P’un ai a ydych yn gadael ysgol cyn bo hir, neu wedi gadael yn ddiweddar, mae gan Goleg Gŵyr Abertawe lawer i’w gynnig i chi.

Rydym yn cynnig bron i 40 o bynciau Safon Uwch yn ogystal â 40 o ddewisiadau galwedigaethol.

Mae’r cyrsiau yn cael eu cynnig ar lefelau gwahanol, sy’n rhoi’r cyfle i chi ddatblygu mewn pwnc yn unol â’ch cymwysterau chi.

Dewch draw i un o’n nosweithiau agored i gael gwybod rhagor am astudio gyda ni.

Gallwch lawrlwytho ein Canllaw i Ymadawyr Ysgol yma hefyd.  

Cyrsiau amser llawn

Mae ceisiadau ar gyfer cyrsiau amser llawn yn 19/20 ar agor nawr

Ymgeisiwch nawr!

Eich canllaw cam-wrth-gam i fod yn fyfyriwr

Cam 1. Nosweithiau Agored

Dewch i’n Nosweithiau Agored i wybod rhagor am astudio gyda ni ac am yr amrywiaeth o weithgareddau a ddarparwn i sicrhau eich bod yn gwneud y mwyaf o fywyd coleg.

Cam 2. Gwneud Cais


Po gynharaf y gwnewch gais, gorau i gyd fydd eich siawns o gael lle ar eich cwrs dewis cyntaf.

Pan fyddwch wedi dewis cwrs, gallwch wneud cais ar-lein ar ein gcs.ac.uk/cy

Os ydych yn ddisgybl yn Ninas a Sir Abertawe, gallwch wneud cais trwy Fy Newis, fydd yn mynd â chi yn uniongyrchol i’n gwefan.

Ar ôl cael eich cais, byddwn yn anfon pob gohebiaeth bellach atoch drwy e-bost, felly defnyddiwch eich cyfeiriad e-bost personol ac nid eich cyfeiriad e-bost ysgol.

Cam 3. Cyfweliad

Cewch eich gwahodd i gyfweliad – naill ai yn yr ysgol neu’r coleg. Mae hwn yn gyfle i ni ddod i’ch adnabod ac i chi ofyn cwestiynau am y coleg. Yn ystod eich cyfweliad byddwn yn chwilio am ddiddordeb go iawn yn y cwrs rydych chi’n gwneud cais amdano a thystiolaeth o ymrwymiad i’ch cwrs, a allai gynnwys profiad gwaith, hobïau a diddordebau.

Cam 4. Cofrestru

Cewch ddyddiad ac amser i ddod i’r coleg i gofrestru. Os yw’r cynnig cwrs yn amodol ar ennill y cymwysterau mynediad perthnasol byddwch yn cael gwahoddiad ar ôl y canlyniadau TGAU er mwyn cadarnhau’ch cwrs. Cadwch eich apwyntiad, ni waeth beth yw’ch graddau! Os na fyddwch yn dod, byddwch mewn perygl o golli’ch lle. Bydd staff y coleg yn ddigon parod i drafod eich opsiynau os nad ydych yn hollol siŵr am y cwrs rydych wedi’i ddewis.

Cam 5. Sesiwn Sefydlu

Byddwch yn dod i’r coleg am sesiwn sefydlu cyn dechrau’r tymor. Nod y sesiwn hon yw eich helpu i ymgartrefu yn y coleg, cwrdd â’ch tiwtor a myfyrwyr eraill ar yr un cwrs. Byddwch yn cael eich amserlen yna yn ogystal â gwybodaeth i sicrhau bod y newid o’r ysgol i’r coleg yn un didrafferth a hapus.

Pa fath o gwrs sy’n addas i chi?

Rydym yma i wneud yn siŵr eich bod yn dewis y cwrs iawn fel eich bod yn gallu dilyn yr yrfa o’ch dewis. Mae gennym dîm o bobl sy’n gallu mynd trwy’r holl ddewisiadau gyda chi. Siaradwch â nhw pan fyddant yn ymweld â’ch ysgol, dewch i un o’n nosweithiau agored neu galwch heibio i weld un o’n hymgynghorwyr myfyrwyr ar gampws Gorseinon neu gampws Tycoch. Nid dim ond y pwnc y mae’n rhaid i chi feddwl amdano ond hefyd:

  • Asesiad: ar rai cyrsiau, mae arholiadau ar ddiwedd y flwyddyn, asesir rhai cyrsiau trwy waith cwrs yn unig, ac mae cyrsiau eraill yn cynnwys cyfuniad o arholiadau a gwaith cwrs.
  • Aseiniadau: cofiwch holi ynghylch faint o aseiniadau y bydd disgwyl i chi eu cwblhau, yn enwedig os ydych yn dewis astudio tri neu bedwar cwrs Safon Uwch.
  • Gwaith ychwanegol: bydd rhai cyrsiau’n cynnwys lleoliadau gwaith, ymweliadau addysgol neu brosiectau y tu allan i oriau felly cofiwch holi yn ystod y cyfweliad.
  • Costau: bydd costau ychwanegol ar rai cyrsiau ar gyfer pethau fel gwisg ac offer felly gwnewch yn siŵr eich bod yn holi ynghylch hyn.

