Rhaglen Anrhydeddau

Anrhydeddau CGA yw’r rhaglen cymorth a chyfoethogi academaidd i fyfyrwyr a hoffai wneud cais i’r prifysgolion gorau yn y DU a thu hwnt.
Yn dechrau yn B12, byddwn ni’n eich cynorthwyo bob cam o’r ffordd drwy’r broses ymgeisio i’r brifysgol a’ch helpu i wireddu eich dyheadau. 
Mae gennym ni enw cryf am ragoriaeth academaidd ac rydym yn hynod falch o lwyddiant ein myfyrwyr sy’n cynnwys:

 • 30 o gyn-fyfyrwyr CGA sy’n astudio yng Ngholegau Rhydgrawnt ar hyn o bryd
 • Dros 40 o fyfyrwyr CGA sydd wedi cael lleoedd meddygon, deintyddion a milfeddygon dros y ddwy flynedd diwethaf.
 • Cafodd 227 o fyfyrwyr CGA leoedd ym Mhrifysgolion Russell Group ar gyfer 2021.

 

Yn seiliedig ar ddull ysgolheigaidd o ddysgu ac ymrwymiad i hyrwyddo dyheadau academaidd myfyrwyr, mae Anrhydeddau CGA yn cynorthwyo myfyrwyr i wneud ceisiadau llwyddiannus, hynod gystadleuol i’r prifysgolion gorau drwy:   

Roi’r cyngor, y cyfarwyddyd a’r cymorth gorau i’ch helpu i wneud penderfyniadau call am eich dyfodol academaidd

Eich herio i archwilio’ch disgyblaeth academaidd a’ch ymgysylltiad uwch-gwricwlaidd

Eich annog i feddwl yn feirniadol, yn annibynnol, yn ddadansoddol ac yn hyblyg

Datblygu ymagwedd resymegol tuag at eich dysgu a brwdfrydedd dros syniadau/cysyniadau cymhleth.

Sut mae Anrhydeddau CGA yn cael ei darparu?

Mae wedi’i chynnwys ar yr amserlen fel rhan o’ch cynnig cwricwlwm Safon Uwch a bydd yn eistedd ochr yn ochr â’ch pynciau academaidd. Wrth wraidd ein rhaglen mae ein tiwtorialau her academaidd: sesiynau bob pythefnos i ddatblygu eich sgiliau meddwl a darllen beirniadol, a sgiliau ymchwil.

Byddwch chi hefyd yn cadw dyddiadaur academaidd myfyriol a fydd yn eich cynorthwyo i dreiddio’n ddyfnach i’ch pwnc a thrafod syniadau heriol ac ymchwil gyda chyfoedion o gyffelyb fryd. 

Bydd myfyrwyr Anrhydeddau CGA yn cael cyfle i gymryd rhan yn Academi Seren a Rhaglen HE+ Prifysgol Caergrawnt.

I’r myfyrwyr hynny sydd ag uchelgeisiau i ymgeisio am gyrsiau a chyrchfannau prifysgol mynediad-cynnar, bydd ein Rhaglen Paratoi ar gyfer Rhydgrawnt a’n Rhaglen Meddygon, Deintyddion a Milfeddygon yn darparu cymorth, help a chyfarwyddyd ychwanegol. 

Academi Seren

Mae Academi Seren yn fenter gan Lywodraeth Cymru sy’n ymroddedig i helpu dysgwyr mwyaf disglair Cymru i gyflawni eu holl botensial academaidd yng Nghymru, y DU, a thramor.

Mae Academi Seren ar gael i’r holl ddysgwyr sy’n alluog yn academaidd ym Mlwyddyn 12 a Blwyddyn 13. Mae’n cynnig sesiynau rhyngweithiol a phrofiadau astudio unigryw i gynorthwyo’ch dysgu parhaus, a chyfarwyddyd arbenigol i’ch helpu i wneud penderfyniadau gwybodus wrth i chi baratoi i wneud cais i brifysgolion blaenllaw. Mae hyn yn cynnwys gweithdai cyngor a chyfarwyddyd gan diwtoriaid derbyn Rhydychen a Chaergrawnt, sesiynau paratoi ar gyfer derbyn i’r brifysgol, dosbarthiadau meistr mynediad i bwnc a chyfleoedd ysgol haf yn Rhydychen ac Iâl.

Mae Academi Seren yn rhan o raglen Anrhydeddau CGA ac rydym yn cynorthwyo myfyrwyr yn unigol i wneud y gorau o’r cyfleoedd a gynigir.

HE+

Rydym yn hynod falch o fod y prif hyb HE+ cyntaf, a’r unig un, yng Nghymru fel rhan o raglen uwch-gwricwlaidd Prifysgol Caergrawnt.

Dyfarnodd Prifysgol Caergrawnt statws HE+ i Goleg Gŵyr Abertawe i gydnabod dilyniant rhagorol ei fyfyrwyr i’r Brifysgol dros y 30 mlynedd diwethaf. Mewn cydweithrediad ag ysgolion lleol, rydym yn cynnal dosbarthiadau meistr pwnc-benodol misol ar gyfer dros 350 o fyfyrwyr B12 ar draws Abertawe bob blwyddyn.

