TGAU Saesneg Iaith (Cwrs Carlam)

Trosolwg o’r Cwrs

Course Overview

UNED 1: Llafaredd (20%)

Byddwch yn rhoi cyflwyniad unigol, wedi’i ymchwilio, yn seiliedig ar themâu gosod CBAC. Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn trafodaeth grŵp ar ysgogiadau ysgrifenedig a/neu weledol a ddarperir gan CBAC i gychwyn y drafodaeth. Bydd themâu a deunyddiau ysgogi yn cael eu dosbarthu wythnos cyn yr asesiadau, er mwyn caniatáu i chi wneud gwaith ymchwil. Sylwch fod rhaid i ni recordio’r holl asesiadau llafar.

UNED 2: Darllen ac Ysgrifennu: Disgrifio, Naratif ac Esbonio (40%)

Byddwch yn sefyll papur arholiad dwy awr ym mis Mehefin. Yn Adran A yr arholiad, cewch eich asesu ar eich sgiliau darllen, trwy gyfres o gwestiynau strwythuredig. Bydd yr adran hon hefyd yn cynnwys tasg olygu. Yn Adran B, byddwch yn cwblhau un dasg ysgrifennu – bydd gennych ddewis o ddwy dasg. Bydd opsiynau’r dasg ysgrifennu yn ddisgrifiadol, yn naratif neu’n esboniadol. Bydd yr adran hon hefyd yn cynnwys un dasg prawfddarllen. Bydd hanner y marciau ar gyfer yr adran hon yn cael eu dyfarnu am gyfathrebu a threfnu, a’r hanner arall am ysgrifennu’n gywir.

UNED 3:  Darllen ac Ysgrifennu: Dadlau, Dwyn Perswâd a Chyfarwyddiadau (40%)

Byddwch yn sefyll ail bapur arholiad dwy awr ym mis Mehefin. Yn Adran A yr arholiad, cewch eich asesu ar eich sgiliau darllen, trwy gyfres o gwestiynau strwythuredig. Yn Adran B, byddwch yn cwblhau un dasg ysgrifennu dadlau ac un dasg ysgrifennu dwyn perswâd. Bydd hanner y marciau ar gyfer yr adran hon yn cael eu dyfarnu am gyfathrebu a threfnu, a’r hanner arall am ysgrifennu’n gywir.

Byddwch yn dod i un dosbarth yr wythnos.  

Diweddarwyd Gorffennaf 2017

Gofynion Mynediad

Byddwch yn sefyll asesiad cychwynnol yn y dosbarth cyntaf i bennu a oes gennych y sgiliau angenrheidiol i lwyddo yn TGAU Saesneg ymhen 20 wythnos. Os yw’r asesiad yn awgrymu bod rhaid i chi wella’ch sgiliau sylfaenol cyn dechrau’r cwrs TGAU Saesneg, cewch eich atgyfeirio i ddosbarth arall, mwy priodol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae’r cwrs yn rhedeg am 3 awr yr wythnos am 20 wythnos.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae gradd C neu uwch mewn TGAU Saesneg Iaith yn ofynnol ar gyfer nifer o gyrsiau Addysg Bellach ac Uwch. Mae’r rhan fwyaf o gyflogwyr hefyd yn edrych yn ffafriol ar ymgeiswyr sydd wedi pasio TGAU Saesneg Iaith. 

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.