Troseddeg Tystysgrif / Diploma

Trosolwg o’r Cwrs

Sylwch mai’r Dystysgrif yw blwyddyn gyntaf y cwrs, ac mae myfyrwyr yn gallu symud ymlaen i’r Diploma yn yr ail flwyddyn.

Mae’r cwrs yn bwriadu eich cyflwyno i theori troseddeg a chymhwyso sgiliau troseddeg.

Mae dealltwriaeth o droseddeg yn berthnasol i lawer o swyddi yn y sector cyfiawnder troseddol, gan gynnwys swyddogion heddlu, swyddogion prawf a charchardai, a gweithwyr cymdeithasol. Gyda’u sgiliau meddwl beirniadol, dadansoddi a chyfathrebu, mae graddedigion troseddeg hefyd yn ddeniadol i gyflogwyr y tu allan i’r sector cyfiawnder troseddol mewn meysydd fel ymchwil gymdeithasol a gwleidyddiaeth.

Gellir dewis y cwrs ochr yn ochr â phynciau Safon Uwch eraill fel y Gyfraith neu Seicoleg.

Diweddarwyd Hydref 2021

Gofynion Mynediad

Saith gradd C ar lefel TGAU.

Dull Addysgu’r Cwrs

Blwyddyn 1af – Tystysgrif Gymhwysol Lefel 3 mewn Troseddeg

Uned 1 – Newid Ymwybyddiaeth o Drosedd
Asesir yr uned hon trwy asesiad dan reolaeth wyth awr. Pwrpas yr uned hon yw i ddysgwyr gynllunio ymgyrchoedd ar gyfer newid syn ymwneud â throsedd.

Nid yw pob math o drosedd yn debyg i’w gilydd. Pa wahanol fathau o droseddau sy’n digwydd yn ein cymdeithas? Pa fathau o droseddau sy’n bodoli nad ydym yn gwybod fawr ddim amdanynt, neu nad ydynt yn cael eu hadrodd i’r heddlu a’r cyfryngau? Sut ydyn ni’n egluro amharodrwydd pobl i adrodd troseddau y maen nhw wedi eu dioddef? Mae rhai troseddau sy’n ymddangos yn ddiniwed, fel ffugio nwyddau cynllunydd, wedi bod yn gysylltiedig mewn gwirionedd ag ariannu troseddau mwy difrifol fel terfysgaeth a masnachu pobl; felly pam mae pobl yn troi ‘llygad dall’ at y troseddau ‘ysgafn’ hyn? Pa ddulliau y mae llywodraethau ac asiantaethau eraill wedi’u defnyddio i godi ymwybyddiaeth gymdeithasol o’r troseddau hyn?

Uned 2 – Damcaniaethau Troseddegol
Asesir yr uned hon trwy arholiad allanol ar ddiwedd y flwyddyn. Pwrpas yr uned hon yw i ddysgwyr gymhwyso eu dealltwriaeth o ganfyddiadau’r cyhoedd am droseddu ac ymgyrchoedd dros newid a astudiwyd yn Uned 1 gyda damcaniaethau troseddegol i archwilio sut mae’r ddau yn cael eu defnyddio i osod polisi.

Sut ydyn ni’n penderfynu pa ymddygiad sy’n droseddol? Beth yw’r gwahaniaeth rhwng ymddygiad troseddol a gwyredd? Sut ydyn ni’n esbonio pam mae pobl yn troseddu? Beth sy’n gwneud rhywun yn llofrudd cyfresol, neu’n ymosodol tuag at eu teuluoedd eu hunain? Mae troseddegwyr wedi cynhyrchu esboniadau damcaniaethol pam mae pobl yn troseddu, ond pa un yw’r mwyaf defnyddiol? A yw’r damcaniaethau hyn yn berthnasol i bob math o drosedd? Beth allwn ni ei ddysgu o gryfderau a gwendidau pob un? Sut y gellir cymhwyso’r damcaniaethau hyn i senarios bywyd go iawn a throseddau bywyd go iawn?

