Cyfrifeg ACCA ATX – Treth Uwch

Trosolwg o’r Cwrs

Achredir ein cyrsiau cyfrifeg proffesiynol gan ACCA ac rydym yn Bartner Dysgu Cymeradwy Platinwm. Ar hyn o bryd, ni yw’r unig Ganolfan Addysg Bellach yn y DU i ddal y lefel hon o hyfforddiant. Eu bwriad yw rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd proffesiynol a fydd yn datblygu gweithwyr proffesiynol i adeiladu gyrfaoedd llwyddiannus; p’un a ydynt yn gweithio yn y sector cyhoeddus neu breifat, yn ymarfer mewn sefydliad cyfrifyddu neu’n dilyn gyrfa mewn busnes.

Diweddarwyd Mehefin 2022

Click Here to Complete Our Higher Education Enquiry Form

Gofynion Mynediad

Cwblhau unedau ACCA - BT i FM neu eithriadau gradd. Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.

Dull Addysgu’r Cwrs

Treth Uwch (ATX)

Byddwch yn gallu:

  • Cymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth bellach o system dreth y DU trwy astudio pynciau uwch o fewn y trethi a astudiwyd yn flaenorol ac astudio trethi stamp
  • Nodi a gwerthuso effaith trethi perthnasol ar amrywiol sefyllfaoedd a chamau gweithredu, gan gynnwys rhyngweithio trethi
  • Rhoi cyngor ar leihau a/neu ohirio rhwymedigaethau treth trwy ddefnyddio mesurau cynllunio treth safonol
  • Cyfathrebu â chleientiaid, Cyllid a Thollau EM a gweithwyr proffesiynol eraill mewn modd priodol.

Mae’r holl addysgu yn seiliedig ar ddarlithoedd ystafell dosbarth gan aelodau o staff cymwysedig a phrofiadol.

COVID 19

Rydym yn obeithiol na fydd cyfnod clo arall oherwydd cyfyngiadau Covid 19 yn y dyfodol, ond, os yw’n berthnasol, bydd mesurau a chanllawiau cadw pellter cymdeithasol y coleg ar waith i’ch amddiffyn chi ac eraill. Pe bai Llywodraeth Cymru yn cyfarwyddo’r Coleg i gau am gyfnod oherwydd Covid 19, bydd addysgu ar-lein yn digwydd hyd nes y codir y cyfyngiadau.

Cynigir arholiadau ffurfiol bedair gwaith y flwyddyn gan ACCA.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd myfyrwyr yn gallu astudio a symud ymlaen i gyrsiau ACCA SBL ac SBR eraill ac unedau pwnc dewisol eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffi cwrs a deunyddiau astudio £725 fesul uned

Ffi gofrestru ACCA tua £95

Ffi Aelodaeth ACCA tua £121

Ffi eithrio ACCA tua £98 i £143 fesul uned

Ffi arholiad tua £190

Gofynnwch am unrhyw gyllid a allai fod ar gael.

Dyddiad dechrau: Dydd Mercher 24 Awst 2022

Os hoffech astudio’r cwrs hwn, cysylltwch â'r Tîm Cyfrifeg ar 01792 284097 neu e-bostiwch accountancy@gcs.ac.uk

Lleoliad(au):
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Wed 24 Aug 2022 | Course Code: PC002 ETP6 | Cost: £725

Level 7   Wednesday   9am - 12pm   15 weeks   Sketty Hall