Cymorth i Fyfyrwyr

Gwasanaethau Myfyrwyr yw’r man cyswllt cyntafam wybodaeth, cymorth a chyngor ar unrhyw betho gyngor ar yrfaoedd i gymorth ariannol.

Mae staffarbenigol cymorth myfyrwyr y coleg ar gael argampws Llwyn y BrynTycochLlys Jiwbilî a Gorseinon.

Prosiect Cynnydd

Bydd y rhaglen Cynnydd yn rhoi cymorth i fyfyrwyr16 a 24 oed sydd mewn perygl o fod yn NEET (Ddim mewn Cyflogaeth, Addysg na Hyfforddiant). Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn un o’r 11 osefydliadau partner ar draws De-orllewin Cymrusy’n ymwneud â’r prosiect sydd dan arweiniadCyngor Sir Benfro. 

Fel rhan o’r prosiect mae gan y Coleg dîmpenodedig o Swyddogion Cymorth Myfyrwyr fyddyn sicrhau y cewch y cymorth a’r mentora priodol ioresgyn unrhyw rwystrau i ddysgu a chwblhau’chcwrs yn llwyddiannus a chyflawni’ch potensialllawn. 

I gael rhagor o wybodaeth, lawrlwythwch ein taflen Cynnydd

Ariennir y prosiect yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Swyddogion Cymorth Myfyrwyr

Mae gan y Coleg dîm o Swyddogion CymorthMyfyrwyr ar gael i fyfyrwyr sydd angen cymorthychwanegol y tu allan i’w hastudiaethau. MaeSwyddogion Cymorth Myfyrwyr yn gallu helpugydag amrywiaeth o broblemau a all godi yn ystody flwyddyn gan gynnwys:

 • Myfyrwyr sy’n ymddangos eu bod ynddigartref 
 • Myfyrwyr sy’n cael trafferthion ariannol 
 • Myfyrwyr pryderus 
 • Presenoldeb gwael 
 • Cael trafferthion gyda’r cwrs neugymhelliant 
 • Bwlio 
 • Problemau gartref 
 • Anawsterau rheoli dicter 
 • Plentyn sy’n derbyn gofal a gadael gofal. 
 • Gofalwr ifanc 
 • Dioddef cam-drin 
 • Symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch neu iAU neu gyflogaeth 

Eu rôl yw cynnig cymorth a chyfarwyddyd un i un,i’ch helpu i oresgyn yr anawsterau hyn ac, mewnllawer o achosion, yn eich cyfeirio at wasanaethaueraill ar gyfer cymorth ychwanegol. Ar y dde fewelwch ddolenni sy’n cynnig gwybodaethychwanegol am gymorth i Blant sy’n Derbyn Gofal,Gofalwyr Ifanc a phobl ifanc sy’n wynebudigartrefedd. 

Gwasanaeth cwnsela

Oes problem gennych? Gallwn ni eich helpu. Gallmyfyrwyr drafod, mewn lleoliad cyfrinachol,unrhyw beth gan gynnwys problemauacademaidd, iselder, pryder, cymorth i reoli dicter,straen neu fwlio.

Cyfarwyddyd Gyrfaoedd 

Wedi’i leoli yn Nhycoch a Gorseinon, mae’n staff Hybiau’r Dyfodol a Gyrfa Cymru ar gael i’ch helpu gyda’ch dewisiadau gyrfa, ffug gyfweliadau, datblygu sgiliau gwaith ac ystyried cyflogaeth neu brifysgol. 

Ymgynghorydd Iechyd 

Mae’r Ymgynghorydd Iechyd yn darparugwasanaeth proffesiynol a rhagweithiol i’r hollfyfyrwyr ac yn rhoi cyngor a chyfarwyddyd, sy’ngysylltiedig â materion iechyd penodol myfyrwyr,i’r staff perthnasol. Eu nod yw hybu iechyd a lles ardraws y Coleg. 

Ymgynghorwyr Iechyd: 

 • Asesu holl anghenion meddygol dysgwyr 
 • Cydgysylltu â gweithwyr proffesiynoliechyd eraill pan fydd materion iechyd ynbresennol/dod yn bresennol 
 • Yn nyrsys cofrestredig cymwysedig 
 • Arwain gwaith hyrwyddo iechyd ar draws y Coleg a allai gynnwys iechyd rhywiol,ffyrdd o fyw iach, ysmygu, iechyd meddwl,lles, alcohol a chyffuriau, tlodi mislif 
 • Cynnal asesiadau risg ar unrhyw gyflwrmeddygol risg uchel   
 • Ynghyd â’r Swyddogion CymorthMyfyrwyr, maen nhw’n cyfeirio dysgwyr atyr asiantaethau priodol ar gyfer e.e.ysmygu, alcohol, cyffuriau neu unrhywymddygiad cymryd risgiau peryglus 
 • Cefnogi unrhyw ddysgwyr y mae angeniddynt gymryd meddyginiaeth yn y Coleg 

Eu rôl yw cynnig cymorth a chyfarwyddyd,cynorthwyo’r holl ddysgwyr sy’n cael anawsterauac, mewn sawl achos, eu cyfeirio at wasanaethaueraill ar gyfer cymorth ychwanegol.

Diweddarwyd Ionawr 2020