07500 559246

Mynediad i’r porth lles

Mae cynnal meddwl positif a iechyd corfforol cadarnhaol yn gallu bod yn anodd wrth hunan-ynysu.

Mae gennym dudalen Moodle gydag awgrymiadau, cyngor a fideos ar sut i gadw’n iach yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Defnyddiwch eich manylion mewngofnodi TG arferol i gael mynediad i’r dudalen, yna cliciwch cofrestri.

Mae angen i mi ddefnyddio’r gwasanaeth cwnsela, beth ddylwn i ei wneud?

Bydd Exchange Counselling yn cynnig cymorth dros y ffôn. Gallwch gael eich cyfeirio gan Swyddog Cymorth i Fyfyrwyr.

Yn ogystal, gallwch gyrchu cwnsela ar-lein neu gymorth neges destun trwy glicio ar yr amlen wen ar waelod y dudalen we hon.

Os oes angen cymorth arnoch oherwydd profedigaeth, gall ein Swyddogion Cymorth Myfyrwyr eich cyfeirio at wasanaeth cwnsela The Exchange. Mae ein Hymgynghorwyr Iechyd Myfyrwyr hefyd ar gael i gynnig cymorth.

Gall Cruise helpu gyda’r canlynol:

 • Cael cymorth yn dilyn marwolaeth rhywun agos
 • Cefnogi rhywun sy’n galaru
 • Ymdopi â galar wrth ynysu

 

https://www.cruse.org.uk/

Mae angen i mi gysylltu â Swyddog Diogelu

Er bod campysau’r Coleg ar gau ar hyn o bryd, byddwch yn gallu cysylltu â’r aelodau staff canlynol o hyd:

Swyddogion Diogelu (ar gyfer myfyrwyr amser llawn, rhan-amser a phrentisiaid)  
Ian Billington 07880 089048
Naima Khanom 07768 035787
Vicki Wannell 07393 789238
Ryan McCarley     07917 352153
Ceri Low 07800 614030
Tamsyn Oates 07867 135815
Anne Pitman 01792 284169
Swyddog Diogelu (ar gyfer prentisiaid yn unig)  
Adele Bubear     07798 822867

Mae rhagor o rifau defnyddiol i'w gweld yma.

Gallwch gysylltu â Swyddog Diogelu yn ystod oriau gwaith arferol.

Dydd Llun i ddydd Iau: 8.30am-5pm a dydd Gwener: 8.30am-4.30pm​

Os ydych chi – neu rywun rydych chi’n ei adnabod – yn dioddef o gam-drin domestig, mae llawer o wybodaeth ar gael ar wefan Cymorth i Ferched Cymru ynghylch sut i gael help.

Gwefannau defnyddiol eraill yw Shelter CymruCynllun Dyn a'r Llinell Gyngor i Ddynion.

Diogelu ar-lein: cyngor i rieni/gwarcheidwaid

Wrth ystyried yr amgylchiadau presennol, mae pobl ifanc yn debygol o dreulio llawer mwy o amser yn ymchwilio, chwarae gemau cyfrifiadurol a chyfathrebu ar-lein.

Dylai fod yn flaenoriaeth i ni gyd eu cadw’n ddiogel wrth iddynt wneud hyn, gan eu diogelu ar bob achlysur a’u hatal rhag unrhyw fath o niwed.

Ystyriwch y canlynol pan fyddwch chi, neu’ch plentyn ar-lein.

Dylai pobl ifanc:

 • Wybod yn union gyda phwy maen nhw’n siarad
 • Gwirio os ydynt yn gallu cael mynediad at adnoddau a gemau
 • Gwarchod eu henw da ar-lein
 • Agor negeseuon o ffynonellau y maent yn ymddiried ynddynt yn unig
 • Peidio â dosbarthu unrhyw fath o wybodaeth bersonol
 • Peidio â rhannu delweddau, fideos neu unrhyw ddeunydd anweddus
 • Peidio â chyfathrebu â rhywun os ydynt yn teimlo’n anghyfforddus
 • Gwybod nad yw popeth ar-lein yn adlewyrchu’r gwirionedd
 • Blocio neu riportio unrhyw un sydd yn trolio
 • Peidio ag ildio i bwysau
 • Meddwl yn ddwys cyn postio 

Dylai rhieni/gwarcheidwaid:

 • Fonitro gyda phwy y mae eu plentyn yn cyfathrebu ar-lein
 • Monitro’r cynnwys a’r deunydd sy’n cael ei gyrchu/lawrlwytho
 • Gwirio bod y cynnwys yn weddus
 • Gosod ffiniau a rheolaethau rhieni
 • Trafod gweithgarwch a thueddiadau ar-lein eu plentyn
 • Rheoli/gwirio gosodiadau preifatrwydd
 • Gwybod sut i gael gafael ar help

Gallwch adrodd unrhyw bryderon yma

Adnoddau defnyddiol eraill

Gwybodaeth i fyfyrwyr

Beth am fy lleoliad gwaith?

Os gofynnwyd i chi beidio â mynychu eich lleoliad gwaith gorfodol, gwnewch yn siŵr bod eich tiwtor/darlithydd yn ymwybodol. Bydd y Coleg yn cofnodi hyn ac yn ceisio lliniaru’r sefyllfa, h.y. dod o hyd i ddewisiadau eraill neu gynnig amser ychwanegol.

Beth os ydw i’n fyfyriwr rhyngwladol?

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol ac yn dychwelyd adref, rhaid i chi roi gwybod i’r swyddfa ryngwladol cyn mynd (international@gcs.ac.uk).

Fodd bynnag, dylech gadw i fyny â’ch astudiaethau gystal ag y gallwch drwy’r deunydd a’r platfformau ar-lein a chadw mewn cysylltiad â’r Coleg.  

Beth os ydw i'n fyfyriwr addysg uwch?​

Mae’r cyngor yr un peth ag ar gyfer myfyrwyr eraill yn y Coleg.

Os ydych yn dod i Goleg Gŵyr Abertawe i astudio’ch cwrs, dilynwch ein canllawiau.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’n prifysgolion partner a byddwn yn cyfleu unrhyw newidiadau i drefniadau presennol yn ôl yr angen. 

