Mynediad i Les Cymdeithasol / Gwaith Cymdeithasol

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs Diploma Mynediad i Les Cymdeithasol / Gwaith Cymdeithasol AU yn rhaglen lwyddiannus sy’n paratoi myfyrwyr hŷn neu’r rhai sydd am newid gyrfa ar gyfer byd gwaith neu Addysg Uwch (galwedigaethol neu academaidd).

Mae’r cwrs yn cynnwys unedau sgiliau astudio i ddatblygu sgiliau yn ogystal ag astudiaethau academaidd i baratoi myfyrwyr ar gyfer Addysg Uwch ym maes seicoleg a chwnsela. Mae’r cwrs yn cefnogi myfyrwyr trwy broses geisiadau UCAS ar gyfer mynediad i sefydliadau Addysg Uwch ledled y DU a Gogledd Iwerddon.

Mae’r cwrs yn academaidd yn bennaf sy’n cynnwys unedau sgiliau astudio i baratoi myfyrwyr ar gyfer addysg uwch. Mae’r unedau astudio wedi’u rhestru isod:

 • Cyflwyniad i syniadau gwleidyddol
 • Polisi cymdeithasol a lles
 • Damcaniaethau tlodi ym Mhrydain
 • Cyflwyniad i droseddeg
 • Dimensiynau cymdeithasol i drosedd a chyfiawnder
 • Hil yng nghymdeithas Prydain
 • Cymdeithasoli a diwylliant
 • Sgiliau ymchwil
 • Adrodd ymchwil
 • Datblygiad dynol – cyfnodau bywyd
 • Cymdeithaseg y teulu
 • Seicoleg a rheoli straen
 • Sgiliau hanfodol a sgiliau cyflwyno TGCh
 • Sgiliau astudio mynediad hanfodol
 • Sgiliau adolygu ar gyfer arholiadau
 • Cyfathrebu ysgrifenedig

Diweddarwyd Hydref 2018

Gofynion Mynediad

Gyda gofynion y rhaglen Lefel 3 hon a’r angen i gyflawni, rhaid i fyfyrwyr gwblhau’r cwrs 12 wythnos Dysgu ar gyfer Dilyniant Lefel 2 (Cyn-fynediad gynt).

Mae angen i fyfyrwyr fod yn ddibynadwy, yn onest, ac yn llawn cymhelliant. Dylai myfyrwyr allu prosesu geiriau, defnyddio e-bost a chael mynediad at fand eang. Mae disgwyl i bob myfyriwr ddefnyddio e-lyfrau a Moodle 2 fel rhan o’r cwrs. Dylai myfyrwyr fod yn ymgeiswyr hŷn gyda thystiolaeth glir o brofiad bywyd.

Os hoffech wneud cais am y cwrs hwn, rhaid i chi fynd i sesiwn gwybodaeth Mynediad yn gyntaf. Ni fyddwch yn gallu ymgeisio am y cwrs hwn ar-lein. I gadw lle ar un o’r sesiynau gwybodaeth e-bostiwch Leanne.dalling@gcs.ac.uk neu ffoniwch 01792 284282.

 

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs drwy wersi, darlithoedd, siaradwyr gwadd, arddangosiadau/arsylwadau clinigol ynghyd â sesiynau holi ac ateb a thrafodaethau anffurfiol..

Asesir y cwrs drwy gyflwyno traethodau, adroddiadau a phortffolios o waith. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael eu hasesu trwy gyflwyniadau ac asesiadau wedi’u hamseru yn yr ystafell ddosbarth. 

Ochr yn ochr â’r Diploma Mynediad rhaid i fyfyrwyr sy’n gwneud cais am radd gwaith cymdeithasol ddarparu tystiolaeth (210 awr) o brofiad ymarferol h.y. gwaith am dâl neu wirfoddoli.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae cyrsiau AU yn ddilyniant posibl.

Mae’r cwrs yn darparu’r gofynion academaidd er mwyn i fyfyrwyr symud ymlaen i’r brifysgol i astudio gwaith cymdeithasol, polisi cymdeithasol, gwaith ieuenctid, troseddeg, seicoleg, hyfforddiant addysgu a nifer o raglenni gradd.

Mae cyn-fyfyrwyr wedi symud ymlaen yn eu cyflogaeth bresennol ar ôl cwblhau’r cwrs ac mae rhai myfyrwyr wedi cael cyflogaeth fel cynorthwyydd gofal iechyd/gweithiwr cymorth, gweithiwr ieuenctid neu gynorthwyydd addysgu.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No