Cyfrifeg

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddeall cyfrifoldebau’r cyfrifydd ac effaith eu hargymhellion ar fusnes a’r amgylchedd ehangach.

Byddwch yn meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o gysyniadau, egwyddorion a thechnegau allweddol sy’n berthnasol i senarios bywyd go iawn. Byddwch yn datblygu eich gallu i ddatrys problemau yn rhesymegol, dadansoddi data yn drefnus, gwneud dewisiadau rhesymegol a chyfathrebu’n effeithiol.

Mae opsiwn i astudio cymwysterau gyda Chymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu (AAT).

Bydd myfyrwyr sy’n astudio cymwysterau AAT i ategu eu Safon Uwch yn dod yn aelodau o Academi Cyfrifeg y Coleg. Addysgir y cymwysterau AAT a’r cymhwyster Cyfrifeg Cyfrifiadurol SAGE cysylltiedig yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr yr Academi Gyfrifeg. Bydd y Coleg hefyd yn talu’r ffi aelodaeth AAT flynyddol ar gyfer pob myfyriwr yr Academi, gan alluogi mynediad at adnoddau diwydiant ar-lein i gefnogi dilyniant gyrfa.

Gwiriwyd Tachwedd 2019

Gofynion Mynediad

Gradd B o leiaf mewn TGAU Mathemateg.

Dull Addysgu’r Cwrs

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau addysgu ar y cwrs. Anogir gwaith tîm a grŵp ac mae astudio annibynnol yn hanfodol.

Mae’r cwrs yn ymarferol ei natur ac mae awyrgylch y dosbarth yn fywiog, gyda llawer iawn o gyfranogiad gan fyfyrwyr.

Mae’r gwaith i gyd yn seiliedig ar sefyllfaoedd bywyd go iawn, sy’n galw am gywirdeb a’r gallu i drin llawer iawn o wybodaeth.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae nifer o fyfyrwyr yn dod yn gyfrifwyr cymwysedig trwy symud ymlaen i’r brifysgol neu i’r cwrs AAT Lefel 4 sy’n cael ei addysgu ym Mhlas Sgeti.

Cyrsiau AU a addysgir yng Ngholeg Gŵyr Abertawe y gallwch symud ymlaen iddynt gan gynnwys HND Busnes a Chyfrifeg (cwrs breiniol o Brifysgol De Cymru). 

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No