Tystysgrif mewn Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion (FfCCh)

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd myfyrwyr yn astudio amrywiaeth o unedau cysylltiedig â Chefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion a fydd yn ehangu eu dealltwriaeth o weithio yn y sector hwn. Mae pob uned yn cynnwys credydau, ac ar Lefel 2 mae naw uned orfodol:

 • Datblygiad Plant a Phobl Ifanc
 • Diogelu Lles Plant a Phobl Ifanc
 • Cyfathrebu a Chysylltiadau Proffesiynol gyda Phlant, Pobl Ifanc ac Oedolion
 • Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant mewn Gwaith gyda Phlant a Phobl Ifanc
 • Iechyd a Diogelwch
 • Cefnogi Gweithgareddau Dysgu
 • Cefnogi Ymddygiad Cadarnhaol
 • Cynnal a Chefnogi Cysylltiadau
 • Gwella’ch Tîm a’ch Ymarfer eich Hun

Mae amrywiaeth eang o unedau dewisol hefyd, ac o’r rhain mae unedau sy’n darparu cyfanswm o chwe chredyd yn cael eu dewis i adlewyrchu ymarfer lleoliad y myfyriwr. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Darparu Arddangosiadau
 • Cefnogi Anghenion Arbennig 

Diweddarwyd Mehefin 2018

Gofynion Mynediad

Dim gofynion mynediad, ond, byddwch yn cael prawf sgrinio fel rhan o’r broses gyfweld i wirio bod eich sgiliau ar lefel addas i’r rhai sy’n ymuno â’r sector hwn. Bydd angen i fyfyrwyr fod â diddordeb brwd mewn gweithio yn y sector a dylent ddangos ymrwymiad a brwdfrydedd. Mae angen i fyfyrwyr fod yn ddibynadwy, yn onest, yn ddibynadwy, yn llawn cymhelliant ac yn hunanddibynnol. Dylai myfyrwyr fod yn 16 oed o leiaf.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae’r rhaglen flwyddyn hon yn arwain at gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol. Mae’n eich cyflwyno i faes galwedigaethol, sy’n rhoi modd i chi ddatblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen i weithio yn y sector hwn.

Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyfle i ddatblygu cymhwysedd galwedigaethol ar gyfer gweithio mewn ysgolion, trwy bresenoldeb ac asesu yn y gweithle. Gallwch ymgymryd â’r cymhwyster hwn fel aelod o staff newydd ei gyflogi yn y sector ysgolion neu fel gwirfoddolwr mewn ysgol. Bydd angen i chi fod yn gweithio gyda phlant o oedran ysgol gorfodol.

Bydd myfyrwyr yn mynychu’r Coleg am un sesiwn yr wythnos ar ddydd Llun 9am - 1pm (bob yn ail wythnos) yn Ysgol Pen-y-bryn, dydd Mawrth 6pm - 8pm yn Nhycoch neu ddydd Gwener 9.30am - 11.30am yn Nhycoch.

Mae’r cwrs yn cynnwys lleoliad gwaith gorfodol mewn ysgol am o leiaf 300 awr trwy gydol y rhaglen (lleiafswm o 10 awr yr wythnos). Mae pwyslais ar ddatblygu sgiliau ac mae cymorth a chefnogaeth unigol ar gael.

Asesir aseiniadau gwybodaeth yn fewnol. Asesir cymhwysedd galwedigaethol yn y lleoliad gan aseswr galwedigaethol gymwysedig a chymwys.

Gellir cynnig y cwrs hwn hefyd fel Prentisiaeth Sylfaenol.

Cyfleoedd Dilyniant

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd rhaid i fyfyrwyr ar y cwrs hwn dalu ffi ar gyfer gwiriad DBS [CRB gynt]. Y gost gyfredol yw £46. Gall myfyrwyr wneud cais i’r Gronfa Ariannol Wrth Gefn [CAWG] i dalu cost gwiriad DBS.

Lleoliad(au):
Tycoch
Other
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Tue 20 Sep 2022 | Course Code: C2C1130 ETB | Cost: £400

Level 2   Tuesday   6 - 8pm   30 weeks   Tycoch  

Start Date: Fri 23 Sep 2022 | Course Code: C2C1130 PTE | Cost: £400

Level 2   Friday   9.30 - 11.30am   30 weeks   Tycoch  

Start Date: Mon 26 Sep 2022 | Course Code: C2C1130 POA | Cost: £400

Level 2   Monday   9am - 1pm   15 weeks   Tycoch