Llety Homestay

Hoffem glywed gan bobl newydd a allai gynnig llety Homestay a phrydau bwyd (yn ardaloedd SA2, SA3 a SA4 Abertawe) i fyfyrwyr rhyngwladol amser llawn 16 oed a hŷn.

Dylech chi allu darparu amgylchedd gofalgar a chartrefol yn agos i unrhyw un o'n campysau neu o fewn pellter cerdded rhesymol i gysylltiadau bws y Coleg.

Gall darparwyr llety gael eu talu hyd at £130 yr wythnos.

Os oes diddordeb gennych chi neu rywun rydych yn ei adnabod, cysylltwch â'r:
Swyddfa Ryngwladol
01792 284007
international@gcs.ac.uk

Homestay

Mae ein myfyrwyr rhyngwladol, sydd rhwng 16 a 18 oed fel arfer, yn dod o wledydd ar draws y byd fel Tsieina (gan gynnwys Hong Kong a Taiwan), Gwlad Thai, Japan, De Corea, yr Emiraethau Arabaidd Unedig, Saudi Arabia, Nigeria, Botswana a gwledydd Ewropeaidd gan gynnwys y Swistir, yr Almaen a'r Eidal.

Mae Homestay yn ffordd wych i'n myfyrwyr brofi diwylliant Prydain a gwella eu sgiliau Saesneg, sy'n hollbwysig i'w hastudiaethau.

Ceisiwn sicrhau bod y myfyriwr a'r teulu sy'n darparu llety ar eu cyfer yn paru'n dda.  Rydym yn eu cyflwyno i'w gilydd cyn iddynt gyrraedd y wlad er mwyn iddynt drafod eu hoffterau, casbethau a diddordebau.

Bydd ystafell wely ei hun gan bob myfyriwr, gyda lle storio a lle astudio, yn ogystal â mynediad i gyfleusterau golchi dillad.  Caiff brecwast a phrydau bwyd gyda'r hwyr eu darparu yn ystod yr wythnos gyda thri phryd bwyd ar y penwythnos ac yn ystod y gwyliau.  Bydd teuluoedd yn darparu ar gyfer unrhyw anghenion neu geisiadau penodol os ydynt yn rhesymol, a byddant yn trin y myfyriwr fel rhan o'u teulu, gan barchu ei breifatrwydd a'i ddymuniadau.

Mae nifer o'n darparwyr llety yn brofiadol iawn ac wedi mwynhau rhannu eu cartrefi â myfyrwyr o bob cwr o'r byd ac yn dal mewn cysylltiad â chyn fyfyrwyr.  Mae darparwyr llety yn gyswllt hanfodol rhwng y myfyriwr, y Coleg a'u teuluoedd gartref ac yn helpu'r myfyrwyr i fod yn annibynnol a datblygu'r sgiliau cymdeithasol sydd eu hangen arnynt ar gyfer bywyd yn y brifysgol yn y DU.