Trwy gyfuniad o sesiynau rhithwir ac wyneb yn wyneb, bydd myfyrwyr yn cael cyfle i gymryd rhan mewn dosbarthiadau ymestyn, gweithdai a gweithgareddau heriol, sydd â chysylltiad agos â’r cwrs y maen nhw am ei astudio yn y brifysgol ac a gyflwynir gan academyddion o brifysgolion blaenllaw, gan gynnwys Caergrawnt. 

Rhaglen Paratoi ar gyfer Rhydgrawnt

Mae ein Rhaglen Paratoi ar gyfer Rhydgrawnt yn dechrau yn B12 ym mis Ionawr ac yn para am flwyddyn a’i nod yw rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r ddealltwriaeth i chi wneud ceisiadau cystadleuol i Rydychen neu Gaergrawnt.

Wedi’i gyflwyno gan ein tiwtoriaid academaidd arbenigol sy’n gyn-fyfyrwyr Rhydgrawnt, mae’n cynnwys sesiynau wythnosol sy’n rhoi dealltwriaeth i chi o fanylion cais Rhydgrawnt, a chymorth un-i-un i gwblhau’ch cais. Trwy ymweliadau ac arosiadau dros nos yng ngholegau Rhydychen a Chaergrawnt, byddwch chi hefyd yn cael cyfle i brofi’r prifysgolion mawreddog hyn yn uniongyrchol.

Fel un o dri sefydliad addysgol yng Nghymru sydd ar Raglen ‘Step Up’ Coleg Newydd, Rhydychen, ac fel hyb partner HE+ gyda Choleg Churchill, Caergrawnt, mae ein Rhaglen Paratoi ar gyfer Rhydgrawnt hefyd yn elwa oherwydd y cysylltiadau agos sydd gennym â’r ddwy brifysgol. 

Mae ein Rhaglen Caergrawnt yn cynnwys:

 • Sesiynau tiwtorial Rhydgrawnt pwrpasol
 • Sesiynau cyfoethogi (rhan o’r Rhaglen ‘Step Up’)
 • Sesiynau tiwtorial mewn grwpiau bach, penodol i’r pwnc
 • Cyngor a chyfarwyddyd un-i-un ar ddewisiadau prifysgol, coleg a gradd unigol
 • Cymorth datganiad personol wedi’i deilwra
 • Cyfleoedd ymgysylltu uwch-gwricwlaidd
 • Paratoi ar gyfer prawf gallu a derbyn
 • Cymorth cyfweliad, gan gynnwys ffug gyfweliadau Rhydgrawnt gyda chyn-fyfyrwyr
 • Mentora gan gyn-fyfyrwyr Rhydgrawnt CGA
 • Arosiadau dros nos yn Rhydychen a Chaergrawnt.

Rhaglen Meddygon, Deintyddion a Milfeddygon

Mae ein rhaglen sesiynau tiwtorial meddygol yn rhoi cyfle i fyfyrwyr sydd wedi mynegi diddordeb yn y gwyddorau meddygol, milfeddygaeth, deintyddiaeth a fferylliaeth ennill y sgiliau a’r profiad i wneud cais i’r brifysgol o’u dewis.

Rhoddir sesiynau tiwtorial wythnosol i fyfyrwyr ac mae’r rhain yn canolbwyntio ar opsiynau gyrfa. Rydym hefyd yn cynnig cymorth ac arweiniad i sicrhau y gall myfyrwyr gael profiad gwaith a chyfleoedd gwirfoddoli i gefnogi eu ceisiadau prifysgol.

Mae gan y Coleg gysylltiadau cryf ag ysbytai lleol a darparwyr gofal eraill ac mae’n trefnu anerchiadau rheolaidd gan ymgynghorwyr, meddygon teulu a milfeddygon. Gwahoddir siaradwyr gwadd i’r sesiynau tiwtorial hyn i drafod eu rôl fel meddygon sy’n ymarfer, gan roi cipolwg i fyfyrwyr ar yr yrfa y maen nhw am ei dilyn.

Mae rhai o uchafbwyntiau ein cyfres o ddarlithoedd gwadd yn cynnwys anerchiadau ar y canlynol:

 • Gwneud cais i astudio meddygaeth a dod yn feddyg teulu gan yr Athro Stokes-Lampard (Cadeirydd Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol) 
 • Seiciatreg a meddygaeth gan Dr. Niall Boyce (Golygydd ‘Lancet Psychiatry’)
 • Gyrfaoedd mewn ffisioleg gardiaidd gan Ailsa Wallis (Uwch Ffisiolegydd Cardiaidd – PABM)
 • Milfeddygaeth gan gynrychiolydd PDSA
 • A gwibdaith flynyddol i ddigwyddiad byw Gwyddoniaeth Mewn Iechyd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae sesiynau tiwtorial hefyd yn cynnig cyfle i fyfyrwyr drafod materion moesegol cyfoes a datblygiadau meddygol, a chael cyngor ar dechnegau cyfweliad. 

Gall myfyrwyr gael profiad o gyfweliad a chymorth gan gyn-fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe sydd bellach wedi cael eu cymwysterau ac yn symud ymlaen â’u gyrfaoedd. Rydym hefyd yn trefnu diwrnodau cyfweliad-bach dan amodau sy’n dilyn y broses gyfweld a ddefnyddir gan nifer o brifysgolion blaenllaw.

I gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch fiona.beresford@gcs.ac.uk