Newyddion a Digwyddiadau

22
Medi
Y Diweddaraf gan y Pennaeth Mark Jones (22 Medi)

Ein hymateb parhaus i Covid-19: Y Diweddaraf gan y Pennaeth Mark Jones (22 Medi)

Mae’r Pennaeth Mark Jones yn myfyrio ar ddechrau tymor yr hydref, gan ganmol myfyrwyr a staff am eu cydweithrediad, ac mae’n egluro sut mae’r Coleg yn parhau i sicrhau bod iechyd a diogelwch yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth.

Wrth i ni ddechrau pedweredd wythnos y tymor, mae’n ymddangos yn amser da i fyfyrio ar sut mae pethau wedi mynd hyd yn hyn yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

09
Medi
Wythnos Addysg Oedolion 2020 - Sesiynau blasu am ddim

Wythnos Addysg Oedolion 2020 - Sesiynau blasu am ddim

Trwy gydol Wythnos Addysg Oedolion 2020, bydd Coleg Gŵyr Abertawe yn cynnig amrywiaeth o sesiynau blasu am ddim.

04
Medi

Laimis Lisauskas, Llywydd Undeb y Myfyrwyr yn sôn am ei ddyddiau cyntaf yn ôl yn y Coleg

Wrth i ysgolion a cholegau ailagor yn gynharach yr wythnos hon, roeddwn i’n meddwl y gallai fod gan ddarllenwyr ddiddordeb mewn cael persbectif myfyriwr o sut aeth y diwrnodau cyntaf yn ôl.

27
Awst

Canllawiau ar orchuddion wyneb

Yn dilyn y datganiad diweddar gan Lywodraeth Cymru, mae’r Coleg wedi penderfynu y bydd yn ofynnol bellach i’r holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr wisgo gorchuddion wyneb.

Bydd hyn yn berthnasol ym mhob ardal gymunol lle mae’n anodd cadw pellter cymdeithasol (e.e. cynteddau, grisiau neu ystafelloedd cyffredin). Bydd hefyd yn berthnasol wrth ddefnyddio bysiau’r Coleg neu fysiau cyhoeddus.

27
Awst

Ail-agor y Ganolfan Chwaraeon – o ddydd Mawrth 1 Medi

Staff a myfyrwyr

Gallwn gadarnhau y bydd y Ganolfan Chwaraeon yn ail-agor i staff a myfyrwyr o ddydd Mawrth 1 Medi.

Er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch pawb, nodwch y newidiadau canlynol:

26
Awst
Ar ôl blwyddyn anodd, mae Coleg Gŵyr Abertawe yn edrych ymlaen

Ar ôl blwyddyn anodd, mae Coleg Gŵyr Abertawe yn edrych ymlaen

Ar ôl yr hyn a fu’n flwyddyn academaidd heriol iawn, mae Coleg Gŵyr Abertawe bellach yn paratoi ar gyfer 1 Medi pan fydd myfyrwyr yn dychwelyd.

Mae gwaith wedi bod yn mynd rhagddo drwy gydol yr haf i addasu adeiladau’r campysau yng ngoleuni Covid-19 a bydd pethau’n edrych yn wahanol iawn pan fydd dysgwyr yn dychwelyd ar gyfer eu sesiynau sefydlu.

20
Awst
Neges gan y Pennaeth Mark Jones ynghylch: Canlyniadau BTEC

Neges gan y Pennaeth Mark Jones ynghylch: Canlyniadau BTEC

Mae llawer o ddryswch ar hyn o bryd mewn perthynas â chanlyniadau arholiadau, ac yn fwyaf diweddar canlyniadau BTEC.

Felly hoffwn fachu ar y cyfle hwn i dawelu meddwl ein holl ddarpar fyfyrwyr bod eu lle yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn ddiogel.

18
Awst

Newidiadau i ganlyniadau: beth mae hyn yn ei olygu?

Yn dilyn y cyhoeddiad ar 17 Awst gan Lywodraeth Cymru, bydd myfyrwyr sydd wedi cael canlyniadau Safon Uwch / Safon UG / Bagloriaeth Cymru (Tystysgrif Her Sgiliau) yr haf hwn gan CBAC yn cael eu gradd wedi’i diweddaru i’r radd roedden ni wedi’i chyflwyno i’r bwrdd arholi (Gradd a Aseswyd gan y Ganolfan neu CAG).

Yn ogystal, nodwch:

13
Awst
Canlyniadau Arholiadau Coleg Gŵyr Abertawe 2020

Canlyniadau Arholiadau Coleg Gŵyr Abertawe 2020

Mae myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn dathlu cyfradd basio Safon Uwch gyffredinol o 99%. Derbyniwyd 1255 o gofrestriadau ar gyfer sefyll yr arholiadau.

Roedd 34% o’r graddau hyn yn A*- A, gyda 61% yn A*- B ac roedd 85% yn A*- C.

11
Awst

Diweddariad gan y Pennaeth, Mark Jones (11 Awst)

Rydym bellach wedi derbyn y rhan olaf o ganllawiau Llywodraeth Cymru a fydd yn caniatau i’r Coleg ailagor ddechrau mis Medi. 

Er bod y canllawiau hyn wedi cael eu hoedi, rydym wedi bod yn gweithio gyda chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru trwy gydol yr haf ac rwyf yn awr yn falch o allu rhannu ein cynlluniau ar gyfer mis Medi.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed