Cyfathrebu Graffig

Trosolwg o’r Cwrs

Caiff ymgeiswyr eu cyflwyno i amrywiaeth o brofiadau gan archwilio ystod o gyfrynau, technegau a phrosesau graffig. Byddant yn dysgu am dechnolegau traddodiadol a newydd. Bydd ymgeiswyr yn archwilio delweddau, arteffactau ac adnoddau perthnasol sy’n gysylltiedig ag amrywiaeth o gelf a dylunio, o’r gorffennol ac yn fwy diweddar, gan gynnwys enghreifftiau Ewropeaidd ac enghreifftiau o’r tu allan i Ewrop. Dylai hyn fod yn hanfodol i’r broses o archwilio a gwneud. Rhaid i ymgeiswyr ddangos eu hymatebion i’r enghreifftiau hyn drwy weithgareddau ymarferol a beirniadol sy’n amlygu dealltwriaeth yr ymgeiswyr o wahanol arddulliau, genres a thraddodiadau.

Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol o’r pedwar amcan asesu i’w dangos yn y cyd-destun a’r sgiliau a gyflwynir ac o bwysigrwydd y broses yn ogystal â’r cynnyrch.

Dylai ymgeiswyr archwilio lluniadu gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau a chyfryngau ar amrywiaeth o raddfeydd.

Meysydd Astudio
Rhaid i ymgeiswyr ymwneud ag un neu fwy o feysydd Cyfathrebu Graffig, megis y rhai a restrir isod. Gallant archwilio meysydd sy’n gorgyffwrdd a chyfuniadau o feysydd.

 • dylunio pecynnau

 • dylunio ar gyfer argraffu
 • cyfathrebu a graffigau cyfrifiadurol
 • amlgyfrwng, animeiddio, dylunio gwe, ffilm, teledu a/neu fideo

Sgiliau a Thechnegau
Bydd disgwyl i ymgeiswyr ddangos sgiliau, yng nghyd-destun y maes/meysydd Cyfathrebu Graffig o’u dewis:

 • dealltwriaeth o ystyr, swyddogaeth, arddull, graddfa, lliw a chynnwys mewn perthynas â’r maes Cyfathrebu Graffig o’u dewis
 • ymwybyddiaeth o’r gynulleidfa darged neu’r pwrpas ar gyfer y maes Cyfathrebu Graffig o’u dewis
 • gallu ymateb i fater, cysyniad, syniad, gweithio i friff neu ateb angen yn y maes/meysydd Cyfathrebu Graffig o’u dewis
 • gwerthfawrogiad o berthynas ffurf a swyddogaeth a, lle bo’n briodol, y cyfyngiadau o ran gweithio i friff
 • gwerthfawrogiad o’r defnydd priodol o deipograffeg (a allai gynnwys llythrennu â llaw a chaligraffeg), arwyddion a symbolau
 • dealltwriaeth o amrywiaeth o ddeunyddiau a genres sy’n briodol i’r maes/meysydd Cyfathrebu Graffig o’u dewis.

Gwybodaeth a Dealltwriaeth
Rhaid i ymgeiswyr ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth o’r canlynol:

 • sut mae syniadau, teimladau ac ystyron yn gallu cael eu cyfleu a’u dehongli mewn delweddau ac arteffactau a grewyd yn y maes Cyfathrebu Graffig o’u dewis
 • datblygiadau hanesyddol a chyfoes ac arddulliau a genres gwahanol
 • sut mae delweddau ac arteffactau yn cysylltu â chyd-destunau cymdeithasol, amgylcheddol, diwylliannol a/neu foesegol, ac â’r amser a’r lle y cawsant eu creu
 • parhad a newid mewn arddulliau, genres a thraddodiadau gwahanol sy’n berthnasol i Gyfathrebu Graffig
 • yr eirfa weithredol a’r derminoleg arbenigol sy’n berthnasol i’r maes/meysydd Cyfathrebu Graffig o’u dewis

Nodau’r cwrs
Yn seiliedig ar y fanyleb hon, dylai cyrsiau Safon UG ac Uwch annog ymgeiswyr i ddatblygu’r canlynol:

 • pwerau deallusol, dychmygus, creadigol a greddfol
 • sgiliau ymchwilio, dadansoddol, arbrofol, ymarferol, technegol a mynegiannol, dealltwriaeth esthetig a barn feirniadol
 • annibyniaeth meddwl mewn perthynas â datblygu eu syniadau eu hunain, mireinio eu bwriadau a’u canlyniadau personol eu hunain
 • diddordeb mewn celf, crefft a dylunio, brwdfrydedd drostynt a’u mwynhau
 • y profiad o weithio gydag ystod eang o gyfryngau, gan gynnwys cyfryngau a thechnolegau traddodiadol a newydd
 • dealltwriaeth o’r gydberthynas rhwng prosesau celf, crefft a dylunio ac ymwybyddiaeth o’r cyd-destunau y maent yn gweithredu ynddynt
 • profiad o weithio o fewn fframweithiau perthnasol a real a, lle bo hynny’n briodol, i wneud cysylltiadau â’r diwydiannau creadigol
 • gwybodaeth, dealltwriaeth a chymhwyso celf, crefft, dylunio a’r cyfryngau a thechnolegau mewn cymdeithasau a diwylliannau cyfoes ac yn y gorffennol
 • ymwybyddiaeth o wahanol rolau, swyddogaethau, cynulleidfaoedd a defnyddwyr ymarfer celf, crefft a dylunio