Safon Uwch

Yn gyffredinol, mae pynciau Safon Uwch yn cael eu hastudio dros ddwy flynedd ac yn cael eu rhannu’n ddwy ran. Y flwyddyn gyntaf yw’r Safon UG, gydag asesiadau allanol ar y diwedd. Yna byddwch yn symud ymlaen i Safon U2 yn yr ail flwyddyn gyda rhagor o arholiadau i ennill y Dyfarniad Safon Uwch llawn. Rydym yn cynnig tua 40 o bynciau Safon Uwch ar ein campws yng Ngorseinon.

Galwedigaethol

Mae ein cyrsiau galwedigaethol wedi’u dylunio i arwain at yrfaoedd penodol ac felly os ydych yn gwybod pa swydd yr hoffech ei gwneud pan fyddwch yn gadael y coleg, bydd y cyrsiau hyn yn addas i chi. Mae gwahanol lefelau ac felly gallwch ddewis yr un sydd orau i chi, gyda’r cyfle i symud ymlaen i’r lefel nesaf. Rydym yn cynnig cymwysterau BTEC, NVQ a City & Guilds.

Prentisiaethau

Ydych chi am ennill wrth ddysgu? Ariennir rhaglenni Prentisiaeth gan Lywodraeth Cymru ac maen nhw’n rhoi cyfle i chi gael profiad a chymwysterau wrth weithio – ac ni fyddant yn costio ceiniog i chi. Mae dewis o bron 30 o wahanol lwybrau gyrfa.

Ble gallaf astudio?

Gorseinon

Mae’r campws yn darparu ar gyfer mwy na 2,000 o fyfyrwyr amser llawn sydd â mynediad at dros 40 o bynciau Safon Uwch ac ystod eang o gyrsiau galwedigaethol.

Llwyn y Bryn

Gall myfyrwyr astudio amrywiaeth o feysydd gan gynnwys celf a dylunio, ffasiwn, celfyddyd gain, graffeg, y cyfryngau, ffotograffiaeth a cherddoriaeth.

Tycoch

Mae Tycoch yn gampws prysur a bywiog i fyfyrwyr sy’n astudio amrywiaeth eang o gyrsiau galwedigaethol, mynediad a phrentisiaethau.

Llys Jiwbilî

Mae Llys Jiwbilî yn gartref i brentisiaethau a chyrsiau adeiladu gan gynnwys peintio ac addurno, gwaith brics, gwaith coed a phlastro.

Bywyd Myfyrwyr

Rydym am i’ch amser yn y coleg fod mor ddiddorol ac amrywiol ag sy’n bosibl. Yn ogystal â’ch astudiaethau, gallwch gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau eraill fydd yn rhoi cyfle i chi gwrdd â llawer o bobl newydd a gwella eich CV ar gyfer yr amser pan fyddwch yn gwneud cais am swydd neu symud ymlaen i’r brifysgol. Mae gweithgareddau’n cynnwys chwaraeon tîm, digwyddiadau, Cyngor y Myfyrwyr, codi arian, cymdeithasau a gweithgareddau menter. Ewch i’r adran profiad myfyrwyr i wybod rhagor.

Academïau Chwaraeon

Mae ein hacademïau chwaraeon yn rhoi cyfle i chi ragori yn y gamp o’ch dewis gyda hyfforddiant a chystadlu ar lefel elit mewn pum maes – criced, rygbi, pêl-droed dynion, pêl-droed merched a phêl-rwyd. Mae’r holl hyfforddiant yn rhan o’ch amserlen academaidd. Mae ein timau’n ennill cystadlaethau rhanbarthol a chenedlaethol yn rheolaidd, gyda llawer o’n myfyrwyr yn ennill contractau proffesiynol ac yn cael eu dewis ar gyfer timau rhyngwladol.

Bagloriaeth Cymru

Gallwch gyfuno cymhwyster Bagloriaeth Cymru â’ch astudiaethau i roi profiad ‘go iawn’ i chi. Nid oes arholiadau ac mae’n datblygu’ch sgiliau personol ac academaidd yn ogystal ag annog annibyniaeth. Nid yw’n orfodol astudio Bagloriaeth Cymru yn y Coleg. Gwybod rhagor am Fagloriaeth Cymru.

Ydych chi’n siarad Cymraeg?

Mae’r iaith Gymraeg yr un mor bwysig i ni ag yw hi i chi ac felly rydym wedi mynd yr ail filltir i wneud yn siŵr eich bod yn gallu defnyddio’ch Cymraeg yn ystod eich amser gyda ni.

  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrthym yn gynnar ym mha iaith yr hoffech gael gohebiaeth. Gwnawn drefnu i chi gael eich cyfweliad yn Gymraeg hyd yn oed.
  • Mae rhai o’n cyrsiau yn cynnig modiwlau cyfrwng Cymraeg – gwyliwch am y swigen oren yn y disgrifiad o’r cwrs.
  • Mae sesiwn yn ystod yr wythnos sefydlu fydd yn dweud wrthych am y cyfleoedd, digwyddiadau, gweithgareddau a gwasanaethau a gynigiwn yn Gymraeg.
  • Gallwch gyflwyno’ch gwaith yn Gymraeg, hyd yn oed os yw’r cwrs yn cael ei addysgu yn Saesneg. Byddwn yn trefnu cyfieithiad.
  • Rydym yn cynnig gwasanaeth hyfforddiant mentora gan gymheiriaid yn ogystal â chymorth i ddatblygu’ch sgiliau astudio fel dysgwr sy’n siarad Cymraeg.
  • Cofiwch ymaelodi â’r Gymdeithas Gymraeg yn ystod Ffair y Glas i fwynhau gweithgareddau allgyrsiol.