Gradd Sylfaen Dylunio Ffasiwn gyda Menter

Trosolwg o’r Cwrs

Hyd: Dwy flynedd

Nod y cwrs yw rhoi lefel uchel o sgiliau technegol, creadigol, deallusol a chyfathrebu (gweledol, ysgrifenedig a llafar) i fyfyrwyr ac mae’n rhoi cyfle i ddatblygu’r arbenigedd angenrheidiol i ddilyn gyrfa yn y diwydiannau ffasiwn a thecstilau trwy sefydlu’ch menter eich hun, neu gael gwaith.

Bydd sgiliau dylunio a chynhyrchu ynghyd ag ymwybyddiaeth o’r farchnad ac ymarfer proffesiynol wrth wraidd pob prosiect. Anogir dysgwyr i fynegi arddull dylunio personol wrth ddatblygu ystod eang o sgiliau. Mae’r rhain yn cynnwys: lluniadu darluniadol a thechnegol, sgiliau dylunio digidol, datblygu dyluniad, torri patrymau, creu dillad ochr yn ochr â phrosesau tecstilau gan ddefnyddio dulliau traddodiadol a chyfoes; printio digidol, brodwaith a thorri laser. Mae sgiliau ymarferol wrth wraidd astudiaethau cyd-destunol er mwyn datblygu dealltwriaeth o’r cyd-destunau hanesyddol, diwylliannol a chymdeithasol sy’n llywio ffasiwn a dylunio tecstilau.

Ffocws allweddol y cwrs yw deall y diwydiant a’r cyfleoedd ynddo. Mae llawer iawn o gymorth yn cael ei gynnig i’r rhai sydd am sefydlu eu menter ffasiwn eu hunain ar ôl graddio.

Addysgir y cwrs yn ein Canolfan Ffasiwn a Thecstilau fodern ar Gampws Llwyn y Bryn yng nghanol yr Uplands. Rydym wedi buddsoddi dros £150,000 yn y Ganolfan gan gyflwyno technoleg ac offer o safon diwydiant sy’n cynnwys printiwr tecstilau digidol fformat mawr, torrwr laser fformat mawr, peiriant brodio diwydiannol, ystod helaeth o beiriannau cynhyrchu diwydiannol, yn ogystal â phecynnau meddalwedd arbenigol y diwydiant ffasiwn; cyfres meddalwedd torri patrymau Gerber, a chyfres dylunio Lectra.

Ar hyn o bryd, ni yw’r unig sefydliad yn y DU sydd â’i label ffasiwn byw ei hun. Fel myfyriwr ar y cwrs, yn ystod eich blwyddyn olaf o astudio byddwch yn gweithio fel dylunydd ar gyfer y brand, gan ennill profiad diwydiannol bywyd go iawn. Nid yn unig y byddwch chi’n ymwneud â dylunio a gweithgynhyrchu cynhyrchion, a werthir trwy ein siop ar-lein, siopau lleol a digwyddiadau dros dro, ond byddwch hefyd yn cymryd rhan weithredol yn agweddau busnes hyrwyddo a marchnata, yn ogystal â gweithio gyda chleientiaid a chwsmeriaid. Bydd y profiad hwn yn rhoi sgiliau a gwybodaeth hanfodol i chi i’ch paratoi ar gyfer ymuno â’r diwydiant ffasiwn, boed hynny fel gweithiwr neu fel perchennog busnes ar ôl graddio.

Yn 2021, lansiodd y cwrs ei label ffasiwn ei hun, ‘Amended’;

https://www.gcs.ac.uk/sites/default/files/Amended%20Logo.pngMae Amended yn frand ffasiwn cyfunol gan fyfyrwyr sy’n defnyddio amrywiaeth o arferion cynaliadwy sydd wrth wraidd ei brosesau dylunio a gweithgynhyrchu; defnyddir ffabrigau sy’n weddill, ffabrigau cynaliadwy, dillad wedi’u hailgylchu, neu ddulliau torri diwastraff i greu darnau unigryw i’w trysori a’u trosglwyddo.

Mae pob eitem wedi’i dylunio a’i gweithgynhyrchu’n ofalus i leihau yr effaith ar yr amgylchedd a helpu i gyfrannu at economi ffasiwn gylchol.

Ewch i’n tudalennau Facebook: @FdAFashionGCS  ac Instagram: @fashionGCS i gael blas ar yr hyn sy’n digwydd ar y cwrs cyffrous hwn.

Diweddarwyd Rhagfyr 2021

Gofynion Mynediad

 

Meini Prawf Mynediad:

Tariff UCAS - 48 pwynt

Safon Uwch - DD/EEE

BTEC Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 - PPP 

Mynediad i Ddiploma AU - Pas

Pearson BTEC Diploma Cenedlaethol Lefel 3 - MP

Gofynion Mynediad Ychwanegol - cyfweliad a chyflwyno portffolio.

Dull Addysgu’r Cwrs

Cyflwynir y cwrs trwy ddarlithoedd, arddangosiadau ymarferol, gweithdai, sesiynau tiwtorial a briffiau byw. Asesir trwy arbrofi ymarferol a nodiadau, canlyniadau ymarferol, adroddiadau, cyflwyniadau, arsylwi, portffolio gwaith.

Ym mlwyddyn un, caiff myfyrwyr eu cyflwyno i amrywiaeth eang o brosesau dylunio, yn ogystal â thechnegau a phrosesau ffasiwn a thecstilau sy’n benodol i’r pwnc gan gynnwys dylunio patrymau arwyneb, torri patrymau, llunio dillad, printio tecstilau, dylunio ffasiwn a chyflwyniad ac ati, gan archwilio dulliau traddodiadol a dulliau newydd y cyfryngau digidol, trwy weithgareddau gweithdy a fydd yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau ymarferol a gwybyddol.   

