Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL)
Am gwestiynau ynghylch cyfweliadau, ffoniwch ein staff derbynfa gymwynasgar yn Llwyn y Bryn ar 01792 284021. Neu, e-bostiwch matthew.miller@coleggwyrabertawe.ac.uk

Addysg Sylfaenol i Oedolion (ABE)
Bydd myfyrwyr rhan-amser yn cael cymorth i wella sgiliau llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol gyda hyfforddiant arbenigol. Mae adnoddau ychwanegol ar gael hefyd fel cyfrifiaduron, iPads a meddalwedd addysgol i helpu gyda llythrennedd ac anghenion dysgu ychwanegol.

Gallwch chi wella eich sgiliau Saesneg a mathemateg a all eich helpu chi i gael swydd, pasio'r prawf theori gyrru neu helpu'ch plant gyda'u gwaith cartref. Cynigiwn gyrsiau ar gampws Llwyn y Bryn a safleoedd Cymunedau yn Gyntaf lleol.

I gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu cyfweliad, ffoniwch ein staff derbynfa gymwynasgar yn Llwyn y Bryn ar 01792 284021.

Cyrsiau paratoi IELTS 

ESOL Mynediad 3, myfyrwyr Lefel 1 a Lefel 2 

£10 yr awr, o leiaf wyth wythnos (£240), uchafswm o 18 wythnos (£540)

Rhedeg Ionawr tan Fehefin 2018

E-bostiwch matthew.miller@gcs.ac.uk i gael rhagor o fanylion 

Defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf i ddysgu

QR Code

Roedd dysgwyr ABE ac ESOL wedi cymryd rhan yn y prosiect Sgiliau Hanfodol Rhanbarthol i ddatblygu sgiliau llythrennedd a llythrennedd digidol. Roedden nhw wedi mwynhau defnyddio iPads yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i ddysgu am hanes Abertawe drwy ddilyn llwybr cod QR.

Canlyniadau ESOL Ardderchog

Cafodd y dysgwyr ganlyniadau ardderchog eleni. Llwyddodd Pauline Gleed i gael presenoldeb 100%. Roedd Gonzalo Silvestre wedi pasio ei arholiadau a hefyd ennill cymhwyster mewn ysgrifennu creadigol, cael ei enwi'n Ddysgwr y Flwyddyn, ac erbyn hyn mae'n ddarlithydd a fydd yn addysgu dosbarthiadau Sbaeneg yn Nhycoch!

Fiona NeillGonzalo Silvestre

Cyfleoedd dilyniant

Mae rhai o'n dysgwyr Rhyngwladol yn symud ymlaen at raglenni Mynediad a Diploma Sylfaen Celf a Dylunio - da iawn chi!

Fiona Neill

Dysgwch Gymraeg hefyd!

Welsh Flag

Mae'r timau ESOL ac ABE wedi mynd i'r afael â rhai o sgiliau sylfaenol y Gymraeg a gweithgareddau ynganu diolch i Sgiliaith Cymru a'r Hyrwyddwr Dwyieithrwydd Anna Davies.