Ni fydd y newid yn y dull addysgu yn effeithio ar eich benthyciad myfyriwr a fydd yn talu yn ôl yr arfer ym mis Ebrill.

Ydw i’n gymwys i dderbyn budd-daliadau?

Mae hawl myfyrwyr i dderbyn budd-daliadau’n cael ei benderfynu yn ôl lefel addysg y myfyriwr, a’i hawl i dderbyn y budd-daliadau hynny. 

Nid yw hyn wedi newid o ganlyniad i’r sefyllfa bresennol a’r Coronafeirws.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Cyngor Abertawe.

Os bydd y Coleg yn cau, a fyddaf yn dal i dderbyn fy LCA?

Byddwch. Byddwn yn dal i brosesu taliadau LCA.

Os oes angen cymorth arnoch i lenwi'ch ffurflen LCA, cyfeiriwch at ein nodiadau canllaw.

I siarad ag aelod o’r Tîm Cyllid Myfyrwyr, ffoniwch 07500 55912307500 559246 neu e-bostiwch studentfunding@gcs.ac.uk.

Hoffwn wneud cais am gyllid CAWG, beth ddylwn ei wneud?

Mae Cronfa Ariannol Wrth Gefn (CAWG) y Coleg yn agor ddydd Mercher 3 Mehefin 2020.

Llenwch y ffurflen gais a dilyn y cyfarwyddiadau i’w chyflwyno.

Rhaid bod Acrobat Reader ar eich dyfais er mwyn i chi lenwi’r ffurflen.

I lawrlwytho Acrobat Reader ar ddyfais symudol dilynwch y ddolen hon

Dewiswch Apple Store os ydych yn defnyddio dyfais Apple neu dewiswch Google Play os ydych yn defnyddio dyfais Android.

I lawrlwytho Acrobat Reader ar gyfrifiadur personol neu MAC dilynwch y ddolen hon ac ewch drwy’r cyfarwyddiadau.

Os oes angen cymorth arnoch i lenwi'ch ffurflen CAWG, cyfeiriwch at ein nodiadau canllaw.

I siarad ag aelod o’r Tîm Cyllid Myfyrwyr, ffoniwch 07500 55912307500 559246 neu e-bostiwch studentfunding@gcs.ac.uk.

Ydy’r Coleg yn rhoi ad-daliadau ar gyfer tocynnau bws?

Bydd y Coleg yn cynnig ad-daliad rhannol am yr elfen o’r tocynnau bws na ddefnyddiwyd. 

Os ydych chi’n gymwys i dderbyn ad-daliad, mae e-bost eisoes wedi cael ei anfon i’ch cyfrif e-bost myfyriwr. Mewngofnodwch i’ch cyfrif e-bost a dilynwch y cyfarwyddiadau a ddarperir.

Diolch am eich amynedd.

Gwneud cais i sefydliadau addysg uwch

Mae’r diweddariad hwn yn cynnwys gwybodaeth am ddiwrnod canlyniadau, cyllid, clirio, UCAS ychwanegol, addasiad a derbyn i brifysgolion.

Clirio
Mae clirio yn agor dydd Llun 6 Gorffennaf (ceisiadau UCAS terfynol i’w cyflwyno erbyn 30 Mehefin). Os oes gennych gynnig amodol neu ddiamod, cewch gyfle i newid eich dewis pan gewch eich graddau.

Mae’r opsiwn hunan-ryddhau i glirio ar waith eto eleni, ynghyd â’r opsiwn addasiad. Bydd hwn yn cael ei ategu gan wasanaeth newydd gan UCAS o’r enw Clirio +, a fydd yn paru ymgeiswyr nad oes ganddynt gynigion i gyrsiau perthnasol â lleoedd gwag a allai fod o ddiddordeb iddynt.

Efallai eich bod wedi clywed y bydd rheolaethau ar y nifer derbyn i addysg uwch eleni. Fodd bynnag, bydd prifysgolion yn gallu recriwtio 5% ychwanegol o fyfyrwyr domestig, uwchlaw eu niferoedd a ragwelir, yn y flwyddyn academaidd nesaf. Yn Lloegr, mae gan y Llywodraeth y disgresiwn i ddyrannu 5,000 o leoedd ychwanegol ar gyfer cyrsiau nyrsio, bydwreigiaeth, neu berthynol i iechyd.

Derbyn cynnig
Os ydych wedi derbyn cynnig, yn bodloni’r amodau ac yn penderfynu derbyn y lle, nid oes dim wedi newid.

Bydd diwrnod canlyniadau Safon Uwch a galwedigaethol yn aros yr un fath: dydd Iau 13 Awst.

Mae’r dyddiad cau ar gyfer penderfyniadau pendant ac yswiriant wedi cael eu hymestyn i ddydd Iau 18 Mehefin i bob myfyriwr.

Ffioedd cwrs
Mae ffioedd cwrs prifysgolion yn Lloegr yn aros yr un fath ar gyfer y flwyddyn nesaf. Nid oes cyhoeddiad eto ar gyfer prifysgolion yng Nghymru.

O ran cyllid myfyrwyr, os ydych eisoes wedi llenwi’r ffurflen ond bellach yn teimlo bod incwm eich cartref wedi lleihau, efallai y byddai’n werth cysylltu â Chyllid Myfyrwyr Cymru i’w hysbysu oherwydd efallai y byddwch bellach yn gymwys i gael cymorth ychwanegol.

Mae gan Gyllid Myfyrwyr Cymru dudalen Cwestiynau Cyffredin rhagorol ar eu gwefan.

Y diweddaraf gan UCAS
Mae UCAS yn cynnal sesiynau Holi ac Ateb byw yn rheolaidd ar Facebook a diweddariadau ar Twitter.

Bydd UCAS ychwanegol, ar gyfer myfyrwyr nad oes ganddynt gynigion ar hyn o bryd, yn aros ar agor tan ddydd Sul 5 Gorffennaf.

