Mae eich llyfrgell yn rhan bwysig o fywyd coleg. Rydym yn eich gwahodd i ymweld â’r llyfrgell (ei safle ffisegol a’i safle rhithwir), i archwilio’r amrywiaeth o adnoddau a chymorth a ddarparwn. Mae staff profiadol a chyfeillgar yn rhoi cymorth drwy’ch taith ymchwil, ac yn sicrhau ar yr un pryd bod eich llyfrgell yn amgylchedd dysgu braf.

Yr hyn mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

“Mae’r staff bob amser yn gymwynasgar ac yn fwy na pharod i gynnig cymorth”

“Mae’r llyfrgell wedi bod o gymorth mawr i mi eleni. Bydda i’n gweld eisiau’r lle pan fydd fy nghwrs yn gorffen”

“Mae staff y llyfrgell mor anhygoel o gyfeillgar ac mae’r llyfrgell yn gyffredinol yn lle gwych i astudio ynddo"

“Dw i’n gwerthfawrogi’n fawr yr holl waith rydych chi’n ei wneud i wneud y llyfrgell yn lle gwych i weithio ynddo”

“Diolch yn fawr staff llyfrgell Coleg Gŵyr Abertawe am eich holl help”

Mwy na llyfrgell

  • Lleoedd dysgu hyblyg
  • Mynediad i gyfrifiaduron personol, cael benthyg gliniaduron, argraffu a chopïo
  • Amrywiaeth eang o adnoddau
  • Sesiynau sgiliau llyfrgell mewn grwpiau
  • Wifi am ddim
  • Staff gwybodus a chefnogol
  • Cymorth un i un drwy’ch taith ymchwil
  • Mynediad 24/7 i adnoddau electronig
  • Parthau dysgu y gellir eu neilltuo
  • Siop bapurach
 

Eich llyfrgelloedd

Tycoch Library


Tycoch
01792 284133

Gorseinon Library


Gorseinon
01792 890731

Llwyn Y Bryn Library


Llwyn Y Bryn
01792 284335

 

E-bost: library@gowercollegeswansea.ac.uk

Tudalen Moodle y Llyfrgell

Moodle link

Cwestiynau am y Llyfrgell

Pam mae angen Carden Adnabod Myfyriwr arna i?

Mae gan bob myfyriwr garden adnabod myfyriwr. Mae’n rhoi modd i chi ddefnyddio’r cyfrifiaduron personol yn y coleg, cyfleusterau argraffu a chopïo a chael benthyg eitemau o unrhyw lyfrgell (bydd ei angen arnoch ar gyfer pob ymweliad).

Oes rhaid i mi fod yn fyfyriwr yn y coleg i ddefnyddio’r llyfrgelloedd?

Nac oes. Os ydych yn aelod o unrhyw lyfrgell yn Ne-orllewin Cymru a Chanolbarth Cymru, caniateir i chi ddefnyddio ein llyfrgelloedd a chael benthyg llyfrau.

Dw i am gael benthyg llyfrau. Am faint galla i eu cadw?

Caniateir i bob myfyriwr fenthyca hyd at 8 eitem (gan gynnwys 2 DVD). Mae’r rhan fwyaf o lyfrau yn fenthyciadau 3 wythnos, ond mae rhai teitlau poblogaidd yn fenthyciadau 1 wythnos.

Mae’r llyfr dw i am ei fenthyca ar gampws gwahanol. Oes rhaid i mi deithio i’w gael?

Dim o gwbl. Byddwn yn dod â’r llyfr i chi! Os oes unrhyw lyfr mewn llyfrgell ar gampws gwahanol, gallwn sicrhau y byddwch yn ei gael o fewn tua 24 awr.

Gwelais i e-lyfr yng nghanlyniadau Chwilio’r Llyfrgell ac mae’n gofyn i mi am Enw Defnyddiwr a Chyfrinair. Beth ydyn nhw?

Pan fyddwch am gyrchu unrhyw adnodd electronig, eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair yw’r un fath â’r un rydych yn ei ddefnyddio i fewngofnodi i gyfrifiadur personol.

Mae Ymgynghorydd Llyfrgell yn gallu fy helpu gyda beth?

Yn eich llyfrgelloedd mae staff profiadol a chymwysedig i’ch helpu gyda’ch ymchwil. Sut ydw i’n trefnu sesiwn gydag Ymgynghorydd Llyfrgell?

Mae rhaid i mi argraffu aseiniad mewn lliw. Alla i wneud hyn?

Gallwch, mae gennym argraffwyr/llungopïwyr du a gwyn a lliw. Pan fyddwch yn derbyn eich cerdyn adnabod myfyriwr bydd credyd o £1 arno i’w defnyddio. Gallwch brynu rhagor o gredydau.

Rhaid i mi ddychwelyd llyfrau ond dw i’n methu â dod i mewn i’r coleg. Alla i eu benthyca am fwy o amser?

Ar yr amod nad ydynt yn hwyr neu ar gadw, gallwch eu hailfenthyca dros y ffôn.

Dw i wedi clywed eich bod yn gwerthu eitemau swyddfa. Ydyn nhw’n rhatach na’r siopau?

Rydym yn gwerthu amrywiaeth dda o eitemau swyddfa gan gynnwys padiau, pennau, ffolderi, polypocedi a llawer mwy, i gyd am bris da iawn!

Hoffi ni ar Facebook

Like us