Gofal, Chwearae, Dysgu a Datblygiad Plant (Craidd)

Rhan-amser
Lefel 2
WJEC
Tycoch
One year part time
Ymgeisiwch nawr

Trosolwg

Bydd y cymhwyster hwn yn cwmpasu’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth graidd sy’n ofynnol i weithio yn y sector Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant.

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i anelu at ddysgwyr ôl-16 yng Nghymru, sy’n gweithio neu’n ceisio gweithio, mewn lleoliadau gofal plant rheoledig gyda theuluoedd a phlant o dan 8 oed a/neu gyda gwasanaethau plant y GIG i’r rheini sy’n gweithio gyda theuluoedd a phlant 0-19 oed. Mae hyn yn cynnwys lleoliadau iechyd plant.

Rydym hefyd yn cynnig y cwrs hwn fel rhan o Raglen Brentisiaeth.

Diweddarwyd Medi 2020

Gwybodaeth allweddol

Gofynion Mynediad

Dim gofynion mynediad, ond, byddwch yn sgrinio fel rhan o’r broses gyfweld i wirio bod eich sgiliau ar lefel addas ar gyfer y rhai sy’n ymuno â’r sector hwn.

Rhaid i fyfyrwyr fod â diddordeb go iawn mewn gweithio yn y sector a dylent ddangos ymrwymiad a brwdfrydedd. Mae angen i fyfyrwyr fod yn ddibynadwy, yn onest, yn ddibynadwy, yn llawn cymhelliant ac yn hunanddibynnol.

Dylai myfyrwyr fod yn 16 oed o leiaf.

I ddilyn y Brentisiaeth byddai angen i chi gael eich cyflogi am o leiaf 16 awr yr wythnos mewn lleoliad Blynyddoedd Cynnar addas.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae’r cymwyster yn cwmpasu’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth sylfaenol o’r Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan newydd ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant ac mae’n adlewyrchu amrywiaeth o wahanol rolau ac oedrannau.

Mae cymhwyster Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 2: Craidd yn gymhwyster llinol. I ennill y cymhwyster, rhaid i chi gyflawni’r pum uned orfodol ganlynol:

001 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed)

002 Iechyd, Lles, Dysgu a Datblygiad

003 Ymarfer Proffesiynol fel Gweithiwr Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

004 Diogelu Plant

005 Iechyd a Diogelwch mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Disgwylir i ddysgwyr fod wedi cwblhau’r cymhwyster hwn cyn, neu ochr yn ochr â chymwysterau ymarfer Lefel 2 a 3 mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant.

Nodau ac amcanion y cymhwyster

Mae’r cymhwyster Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 2: Craidd yn rhoi modd i ddysgwyr:

• datblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r egwyddorion a’r gwerthoedd craidd sy’n sail i ymarfer gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant

• datblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o ffyrdd o weithio yn y sectorau gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant

• datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth sy’n llywio ymarfer effeithiol o fewn gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant

Bydd myfyrwyr yn mynychu’r coleg am ddwy sesiwn yr wythnos ar ddydd Llun a dydd Mercher  
1-4pm

I gyflawni’r cymhwyster, rhaid i chi basio:

• tri asesiad mewnol wedi’u gosod yn allanol seiliedig ar senario; a

• un prawf amlddewis wedi’i osod yn allanol, wedi’i farcio’n allanol.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae’r cymhwyster hwn yn helpu dysgwyr i symud ymlaen i gymwysterau pellach gan gynnwys y cymwysterau canlynol yn y gyfres o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a chymwysterau Gofal Plant Cymru.

• Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 2: Ymarfer

• Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 2: Ymarfer a Theori

• Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 3: Ymarfer

• Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 3: Ymarfer a Theori.

Gwybodaeth Ychwanegol

Codir tâl ar fyfyrwyr ar y cwrs hwn am wiriad Cofnodion Troseddol manwl yn unol â gofynion y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd [DBS]. Y gost gyfredol yw £44.    

 

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Thu 8 Feb 2024 | Course Code: WF777 PT1D | Cost: £0

Level 2   Thu   12-4pm   17 weeks   Tycoch