2il flwyddyn – Diploma Cymhwysol Lefel 3 mewn Troseddeg

Uned 3 – Safle Trosedd i’r Ystafell Lys
Asesir yr uned hon trwy asesiad dan reolaeth wyth awr. Trwy’r uned hon, bydd dysgwyr yn datblygu’r ddealltwriaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i archwilio gwybodaeth er mwyn adolygu cyfiawnder rheithfarnau mewn achosion troseddol.

Beth yw rolau’r personél dan sylw pan ganfyddir trosedd? Pa dechnegau ymchwilio sydd ar gael i ymchwilwyr i helpu i adnabod y troseddwr? A yw technegau’n wahanol yn dibynnu ar y math o drosedd sy’n cael ei hymchwilio? Beth sy’n digwydd i rywun dan amheuaeth ar ôl iddo gael ei gyhuddo gan yr heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS)? Pa fesurau sydd ar waith i sicrhau bod rhywun dan amheuaeth yn cael treial teg?

Uned 4 – Trosedd a Chosb
Pwrpas yr uned hon yw i ddysgwyr ddatblygu sgiliau er mwyn gwerthuso effeithiolrwydd y broses rheolaeth gymdeithasol wrth ddarparu polisi yn ymarferol.

Pam mae’r mwyafrif ohonom yn tueddu i ufuddhau i’r gyfraith hyd yn oed pan mae gwneud hynny yn erbyn ein buddiannau ein hunain? Pa sefydliadau cymdeithasol rydyn ni wedi’u datblygu i sicrhau bod pobl yn ufuddhau i gyfreithiau? Beth sy’n digwydd i’r rhai sy’n torri ein system gyfreithiol? Pam ydyn ni’n cosbi pobl? Sut ydyn ni’n cosbi pobl? Pa sefydliadau sydd gennym yn ein cymdeithas i reoli troseddoldeb neu’r rhai na fyddant yn cadw at y rheolau cymdeithasol y mae’r rhan fwyaf ohonom yn eu dilyn? Rydym yn gwario llawer iawn o arian trethdalwyr ar reolaeth gymdeithasol, felly pa mor effeithiol yw’r sefydliadau hyn wrth ddelio â throseddoldeb?

Dyfarnwyd pwyntiau UCAS i’r cwrs Troseddeg Lefel 3 ac maent i'w gweld ar wefan UCAS

Cyfleoedd Dilyniant

Os dewiswch aros yng Ngholeg Gŵyr Abertawe gallwch symud ymlaen i’r cwrs Gradd Sylfaen mewn Cyfiawnder Troseddol

Mae nifer o fyfyrwyr yn mynd i’r brifysgol ac yn dilyn gyrfaoedd yn y gwasanaeth prawf, yr heddlu neu’r system cyfiawnder troseddol. Mae llwybrau eraill yn cynnwys:

 • BSc Troseddeg
 • BA Troseddeg
 • BA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol
 • BSc (Anrh) Troseddeg a Seicoleg
 • LLB (Anrh) Y Gyfraith gyda Throseddeg
 • BA (Anrh) Troseddeg a Chymdeithaseg
 • BA (Anrh) Troseddeg
 • BSc (Anrh) Seicoleg a Chymdeithaseg
 • BSc Troseddeg gyda’r Gyfraith

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae gweithgareddau allgyrsiol yn cynnwys:

 • Anerchiad CSI lleol
 • Anerchiad CPS
 • Abi Carter – Archaeolegydd fforensig
 • Ben Giles – Glanhäwr safleoedd trosedd
 • Anerchiad bargyfreithiwr / cyfreithiwr
 • Taith i’r llysoedd lleol
 • Taith i Lundain – Taith Jac y Rhwygwr a Thaith y Krays
Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No