Mae addasiad UCAS, ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cael canlyniadau gwell nag yr oeddent yn eu disgwyl ac felly sydd am wneud cais am gwrs lle mae angen graddau uwch, yn agor ddydd Iau 13 Awst.

Astudio AU yng Ngholeg Gŵyr Abertawe
Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau addysg uwch, a ddyfernir gan Brifysgolion blaenllaw ac a addysgir mewn Canolfan Brifysgol bwrpasol. Mae gennym ddull hynod gefnogol a rhyngweithiol, ac mae’r dosbarthiadau’n fach. Gallai’r opsiwn hwn fod yn gyfle delfrydol i’r myfyrwyr hynny y mae eu haddysg wedi cael ei heffeithio efallai yn ystod y flwyddyn academaidd hon.

Gwneir cais trwy UCAS

Mae rhagor o wybodaeth a chyngor i’w cael yn https://www.gcs.ac.uk/cy/higher-education

Mae’r Coleg hefyd yn cynnig bwrsarïau hyd at £1,000 y flwyddyn i fyfyrwyr amser llawn.

Crynodeb

Mae’r sefyllfa’n newid yn rheolaidd, ac felly cadwch lygad ar y dudalen we hon ar gyfer y diweddaraf.

Cadwch lygad ar eich e-byst hefyd a’ch Advisor Track yn rheolaidd, a bydd unrhyw wybodaeth a gaiff y Coleg yn cael ei rhoi i’ch tiwtoriaid personol.

Gallwch gael gwybodaeth am ganllawiau diweddaraf UCAS yma: ucas.com/coronavirus

Gwybodaeth am ddilyniant cwrs 

Dwi’n fyfyriwr cyfredol a dwi am symud ymlaen i lefel nesaf fy nghwrs, beth sy’n digwydd?

Nid oes angen i chi wneud cais am lefel nesaf eich cwrs. Cewch eich gwahodd yn awtomatig i ddod i mewn am gyfweliad cofrestru yn ddiweddarach eleni i symud ymlaen i lefel nesaf eich cwrs. Byddwn yn cyfathrebu â chi drwy e-bost a neges destun.

Yn ystod y cyfnod hwn o ddysgu o bell, mae’n bwysig eich bod yn cadw mewn cysylltiad â’ch darlithwyr ac yn cyflwyno gwaith cwrs gofynnol.

Os ydych yn ansicr am eich cam nesaf, bydd ein tîm cyflogadwyedd Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol hefyd yn gallu eich helpu, cysylltwch ag  info@betterjobsbetterfutures.wales

Dwi’n fyfyriwr cyfredol a dwi am symud ymlaen i gwrs gwahanol yn y Coleg, beth sy’n digwydd?

Gallwch ymgeisio am gwrs gwahanol trwy gwblhau cais yma

Bydd ein tîm Derbyniadau mewn cysylltiad trwy e-bost i gynnig lle amodol i chi ar y cwrs a rhoi gwybod i chi pryd y bydd angen i chi ddod i mewn am gyfweliad cofrestru ym mis Awst.

Yn ystod y cyfnod hwn o ddysgu o bell, mae’n bwysig eich bod yn cadw mewn cysylltiad â’ch darlithwyr ac yn cyflwyno gwaith cwrs gofynnol.

Fel rhan o’r cyfweliad cofrestru byddwn yn trafod eich ymrwymiad yn ystod yr amser.

Os ydych yn ansicr am eich cam nesaf, bydd ein tîm cyflogadwyedd Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol hefyd yn gallu eich helpu, cysylltwch ag  info@betterjobsbetterfutures.wales

Gwybodaeth am arholiadau

A fydd arholiadau’n cael eu gohirio?

Yn dilyn cyhoeddiad ar ddydd Mercher 18 Mawrth, canslwyd pob arholiad Safon UG/Uwch a TGAU.

Bydd yn rhaid i rai cymwysterau cynnal rhyw fath o asesiad/arholiad, ac os yw’ch cwrs chi yn gofyn ichi sefyll asesiad/arholiad, mi fydd eich tiwtor yn cysylltu â chi.

Canllawiau ar gyfer Safon UG/Uwch a TGAU

Mae cyrsiau Safon UG/Uwch a TGAU yn cael eu rheoleiddio yn y DU gan wahanol gyrff. Yma yng Nghymru, mae holl gymwysterau CBAC yn cael eu rheoleiddio gan Gymwysterau Cymru.

Fel Coleg rydym yn defnyddio rhai byrddau arholi eraill, fel AQA, Eduquas, OCR a Pearson Edexcel i addysgu’r cyrsiau na chynigir gan CBAC. Mae’r rhain yn cael eu rheoleiddio gan Ofqual, o dan yr Adran Addysg yn Lloegr.

Yng Nghymru, os ydych yn dilyn pwnc CBAC, mae’ch gradd UG yn cyfrif tuag at eich gradd Safon Uwch, rydych yn sefyll eich arholiadau UG yn yr haf ac yn cael gradd. Mae’r radd hon a’r marciau a ddyfarnwyd am eich modiwlau, ynghyd â’r modiwlau Safon Uwch rydych yn eu sefyll, yn rhoi’ch gradd Safon Uwch i chi ar ddiwedd eich ail flwyddyn.

Bydd canlyniadau Safon U/Uwch a Bagloriaeth Cymru yn cael eu cyhoeddi ar ddydd Iau 13 Awst 2020.

Bydd canlyniadau TGAU yn cael eu cyhoeddi ar ddydd Iau 20 Awst 2020.

Beth mae Cymhwyster Cymru yn ei ddweud?

Darllenwch eu llythyr i fyfyrwyr yma

Bydd CBAC yn rhoi gradd ar gyfer Safon Uwch, Safon UG a TGAU.

Bydd graddau’n cael eu dyfarnu gan ddefnyddio amrywiaeth o dystiolaeth a chyfuniad o ffactorau, gan gynnwys y gwaith sydd wedi cael ei gwblhau hyd yma, gradd UG ac asesiadau addysgu safonedig yn seiliedig ar yr hyn y byddai’ch darlithydd yn disgwyl i chi ei gael.

