Agored - Tystysgrif Lefel 2 mewn Cyflogres (FfCCh)

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cyflwyno’r dysgwr i arferion cyflogres â llaw a chyflogres gyfrifiadurol.

 • Hanfodion deddfwriaeth cyflogaeth ar gyfer cyflogres
 • Cyfansoddiad cofnod cyflogres gweithiwr
 • Elfennau cyflog crynswth
 • Taliadau ac ychwanegiadau statudol ac anstatudol
 • Terfynu cyflogaeth
 • Creu cofnod cyflogres i weithiwr
 • Cyfrifo cyflog crynswth
 • Prosesu cyflogres
 • Prosesu ymadawyr
 • Theori a sgiliau cyflogres gyfrifiadurol
 • Adroddiadau statudol ac anstatudol data cyflogres

Diweddarwyd Mehefin 2019

Gofynion Mynediad

Yn ddelfrydol dylai myfyrwyr feddu ar ddwy radd A-C ar lefel TGAU, ond, mae synnwyr cyffredin a gallu gyda rhifau ac amcangyfrif yn fwy pwysig.
Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs trwy ddarlithoedd ystafell ddosbarth gan aelodau o staff profiadol a chymwysedig. Asesir y cwrs trwy asesiadau parhaus. Ni cheir arholiadau ffurfiol.

Oherwydd y rheoliadau Covid-19 parhaus cyfredol bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith i’ch amddiffyn chi ac eraill. Os bydd rhaid i’r Coleg gau oherwydd cyfnod clo, yn ôl cyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru, bydd addysgu ar-lein yn digwydd nes bydd y cyfyngiadau’n cael eu codi ac y gallwn ddychwelyd i addysgu wyneb yn wyneb.

 

Cyfleoedd Dilyniant

Mae’r cwrs yn darparu cymhwyster y mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae hwn yn gwrs blwyddyn rhan-amser, a addysgir bob nos Iau rhwng 18.00 a 21.00.

Lleoliad(au):
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.