Mynegi Diddordeb mewn Digwyddiad Agored (Hydref 2021)

Hysbysiad Preifatrwydd

Er mwyn rhoi gwybodaeth i chi am ein digwyddiadau agored, hoffem gasglu rhywfaint o wybodaeth bersonol gennych.

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn dweud wrthych beth rydyn ni am ei gasglu fel rheolwr data, pam mae ei angen arnom, â phwy rydyn ni’n ei rannu, pa mor hir y byddwn ni’n ei gadw a’ch hawliau.

Rydyn ni fel Coleg am wneud yn siŵr nad ydych yn colli cyfle i ddod i’n nosweithiau agored. Rydyn ni hefyd am wneud yn siŵr ein bod yn defnyddio dulliau effeithiol o gyrraedd pobl, ac rydyn ni am gael eich caniatâd i gasglu a defnyddio’ch gwybodaeth at y dibenion hyn. Dyma ein rheswm cyfreithiol am brosesu’ch data.

Y data rydym yn ei gasglu yw: eich enw, eich cyfeiriad e-bost, eich dyddiad geni, y meysydd pwnc sydd o ddiddordeb i chi, eich ysgol bresennol, sut glywsoch chi am ein diwrnod agored ac ym mha iaith yr hoffech dderbyn gohebiaeth.

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a ddarparwch i ni i:

  • anfon e-byst i’ch atgoffa am y diwrnod agored ac i’ch cyfeirio at wybodaeth bellach ar ôl y digwyddiad
  • gwybod beth yw’r ffordd orau o gyrraedd pobl a chyrraedd pobl debyg i chi gyda’n hysbysebion digidol
  • ennyn diddordeb ar gyfer pob maes pwnc ac anfon gwybodaeth atoch yn yr iaith o’ch dewis.

Mae gennym gyfrifoldeb i gadw’ch data yn ddiogel a byddwn yn ei ddileu erbyn diwedd Awst 2022. 

Mae gennych hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth a ddarparwch i ni. Mae’r rhain yn cynnwys yr hawl i gael mynediad i’r wybodaeth honno a’i chywiro os yw’n anghywir. Yn dibynnu ar yr amgylchiadau a’r wybodaeth rydych wedi’i darparu, efallai y bydd gennych yr hawl i wrthwynebu’r prosesu, ei gyfyngu neu ei ddileu. E-bostiwch marketing@gcs.ac.uk i wneud cais am hyn.

Gallwch gwyno i’r Comisiynydd Gwybodaeth os nad ydych yn hapus â’r ffordd mae’r Coleg wedi prosesu’ch gwybodaeth bersonol www.ICO.org.uk 

Gallwch gysylltu â Swyddog Diogelu Data y Coleg os hoffech gael rhagor o wybodaeth: Dpo@gcs.ac.uk