Peintio ac Addurno (Diploma L1)

This course is available in Welsh

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn ddelfrydol i ddysgwyr sydd â diddordeb mewn peintio ac addurno ac sy’n fodlon ychwanegu at eu gwybodaeth a’u sgiliau trwy hyfforddiant helaeth o safon uchel.

Byddwch yn dysgu amrywiaeth o dechnegau peintio ac addurno ar lefel sylfaen. Byddwch yn datblygu’r arbenigedd i weithio’n annibynnol a chael dealltwriaeth gadarn o effeithiau addurnol sylfaenol. Mae’n cwmpasu’r sgiliau canlynol:

  • Iechyd a diogelwch
  • Egwyddorion adeiladu
  • Paratoi a datgymalu offer mynediad a llwyfannau gwaith
  • Paratoi arwynebau i’w haddurno
  • Peintio â brws a rholer
  • Gosod papurau sylfaen a phlaen
  • Cynhyrchu gorffeniadau addurnol arbenigol
  • Cymwysterau ategol priodol i ehangu eich set sgiliau ac ateb anghenion y gymuned
  • Gweithgareddau sgiliau
  • Saesneg a mathemateg

Diweddarwyd Tachwedd 2019

Gofynion Mynediad

Yn amodol ar gyfweliad seiliedig ar gymwysterau TGAU, cymwysterau cyfatebol a’ch teilyngdod eich hun.

Bydd angen i bob dysgwr gael asesiad diwydiant i helpu i bennu’r cwrs mwyaf priodol.

Rhaid bod gennych awydd i weithio yn y diwydiant adeiladu. Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn ofynnol. Mae parch tuag at eraill, brwdfrydedd tuag at y pwnc a hunangymhelliant yn rhinweddau hanfodol rydym yn disgwyl eu gweld yn ein holl ddysgwyr.

Dull Addysgu’r Cwrs

Byddwch yn cael eich asesu’n barhaus ac mae disgwyl i chi barhau â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun.

Addysgir y cwrs drwy sesiynau ymarferol gyda chyfleusterau gweithdy a gwersi theori rhagorol yn ategu’r wybodaeth a ddysgwyd yn y sesiynau ymarferol. Cewch eich asesu trwy aseiniadau ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig a phrofion dewis lluosog ar ddiwedd pob uned.

Gellir addysgu elfennau o’r cwrs hwn drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyfleoedd Dilyniant

Diploma Lefel 2 mewn Peintio ac Addurno, Prentisiaeth neu gyflogaeth arall.

Gwybodaeth Ychwanegol

Rhaid i bob myfyriwr gyflenwi’r offer angenrheidiol i’w caniatáu i ddechrau/cwblhau gweithgareddau ystafell ddosbarth a gweithdy. Mae’r rhain yn cynnwys: deunydd ysgrifennu; oferôls; esgidiau; sbectol diogelwch.

Lleoliad(au):
Jubilee Court
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
Yes