Tystysgrif mewn Cyflogres (FfCCh)

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cyflwyno’r dysgwr i arferion cyflogres â llaw a chyflogres gyfrifiadurol.

 • Hanfodion deddfwriaeth cyflogaeth ar gyfer cyflogres
 • Cyfansoddiad cofnod cyflogres gweithiwr
 • Elfennau cyflog crynswth
 • Taliadau ac ychwanegiadau statudol ac anstatudol
 • Terfynu cyflogaeth
 • Creu cofnod cyflogres i weithiwr
 • Cyfrifo cyflog crynswth
 • Prosesu cyflogres
 • Prosesu ymadawyr
 • Theori a sgiliau cyflogres gyfrifiadurol
 • Adroddiadau statudol ac anstatudol data cyflogres

Diweddarwyd Mehefin 2019

Gofynion Mynediad

Yn ddelfrydol dylai myfyrwyr feddu ar ddwy radd A-C ar lefel TGAU, ond, mae synnwyr cyffredin a gallu gyda rhifau ac amcangyfrif yn fwy pwysig.
Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs trwy ddarlithoedd ystafell ddosbarth gan aelodau o staff profiadol a chymwysedig. Asesir y cwrs trwy asesiadau parhaus. Ni cheir arholiadau ffurfiol.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae’r cwrs yn darparu cymhwyster y mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae hwn yn gwrs blwyddyn rhan-amser, a addysgir bob nos Iau rhwng 18.00 a 21.00.

Lleoliad(au):
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.