Os ydych yn fyfyriwr UG, byddwch yn cael gradd yn haf 2020, ac ni fydd y radd hon yn mynd ymlaen i’ch gradd Safon Uwch. Yn lle hynny, bydd eich gradd Safon Uwch yn seiliedig ar yr unedau Safon Uwch y byddwch yn eu sefyll yn haf 2021.

Gallwch sefyll eich unedau UG yn haf 2021 os ydych am wneud hynny. Os byddwch yn dewis sefyll eich unedau UG, bydd y radd a enillwch yn y pen draw ar gyfer eich Safon Uwch yn seiliedig ar radd uwch y ddau opsiwn. Byddwn yn trafod hyn â chi yn ystod tymor yr hydref.

Os ydych yn sefyll arholiad Safon Uwch llinol, bydd yn cael ei ddyfarnu gan un o’r cyrff dyfarnu eraill fel AQA, Pearson Edexcel, Eduquas neu OCR. Mae’r cyrsiau Safon Uwch hyn yn cael eu rheoleiddio gan Ofqual. Yn Lloegr mae’r UG yn gymhwyster annibynnol, ac nid yw’n mynd tuag at y radd Safon Uwch. Byddai myfyrwyr sy’n sefyll arholiadau trwy’r byrddau hyn yn sefyll eu holl bapurau Safon Uwch ar ddiwedd eu hail flwyddyn.

Beth mae Ofqual yn ei ddweud?

Darllenwch eu llythyr i fyfyrwyr yma

Bydd gradd yn cael ei rhoi ar gyfer Safon Uwch, Safon UG a TGAU

Posibilrwydd sefyll arholiadau allanol yn gynnar yn y flwyddyn academaidd nesaf, neu haf 202.

Bydd graddau’n cael eu dyfarnu gan ddefnyddio amrywiaeth o dystiolaeth a data gan gynnwys perfformiad mewn ffug arholiadau ac asesiadau nad ydynt yn arholiadau. Yna bydd y byrddau arholi yn cyfuno’r wybodaeth hon â data perthnasol arall gan gynnwys cyrhaeddiad blaenorol, a byddant yn defnyddio’r wybodaeth hon i gynhyrchu gradd wedi’i chyfrifo ar gyfer pob myfyriwr.

Canllawiau ar gyfer gwaith cwrs (Safon UG/Uwch)

Yn dilyn cyngor diweddar, ni fydd Asesiadau Di-Arholiad (NEA) yn cael eu cymedroli’n allanol eleni.  

Bydd eich gradd yn seiliedig ar ystod eang o dystiolaeth, eich cynnydd hyd yma ynghyd â’r hyn byddem wedi disgwyl i chi ei gyflawni pe bai eich gwaith cwrs wedi bod yn gyflawn.

Hoffem i chi gael cyfle i gwblhau eich gwaith portffolio / gwaith cwrs, felly parhewch gyda’ch gwaith a chadwch at y terfynau amser a osodwyd gan eich darlithwyr. 

Mae’n bwysig i chi beidio â phoeni os ydych chi’n cael anhawster i gwblhau neu gyflwyno eich gwaith, oherwydd mae eich darlithwyr wedi bod yn asesu’ch cynnydd ers dechrau’r cwrs.

Ni fyddwch o dan anfantais oherwydd hyn, felly hoffem roi cyfle i chi arddangos eich gwaith gorffenedig, os yw hyn yn bosib i chi.

Sut bydd y broses raddio yn gweithio ar gyfer Safon Uwch/UG

Yn unol â’r canllawiau a gyhoeddwyd gan ein rheoleiddwyr cyrff dyfarnu, gofynnwd i’n timau addysgu roi gradd a safle i bob myfyriwr.

I wneud hyn, byddant yn  defnyddio eu barn broffesiynol gan ystyried cynnydd a chyflawniad cofnodedig pob myfyriwr drwy gydol y flwyddyn.

Bydd y broses hon wedyn yn mynd trwy gyfres o gymeradwyaethau a gwiriadau gweinyddol cyn cael ei chytuno a’i chymeradwyo gan ein Pennaeth (Pennaeth y Ganolfan).

Mae’n bwysig bod dyfarniadau proffesiynol ein timau addysgu mor wrthrychol a gonest â phosibl i sicrhau’r safoni hwn. Ar ôl eu cyflwyno, bydd y cyrff dyfarnu eu hunain hefyd yn dilyn proses safoni.

Mae hefyd yn bwysig bod ein timau addysgu a’n Pennaeth y Ganolfan yn rhydd i lunio barn wrthrychol a pheidio â bod yn destun unrhyw ddylanwad allanol, er enghraifft gan fyfyrwyr neu eu rhieni a’u gofalwyr.

Yn ogystal, ni allwn rannu’r radd a/neu’r safle a aseswyd yn y ganolfan gyda chi. Rhaid i’r rhain aros yn gyfrinachol fel y manylir yn y llythyrau at fyfyrwyr gan y rheolyddion.

Rydym yn gwerthfawrogi bod hwn yn gyfnod ansicr i bawb, ond gallwch fod yn dawel eich meddwl bod y broses hon yn deg, yn drylwyr ac yn wrthrychol.

Canllawiau ar gyfer cyrsiau galwedigaethol

Mae’r holl reoleiddwyr wedi bod yn gweithio gyda’r cyrff dyfarnu i greu mecanwaith graddio sy’n deg, yn gadarn ac a fydd y yn adlewyrchu cyflawniad pob myfyriwr a oedd fod i gwblhau ei gwrs yr haf yma.

Rydym yn cynnig cyrsiau galwedigaethol drwy nifer fawr gyrff dyfarnu sydd â dulliau gwahanol o ran asesu. Mewn llawer o achosion byddwch eisoes wedi cwblhau unedau ac asesiadau a allai ddarparu tystiolaeth ar gyfer eich gradd gyffredinol.

Bydd amcan raddau a threfnau rhestrol yn briodol ar gyfer rhai cyrsiau sydd heb eto eu cwblhau, ac ar gyfer cyrsiau eraill, byddwn yn addasu’r asesiadau. Os bydd angen addasu eich asesiad, bydd eich tiwtor yn cysylltu â chi.

