Cyn-sylfaen

Trosolwg o’r Cwrs

Nod y cwrs Cyn-sylfaen yw datblygu’ch sgiliau personol a sylfaenol er mwyn i chi symud ymlaen i gymhwyster galwedigaethol yn y Coleg.

Mae’r cwrs yn rhoi cyfle i’r myfyrwyr ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol i ddilyn cwrs prif-ffrwd a gwella eu hyder a’u sgiliau cymdeithasol.

Rhoddir pwyslais cryf felly ar addysgu sgiliau hanfodol megis llythrennedd a rhifedd ar gwrs Mynediad Lefel 3.

Diweddarwyd Hydref 2017

Gofynion Mynediad

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ond mae disgwyl i fyfyrwyr fod yn gweithio tuag at gymhwyster Mynediad 3. Bydd disgwyl i bob myfyriwr ddod am gyfweliad gyda thiwtor y cwrs a chwblhau asesiad cychwynnol ar-lein mewn sgiliau llythrennedd, rhifedd a chymdeithasol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae’r cwrs Cyn-sylfaen yn dilyn cymhwyster galwedigaethol EDEXCEL a bydd yn rhoi cyfle i ddysgwyr ymgymryd ag unedau megis: Datblygu Sgiliau’r Cyfryngau Creadigol; Ymchwilio i Gyrchfan Gwyliau; Gweithio mewn Tîm; Cynllunio Gweithgaredd Menter; Dilyniant Gyrfa a TG.

Bydd dysgwyr hefyd yn cwblhau City & Guilds Sgiliau Hanfodol ar Fynediad Lefel 3.

Cewch gyfle hefyd i ddilyn opsiynau galwedigaethol yn y Diwydiannau Creadigol, Peirianneg, Chwaraeon / Gwasanaethau Cyhoeddus, Arlwyo, Trin Gwallt ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Cyfleoedd Dilyniant

Bwriad y cwrs yw galluogi myfyrwyr i symud ymlaen i gyrsiau coleg prif-ffrwd mewn pwnc galwedigaethol o’u dewis. Bydd y cymwysterau a enillir hefyd yn werthfawr i ddechrau ym myd gwaith, os dyna yw’r llwybr gyrfa o’u dewis.

Mae ceisiadau cynnar i gyrsiau coleg prif-ffrwd yn cael eu hannog i sicrhau bod myfyrwyr yn cael y cyfle gorau posibl i gael lle coleg ar gyfer y flwyddyn academaidd ddilynol.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No