Gradd Sylfaen mewn Effeithiau Gweledol a Graffeg Symudol

Trosolwg o’r Cwrs

Hyd: Dwy flynedd
Mae’r cwrs Effeithiau Gweledol a Graffeg Symudol yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymbaratoi ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y diwydiannau creadigol, sef un o’r sectorau sy’n tyfu gyflymaf yn y DU, gyda Chymru yn cael ei chydnabod yn eang erbyn hyn fel canolfan ar gyfer cynhyrchu teledu a ffilmiau. Mae hefyd yn gartref i glwstwr technoleg ddigidol sy’n tyfu. Gallai llwybrau gyrfa posibl gynnwys effeithiau gweledol, y cyfryngau digidol, teledu, ffilm ac animeiddio.

Ychwanegwyd Chwefror 2021

Gofynion Mynediad

Meini Prawf Mynediad:

Tariff UCAS

48 pwynt

Safon Uwch

DD - EEE

BTEC Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3

PPP

Mynediad i Ddiploma AU

Pas

BTEC Diploma Cenedlaethol Lefel 3

MP

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs trwy ddarlithoedd ac fe’i hasesir trwy brosiectau ymarferol, adroddiadau, cyflwyniad a chymhwysiad ymarferol.

Modiwlau Blwyddyn un, Lefel 4:

 • Astudiaethau Cyd-destunol: Effeithiau Gweledol a Graffeg Symudol
 • Hanfodion Caffael Delweddau
 • Datblygu Cysyniad a Dylunio Seiliedig ar Amser
 • Technegau Clyweled
 • Dylunio ym maes Graffeg Symudol
 • Effeithiau Gweledol.

Modiwlau Blwyddyn dau, Lefel 5:

 • Astudiaethau Beirniadol
 • Dylunio ac Arferion Proffesiynol
 • Olrhain 3D
 • Prosiect Graffeg Symudol ac Effeithiau Gweledol
 • Dylunio ym maes Graffeg Dilyniant 2

Cyfleoedd Dilyniant

Gall myfyrwyr ychwanegu at eu cymhwyster trwy ddilyn y radd lawn ym Mhrifysgol De Cymru.

Bydd y cwrs hefyd yn cefnogi myfyrwyr sydd am ddilyn y gyrfaoedd canlynol: 

Gwneuthurwr Ffilmiau, Golygydd Ffilmiau, Cynhyrchydd VFX, Golygydd VFX, Goruchwyliwr CG, Artist 3D, Animeiddiwr, Artist Tecstilau,  Artist yr Amgylchedd, Cyfarwyddwr  Rigio, Cyfarwyddwr Goleuo, Cyfarwyddwr Effeithiau, Cysodwr, Artist Roto, Artist Pre Vis, Artist Cysyniad, Dylunydd Gemau, Golygydd Sain.  

Gwybodaeth Ychwanegol

Y cod UCAS ar gyfer y cwrs hwn yw VE28

Y ffioedd ar gyfer y cwrs hwn yw £7,500* y flwyddyn. Mae rhagor o wybodaeth ar gyfer Cymru i’w gweld yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk 

*Sylwch fod y ffioedd dysgu a nodir ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21 a gallent newid ar gyfer blynyddoedd astudio yn y dyfodol. Gweler gwefan y brifysgol i gael rhagor o wybodaeth. 

Gallech gael bwrsari Coleg o £1,000 y flwyddyn (yn amodol ar ddilyniant boddhaol). 

Gallai fod costau ychwanegol yn gysylltiedig â’r cwrs hwn e.e.: 

 • teithio i ac o’r Coleg, neu’r lleoliad 
 • costau llungopïo, deunydd ysgrifennu ac offer (e.e. cardiau cof) 
 • argraffau a rhwymo 
 • gynau ar gyfer seremonïau graddio 

Mae gan fyfyrwyr fynediad i amrywiaeth eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Coleg a mynediad i rai adnoddau Prifysgol De Cymru. Yn y rhan fwyaf o achosion maen nhw’n fwy na digon i gwblhau cwrs astudio.

Os bydd costau ychwanegol, naill ai’n orfodol neu’n ddewisol, nodir y rhain isod. Wrth gwrs, gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / hoffer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i ategu eu hastudiaethau. Bydd y myfyrwyr yn talu am gostau argraffu a deunydd ysgrifennu.

* Nid yw’r costau a restrir yn orfodol.

£900 - Apple Macbook neu iMac
£500 – SLR Digidol gyda lensys
£50 - WD neu yriant caled cyfwerth
£50 – Llechen Wacom
£15 - Cost bob mis – tanysgrifiadau Adobe 
£500 – Gwibdeithiau maes posibl (cewch ddigon o rybudd o unrhyw wibdaith a drefnir, nid yw’r rhain yn rhan hanfodol o’r cwrs ac ni fydd myfyrwyr o dan anfantais os na ddeuent)

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No