Newyddion a Digwyddiadau

11
Maw

Y diweddaraf am Goronafeirws

Yn sgil yr heriau a’r ansicrwydd parhaus mewn perthynas â COVID-19, mae’r Coleg wedi penderfynnu gohirio addysgu wyneb yn wyneb i fyfyrwyr ar draws pob campws. Mae hyn hefyd yn berthnasol i glentiaid ein hyb cyflogaeth yn Ffordd y Brenin.

Rydym nawr yn addysgu ar-lein ac o bell yn unig.

Wrth wneud hyn, ein blaenoriaeth dros yr wythnosau nesaf yw cefnogi ein myfyrwyr a’n staff.

27
Mai
Coleg yn cryfhau ffocws busnes drwy ymuno â Siambr Fasnach De Cymru

Coleg yn cryfhau ffocws busnes drwy ymuno â Siambr Fasnach De Cymru

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cyhoeddi ei fod bellach yn aelod o Siambr Fasnach De Cymru.

Dros y pum mlynedd diwethaf mae rhaglenni dysgu seiliedig ar waith y Coleg wedi mynd o nerth i nerth, gan weithio’n agos gyda llawer o fusnesau ar hyd a lled y y DU. Mae twf ei waith busnes-i-fusnes wedi bod yn ffactor allweddol wrth sefydlu ei hun fel un o’r colegau mwyaf blaenllaw yng Nghymru.

22
Mai

Cymorth cynhyrchion mislif am ddim i fyfyrwyr

Mae myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn dal i allu cael gafael ar gynhyrchion mislif am ddim wrth i ni barhau i fod ar gau ar gyfer addysgu wyneb yn wyneb.

Gyda’r ansicrwydd parhaus mewn perthynas â Covid-19, mae’r Coleg yn benderfynol o barhau â’i gymorth i fyfyrwyr trwy gynnig cynhyrchion mislif am ddim i’r rhai sydd eu hangen.

20
Mai
Pennaeth, Mark Jones

Neges wedi’i diweddaru i rieni: Mai

Yr wythnos diwethaf ysgrifennais unwaith eto at bob un o’n myfyrwyr Coleg yn diolch iddynt i gyd am eu hymrwymiad parhaus i’w hastudiaethau a’u gwaith caled parhaus.

18
Mai
Gwaith ailddatblygu Plas Sgeti yn parhau

Gwaith ailddatblygu Plas Sgeti yn parhau

Mae’r gwaith o drawsnewid Plas Sgeti yn Ysgol Fusnes go iawn yn mynd rhagddo’n dda.

Er bod Coleg Gŵyr Abertawe yn parhau i fod ar gau ar gyfer dysgu ac addysgu wyneb yn wyneb, mae’r adran Ystadau wedi bod yn brysur y tu ôl i’r llenni yn sicrhau bod gwaith ailwampio’r adeilad rhestredig Gradd II yn parhau.

13
Mai

Neges wedi’i diweddaru i fyfyrwyr - Mai

Mae wedi bod yn dair wythnos ers i mi roi’r newyddion diweddaraf i chi am y cynnydd y mae’r Coleg yn ei wneud ar yr ystod o heriau rydym yn eu hwynebu ar hyn o bryd.

12
Mai

Dewis myfyriwr celf ar gyfer rhaglen y BBC

Mae Karen Woods, myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe, wedi cael ei dewis i ymddangos ar raglen BBC4 “Life Drawing Live”.

Mae Karen wedi bod yn astudio’r cwrs Dyfarniad Lefel 2 mewn Lluniadu a bydd hi’n dechrau’r Diploma Sylfaen Lefel 3 mewn Celf a Dylunio ym mis Medi.

12
Mai

Rhaglen Ryngwladol Ar-lein yr Haf Rhydgrawnt: 6-17 Gorffennaf 2020

Coleg Gŵyr Abertawe yw’r prif goleg Safon Uwch yng Nghymru (DU) sydd ag enw da am lwyddiant Rhydgrawnt.
 
04
Mai

Coleg yn rhoi nwyddau i fanciau bwyd lleol

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi helpu rhoi hwb i stociau banciau bwyd drwy gyfrannu nwyddau o’u ffreuturau nad oeddent yn cael eu defnyddio.

Gyda’r campysau ar gau ar hyn o bryd oherwydd y Coronafeirws, mae staff y Coleg wedi bod yn rhoi eitemau megis creision, losin a diodydd i fanciau bwyd yn Abertawe, Eglwys Sant Steffan ac Eglwys LifePoint yn yr Uplands. 

28
Ebr
Technoleg o bell yn helpu ymgeiswyr Rhydgrawnt

Technoleg o bell yn helpu ymgeiswyr Rhydgrawnt

Mae myfyrwyr Safon Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe wedi bod yn defnyddio technoleg i gadw i fyny â’u hastudiaethau yn ystod y cyfnod clo.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed