Skip to main content

Prentisiaeth Defnyddiwr TG Lefel 2

GCS Training
Lefel 2
Work-based
14 mis

Arolwg

Mae’r brentisiaeth hon wedi’i hariannu’n llawn ac mae ar gyfer dysgwyr dan 25 oed neu yn newydd i’w rôl o fewn y 12 mis diwethaf. 

Mae’r brentisiaeth yn addas ar gyfer y rhai sydd mewn rolau fel cymorth swyddfa, cynorthwyydd personol, cynorthwyydd cyfrifon, technegydd gwefan, cynorthwyydd addysgu, gwerthu a marchnata, neu staff desg gymorth mewn amrywiaeth o ddiwydiannau. Mae prentisiaeth Lefel 2 ar gyfer dysgwyr mewn rolau gweinyddu TG lefel sylfaen, rolau creadigol a chymorth.  

Unedau Gorfodol

•    Gwella cynhyrchedd gan ddefnyddio TG
•    Deall potensial TG
•    Datblygu effeithiolrwydd tîm a phersonol gan ddefnyddio TG

Unedau Dewisol

Gellir dewis ac addysgu’r unedau dewisol canlynol, ac mae unedau ychwanegol ar gael ar gais:

•    Meddalwedd geirbrosesu
•    Meddalwedd taenlenni
•    Defnyddio technolegau cydweithredol 
•    Defnyddio e-bost
•    Meddalwedd cyflwyno
•    Defnyddio’r rhyngrwyd
•    Diogelwch TG i ddefnyddwyr

Gwybodaeth allweddol

I fod yn gymwys ar gyfer cyllid prentisiaeth, rhaid i’r prentis fod yn gyflogedig am fwy nag 16 awr yr wythnos ac wedi’i leoli yng Nghymru, a naill ai dan 25 oed neu 25+ oed os ydych yn newydd i’r rôl o fewn y 12 mis diwethaf. 

Bydd prentisiaid ag anableddau hefyd yn cael eu hariannu’n llawn. 

Bydd y dysgwyr yn cael tiwtor/aseswr penodedig, a fydd yn gweithio’n agos gyda nhw a’r cyflogwr i sicrhau bod y lefel a’r unedau a ddewisir yn addas ar gyfer eu rôl unigol a blaenoriaethau’r sefydliad. Bydd y tiwtor/aseswr yn cwrdd â’r dysgwyr bob 4-6 wythnos i asesu cynnydd a gosod amcanion ar gyfer y cyfnod nesaf.

Bydd y dysgwyr yn cael gwaith prosiect seiliedig ar yr unedau maen nhw wedi’u dewis, a bydd disgwyl iddyn nhw gasglu tystiolaeth o’u rôl i ddangos y defnydd o’u sgiliau newydd. Mae’n bosibl y bydd disgwyl i’r dysgwr fynychu seminarau neu weithdai yn ogystal â dysgu seiliedig ar waith a fydd yn canolbwyntio ar yr elfen wybodaeth o’r cymhwyster, a chymorth i ddatblygu dealltwriaeth, sgiliau a phrofiad yn y maes hwn.

Defnyddiwr TG - Prentisiaeth Lefel 3

I gwblhau’r cymwysterau yn llwyddiannus, bydd dysgwyr yn creu portffolio o dystiolaeth sy’n berthnasol i’w rôl unigol a’u hamgylchedd dysgu. Byddan nhw’n caffael yr wybodaeth, yr offer a’r technegau sy’n gysylltiedig â phob uned a byddan nhw wedyn yn eu rhoi ar waith yn eu hamgylchedd gwaith presennol.

Bydd y gwaith a roddwyd a’r dystiolaeth a gasglwyd yn cael eu hadolygu yn ystod y cyfarfodydd grŵp a’r cyfarfodydd un-i-un rheolaidd gyda thiwtoriaid/aseswyr a’u defnyddio at ddibenion asesu. Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn defnyddio Aseswr Clyfar, sef offeryn rheoli prentisiaethau ar-lein sy’n rhoi modd i’r darparwr, y dysgwr a’r cyflogwr olrhain cynnydd dysgwyr yn effeithiol.