Fodd bynnag, lle nad yw’n bosib cynnal asesiad wedi’i gyfrifo/addasu ar gyfer pob uned, mae rhai cymwysterau yn darparu trwydded i ymarfer. Os bydd angen ichi sefyll arholiad, bydd eich tiwtor yn cysylltu â chi i roi gwybod ichi am y trefniadau rydym wedi rhoi ar waith oherwydd Covid-19.

Cwestiynau Cyffredin y cyrff dyfarnu
Cyrsiau BTEC Pearson

Ewch i’n hadran cysylltiadau defnyddiol isod am ragor o wybodaeth am y cyrff dyfarnu. 

Canllawiau ar gyfer Mynediad ac Agored

Bydd myfyrwyr sydd i fod i gwblhau cwrs Mynediad i AU yr haf hwn yn derbyn canlyniad. Bydd y canlyniad yn cael ei ddyfarnu drwy ddefnyddio cyfuniad o raddau gwirioneddol (aseiniadau a gyflwynwyd cyn 20 Mawrth), ac amcanraddau ar gyfer yr holl asesiadau sy’n weddill i’w cyflwyno ar ôl 20 Mawrth 2020.

Fodd bynnag, ni allwn rannu’r amcanraddau eraill gyda chi ar hyn o bryd. Bydd canlyniadau Mynediad i AU yn cael eu rhyddhau tua’r un amser ag y maent wedi cael eu rhyddhau dros y blynyddoedd diwethaf, er mwyn caniatáu digon o amser i drosglwyddo i UCAS a darparwyr addysg uwch eraill.

Unwaith y bydd y gwaith cymedroli a safoni wedi’i wneud, byddwch yn gallu cael mynediad i’ch canlyniadau. Bydd ardystiad yn digwydd ar ôl trosglwyddo eich canlybiadau i UCAS. Yna, bydd myfyrwyr yn derbyn e-dystysgrifau.

Mae QAA wedi creu dogfen, a gallwch ei ddarllen yma

Darllenwch eu llythyr i fyfyrwyr yma

Gallwch gyrchu canlyniadau ac e-dystysgrifau ar ddydd Llun 13 Gorffennaf yn syth o Agored Cymru. Bydd eich tiwtoriaid yn esbonio ichi sut y mae gwneud hyn. 

Gallwch hefyd gael mynediad i’ch canlyniadau ar ap eilp engage y Coleg, neu drwy ddilyn linc yma gan ddefnyddio eich manylion a chyfrinair mewngofnodi.

A fydd myfyrwyr yn gallu apelio eu amcanraddau?

Os nad yw myfyriwr yn teimlo bod ei amcanraddau’n adlewyrchu ei berfformiad disgwyliedig, mi fydd yn cael cyfle i apelio neu’n cael ailsefyll ei asesiadau cyn gynted a bo’n rhesymol bosib (pan fydd canolfanau’n gweithredu fel yr oeddent cyn y pandemig).

Rhaid i fyfyrwyr wybod os ydynt yn bwriadu gwneud eu hasesiadau ar ddyddiad hwyrach, gallai hyn effeithio ar eu dilyniant i brifysgol ym mis Medi. Hefyd, os nad yw myfyriwr yn credu bod y broses asesu gywir wedi’i ddilyn mewn perthynas â’i Ddiploma Mynediad i AU, bydd hawl gydag ef/hi i apelio.

Bydd manylion llawn ar sut i apelio ar gael yn fuan.

Canllawiau ar gyfer Sgiliau Hanfodol Cymru a Sgiliau Swyddogaethol

Fel y cyhoeddwyd ddydd Llun 20 Ebrill, bydd myfyrwyr Sgiliau Hanfodol Cymru sydd i fod i gwblhau eu cymhwyster cyn diwedd mis Gorffennaf yn cael canlyniad wedi’i gyfrifo.

Bydd y canlyniad yn seiliedig ar y canlyniad yr oedd eu tiwtor/aseswr yn credu y byddent yn ei gael pe byddent wedi sefyll y profion. Bydd y dyfarniadau hyn yn destun goruchwyliaeth lem gan y cyrff dyfarnu.

Mae Cymwysterau Cymru wedi gweithio’n agos gydag Agored Cymru, City & Guilds, Pearson a CBAC i sicrhau dull cyffredin ar draws cyrff dyfarnu.

Yn Lloegr, cyhoeddodd Ofqual y bydd myfyrwyr sydd i fod i gymryd asesiadau ar gyfer cymwysterau Sgiliau Swyddogaethol cyn diwedd yr haf hefyd yn cael canlyniad wedi’i gyfrifo.

Mae angen i mi gasglu tystysgrif, beth ddylwn ei wneud?

Gan fod y Coleg ar gau hyd nes y clywir yn wahanol, ni fyddwch yn gallu casglu’ch tystysgrif am y tro. Gallwn eich sicrhau y bydd yr holl dystysgrifau yn cael eu cadw’n ddiogel yn ystod y cyfnod hwn. Pan fydd y Coleg yn ailagor byddwch yn gallu casglu’ch tystysgrif yn y ffordd arferol. 

Os, yn ystod y tair wythnos nesaf, y bydd angen tystiolaeth o’ch cymhwyster arnoch ar frys gallwch ofyn i’r Coleg anfon llythyr electronig yn uniongyrchol i’r sefydliad sy’n gofyn amdani, cysylltwch
â references@coleggwyrabertawe.ac.uk 

Gwnewch gais am gyllid myfyrwyr.

Sut ydw i’n cael gafael ar fy nghanlyniadau?

Gall fyfyrwyr gael gafael ar eu canlyniadau drwy gyrchu’r adran ‘arholiadau’ ar eu eILP.

Neu, gallwch fewngofnodi i’r ap engage ar ôl 8.30am ar ddiwrnod canlyniadau.

Os ydych chi’n cael trafferth gyda mewngofnodi, dilynwch y ddolen ganlynol

Bydd canlyniadau Safon UG / Safon Uwch / Bagloriaeth Cymru a nifer o ganlyniadau Lefel 3 yn cael eu cyhoeddi ar ôl 8.30am ar ddydd Iau 13 Awst.

