Gradd Sylfaen mewn Cyfiawnder Troseddol

Trosolwg o’r Cwrs

Hyd: Dwy flynedd

Bydd y cwrs hwn yn rhoi llwybr dilyniant clir i ddysgwyr Lefel 3 sydd wedi astudio Troseddeg a meysydd cysylltiedig. Dyluniwyd y cwrs i ehangu mynediad i’r maes hwn trwy ddarparu sylfaen sgiliau eang gan gynnwys datblygu sgiliau yn y gwaith, ar ôl cwblhau lleoliad gwaith mewn maes cysylltiedig e.e. Gwasanaethau Prawf, Timau Troseddau Ieuenctid a Cham-drin Cyffuriau ac Alcohol. Mae hon yn rhaglen ddelfrydol ar gyfer dysgwyr a hoffai astudio mewn amgylchedd bach â chymorth.

Diweddarwyd Medi 2020

Click Here to Complete Our Higher Education Enquiry Form

Gofynion Mynediad

Meini Prawf Mynediad:

Tariff UCAS - 48 pwynt

Safon Uwch - DD/EEE

Pearson BTEC Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 - PPP 

Mynediad i Ddiploma AU - Pas

Pearson BTEC Diploma Cenedlaethol Lefel 3 - MP

 

Dull Addysgu’r Cwrs

Asesir y cwrs trwy aseiniad, cyflwyniad, astudiaethau achos, arholiadau ac ymchwil mewn lleoliad seiliedig ar waith. Mae’r cwrs yn cynnwys modiwlau lleoliad.

Mae modiwlau’n cynnwys:

Lefel 4:

 • Deall Trosedd, Dioddefwyr a Chymdeithas
 • Deall Cyfiawnder Troseddol
 • Theori Droseddegol
 • Cyfraith Trosedd
 • Iechyd Meddwl a Lles
 • Ymchwilio i Drosedd a Chyfiawnder Troseddol 1

Lefel 5 (Blwyddyn 2):

 • Dulliau Ymchwil ac Ystadegau
 • Materion Cyfoes a Chamddefnyddio Sylweddau 
 • Cyfiawnder Troseddol a Chymdeithasol yn y Gymuned
 • Systemau a Ffynonellau Cyfreithiol

Cyfleoedd Dilyniant

Gallech symud ymlaen i Brifysgol De Cymru i gwblhau’r drydedd flwyddyn ac, felly, y radd lawn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Y ffioedd ar gyfer y cwrs hwn yw £7,500 y flwyddyn. Gwybodaeth bellach ar gyfer Cymru: http://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Bwrsari Coleg £1,000 y flwyddyn (yn amodol ar ddilyniant boddhaol).

Mae’n bosibl y bydd costau ychwanegol cysylltiedig â’r cwrs hwn, h.y.:

 • teithio i ac o’r Coleg, neu’r lleoliad
 • costau llungopïo, deunydd ysgrifennu ac offer (e.e. ffyn USB)
 • argraffu a rhwymo
 • gynau ar gyfer seremonïau graddio
 • £44 tuag at wiriad DBS sy’n ofynnol ar gyfer y cwrs

Cod UCAS: LM3M

*Sylwch fod y ffioedd dysgu a nodir ar gyfer blwyddyn academaidd 2020-21 a gallent gynyddu ar gyfer blynyddoedd astudio yn y dyfodol. Ewch i wefan y brifysgol i gael rhagor o wybodaeth.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No