Gradd Sylfaen Gwyddor Ddadansoddol a Fforensig

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn addas i’r rhai a hoffai gael gyrfa yn y gwyddorau dadansoddol neu fforensig. 

Diweddarwyd Hydref 2020

 

Click Here to Complete Our Higher Education Enquiry Form

Gofynion Mynediad

Dyma gynnig nodwedddiadol:
Safon Uwch = DD
BTEC L3 Diploma Estynedig = PPP
BTEC L3 Diploma 90 Credyd = MM

Cofnod o Ddysgu Blaenorol a Throsglwyddiadau
I fyfyrwyr sydd am gael eu hystyried ar gyfer mynediad, mae Grŵp Prifysgol De Cymru neu goleg partner, mewn sawl achos ac o ystyried gofynion cyrff proffesiynol perthnasol, yn gallu achredu dysgu blaenorol yn unol â’i reoliadau cyhoeddedig.

Dull Addysgu’r Cwrs

Cyflwynir y cwrs trwy ddarlithoedd, arddangosiadau ymarferol, efelychiadau, sesiynau tiwtorial a chwarae rôl. Asesir trwy arholiadau, nodiadau gwaith ymarferol, adroddiadau, cyflwyniadau a galluoedd ymarferol mewn safleoedd troseddau.

Mae’r cwrs yn wyddor gorfforol, organig, fiolegol a dadansoddol draddodiadol wedi’i gymysgu â gwyddor fforensig, troseddoleg a dadansoddi DNA.

Unedau Lefel 4 yn y flwyddyn gyntaf:

• y gwyddorau fforensig

• gwyddor ymchwilio i safle trosedd

• bioleg gellog a moleciwlaidd

• sgiliau allweddol ar gyfer gwyddonwyr dadansoddol a fforensig

• cemeg organig a chyflwyniad i sbectrosgopeg

• cemeg gorfforol ac anorganig

Unedau Lefel 5 yn yr ail flwyddyn:

• biocemeg a biotechnoleg

• sgiliau ymarferol mewn gwyddor fforensig a bioddadansoddi

• tystiolaeth fforensig a’r system gyfreithiol

• cemeg ddadansoddol (astudir ym Mhrifysgol De Cymru)

• prosiect cysylltiedig â gwaith

Cyfleoedd Dilyniant

Mae’r cwrs yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth berthnasol i fyfyrwyr ar gyfer gyrfaoedd yn y sector gwyddor ddadansoddol/fforensig. Fel arall, gall myfyrwyr ymuno â blwyddyn olaf y radd ychwanegol BSc (Anrh) Gwyddor Ddadansoddol a Fforensig ym Mhrifysgol De Cymru.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cod cwrs UCAS: 4F10

Y ffioedd dysgu yw £7,500 y flwyddyn. Ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22, bydd rhaid i fyfyrwyr gael benthyciad ffioedd dysgu am y swm llawn. Mae’r Coleg yn cynnig bwrsari o £1,000 y flwyddyn tuag at gyrsiau amser llawn sy’n dechrau ym mis Medi 2021 (mae hyn yn dibynnu ar ddilyniant boddhaol ar y cwrs). I gael gwybodaeth am gymorth ariannol – gan gynnwys benthyciadau ffioedd dysgu – ewch i www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No