2365 Diploma mewn Gosodiadau Trydanol

Rhan-amser
Lefel 2
C&G
Tycoch
One Year
Ymgeisiwch nawr

Trosolwg

Mae’r sector Gosodiadau Trydanol yn parhau i ddioddef o fwlch sgiliau ac mae angen iddo gadw i fyny â’r technolegau sy’n datblygu’n gyflym.
Bwriedir y cymhwyster hwn i’r dysgwyr hynny sydd am weithio fel trydanwyr yn y sector Gosodiadau Trydanol.
Nid yw’r cymhwyster hwn ar ei ben ei hun yn gwneud ymgeiswyr yn drydanwyr cymwysedig.
Mae’r cymhwyster yn rhoi modd i ymgeiswyr ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen arnynt ar gyfer cyflogaeth a/neu ddilyniant gyrfaol yn y sector Gosodiadau Trydanol.
I ennill Diploma Lefel 2 mewn Gosodiadau Trydanol rhaid i ddysgwyr gwblhau pob un o’r bum uned orfodol yn llwyddiannus.
201/501 – Iechyd a Diogelwch mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu
202 – Egwyddorion Gwyddor Drydanol
203 – Technoleg Gosodiadau Trydanol
204 – Gosod Systemau Gwifro ac Amgaeadau
210 – Deall sut i gyfathrebu ag eraill mewn peirianneg gwasanaethau adeiladu

Gwybodaeth allweddol

Gofynion Mynediad

Mae cael eich derbyn yn dibynnu ar eich teilyngdod eich hun ac, yn ddelfrydol, ar ennill pedwar cymhwyster TGAU graddau A-D neu gymwysterau cyfwerth/perthnasol.
Isafswm oedran: 16+ oed.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae strwythur y cymhwyster hwn yn gyfuniad o elfennau ymarferol a damcaniaethol. Caiff y ddwy eu hasesu trwy aseiniadau ysgrifenedig ac ymarferol ac arholiadau dewis lluosog ar-lein.

Cyfleoedd Dilyniant

Ar ôl cwblhau’r cymhwyster Lefel 2 yn llwyddiannus, gall dysgwyr symud ymlaen i’r cymwysterau canlynol:
Dewisiadau galwedigaethol
• City & Guilds 2365 Diploma Lefel 3 mewn Gosodiadau Trydanol
• Prentisiaeth Gosodiadau Trydanol – Diploma Lefel 3 mewn Gosodiadau Trydanol

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae dillad gwarchod personol (esgidiau ac oferôls) a phecyn offer Gosodiadau Trydanol yn hanfodol.

 
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.