Croeso i fyfyrwyr amser llawn Safon Uwch (ac eithrio Safon UG) a Lefel 3 ddod i gampws Gorseinon neu Tycoch er mwyn casglu eu canlyniadau o 9.30am. Gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd i’r brif dderbynfa er mwyn ichi gael eich cyfeirio i’r man cywir.

Dim ond ar-lein y gall myfyrwyr Safon UG a myfyrwyr Lefel 3 blwyddyn gyntaf gael mynediad i’w canlyniadau.

Bydd canlyniadau TGAU a Lefel 2 yn cael eu cyhoeddi ar ôl 8.30am ar ddydd Iau, Awst 20.

Mae’r Cyd-Gyngor Cymwysterau (JCQ) wedi creu’r fideo byr isod er mwyn esbonio’r broses ar gyfer y cymwysterau y maent yn eu gweithredu.

Apeliadau

Ni ddylid cyflwyno apeliadau yn hwyrach na ddydd Llun 14 Medi. Bydd gwybodaeth bellach yn cael ei gyhoeddi cyn bo hir.

Gwybodaeth i ymgeiswyr

Rydw i wedi gwneud cais am gwrs Coleg, beth fydd yn digwydd?

Peidiwch â phoeni, rydym yn parhau i ddelio â holl geisiadau’r Coleg a byddwn mewn cysylltiad i drafod eich lle yn fuan.

Rydw i wedi cyflwyno fy nghais i’r Coleg ond heb gael fy nghynnig drwy ebost, a ddylwn i fod yn poeni?

Peidiwch â phoeni, fe ddylech glywed gennym o fewn pythefnos ar ôl ichi gyflwyno cais.

I wirio statws eich cais, e-bostiwch admissions@gcs.ac.uk

Beth os na chaf i’r canlyniadau sydd eu hangen ar gyfer y cwrs o’m dewis?

Peidiwch â phoeni! Bydd ein timau pwnc/cwrs wrth law ar ôl i chi gael eich canlyniadau i gynnig cyngor os oes angen i chi ystyried opsiynau eraill.

Gallwn eich sicrhau bod ein staff profiadol ac arbenigol yn y sefyllfa orau i roi cyngor ynghylch yr hyn rydych yn ei astudio, ac ar ba lefel, yn seiliedig ar eich diddordebau, eich sgiliau a’ch dyheadau.

Mae gennych le yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, a’n nod yw i chi gyrraedd eich llawn botensial tra byddwch gyda ni.

Alla i newid fy meddwl ar ôl dechrau fy nghwrs os nad ydw i’n ei hoffi?

Gallwch. Mae tiwtor personol gan bob un o’n dysgwyr. Eich tiwtor personol yw’ch pwynt cyswllt cyntaf os oes gennych unrhyw broblemau yn y Coleg, er enghraifft, os nad ydych yn mwynhau’ch cwrs.

Er enghraifft, bydd nifer o fyfyrwyr yn newid eu dewis pynciau Safon Uwch yn yr wythnosau cyntaf a bydd rhai yn newid o bynciau Safon Uwch i gwrs galwedigaethol.

Cewch gymorth i wneud y dewisiadau sy’n iawn i chi.

Beth sy’n digwydd nawr ynghylch fy apwyntiad cofrestru?

Os ydych chi eisoes wedi derbyn apwyntiad cofrestri ym mis Awst, mi fydd hyn yn newid oherwydd rheolau cadw pellter cymdeithasol.

Byddwch yn derbyn cerdyn erbyn diwethaf yr wythnos a fydd yn nodi amser eich apwyntiad newydd.

Ewch i’ch apwyntiad ar yr amser cywir. Bydd hawl gennych i ddod ag un aelod o’r teulu/ffrind gyda chi i’ch apwyntiad.

Edrychwn ymlaen at eich cwrdd! 

Dwi eisiau gwneud cais am gwrs amser llawn, beth ddylwn i ei wneud?

Gallwch barhau i wneud cais am gwrs amser llawn gyda ni. 

Llenwch y ffurflen gais amser llawn a byddwn yn cysylltu â chi.​

Dwi eisiau gwneud cais am gwrs rhan-amser, beth ddylwn i ei wneud?

Yn anffodus, oherwydd yr amgylchiadau presennol, nid ydym yn gallu cadarnhau unrhyw ddyddiadau nac amseroedd ar gyfer ein cyrsiau rhan-amser ar gyfer 2020/20201.

Fodd bynnag, hoffem eich annog i bori trwy adran ran-amser ein gwefan i gael blas o’r hyn yr ydym yn ei gynnig. Ni allwn ddarparu unrhyw ddyddiadau ac amseroedd cychwyn ar hyn o bryd.

Rydym yn gweithio’n galed i gwblhau cwricwlwm 2020/21, gan sicrhau y bydd iechyd a diogelwch myfyrwyr yn parhau i fod yn flaenoriaeth gadarn. Byddwn yn rhannu’r cwricwlwm newydd hwn gyda chi cyn gynted ag y byddwn yn gallu gwneud hynny.

Mae hefyd gennym gymorth cyflogadwyedd a gyrfa parhaus ar gael drwy ein tîm Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol.

Gobeithiwn eich bod chi’n deall ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra. Cyn gynted ag y byddwn mewn sefyllfa i rannu diweddariadau pellach, byddwn yn gwneud hynny.

Beth os ydw i eisoes wedi cofrestri ar gwrs rhan-amser?

Os ydych chi eioes wedi cofrestri ar gyfer cwrs, ond nad yw’r cwrs hwnnw wedi cychwyn eto, rydym yn bwriadu ei aildrefnu yn y dyfodol. Os nad yw dyddiad cychwyn awgrymedig eich cwrs yn addas i chi, gallwch wneud cais am ad-daliad trwy anfon y ffurflen hon at references@gcs.ac.uk, unwaith bydd y sefyllfa yn gliriach.

Byddwn yn prosesu hyn cyn gynted ag y bo modd. Diolch am eich amynedd.

