Ysgrifennu a Dylunio ar gyfer y Cyfryngau Cymdeithasol

Gallai myfyrwyr ar y cwrs hwn fod yn gymwys i gael cyllid trwy Gyfrifon Dysgu Personol (CDP) Llywodraeth Cymru. Mae CDP yn rhoi modd i chi gael mynediad at hyfforddiant rhad ac am ddim ar gyrsiau dethol, ar yr amod eich bod yn diwallu’r meini prawf cymhwystra. Edrychwch ar ein tudalen i weld a allwch wneud cais am CDP.

Trosolwg o’r Cwrs

Ar y cwrs hwn caiff ymgeiswyr eu cyflwyno i amrywiaeth o brofiadau, gan archwilio ystod o gyfryngau cymdeithasol, technegau a phrosesau dylunio ac ysgrifennu. Byddan nhw’n archwilio ac yn datblygu dealltwriaeth o blatfformau cyfryngau cymdeithasol poblogaidd yn ogystal â thechnolegau digidol newydd sydd ar y gweill.

Bydd ymgeiswyr yn datblygu amrywiaeth mawr o sgiliau a fydd yn gwella eu gallu i greu cynnwys ar-lein  diddorol ac amlbwrpas. Bydd dysgwyr hefyd yn archwilio strategaethau cyfryngau cymdeithasol, defnyddwyr ac adnoddau sy’n gysylltiedig ag ystod o gynnwys ar-lein, o ddigwyddiadau presennol a’r gorffennol, gan gynnwys enghreifftiau lleol a byd-eang.

Meysydd astudio:

Bydd ymgeiswyr yn datblygu sgiliau a dealltwriaeth mewn amrywiaeth o feysydd cysylltiedig â chynhyrchu yn y cyfryngau cymdeithasol, megis y rhai a restrir isod.

 • Creu brand llafar a gweledol
 • Sgiliau dylunio graffig
 • Ymchwil marchnata a chynulleidfa
 • Ffotograffiaeth a fideo ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol
 • Strategaethau rhyngweithio cyfathrebu a chynulleidfa.

Sgiliau a thechnegau:

Bydd disgwyl i ymgeiswyr ddangos sgiliau, yng nghyd-destun ysgrifennu a dylunio ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol a:

 • Dealltwriaeth o elfennau ac egwyddorion dylunio, cyfansoddi, teipograffeg a lliw a’u cymhwyso o fewn fformat y cyfryngau cymdeithasol.
 • Y gallu i ddatblygu cynnwys llafar ac ysgrifenedig effeithiol i gynyddu ymgysylltiad y gynulleidfa.
 • Ymwybyddiaeth o’r gynulleidfa darged neu’r diben ar gyfer eu dewis maes y cyfryngau cymdeithasol.
 • Gallu i ymateb i fater, cysyniad neu syniad, gan weithio ar atebion creadigol sy’n ateb anghenion a gofynion presenoldeb effeithiol ar y cyfryngau cymdeithasol.
 • Gwybodaeth o feddalwedd allanol a’i gymhwysiad i wella amlbwrpasedd eich cynnwys ar-lein.

Gwybodaeth a dealltwriaeth:

 • Sut y gall syniadau, teimladau ac ystyron gael eu cyfleu a’u dehongli ar y cyfryngau cymdeithasol.
 • Datblygiadau hanesyddol a chyfoes, a chymwysiadau y gwahanol blatfformau cyfryngau cymdeithasol a’u defnydd yn y farchnad sydd ohoni.
 • Cryfderau a gwendidau platfformau cyfryngau cymdeithasol unigol a’u materion.
 • Parhad a newid gwahanol ddulliau, genres, a thraddodiadau sy’n berthnasol i’r cyfryngau cymdeithasol.
 • Yr eirfa weithredol a therminoleg arbenigol sy’n berthnasol i’w dewis maes/meysydd y cyfryngau cymdeithasol.
 • Seicoleg cynulleidfa a sut i ddenu diddordeb y defnyddiwr gweithredol.

Nodau’r cwrs:

Mae’r cwrs hwn wedi cael ei greu a’i ddatblygu i annog ymgeiswyr i ddatblygu:

 • Sgiliau deallusol, dychmygol, a chreadigol.
 • Diddordeb mewn, brwdfrydedd dros, a mwynhau ysgrifennu a dylunio cynnwys y cyfryngau cymdeithasol.
 • Profiad o weithio gydag amrywiaeth mawr o gyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys technolegau a meddalwedd cyfoes ac ar y gweill.
 • Datblygu sgiliau celfyddydol a fydd yn eich cynorthwyo i gynhyrchu cynnwys diddorol.
 • Deall a chymhwyso brandio ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol.
 • Ymwybyddiaeth o rolau, swyddogaethau, marchnadoedd, cynulleidfaoedd, a defnyddwyr y cyfryngau cymdeithasol
 • Ychwanegwyd Chwefror 2021

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs yn yr ystafell ddosbarth, 2.5 awr yr wythnos. Mae hyn yn gyfanswm o 25 awr o amser gwersi dros gyfnod o 10 wythnos.

Er bydd yr amserlen hon yn rhoi modd i ddysgwyr gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, mae’n hanfodol bod myfyrwyr yn treulio amser ychwanegol bob wythnos yn datblygu cynnwys, i sicrhau lefelau uchel o lwyddiant.

Mae’r aseiniadau a gynhyrchir gan fyfyrwyr yn cael eu hasesu’n barhaus, ond rhoddir marc cyffredinol pan fydd y prosiectau wedi’u cwblhau a’u cyflwyno.

Nid oes arholiad ysgrifenedig, ond mae myfyrwyr yn cael eu hasesu ar yr elfennau ysgrifenedig yn y gwaith cwrs.

Mae’r cwrs hwn yn gymhwyster anachrededig a fydd yn rhoi portffolio cryf o waith y cyfryngau cymdeithasol i ddysgwyr, a gwybodaeth uwch o gymhwyso’r cyfryngau cymdeithasol yn y farchnad gystadleuol sydd ohoni.

Gwybodaeth Ychwanegol

Rhaid i fyfyrwyr ddod â phecyn offer sylfaenol gyda nhw gan gynnwys pensiliau, pennau, pren mesur, rwber, pad ysgrifennu a llyfr braslunio A4 pan fydd dosbarth gyda nhw. Bydd rhestr o eitemau hanfodol yn cael ei rhoi ar ddechrau’r cwrs.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Mon 19 Sep 2022 | Course Code: ZA1233 ETA | Cost: £0

Level -   Monday   6 - 8.30pm   10 weeks   Tycoch  

Start Date: Mon 16 Jan 2023 | Course Code: ZA1233 ETA2 | Cost: £0

Level -   Monday   6 - 8.30pm   10 weeks   Tycoch