Mae’r Amcanion Asesu yn gyffredin i Safon UG a Safon Uwch. Bydd yr unedau asesu yn asesu’r Amcanion Asesu canlynol yng nghyd-destun y cynnwys a’r sgiliau a nodir uchod:

AA1 Datblygu eu syniadau trwy ymchwiliadau parhaus ac ymchwiliadau â ffocws sydd wedi’u llywio gan ffynonellau cyd-destunol a ffynonellau eraill, gan ddangos dealltwriaeth ddadansoddol a beirniadol

AA2 Dewis adnoddau, cyfryngau, deunyddiau, technegau a phrosesau priodol ac arbrofi gyda nhw, gan adolygu a mireinio syniadau wrth i’w gwaith ddatblygu

AA3 Cofnodi syniadau, arsylwadau a mewnwelediadau sy’n berthnasol i’w bwriadau mewn ffurfiau gweledol a/neu ffurfiau eraill, gan ddangos y gallu i fyfyrio ar eu gwaith a’u cynnydd

AA4 Cyflwyno ymateb personol, gwybodus ac ystyrlon sy’n dangos dealltwriaeth feirniadol, gwireddu bwriadau a, lle bo’n briodol, creu cysylltiadau rhwng elfennau gweledol, ysgrifenedig, llafar neu elfennau eraill

Ansawdd gwneud
Mae’r gallu i drin defnyddiau, technegau a phrosesau yn effeithiol ac yn ddiogel wrth wraidd yr holl Amcanion Asesu. Mae’n bwysig o ran galluogi ymgeiswyr i ddatblygu iaith bersonol, mynegi syniadau a chysylltu eu bwriadau â chanlyniadau mewn modd hyderus a sicr.

Yn Uned 3 rhaid i ymgeiswyr gynhyrchu deunydd ysgrifenedig sy’n gysylltiedig â’r prosiect ymarferol. Dylai hyn fod ar ffurf:

 • Prosiect ymarferol sy’n gysylltiedig trwy archwilio themâu, cysyniadau, syniadau, materion neu ddulliau penodol gyda gwaith ysgrifenedig seiliedig ar ryw agwedd ar astudiaethau beirniadol, hanesyddol mewn celf, crefft neu ddylunio cysylltiedig â gwaith ymarferol yr ymgeisydd.
 • Gwaith ysgrifenedig, e.e. (traethawd eglurhaol), dylai fod rhwng tua 1,000 a 3,000 o eiriau o hyd. Asesir ansawdd cyfathrebu ysgrifenedig trwy’r pedwar amcan asesu. Mae’n cynnwys eglurder mynegiant, trefnu a chyflwyno syniadau, gramadeg, atalnodi a sillafu.

Gwiriwyd Tachwedd 2019

 

Gofynion Mynediad

Rydym yn argymell y dylai ymgeiswyr fod wedi ennill y sgiliau a’r wybodaeth sy'n gysylltiedig â chwrs TGAU Celf a Dylunio neu gyfwerth (argymhellir gradd C mewn pwnc celf, er nad yw’n hanfodol).

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs yn yr ystafell ddosbarth, mewn tair sesiwn 1.5 awr yr wythnos, sef 4.5 awr yr wythnos o amser cyswllt gyda’r myfyriwr.

Er bod hyn yn galluogi’r myfyrwyr i gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, mae’n hanfodol bod myfyrwyr yn treulio amser ychwanegol bob wythnos yn astudio’r pwnc, er mwyn sicrhau lefelau uchel iawn o lwyddiant. Mae’r gwaith cwrs a gynhyrchir gan y myfyrwyr yn cael ei asesu’n barhaus, ond rhoddir marc diffiniol pan fydd y prosiectau’n cael eu cwblhau a’u cyflwyno.

Nid oes arholiad ysgrifenedig ond mae myfyrwyr yn cael eu hasesu ar yr elfennau ysgrifenedig wedi’u hymgorffori yn y gwaith cwrs.

Cyfleoedd Dilyniant

Diploma Sylfaen Celf a Dylunio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Gallai myfyrwyr llwyddiannus ddefnyddio’r cymhwyster hwn i gael mynediad i astudiaeth bellach mewn amrywiaeth o feysydd megis dylunio graffig, celf a dylunio, dylunio i’r cyfryngau, dylunio amlgyfrwng, ffilm a fideo, hysbysebu, rheoli dylunio a llawer o feysydd eraill yn y byd cyfathrebu graffig sy’n ehangu o hyd.

Mae’r fanyleb hon yn gosod sylfaen briodol ar gyfer astudiaethau pellach celf a dylunio neu bynciau cysylltiedig mewn addysg uwch. Yn ogystal, mae’n addas ar gyfer yr amrywiaeth o ymgeiswyr sy’n dymuno datblygu eu diddordeb mewn celf a dylunio a’u mwynhau, gan feithrin eu gwerth mewn dysgu gydol oes.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’n ofynnol i fyfyrwyr ddod â phecyn offer sylfaenol gyda nhw i’r dosbarth gan gynnwys pensiliau, beiros, pren mesur, rwber, ac ati. Rhoddir rhestr o hanfodion ar ddechrau’r tymor.

Sylwch fod ffi stiwdio o £25 ynghlwm wrth y cwrs hwn.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No