Dwi eisiau gwneud cais am brentisiaeth, beth ddylwn i ei wneud?

Gallwch barhau i wneud cais am brentisiaeth gyda ni. 

Bydd cyfweliadau, asesiadau a hyfforddiant yn digwydd o bell ar-lein a dros y ffôn.

Llenwch y ffurflen gais prentisiaethau a byddwn yn cysylltu â chi i drafod hyn ymhellach.​

Hoffwn wneud cais am gwrs addysg uwch, beth ddylwn ei wneud?

Dylech barhau i wneud cais am gwrs amser llawn trwy UCAS

Ar gyfer cyrsiau rhan-amser, gallwch wneud cais yma

Os oes angen cyfweliad neu glyweliad ar gyfer y cwrs, byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost i ad-drefnu. Gallai hyn fod drwy Skype neu dros y ffôn.

Os oes gennych ymholiad ynghylch cwrs addysg uwch cysylltwch â ni

Llwyfan dysgu newydd i ymgeiswyr amser llawn

Rydym yn falch iawn o lansio ein llwyfan dysgu cyntaf erioed ar gyfer unigolion sydd wedi gwneud cais i astudio gyda ni o fis Medi 2020 ymlaen.

Yn sgil ansicrwydd parhaus Covid-19, rydym yn awyddus i gryfhau’n darpariaeth drwy ddatblygu llwyfan pwrpasol i helpu ymgeiswyr i aros ar y trywydd cywir o ran eu haddysg.

Mae’r llwyfan yn cynnwys deunyddiau, gweithgareddau ac offerynnau dysgu o bob rhan o’r cwricwlwm gan gynnwys iechyd a diogelwch, peirianneg, gwyddoniaeth a busnes. Mae’r llwyfan hefyd yn cynnwys llwybrau Safon Uwch a Galwedigaethol.

Gallwch gyrchu’r llwyfan yma

Cysylltiadau defnyddiol

Ar gyfer cyrsiau amser llawn a phrentisiaethau: admissions@gcs.ac.uk 

Cyrsiau rhan-amser: info@gcs.ac.uk

Cyrsiau addysg uwch: cysylltwch â ni

Ar gyfer cyllid myfyrwyr: ffoniwch 07500 55912307500 559246 neu e-bostiwch studentfunding@gcs.ac.uk

 

Gwybodaeth i gyflogwyr prentisiaid

A fydd prentisiaethau yn cael eu hatal neu eu gohirio am y tro?

Rydym yn parhau i weithio gyda phrentisiaid (gan gynnwys prentisiaid ar seibiant gwaith gorfodol) trwy ddulliau dysgu o bell. Gall brentisiaid ryngweithio â staff y Coleg gan ddefnyddio ystafelloedd dosbarth rhithwir a galwadau fideo. Gallwn ni roi cymorth dros y ffôn ac ar e-bost hefyd.

Lle bo’n bosibl, byddwn yn parhau i asesu gwaith o bell/yn ddigidol, gan ganiatáu i brentisiaid gwblhau agweddau ar eu cwrs.

Mae cyrff dyfarnu ar hyn o bryd yn adolygu os gellir addasu asesiadau o dan yr amgylchiadau presennol. Rydym yn aros i glywed manylion pellach am hyn.

Ar gyfer cyrsiau lle nad yw’n ymarferol i wneud profion cymhwysedd a diogelwch o bell, e.e. elfennau trydanol a nwy, bydd yr amser a gollir oherwydd y Coronafeirws yn gallu cael ei ychwanegu at ddiwedd y brentisiaeth.

Sut y cynhelir adolygiadau cynnydd os na fydd aseswyr yn gallu ymweld â’r gweithle?

Lle bo’n bosibl, bydd adolygiadau cynnydd yn cael eu cynnal trwy alwadau fideo/dros y ffôn a bydd ffurflenni adolygu yn cael eu cwblhau trwy Smart Assessor.

Gall dysgwyr a chyflogwyr lofnodi adolygiadau yn ddigidol trwy ddilyn dolen a anfonir atynt drwy e-bost a mewngofnodi i Smart Assessor. 

Os nad ydych wedi defnyddio’r dull hwn o’r blaen bydd eich asesydd yn cysylltu â chi. Os nad yw hyn yn bosibl, byddwn yn cytuno ar ddulliau eraill gyda chi.

Dw i ddim yn hyderus yn defnyddio Smart Assessor / Dwi wedi anghofio fy manylion mewngofnodi

Yn y lle cyntaf, cysylltwch â’ch asesydd, a fydd yn gallu trefnu cymorth pellach ar eich cyfer. Bydd eich asesydd hefyd yn gallu ailosod eich cyfrinair Smart Assessor.

Rydym yn sylweddoli bod Smart Assessor a dysgu o bell yn newydd i lawer. Rydym wrthi’n paratoi fideos YouTube ar gyfer ein cyflogwyr a’n prentisiaid i ddangos iddynt sut i’w defnyddio.

Dwi’n pryderu bod fy mhrentis yn cael trafferthion ar hyn o bryd

Tra bydd campysau’r Coleg ar gau, cysylltwch â’ch asesydd dros y ffôn/e-bost yn y lle cyntaf.

Rydym wedi cynyddu ein hadnoddau lles ar gyfer dysgwyr ac mi fyddant yn gallu cael gafael arnynt drwy blatfform Moodle y Coleg a Smart Assessor.

Os ydych chi’n poeni am les eich prentis, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu, Adele Bubear drwy ffonio 07798 822867.

Gallwn hefyd gynnig cymorth ychwanegol i chi drwy ein hyfforddwyr dysgu, swyddogion diogelu eraill a chyfeirio dysgwyr at gymorth arbenigol, yn ôl yr angen.

Beth fydd yn digwydd i’r Cynllun Cymhelliant Cyflogwyr yn ystod y cyfnod hwn?

Os ydym wedi cadarnhau eisoes eich bod yn gyflogwr Busnes Bach/Canolig (SME) sy’n gymwys ar gyfer Gynllun Cymhelliant Llywodraeth Cymru, bydd y gefnogaeth yma yn dal yn berthnasol ar eich cyfer.

