Academi Gwaith

Trosolwg o’r Cwrs

Mae Academi Gwaith yn gwrs sy’n ceisio ymgysylltu â dysgwyr sy’n awyddus i ennill sgiliau ar gyfer byd gwaith. Mae’r cwrs yn cynnwys gweithgareddau ystafell ddosbarth, ar Gampws Tycoch, a gweithgareddau awyr agored mewn amrywiol leoliadau o gwmpas Abertawe.

Bydd disgwyl i ddysgwyr wneud profiad gwaith am un diwrnod yr wythnos. Bydd y lleoliadau gwaith yn cael eu cyd-drafod gyda’r Cydlynydd Profiad Gwaith.

Ochr yn ochr â’r unedau galwedigaethol, bydd dysgwyr yn ymgymryd â chymwysterau llythrennedd a rhifedd a achredir gan EDEXCEL. Gallai rhai o’r unedau galwedigaethol gynnwys: Gofalu am Gerbyd Modur; Garddio, Coginio a Chwaraeon.

Mae’r cwrs yn ymfalchïo yn y cyfleoedd dysgu awyr agored amrywiol a gynigir a’i gydweithrediad â’r sector gwirfoddol.

Diweddarwyd Hydref 2017

 

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, ond bydd yn ofynnol i ddysgwyr weithio tuag at gymhwyster Mynediad Lefel 2.

Bydd yr holl ddarpar ddysgwyr yn cael cyfweliad ac asesiad cychwynnol cyn dechrau’r cwrs. Bydd rhaid i ddysgwyr ddangos ymrwymiad i’r cwrs a sicrhau presenoldeb llawn.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir ac asesir y cwrs trwy aseiniadau a phortffolios. Cesglir tystiolaeth mewn sawl ffordd gan gynnwys: ysgrifenedig; llafar; ffotograffig a gweithgareddau ymarferol.

Cyfleoedd Dilyniant

Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus gallai dysgwyr symud ymlaen i’r canlynol:

  • Cyrsiau Mynediad Lefel 3 ym maes Sgiliau Byw’n Annibynnol

  • Cyflogaeth gyda chefnogaeth
  • Darparwyr hyfforddiant eraill
  • Other training providers
Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No