Paratoi Astudio 2

Trosolwg o’r Cwrs

Cwrs blwyddyn, amser llawn yw hwn sy’n ceisio ennyn diddordeb y dysgwyr hynny sy'n gobeithio symud ymlaen â’u hastudiaethau academaidd.

Y prif gymhwyster yw OCR Tystysgrif Mynediad 2 mewn Sgiliau Bywyd a Byw. Ategir hyn gan unedau sgiliau hanfodol ychwanegol mewn cyfathrebu a chymhwyso rhif. Bydd dysgwyr hefyd yn cymryd rhan yng Ngwobr yr Amgylchedd John Muir a dewisiadau galwedigaethol.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, ond bydd gofyn i ddysgwyr fod yn gweithio ar gymhwyster Mynediad Lefel 2/3.

Disgwylir i bob darpar ddysgwr ymgymryd â chyfweliad ac asesiad sgiliau hanfodol cychwynnol mewn llythrennedd a rhifedd.

Dull Addysgu’r Cwrs

Prif nod y cwrs hwn yw helpu i ddatblygu sgiliau dysgu annibynnol a chael ymwybyddiaeth o lwybrau cynnydd posibl o fewn y strwythur Addysg Bellach.

Er mwyn gwneud dewisiadau unigol o lwybrau dysgu posib, bydd dysgwyr yn cael eu cyflwyno i ystod o feysydd cyfadran arbenigol gan gynnwys Celf a Dylunio, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Chwaraeon, Peirianneg ac Arlwyo.

Addysgir ac asesir y cwrs trwy aseiniadau a phortffolios. Cesglir tystiolaeth ar sawl ffurf gan gynnwys gweithgareddau ysgrifenedig, llafar, ffotograffig ac ymarferol.

Cyfleoedd Dilyniant

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallai dysgwyr symud ymlaen i’r cwrs Cyn-sylfaen neu archwilio cyrsiau paratoi at waith ar Fynediad lefel 3.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No