TystAU Theatr Gerdd

Trosolwg o’r Cwrs

Hyd: Un blwyddyn

Mae’r cymhwyster TystAU Theatr Gerdd Lefel 4 newydd, arloesol hwn yn gwrs heriol ac eang a fydd yn eich paratoi ar gyfer addysg uwch a chyflogaeth ar draws y diwydiant celfyddydau perfformio trwy eich arfogi â’r sgiliau perthnasol sy’n ofynnol yn y diwydiant theatr.

Byddwch yn ymgymryd â hyfforddiant cynhwysfawr mewn dawns, actio a chanu ac yn ennill profiad llwyfan helaeth, gan gymryd rhan mewn gweithdai dan arweiniad cyfarwyddwyr, cyfarwyddwyr cerdd a choreograffwyr blaenllaw, wrth weithio tuag at gynyrchiadau mewn lleoliadau perfformio proffesiynol.

Mae sesiynau’n seiliedig ar berfformiad ac wedi’u cynllunio i ddatblygu’ch sgiliau ar y llwyfan, eich helpu chi i ddeall y repertoire a’ch bod yn addas ar gyfer clyweliadau, a datblygu eich dealltwriaeth academaidd o ddiwydiant y celfyddydau perfformio.

Addysgir y cwrs ‘bygythiad triphlyg’ deinamig hwn gan dîm cryf o arbenigwyr a gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant, gan weithio tuag at fodiwlau cyffrous gan gynnwys: Canu, Actio, Repertoire Dawns a Steiliau, Paratoi ar gyfer Clyweliad, Perfformiad Theatr Gerdd, Yr Ymarferydd Proffesiynol a Hanesion a Chyd-destunau Theatr.

Gallwch ddewis gwneud cais i symud ymlaen i radd BA (Anrh) Y Celfyddydau Perfformio (Ychwanegol) yn ein sefydliad partneriaeth, Prifysgol Caerloyw.

Diweddarwyd Tachwedd 2020

Gofynion Mynediad

Tariff UCAS - 48 pwynt

Safon Uwch - DD/EEE

Pearson BTEC Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 - PPP 

Mynediad i Ddiploma AU - Pas

Pearson BTEC Diploma Cenedlaethol Lefel 3 - MP

Caiff ymgeiswyr eu hystyried ar ôl paratoi clyweliad sy’n cynnwys un monolog, un gân a chymryd rhan mewn gweithdy dawns.

Dull Addysgu’r Cwrs

Cwrs galwedigaethol ymarferol gyda llawer o ganlyniadau seiliedig ar berfformiad, wedi’u hasesu hefyd trwy gyflwyniadau a dyddiaduron gwerthuso ffurfiannol.

Modiwlau Blwyddyn 1 (Lefel 4):

  • Yr Ymarferydd Proffesiynol
  • Canu
  • Actio
  • Repertoire ac arddulliau dawns
  • Paratoi ar gyfer clyweliad
  • Perfformiad theatr gerdd
  • Hanes a chyd-destun theatr gerdd

Gwybodaeth Ychwanegol

Achrediad Dysgu Blaenorol

Mae’n bosibl y bydd myfyrwyr yn gallu gwneud cais am gydnabyddiaeth o ddysgu profiadol y maent wedi ymgymryd ag ef yn y gorffennol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn https://www.glos.ac.uk/information/knowledge-base/what-is-accreditation-of-prior-learning/

Y ffioedd ar gyfer y cwrs hwn yw £7,500 y flwyddyn. Rhagor o wybodaeth ar gyfer Cymru: http://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Cael bwrsari Coleg gwerth £1,000 bob blwyddyn (yn amodol ar ddilyniant boddhaol).

Bydd costau ychwanegol cysylltiedig â’r cwrs hwn h.y. tua £150 ar gyfer esgidiau tap, gwisg ac esgidiau bale.

Y cod UCAS ar gyfer y cwrs hwn yw W312 (rhaid i chi wneud cais trwy god sefydliad Prifysgol Swydd Gaerloyw - G50)

*Sylwch fod y ffioedd dysgu a nodir ar gyfer blwyddyn academaidd 2020-21 a gallent gynyddu ar gyfer blynyddoedd astudio yn y dyfodol. Ewch i wefan y brifysgol i gael rhagor o wybodaeth.

Lleoliad(au):
Other
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
No