Mynediad Galwedigaethol

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriad penodol y cwrs Mynediad Galwedigaethol yw paratoi myfyrwyr ar gyfer cwrs galwedigaethol prif ffrwd.

Mae’r cwrs yn galluogi myfyrwyr, nad ydynt wedi ennill y cymwysterau angenrheidiol i gael mynediad at gwrs prif ffrwd, i weithio tuag at ennill cymwysterau amgen gan roi profiad iddynt o astudio mewn coleg Addysg Bellach. Felly rhoddir pwyslais cryf ar ddysgu sgiliau hanfodol fel llythrennedd a rhifedd i Fynediad Lefel 3.

Bydd myfyrwyr hefyd yn gweithio tuag at OCR Tystysgrif mewn Sgiliau Bywyd a Byw, gan astudio unedau gan gynnwys TG, cynhyrchu a golygu delweddau ar gyfer y cyfryngau, ysgrifennu creadigol, amrywiaeth a gwahaniaethu, rhifedd a llythrennedd.

Mae rhan ychwanegol o’r cwrs yn cynnwys cymryd rhan mewn nifer o sesiynau blasu galwedigaethol lle gall myfyrwyr ennill profiad gwerthfawr a fydd yn eu helpu i ddewis y llwybr gyrfa cywir.

Diweddarwyd Hydref 2017

Gofynion Mynediad

Nid oes angen unrhyw gymwysterau i gael mynediad i’r cwrs ond bydd disgwyl i fyfyrwyr ddod am gyfweliad â thiwtoriaid y cwrs a chwblhau asesiad cychwynnol ar-lein mewn sgiliau llythrennedd, rhifedd a chymdeithasol. Disgwylir i fyfyrwyr deithio’n annibynnol a bod yn gymwys yn y mwyafrif o sefyllfaoedd cymdeithasol yn ymwneud â’u hoedran.

Dull Addysgu’r Cwrs

Yn gyffredinol, addysgir y cwrs mewn sesiynau ystafell ddosbarth. Mae myfyrwyr yn elwa ar y staff addysgu cymwysedig gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau addysgu a’r dechnoleg ddiweddaraf. Gall gwaith gwirfoddol gynnwys lleoliadau dan oruchwyliaeth ‘y tu allan i'r coleg’ a bydd myfyrwyr yn mynd i’r rhain ym mws mini’r Coleg.

Prif gymhwyster y cwrs yw’r OCR Tystysgrif mewn Sgiliau Bywyd a Byw, a addysgir ar Fynediad Lefel 3, a fydd yn cynnwys gwaith cwrs ysgrifenedig, gweithgareddau ymarferol, ymweliadau a chyflwyniadau gan siaradwyr gwadd. Gwneir asesiad yn gyffredinol trwy waith cwrs a gwblheir yn yr ystafell ddosbarth.

Cyfleoedd Dilyniant

Bwriad y cwrs yw caniatáu i fyfyrwyr symud ymlaen i gyrsiau coleg prif ffrwd mewn pwnc galwedigaethol o’u dewis.

Bydd y cymwysterau a enillir hefyd yn werthfawr ar gyfer mynediad i fyd gwaith, os dyna yw’r llwybr gyrfa a ffefrir. Bydd myfyrwyr yn astudio pynciau sy’n gysylltiedig â dilyniant gyrfa ac yn ennill profiad mewn technegau cyfweld. Anogir ceisiadau cynnar i gyrsiau coleg prif ffrwd i sicrhau bod myfyrwyr yn cael y cyfle gorau posibl i ennill lle coleg ar gyfer y flwyddyn academaidd ganlynol.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No