Cyfrifeg ACCA ATX (P6) – Treth Uwch

Trosolwg o’r Cwrs

Achredir ein cyrsiau cyfrifeg proffesiynol gan ACCA ac rydym yn Bartner Dysgu Cymeradwy Platinwm. Ar hyn o bryd, ni yw’r unig Ganolfan Addysg Bellach yn y DU i ddal y lefel hon o hyfforddiant. Eu bwriad yw rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd proffesiynol a fydd yn datblygu gweithwyr proffesiynol i adeiladu gyrfaoedd llwyddiannus; p’un a ydynt yn gweithio yn y sector cyhoeddus neu breifat, yn ymarfer mewn sefydliad cyfrifyddu neu’n dilyn gyrfa mewn busnes.

Diweddarwyd Medi 2020

Click Here to Complete Our Higher Education Enquiry Form

Gofynion Mynediad

Cwblhau unedau ACCA - AB (F1) i FM (F9) neu eithriadau gradd. Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.

Dull Addysgu’r Cwrs

P6 – Treth Uwch (ATX)

Byddwch yn gallu:

  • Cymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth bellach o system dreth y DU trwy astudio pynciau uwch o fewn y trethi a astudiwyd yn flaenorol ac astudio trethi stamp
  • Nodi a gwerthuso effaith trethi perthnasol ar amrywiol sefyllfaoedd a chamau gweithredu, gan gynnwys rhyngweithio trethi
  • Rhoi cyngor ar leihau a/neu ohirio rhwymedigaethau treth trwy ddefnyddio mesurau cynllunio treth safonol
  • Cyfathrebu â chleientiaid, Cyllid a Thollau EM a gweithwyr proffesiynol eraill mewn modd priodol.

Oherwydd y rheoliadau parhaus ynghylch COVID-19, mae'n bosibl y byddwn yn cynnig cymysgedd o addysgu ar-lein ac yn yr ystafell ddosbarth.

Cynigir arholiadau ffurfiol bedair gwaith y flwyddyn gan ACCA.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd myfyrwyr yn gallu astudio a symud ymlaen i gyrsiau ACCA SBL ac SBR eraill ac unedau pwnc dewisol eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffoedd Cwrs:

£495

 

Ffi Gofrestru ACCA:

£89

 

Ffi Aelodaeth:

£112

 

Ffioedd Eithrio ACCA:

£98 i £123 fesul uned

 

Ffi Arholiad:

£155 i'w gadarnhau

Gwerslyfrau

Tua £25

 

Gellir ariannu’r cwrs hwn trwy ein Cynllun Sgiliau ar gyfer Diwydiant – gofynnwch am ragor o fanylion.

Os hoffech astudio'r cwrs hwn, cysylltwch â Helen Delve - helen.delve@gcs.ac.uk

Lleoliad(au):
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.