Bydd taliadau’n parhau fel arfer ar ôl wyth a 12 mis o ddyddiad cychwyn y prentis, oni bai bod y prentis wedi cymryd seibiant gorfodol o’r gwaith cyn i’r cyfnod wyth mis fynd heibio.

Mewn achosion o’r fath, bydd y Taliad Cymhelliant Cyflogwr yn cael ei drosglwyddo i’r cyflogwr unwaith y bydd y prentis wedi dychwelyd i’r gwaith ar ôl ei seibiant gorfodol.

Pa gymorth ariannol sydd ar gael i mi fel busnes/cyflogwr?

Mae’r Llywodraeth wedi cyflwyno amrywiaeth o opsiynau gwahanol ynghylch cymorth ariannol er mwyn cynorthwyo busnesau a chyflogwyr yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd cadw i fyny â’r wybodaeth ddiweddaraf, cliciwch yma i gael golwg ar ffeithlun a fydd yn egluro’r opsiynau yn gliriach.

Mae’r diagram yn adlewyrchu’r sefyllfa yn ystod y cyfnod cafodd ei phostio (22/04/2020) - mae’r sefyllfa’n newid yn barhaus, felly cofiwch wirio cyngor mwyaf diweddar y Llywodraeth.

[Ffynhonnell – Urban Foundry]

Adnoddau defnyddiol

Gweminar ymgynghorol ACAS i gyflogwyr.

​Gwybodaeth i rieni / warcheidwaid

Rwy’n rhiant/warcheidwad ac yn poeni am ddysgu fy mhlentyn

Os bydd y Coleg yn cau, mae myfyrwyr wedi cael eu paratoi ar gyfer dysgu o bell ac maen nhw wedi cael manylion sut y gallant gyfathrebu â’u darlithwyr yn unol ag amserlen y cwrs/pwnc.

Beth am eu hadnoddau?

Mae myfyrwyr yn cael yr holl adnoddau a gwybodaeth angenrheidiol i barhau â’u hastudiaethau gartref a sut i gael gafael ar unrhyw gymorth sydd ei angen arnynt.

Mae ein staff darlithio hefyd yn gweithio’n agos gyda myfyrwyr i egluro ble maen nhw o ran eu cynlluniau gwaith.

Gwybodaeth a chanllawiau am goronofeirws

Ble alla i ddod o hyd i’r canllawiau diweddaraf?

Gofynnir i staff a myfyrwyr fynd i’r gwefannau canlynol a’u darllen i gael yr wybodaeth a’r canllawiau diweddaraf:

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg

Darllenwch ddiweddariad Llywodraeth Cymru sy’n nodi eu cynlluniau a’u gweithredoedd ynghylch sicrhau bod ein myfyrwyr yn cadw’n ddiogel, wrth iddynt barhau i ddysgu.

Gweler dolenni defnyddiol isod:

Canllawiau cyfredol addysg bellach
Canllawiau cyfredol ar gyfer addysg uwch
Canllawiau cyfredol ar gyfer dysgu seiliedig ar waith a phrentisiaethau

Dysgu a sgiliau Ôl-16: yma, gallwch ddod o hyd i ddeunydd Llywodraeth Cymru mewn perthynas â Covid-19 (gan gynnwys Cynllun Cadernid Covid-19 ar gyfer y sector Ôl-16), a chymorth ynghylch dysgu o bell.

Beth alla i wneud i helpu i leihau lledaeniad y feirws?

Yn union fel yr annwyd cyffredin, mae’r Coronafirws fel arfer yn digwydd trwy gyswllt agos â rhywun sydd â’r haint neu drwy gyffwrdd ag arwynebau wedi’u halogi os na fyddwch yn golchi’ch dwylo’n gywir.

Mae rhai pethau syml y gallwch chi eu gwneud i atal Coronafeirws rhag lledaenu a gofalu amdanoch chi’ch hun a’r rhai o’ch cwmpas. Dyma rai canllawiau i’ch helpu:

 • Glanhewch eich dwylo yn aml trwy ddefnyddio sebon a dŵr am o leiaf 20 eiliad.
 • Defnyddiwch lanweithydd dwylo sy’n cynnwys alcohol os nad oes sebon a dŵr ar gael.
 • Peidiwch â chyffwrdd â’ch llygaid, eich trwyn na’ch ceg â dwylo heb eu golchi.
 • Wrth besychu a thisian gorchuddiwch eich ceg a’ch trwyn â phenelin wedi’i blygu neu hances bapur.
 • Sicrhewch fod eich gorsaf waith h.y. cyfrifiadur personol/gliniadur/ffôn yn cael ei glanhau’n briodol.

A ddylwn i hunan-ynysu?

Os oes gennych beswch parhaus newydd a/neu dymheredd uchel, y cyngor presennol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yw y dylech hunan-ynysu.

Gallwch hefyd ddefnyddio gwiriwr symptomau Galw Iechyd Cymru.

Cydymffurfio gyda’r Gymraeg 

Er bod ein campysau yn parhau i fod ar gau, mae’r Coleg yn ymrwymedig i gydymffurfio â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 a Safonau’r iaith Gymraeg ym mhob agwedd o’i waith dyddiol.

Cynlluniau teithio

Cyngor teithio cyffredinol

Gwiriwch dudalennau cyngor teithio Llywodraeth y DU i gael yr wybodaeth deithio ddiweddaraf ac effaith coronafeirws ar deithio.

A yw teithiau ac ymweliadau tramor wedi'u cynllunio yn digwydd?

Oherwydd yr ansicrwydd presennol a’r twf yn y niferoedd sy’n profi’n bositif am y feirws mewn cyfnod cymharol fyr, credwn mai’r cam gweithredu mwyaf priodol i’r Coleg ei gymryd yw i bob taith dramor gael ei chanslo ar unwaith ac yn y dyfodol rhagweladwy.

Bydd yr holl fyfyrwyr yn cael eu hysbysu a dylent siarad â threfnydd y daith ynglŷn â sut i hawlio ad-daliad.