Cymorth i Fyfyrwyr

Gwasanaethau Myfyrwyr yw’r man cyswllt cyntaf am wybodaeth, cymorth a chyngor ar unrhyw beth o gyngor ar yrfaoedd i gymorth ariannol. Mae staff arbenigol cymorth myfyrwyr y coleg ar gael ar gampws Llwyn y BrynTycoch a Gorseinon.

Prosiect Cynnydd

Bydd y rhaglen Cynnydd yn rhoi cymorth i fyfyrwyr 16 a 24 oed sydd mewn perygl o fod yn NEET (Ddim mewn Cyflogaeth, Addysg na Hyfforddiant). Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn un o’r 11 o sefydliadau partner ar draws De-orllewin Cymru sy’n ymwneud â’r prosiect sydd dan arweiniad Cyngor Sir Benfro.

Fel rhan o’r prosiect mae gan y Coleg dîm penodedig o Swyddogion Cymorth Myfyrwyr fydd yn sicrhau y cewch y cymorth a’r mentora priodol i oresgyn unrhyw rwystrau i ddysgu a chwblhau’ch cwrs yn llwyddiannus a chyflawni’ch potensial llawn.

I gael rhagor o wybodaeth, lawrlwythwch ein taflen Cynnydd

Ariennir y prosiect yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Swyddogion Cymorth Myfyrwyr

Mae gan y Coleg dîm o Swyddogion Cymorth Myfyrwyr ar gael i fyfyrwyr sydd angen cymorth ychwanegol y tu allan i’w hastudiaethau. Mae Swyddogion Cymorth Myfyrwyr yn gallu helpu gydag amrywiaeth o broblemau a all godi yn ystod y flwyddyn gan gynnwys:

 • Myfyrwyr sy’n ymddangos eu bod yn ddigartref
 • Myfyrwyr sy’n cael trafferthion ariannol
 • Myfyrwyr pryderus
 • Presenoldeb gwael
 • Cael trafferthion gyda’r cwrs neu gymhelliant
 • Bwlio
 • Problemau gartref
 • Anawsterau rheoli dicter
 • Plentyn sy’n derbyn gofal a gadael gofal.
 • Gofalwr ifanc
 • Dioddef cam-drin
 • Symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch neu i AU neu gyflogaeth

Eu rôl yw cynnig cymorth a chyfarwyddyd un i un, i’ch helpu i oresgyn yr anawsterau hyn ac, mewn llawer o achosion, yn eich cyfeirio at wasanaethau eraill ar gyfer cymorth ychwanegol. Ar y dde fe welwch ddolenni sy’n cynnig gwybodaeth ychwanegol am gymorth i Blant sy’n Derbyn Gofal, Gofalwyr Ifanc a phobl ifanc sy’n wynebu digartrefedd.

Gwasanaeth cwnsela

Oes problem gennych? Gallwn ni eich helpu. Gall myfyrwyr drafod, mewn lleoliad cyfrinachol, unrhyw beth gan gynnwys problemau academaidd, iselder, pryder, cymorth i reoli dicter, straen neu fwlio.

Llyfrgelloedd

Cewch bopeth sydd ei angen arnoch i lwyddo yn eich addysg yn llyfrgelloedd amlgyfrwng modern y coleg.

Cyfarwyddyd Gyrfaoedd

Wedi’i leoli yn Nhycoch a Gorseinon, mae Gyrfa Cymru ar gael i’ch helpu gyda’ch dewisiadau gyrfa, ffug gyfweliadau, datblygu sgiliau gwaith ac ystyried cyflogaeth neu brifysgol.

Cymorth Dysgu Arbenigol

Darparwn gymorth arbenigol i fyfyrwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu anableddau. Os bydd angen offer neu gymorth arbenigol arnoch, byddwn yn gwneud cais am arian ar gyfer hyn. Rhowch wybod i ni pan fyddwch yn gwneud cais i sicrhau ein bod yn cynnig y cymorth iawn i chi.

Gallwn drefnu bod amrywiaeth o gymorth ar gael:

 • Gweithiwr cymorth – un-i-un
 • Gweithiwr cymorth – grwpiau bach
 • Cymorth arbenigol ar gyfer myfyrwyr â nam ar eu golwg
 • Cyfathrebu ar gyfer myfyrwyr byddar ac â nam ar eu clyw
 • Offer arbenigol – ar ôl asesiad ac ar gais
 • Deunydd ar gael mewn print bras, ar dâp a Braille

Os ydym yn gwybod beth sydd ei angen arnoch gallwn wneud yr holl newidiadau rhesymol i’ch helpu i lwyddo. Byddwn yn trin pob datgeliad yn sensitif. Mae adnoddau dysgu ychwanegol hefyd ar gael, fel cyfrifiaduron, gliniaduron a meddalwedd addysgol i gynorthwyo llythrennedd.

Ymgynghorydd Iechyd

Mae’r Ymgynghorydd Iechyd yn darparu gwasanaeth proffesiynol a rhagweithiol i’r holl fyfyrwyr ac yn rhoi cyngor a chyfarwyddyd, sy’n gysylltiedig â materion iechyd penodol myfyrwyr, i’r staff perthnasol. Eu nod yw hybu iechyd a lles ar draws y Coleg.

Ymgynghorwyr Iechyd:

 • Asesu holl anghenion meddygol dysgwyr
 • Cydgysylltu â gweithwyr proffesiynol iechyd eraill pan fydd materion iechyd yn bresennol/dod yn bresennol
 • Yn nyrsys cofrestredig cymwysedig
 • Arwain gwaith hyrwyddo iechyd ar draws y Coleg a allai gynnwys iechyd rhywiol, ffyrdd o fyw iach, ysmygu, iechyd meddwl, lles, alcohol a chyffuriau, tlodi mislif
 • Cynnal asesiadau risg ar unrhyw gyflwr meddygol risg uchel  
 • Ynghyd â’r Swyddogion Cymorth Myfyrwyr, maen nhw’n cyfeirio dysgwyr at yr asiantaethau priodol ar gyfer e.e. ysmygu, alcohol, cyffuriau neu unrhyw ymddygiad cymryd risgiau peryglus
 • Cefnogi unrhyw ddysgwyr y mae angen iddynt gymryd meddyginiaeth yn y Coleg

Eu rôl yw cynnig cymorth a chyfarwyddyd, cynorthwyo’r holl ddysgwyr sy’n cael anawsterau ac, mewn sawl achos, eu cyfeirio at wasanaethau eraill ar gyfer cymorth ychwanegol.

Siarter Cynhwysiant

Am y tair blynedd diwethaf, mae Grŵp Strategaeth Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig Coleg Gŵyr Abertawe wedi bod yn gweithio i greu amgylchedd addysgol cadarnhaol lle y gall pob dysgwr Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig lwyddo a datblygu o fewn a'r tu hwnt i'r coleg. Mae'r grŵp wedi'i ffurfio o aelodau staff y coleg a rhanddeiliaid allanol o ardal Abertawe sy'n gallu cael effaith ar faterion Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig

Gwnaethpwyd ymrwymiad y llynedd trwy gynnig Siarter Cynhwysiant Coleg Gŵyr Abertawe a fyddai'n cael ei arddangos yn y coleg a'i adrodd arno yn flynyddol. Cafodd hyn ei gydnabod gan grŵp trawsbleidiol Llywodraeth Cymru ar awtistiaeth fel ymarfer da ar gyfer y sector ôl-16.

Diweddarwyd Mehefin 2019