Cwrs Carlam – Diploma Atodol mewn Celf a Dylunio

Trosolwg o’r Cwrs

Yn dechrau ym mis Ionawr 2021, mae’r cwrs newydd cyffrous hwn yn cynnig cyfle i ddysgwyr gwblhau blwyddyn gyntaf Diploma Estynedig mewn 6 mis. Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, mae gan ddysgwyr yr opsiwn i ymuno ag ail flwyddyn y cwrs ym mis Medi 2021.

Mae’r cwrs yn paratoi myfyrwyr ar gyfer dyfodol yn y diwydiannau creadigol gan gynnig amrywiaeth o ddisgyblaethau ymarferol ym maes celf a dylunio gan gynnwys ffasiwn, ffotograffiaeth, dylunio graffig, celfyddyd gain a chrefftau 3D.

Bydd dysgwyr yn cael eu herio gydag amrywiaeth o friffiau cyffrous a fydd yn eu hannog i archwilio eu creadigrwydd a magu hyder wrth gyfleu syniadau.

   I wneud cais am y cwrs hwn, e-bostiwch elinor.franklin@gcs.ac.uk

Gofynion Mynediad

Pum gradd A-C ar lefel TGAU gan gynnwys Celf a Dylunio. Caiff cymwysterau cyfwerth eu derbyn, gan gynnys gradd Teilyngdod Celf a Dylunio Lefel 2. Yn amodol ar gyfweliad a phortffolio o waith.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae tîm o staff arbenigol yn addysgu unedau fel aseiniadau â thema drwy gydol y flwyddyn. Mae arddangosiadau ymarferol yn cael eu cynnal, ynghyd â thrafodaethau, gwaith grŵp, gwaith unigol, cyflwyniadau ac arddangosfeydd. Bydd myfyrwyr yn cael 21 awr yr wythnos o addysgu wyneb yn wyneb.

Asesir y gwaith yn erbyn ystod o feini prawf sy’n ystyried amrywiaeth ymchwil, datblygu syniadau, archwilio’r cyfryngau a thechnegau, dadansoddi a gwerthuso canlyniadau ar ffurf 2D a 3D.

Mae asesiad parhaus gan y tîm yn digwydd drwy gydol y flwyddyn, yn ystod ac ar ôl pob aseiniad, gydag adborth llafar ac ysgrifenedig yn cael ei ddarparu.

Cyfleoedd Dilyniant

Gall myfyrwyr symud ymlaen i ail flwyddyn y cwrs Celf Lefel 3 er mwyn cyflawni Diploma Estynedig mewn Celf a Dylunio.
Gall myfyrwyr symud ymlaen i nifer o gyrsiau addysg uwch fel gradd, diploma sylfaen neu HND.
Mae cyn-fyfyrwyr llwyddiannus wedi symud ymlaen i gyrsiau gradd amrywiol ledled y DU, ac hefyd i ennill nifer o gystadlaethau celf a dylunio nodedig.

Gwybodaeth Ychwanegol

Offer: Mae ffioedd stiwdio (£75 y flwyddyn) yn cwmpasu’r canlynol - pecyn celf rhagarweiniol bach a ddarperir ar ddechrau’r cwrs, pecyn arbenigol pan fydd myfyriwr yn dewis ei lwybr, cynnal a chadw offer arbenigol a chyfraniad tuag at adnoddau celf a dylunio hanfodol. Disgwylir i fyfyrwyr brynu eu llyfrau braslunio eu hunain ac unrhyw offer ychwanegol sy’n ofynnol ar gyfer eu hastudiaethau.
Costau argraffu: Gall myfyrwyr brynu credydau argraffu ar gyfer cyfrifiaduron personol a MAC yn ôl yr angen drwy gydol y flwyddyn.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No