Caiff myfyrwyr eu hannog i ddatblygu eu hymarfer drwy archwilio a thrafod syniadau gyda chyfoedion, gweithwyr proffesiynol ac arbenigwyr y diwydiant. Yn y gweithdai bydd cyfleoedd hefyd i arbrofi ag amrywiaeth eang o brosesau ac arferion dylunio craidd, gan gynnwys torri â laser, sgrin-brintio, darlunio a lluniadu, blogio creadigol, marchnata, adeiladu gwefan ac ati.   

Erbyn diwedd blwyddyn un, bydd myfyrwyr wedi cynyddu sgiliau a gwybodaeth technegol craidd, ac wedi dechrau datblygu hunaniaeth greadigol unigol. Byddwch yn ychwanegu at yr hunaniaeth hon ym modiwlau arbenigol y pwnc ym mlwyddyn dau a fydd yn annog dysgu sy’n gynyddol awtonomaidd ac â ffocws unigol.   

Bydd myfyrwyr yn mireinio eu sgiliau, a nodi maes yn y diwydiant y byddant yn canolbwyntio arno ar gyfer eu prif waith terfynol. Bydd y gwaith hwn yn cael ei gyflwyno’n broffesiynol i gynulleidfa ddethol. Y pwyslais yn yr ail flwyddyn fydd nodi cyfleoedd dilyniant sef sefydlu eich busnes eich hun, cael gwaith neu astudiaethau addysg uwch pellach. Drwy gydol y flwyddyn olaf, bydd myfyrwyr yn cynhyrchu defnyddiau a fydd yn sail i’w portffolio proffesiynol, gan gynnwys marchnata digidol e.e. blog a gwefan a hyrwyddo eu defnyddiau eu hunain e.e. brandio, labeli, cardiau busnes ac ati.   

 Blwyddyn 1 – modiwlau Lefel 4:

 • Ymchwil, Creu a Gwireddu Cynlluniau
 • Cynllunio a Gwneuthuriad Cynaladwy a Moesegol
 • Astudiaethau cyd-destunol 1: hanes ffasiwn
 • Astudiaethau cyd-destunol 2: y diwydiant ffasiwn
 • Dylunio tecstilau
 • Dylunio digidol ar gyfer ffasiwn a thecstilau

Blwyddyn 2 – modiwlau Lefel 5:

 • Proses Gynllunio Greadigol a Chynaladwy ar gyfer Diwydiant
 • Cynllunio a Gwireddu Masnachol Uwch
 • Astudiaethau cyd-destunol 3: isddiwylliant a hunaniaeth
 • Menter ffasiwn
 • Ymarfer proffesiynol
 • Paratoi portffolio

Cyfleoedd Dilyniant

Gall myfyrwyr gwblhau BA (Anrh) mewn Dylunio Ffasiwn drwy astudio am flwyddyn ychwanegol ym Mhrifysgol Swydd Gaerloyw yn ogystal â Gradd Sylfaen Ffasiwn a Dylunio Tecstilau.

Archwiliwch rai o’r gyrfaoedd y gallech eu dilyn ar ôl cwblhau’r cwrs hwn, a’u cyflog cysylltiedig.

Mae rhagor o gyfleoedd i’w gweld ar wefan Prospects.

Gwybodaeth Ychwanegol

Achrediad Dysgu Blaenorol

Mae’n bosibl y bydd myfyrwyr yn gallu gwneud cais am gydnabyddiaeth o ddysgu profiadol y maent wedi ymgymryd ag ef yn y gorffennol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn https://www.glos.ac.uk/information/knowledge-base/what-is-accreditation-of-prior-learning/

Y ffioedd ar gyfer y cwrs hwn yw £7,500 y flwyddyn. Gwybodaeth bellach ar gyfer Cymru: http://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Bydd ffi stiwdio yn daladwy ar gyfer cwrs hwn – ar gyfer 2022/23 y ffi yw £200.

Mae costau eraill cysylltiedig â’r cwrs hwn gan gynnwys:

 • Taith ryngwladol ddewisol - £350
 • Taith yn y DU – o leiaf £50
 • Deunyddiau - £20-£200 y flwyddyn
 • Ymchwil a ffabrigau - £15-£25 y flwyddyn
 • Gweithlyfrau - £20 fesul modiwl ymarferol, £80 y flwyddyn
 • Costau argraffu - £50-£100
 • Sioe gradd - £200

Mae’n bosibl y bydd costau ychwanegol cysylltiedig â’r cwrs hwn, h.y.:

 • trteithio i ac o’r Coleg, neu’r lleoliad
 • costau llungopïo, deunydd ysgrifennu ac offer (e.e. ffyn USB)
 • argraffu a rhwymo
 • gynau ar gyfer seremonïau graddio

Bwrsari Coleg £1,000 y flwyddyn (yn amodol ar ddilyniant boddhaol).

Y cod UCAS ar gyfer y cwrs hwn yw W233 (rhaid gwneud cais trwy god sefydliad UCAS Prifysgol Swydd Gaerloyw - G50)

*Sylwch fod y ffioedd dysgu a nodir ar gyfer blwyddyn academaidd 2021-22 a gallent gynyddu ar gyfer blynyddoedd astudio yn y dyfodol. Ewch i wefan y brifysgol i gael rhagor o wybodaeth.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No