Coleg Gŵyr Abertawe ar y brig yng Ngwobrau Prentisiaeth AAC ledled y DU


Diweddarwyd 08/04/2022

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cael ei gydnabod am ei ddarpariaeth ragorol ym maes prentisiaethau yng Ngwobrau Prentisiaeth AAC y DU 2022. 

Enillodd y Coleg Wobr Darparwr y Flwyddyn – Prentisiaeth Gwasanaethau Gofal a Gwobr Pencampwr Prentisiaeth Anghenion Addysgol Arbennig ac Anableddau (SEND), ac mae wedi cael ei gydnabod am ei ragoriaeth, gan gipio dwy o’r 24 gwobr a oedd ar gael yn y seremoni, a ddewiswyd o blith 370 o gofrestriadau. 

Coleg Gŵyr Abertawe gafodd y mwyaf o fuddugoliaethau o blith unrhyw ddarparwr yn y DU a dyma’r unig ddarparwr o Gymru i dderbyn gwobr ar y noson. 

Mae’r Coleg bellach wedi ennill saith gwobr prentisiaeth genedlaethol dros y tair blynedd diwethaf, yn dilyn buddugoliaeth y Coleg yng Ngwobrau FE TES 2021, lle enillodd deitl Rhaglen Brentisiaeth y Flwyddyn y DU. 

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi buddsoddi’n helaeth yn ei wasanaeth ar gyfer prentisiaid anghenion dysgu ychwanegol (ADY), gyda nifer y dysgwyr yn codi o 1.6% yn 2015 i 7.3% heddiw. Mae’r adran ADY hefyd wedi ehangu i gynnwys arbenigwyr ADY Gwybyddol a Niwroamrywiaeth penodedig, ymhlith llawer o wasanaethau eraill sy’n ei gosod ar wahân i ddarparwyr prentisiaethau eraill. 

Ynghylch darpariaeth ADY y Coleg, dywedodd Pennaeth Dysgu Seiliedig ar Waith, Rachel Searle: 

“Mae ein tîm yn dangos ymrwymiad eithriadol i brentisiaid ag anghenion dysgu ychwanegol. Rydyn ni’n darparu asesiad diagnostig a chymorth wedi’u teilwra i wneud y gorau o lwyddiant unigolion ag anableddau ac rydyn ni’n addasu ein technegau addysgu i weddu i’w hanghenion unigol. Mae ein cymorth ychwanegol yn golygu bod y profiad dysgu yn fwy cynhwysol ac ymlaciol, o’n cymorth 1-1, i’r offer arbenigol a gynigiwn fel C Pens, gliniaduron gyda meddalwedd arbenigol, dictaffonau a throshaenau. 

“Fel un o ddarparwyr prentisiaethau mwyaf Cymru, mae cynwysoldeb yn hollbwysig i’n gweithrediad, ac rydyn ni’n falch o fod wedi cael ein cydnabod am hyn. Rydyn ni’n gobeithio ysbrydoli hyd yn oed mwy o unigolion ag anghenion dysgu ychwanegol i fod yn brentisiaid, ac rydyn ni yno i’w cefnogi nhw bob cam o’r ffordd.” 

Mae’r ddarpariaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn y Coleg hefyd wedi cael cryn lwyddiant ers cael ei sefydlu dros 20 mlynedd yn ôl. Gyda staff addysgu sydd â chyfoeth o brofiad uniongyrchol yn y sector, gall prentisiaid ymlacio gan wybod bod prentisiaethau’n cael eu darparu gan dîm sy’n deall natur gymhleth a heriol y sector iechyd a gofal cymdeithasol. 

Ynghylch ennill Gwobr Darparwr y Flwyddyn – Prentisiaeth Gwasanaethau Gofal dywedodd Cyfarwyddwr Sgiliau a Datblygu Busnes, Paul Kift: 

“Dwi’n hynod falch bod ein tîm Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi’i gydnabod am eu hymroddiad i’n prentisiaid a’n cyflogwyr gwych. Mae ein darpariaeth bob amser wedi cael enw ardderchog yn lleol, ond dwi wrth fy modd bod gyda nhw’r gydnabyddiaeth honno nawr ar lwyfan y DU. 

“Mae’r sector iechyd a gofal cymdeithasol wedi bod dan bwysau aruthrol dros y blynyddoedd diwethaf. Pan darodd Covid y DU am y tro cyntaf, gweithiodd ein tîm yn ddiflino i helpu’r GIG i ddarparu hyfforddiant sefydlu clinigol a hyfforddiant codi a chario i weithwyr y GIG. Fe wnaeth eraill yn y tîm wirfoddoli i weithio mewn ysbytai, gan gefnogi’r rhaglen frechu ar gyfer ein cymunedau lleol. 

“Fe wnaeth ein hagwedd ymarferol at addysgu, a’n cydweithrediadau rhagweithiol gyda sefydliadau o bob maint, helpu 100% o’n prentisiaid Iechyd a Gofal Cymdeithasol i aros mewn cyflogaeth ar ôl cwblhau eu hyfforddiant gyda ni – rhywbeth nad oedd yn hawdd i’n staff, ein dysgwyr nac ein cyflogwyr yng nghanol y pandemig.” 

Dywedodd Pennaeth Coleg Gŵyr Abertawe, Mark Jones: “Rydyn ni’n hynod falch o fod wedi derbyn y ddwy wobr ac o gael ein cydnabod unwaith eto fel un o ddarparwyr prentisiaethau gorau’r DU. Mae’n dyst i safon uchel ein gwaith yn y maes hwn, yn ogystal â’n ffocws ar fodloni blaenoriaethau cenedlaethol. 

Mae ein perthynas agos â busnesau ledled Cymru a Lloegr yn golygu y gallwn ni gynnig atebion recriwtio a hyfforddi i fusnesau o bob maint; o gwmnïau preifat bach a sefydliadau rhyngwladol mawr, i’r sector cyhoeddus. 

“Mae Ysgol Fusnes Plas Sgeti wedi cael ei hailwampio yn ddiweddar, ac felly rydyn ni hefyd yn edrych ymlaen at ehangu ein harlwy ymhellach eto a chroesawu hyd yn oed mwy o ddysgwyr drwy ein drysau.” 

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn un o’r darparwyr prentisiaethau mwyaf yng Nghymru sy’n cynnig amrywiaeth o raglenni hyfforddi ledled Cymru a Lloegr.  

Os hoffech archwilio cyfleoedd prentisiaeth, e-bostiwch training@gcs.ac.uk neu ffoniwch 01792 284 400. I weld y rhestr lawn o brentisiaethau’r Coleg, ewch i www.gcs.ac.uk/cy/apprenticeships.

#GwenerGolwgNol

Tags:
AAC