Cymorth i Fyfyrwyr

Gwasanaethau Myfyrwyr yw’r man cyswllt cyntaf am wybodaeth, cymorth a chyngor ar unrhyw beth o gyngor ar yrfaoedd i gymorth ariannol.

Mae staff arbenigol cymorth myfyrwyr y Coleg ar gael ar Gampysau Llwyn y BrynTycochLlys Jiwbilî a Gorseinon.

Prosiect Cynnydd

Bydd y rhaglen Cynnydd yn rhoi cymorth i fyfyrwyr16 a 24 oed sydd mewn perygl o fod yn NEET (Ddim mewn Cyflogaeth, Addysg na Hyfforddiant). Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn un o’r 11 o sefydliadau partner ar draws De-orllewin Cymru sy'n ymwneud â’r prosiect dan arweiniad Cyngor Sir Benfro. 

Fel rhan o’r prosiect mae gan y Coleg dîm dynodedig o Swyddogion Cymorth Myfyrwyr fydd yn sicrhau y cewch y cymorth a’r mentora priodol i oresgyn unrhyw rwystrau i ddysgu a chwblhau’ch cwrs yn llwyddiannus a chyflawni’ch potensial llawn. 

I gael rhagor o wybodaeth, lawrlwythwch ein taflen Cynnydd

Ariennir y prosiect yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Swyddogion Cymorth Myfyrwyr

Mae gan y Coleg dîm o Swyddogion Cymorth Myfyrwyr i fyfyrwyr sydd angen cymorth ychwanegol y tu allan i’w hastudiaethau. Mae Swyddogion Cymorth Myfyrwyr yn gallu helpu gydag amrywiaeth o broblemau a all godi yn ystod y flwyddyn gan gynnwys:

 • Myfyrwyr sy’n ymddangos eu bod yn ddigartref 
 • Myfyrwyr sy’n cael trafferthion ariannol 
 • Myfyrwyr pryderus 
 • Presenoldeb gwael 
 • Cael trafferthion gyda’r cwrs neu gymhelliant 
 • Bwlio 
 • Problemau gartref 
 • Anawsterau rheoli dicter 
 • Plentyn sy’n derbyn gofal a gadael gofal 
 • Gofalwr ifanc 
 • Dioddef cam-drin 
 • Symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch, AU neu gyflogaeth 

Eu rôl yw cynnig cymorth a chyfarwyddyd un i un, i’ch helpu i oresgyn yr anawsterau hyn ac, mewn llawer o achosion, yn eich cyfeirio at wasanaethau eraill ar gyfer cymorth ychwanegol. Ar y dde fe welwch ddolenni sy’n cynnig gwybodaeth ychwanegol am gymorth i Blant sy’n Derbyn Gofal, Gofalwyr Ifanc a phobl ifanc sy’n wynebu digartrefedd. 

Gwasanaeth Cwnsela

Oes problem gennych? Gallwn ni eich helpu. Gall myfyrwyr drafod, mewn lleoliad cyfrinachol, unrhyw beth gan gynnwys problemau academaidd, iselder, pryder, cymorth i reoli dicter, straen neu fwlio.

Cyfarwyddyd Gyrfaoedd 

Wedi’i leoli yn Nhycoch a Gorseinon, mae’n staff Hybiau’r Dyfodol a Gyrfa Cymru ar gael i’ch helpu gyda’ch dewisiadau gyrfa, ffug gyfweliadau, datblygu sgiliau gwaith ac ystyried cyflogaeth neu brifysgol. 

Ymgynghorydd Iechyd 

Mae’r Ymgynghorydd Iechyd yn darparu gwasanaeth proffesiynol a rhagweithiol i’r holl fyfyrwyr ac yn rhoi cyngor a chyfarwyddyd, sy’n gysylltiedig â materion iechyd penodol myfyrwyr, i’r staff perthnasol. Eu nod yw hybu iechyd a lles ar draws y Coleg. 

Ymgynghorwyr Iechyd: 

 • Asesu holl anghenion meddygol dysgwyr 
 • Cydgysylltu â gweithwyr proffesiynol iechyd eraill pan fydd materion iechyd yn bresennol/dod yn bresennol 
 • Yn nyrsys cofrestredig cymwysedig 
 • Arwain gwaith hyrwyddo iechyd ar draws y Coleg a allai gynnwys iechyd rhywiol, ffyrdd o fyw iach, ysmygu, iechyd meddwl, lles, alcohol a chyffuriau, tlodi mislif 
 • Cynnal asesiadau risg ar unrhyw gyflwr meddygol risg uchel   
 • Ynghyd â’r Swyddogion Cymorth Myfyrwyr, maen nhw’n cyfeirio dysgwyr at yr asiantaethau priodol ar gyfer e.e. ysmygu, alcohol, cyffuriau neu unrhyw ymddygiad cymryd risgiau peryglus 
 • Cefnogi unrhyw ddysgwyr y mae angen iddynt gymryd meddyginiaeth yn y Coleg 

Eu rôl yw cynnig cymorth a chyfarwyddyd, cynorthwyo’r holl ddysgwyr sy’n cael anawsterau ac, mewn sawl achos, eu cyfeirio at wasanaethau eraill ar gyfer cymorth ychwanegol.

Diweddarwyd Ionawr 2020