Cymorth i Fyfyrwyr

Gwasanaethau Myfyrwyr yw’r man cyswllt cyntaf am wybodaeth, cymorth a chyngor ar unrhyw beth o gyngor ar yrfaoedd i gymorth ariannol. Mae staff arbenigol cymorth myfyrwyr y coleg ar gael ar gampws Llwyn y BrynTycoch a Gorseinon.

Gwasanaeth lles

Oes problem gennych? Gallwn ni eich helpu. Gall myfyrwyr drafod, mewn lleoliad cyfrinachol, unrhyw beth gan gynnwys problemau academaidd, iselder, pryder, cymorth i reoli dicter, straen neu fwlio.

Llyfrgelloedd

Cewch bopeth sydd ei angen arnoch i lwyddo yn eich addysg yn llyfrgelloedd amlgyfrwng modern y coleg.

Cyfarwyddyd Gyrfaoedd

Wedi’i leoli yn Nhycoch a Gorseinon, mae Gyrfa Cymru ar gael i’ch helpu gyda’ch dewisiadau gyrfa, ffug gyfweliadau, datblygu sgiliau gwaith ac ystyried cyflogaeth neu brifysgol.

Cymorth Dysgu Arbenigol

Darparwn gymorth arbenigol i fyfyrwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu anableddau. Os bydd angen offer neu gymorth arbenigol arnoch, byddwn yn gwneud cais am arian ar gyfer hyn. Rhowch wybod i ni pan fyddwch yn gwneud cais i sicrhau ein bod yn cynnig y cymorth iawn i chi.

Gallwn drefnu bod amrywiaeth o gymorth ar gael:

  • Gweithiwr cymorth – un-i-un
  • Gweithiwr cymorth – grwpiau bach
  • Cymorth arbenigol ar gyfer myfyrwyr â nam ar eu golwg
  • Cyfathrebu ar gyfer myfyrwyr byddar ac â nam ar eu clyw
  • Offer arbenigol – ar ôl asesiad ac ar gais
  • Deunydd ar gael mewn print bras, ar dâp a Braille

Os ydym yn gwybod beth sydd ei angen arnoch gallwn wneud yr holl newidiadau rhesymol i’ch helpu i lwyddo. Byddwn yn trin pob datgeliad yn sensitif. Mae adnoddau dysgu ychwanegol hefyd ar gael, fel cyfrifiaduron, gliniaduron a meddalwedd addysgol i gynorthwyo llythrennedd.

Siarter Cynhwysiant

Am y tair blynedd diwethaf, mae Grŵp Strategaeth Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig Coleg Gŵyr Abertawe wedi bod yn gweithio i greu amgylchedd addysgol cadarnhaol lle y gall pob dysgwr Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig lwyddo a datblygu o fewn a'r tu hwnt i'r coleg. Mae'r grŵp wedi'i ffurfio o aelodau staff y coleg a rhanddeiliaid allanol o ardal Abertawe sy'n gallu cael effaith ar faterion Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig

Gwnaethpwyd ymrwymiad y llynedd trwy gynnig Siarter Cynhwysiant Coleg Gŵyr Abertawe a fyddai'n cael ei arddangos yn y coleg a'i adrodd arno yn flynyddol. Cafodd hyn ei gydnabod gan grŵp trawsbleidiol Llywodraeth Cymru ar awtistiaeth fel ymarfer da ar gyfer y sector ôl-16.