Gradd Sylfaen mewn Ffasiwn a Dylunio Tecstilau

Trosolwg o’r Cwrs

Hyd: Dwy flynedd

Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyfle i ddatblygu’r sgiliau sy’n angenrheidiol i ddilyn gyrfa yn y diwydiannau ffasiwn a thecstilau. Bydd sgiliau dylunio a chynhyrchu ynghyd ag ymwybyddiaeth o’r farchnad ac ymarfer proffesiynol wrth wraidd pob prosiect.

Anogir dysgwyr i fynegi arddull dylunio personol wrth ddatblygu ystod eang o sgiliau. Mae’r rhain yn cynnwys gwneud marciau, lluniadu darluniadol a thechnegol, sgiliau digidol, datblygu dyluniad, torri patrymau, creu dillad ochr yn ochr â phrosesau tecstilau gan ddefnyddio dulliau traddodiadol a chyfoes; argraffu digidol, brodwaith a thorri laser. Mae sgiliau ymarferol wrth wraidd astudiaethau cyd-destunol er mwyn datblygu dealltwriaeth o’r cyd-destunau hanesyddol, diwylliannol a chymdeithasol sy’n llywio ffasiwn a dylunio tecstilau.

Diweddarwyd Tachwedd 2020

Gofynion Mynediad

 

Meini Prawf Mynediad:

Tariff UCAS - 48 pwynt

Safon Uwch - DD/EEE

BTEC Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 - PPP 

Mynediad i Ddiploma AU - Pas

Pearson BTEC Diploma Cenedlaethol Lefel 3 - MP

Gofynion Mynediad Ychwanegol - cyfweliad a chyflwyno portffolio.

Dull Addysgu’r Cwrs

Cyflwynir y cwrs trwy ddarlithoedd, arddangosiadau ymarferol, gweithdai, sesiynau tiwtorial a briffiau byw. Asesir trwy arbrofi ymarferol a nodiadau, canlyniadau ymarferol, adroddiadau, cyflwyniadau, arsylwi, portffolio gwaith.

Blwyddyn 1 – modiwlau Lefel 4:

 • Ymchwil, Creu a Gwireddu Cynlluniau
 • Cynllunio a Gwneuthuriad Cynaladwy a Moesegol
 • Astudiaethau cyd-destunol 1: hanes ffasiwn
 • Astudiaethau cyd-destunol 2: y diwydiant ffasiwn
 • Dylunio tecstilau
 • Dylunio digidol ar gyfer ffasiwn a thecstilau

Blwyddyn 2 – modiwlau Lefel 5:

 • Proses Gynllunio Greadigol a Chynaladwy ar gyfer Diwydiant
 • Cynllunio a Gwireddu Masnachol Uwch
 • Astudiaethau cyd-destunol 3: isddiwylliant a hunaniaeth
 • Lleoliad diwydiannol
 • Ymarfer proffesiynol
 • Paratoi portffolio

Cyfleoedd Dilyniant

Gall myfyrwyr gwblhau BA (Anrh) mewn Dylunio Ffasiwn drwy astudio am flwyddyn ychwanegol ym Mhrifysgol Swydd Gaerloyw yn ogystal â Gradd Sylfaen Ffasiwn a Dylunio Tecstilau.

Archwiliwch rai o’r gyrfaoedd y gallech eu dilyn ar ôl cwblhau’r cwrs hwn, a’u cyflog cysylltiedig.

Mae rhagor o gyfleoedd i’w gweld ar wefan Prospects.

Gwybodaeth Ychwanegol

Achrediad Dysgu Blaenorol

Mae’n bosibl y bydd myfyrwyr yn gallu gwneud cais am gydnabyddiaeth o ddysgu profiadol y maent wedi ymgymryd ag ef yn y gorffennol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn https://www.glos.ac.uk/information/knowledge-base/what-is-accreditation-of-prior-learning/

Y ffioedd ar gyfer y cwrs hwn yw £7,500 y flwyddyn. Gwybodaeth bellach ar gyfer Cymru: http://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Bydd ffi stiwdio yn daladwy ar gyfer cwrs hwn – ar gyfer 2020/21 y ffi yw £200.

Mae costau eraill cysylltiedig â’r cwrs hwn gan gynnwys:

 • Taith ryngwladol ddewisol - £350
 • Taith yn y DU – o leiaf £50
 • Deunyddiau - £20-£200 y flwyddyn
 • Ymchwil a ffabrigau - £15-£25 y flwyddyn
 • Gweithlyfrau - £20 fesul modiwl ymarferol, £80 y flwyddyn
 • Costau argraffu - £50-£100
 • Sioe gradd - £200

Mae’n bosibl y bydd costau ychwanegol cysylltiedig â’r cwrs hwn, h.y.:

 • trteithio i ac o’r Coleg, neu’r lleoliad
 • costau llungopïo, deunydd ysgrifennu ac offer (e.e. ffyn USB)
 • argraffu a rhwymo
 • gynau ar gyfer seremonïau graddio

Bwrsari Coleg £1,000 y flwyddyn (yn amodol ar ddilyniant boddhaol).

Y cod UCAS ar gyfer y cwrs hwn yw W231 (rhaid gwneud cais trwy god sefydliad UCAS Prifysgol Swydd Gaerloyw - G50)

*Sylwch fod y ffioedd dysgu a nodir ar gyfer blwyddyn academaidd 2020-21 a gallent gynyddu ar gyfer blynyddoedd astudio yn y dyfodol. Ewch i wefan y brifysgol i gael rhagor o wybodaeth.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
No