Parhau i siarad

Boed hynny ar fideo, dros y ffôn neu DM. Rwy’n gwybod efallai nad oes angen i lawer ohonoch glywed hynny ac, mewn gwirionedd, efallai’ch bod chi wedi gorddefnyddio’ch ffôn dros y diwrnodau cyntaf hyn o gadw pellter cymdeithasol. Ond, heb y rhyngweithio cymdeithasol arferol (rydym, a bod yn onest, yn ei gymryd yn ganiataol) yn yr ysgol neu’r coleg, mae cynnal yr elfen gymdeithasol honno yn hollbwysig er lles pawb, p’un ai ydych yn 18 oed neu’n 80 oed.

Felly, cadwch i anfon negeseuon at eich ffrindiau (a, gwnewch yn siŵr eich bod yn siarad â’ch athrawon/darlithwyr hefyd), ond siaradwch â’ch hen berthnasau ychydig o weithiau yr wythnos hefyd. Efallai y gallech eu haddysgu sut i wneud FaceTime. Yr hyn sy’n bwysig i ni i gyd fydd yn bwysicach eto i bobl hŷn sy’n byw ar eu pennau eu hunain.

Gweithfan lân a thawel

Mae’r demtasiwn i weithio o’r gwely neu’r soffa’n gallu bod yn ormod ac, efallai am gwpl o ddiwrnodau’r wythnos, gallai fod yn hawdd ildio i’r demtasiwn, ond mae’n bwysig paratoi gweithfan i ffwrdd o’r lleoedd prysurach yn y tŷ (cegin/ystafell fyw) os yw’n bosibl, er mwyn cael lle tawel i ganolbwyntio.

Yn ogystal, pan fydd eich gwersi wedi gorffen ac rydych wedi cwblhau’ch gwaith mae’n golygu y gallwch anghofio am eich gweithfan.

Bydd creu datgysylltiad rhwng gwaith ysgol/coleg a’r cartref yn eich helpu i ymlacio ar ôl gorffen eich diwrnod rhithwir.

Dylech greu man clir ar gyfer eich cyfrifiadur a’ch llyfrau a cheisiwch adael eich ffôn allan o’ch cyrraedd wrth astudio.

Cael trefn arferol

Dylech drin eich diwrnod coleg/ysgol yn y cartref fel diwrnod arferol. Codwch ar eich amser arferol (efallai ychydig yn hwyrach, nid ydym am fod yn rhy lym), gwisgo, cael eich brecwast, gwneud yn siŵr bod gennych ddiodydd a byrbrydau a mynd ati i weithio - boed hynny’n waith cwrs neu wersi ar-lein.

Cymerwch saib yn aml fel y byddech yn ei wneud yn yr ysgol neu’r coleg. Ewch i’r ardd, cael awyr iach, gwneud paned, sgwrsio â’ch teulu a’ch ffrindiau – anghofiwch am waith am ychydig.

Dylech gael diwedd clir i’ch diwrnod. Faint o’r gloch fyddech chi’n gorffen fel arfer ar eich amserlen? Pryd fyddech chi fel arfer yn gorffen eich gwaith cartref? Penderfynwch ar yr hyn sy’n ddiwrnod arferol i chi a glynu wrtho.

Pan fyddwch wedi gorffen, anghofiwch am eich gwaith a gwnewch rywbeth hollol wahanol.

Aros yn iach

Dylech fwyta ffrwythau a llysiau ac yfed digon o ddŵr. Rydych chi’n gwybod hyn oll.

Ond mae’n hawdd magu arferion drwg pan fyddwch lai na 30 eiliad i ffwrdd o’r gegin.

Felly, cadwch lygad ar yr hyn rydych yn ei fwyta dros yr wythnosau nesaf. Mae bwyd iach yn cadw’ch corff yn iach ac mae’n cadw’ch meddwl yn effro ac yn rhoi hwb i’ch hwyliau hefyd.

A sôn am roi hwb i’ch hwyliau, eich corff a’ch meddwl: gwnewch ymarfer corff.

Does dim ffordd well o deimlo’n hapusach ac yn fwy cysylltiedig â’r byd allanol na gwneud ymarfer corff. Mae’r endorffinau y mae ymarfer corff yn eu creu yn gwneud i chi deimlo’n hapusach ac yn fwy egnïol ac mae ymlacio yn yr heulwen ac anadlu awyr iach yn gwneud i chi deimlo’n llawer gwell.

Mwynhau’r manteision

A does dim rheswm i drin y sefyllfa’n union fel pe byddech yn yr ysgol neu’r coleg o hyd. Mwynhewch y mân fanteision. Galwad Dyletswydd ar eich egwyl ginio? Ie. Amser teithio 15 eiliad i ddosbarthiadau? Breuddwyd.

Dihunwch ychydig yn hwyrach, gwnewch eich hobïau’n gyflymach pan fydd eich dosbarthiadau’n gorffen, a bydd gennych yr amser i greu. Gwnewch fideos, ymarfer arlunio, darllen llyfrau da, dysgu sut i goginio, ail-drefnu’ch ystafell, bod yn chi eich hunan a mwynhau’r amser hamdden ychwanegol.

Cadw’n ddiogel a bod yn garedig

Y peth pwysicaf oll - gwnewch yn siŵr eich bod yn eich cadw’ch hunan yn ddiogel ac yn iach a chadwch bawb arall yn ddiogel ac yn iach hefyd. Byddwch yn garedig pan fydd ei angen a helpwch bobl os gallwch. Bydd pob eiliad o bositifrwydd yn gwneud eich byd chi a byd pawb arall ychydig yn fwy disglair.

Ac os oes angen unrhyw gymorth neu gefnogaeth arnoch gallwch gysylltu â’r Coleg a byddwn ni’n gwneud yr hyn a allwn i’ch helpu.

Ni yw eich Coleg lleol, ac rydym yma i chi bob amser.

A chofiwch, gallwch wneud cais i astudio gyda ni o hyd.

Ewch i’n tudalen Ymadawyr Ysgol a gwneud cais, mae ein tîm derbyn yn aros!

Welwn i chi cyn bo hir.