Cyfrifeg ACCA ATX – Treth Uwch

Trosolwg o’r Cwrs

Achredir ein cyrsiau cyfrifeg proffesiynol gan ACCA ac rydym yn Bartner Dysgu Cymeradwy Platinwm. Ar hyn o bryd, ni yw’r unig Ganolfan Addysg Bellach yn y DU i ddal y lefel hon o hyfforddiant. Eu bwriad yw rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd proffesiynol a fydd yn datblygu gweithwyr proffesiynol i adeiladu gyrfaoedd llwyddiannus; p’un a ydynt yn gweithio yn y sector cyhoeddus neu breifat, yn ymarfer mewn sefydliad cyfrifyddu neu’n dilyn gyrfa mewn busnes.

Diweddarwyd Mehefin 2021

Click Here to Complete Our Higher Education Enquiry Form

Gofynion Mynediad

Cwblhau unedau ACCA - BT i FM neu eithriadau gradd. Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.

Dull Addysgu’r Cwrs

Treth Uwch (ATX)

Byddwch yn gallu:

  • Cymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth bellach o system dreth y DU trwy astudio pynciau uwch o fewn y trethi a astudiwyd yn flaenorol ac astudio trethi stamp
  • Nodi a gwerthuso effaith trethi perthnasol ar amrywiol sefyllfaoedd a chamau gweithredu, gan gynnwys rhyngweithio trethi
  • Rhoi cyngor ar leihau a/neu ohirio rhwymedigaethau treth trwy ddefnyddio mesurau cynllunio treth safonol
  • Cyfathrebu â chleientiaid, Cyllid a Thollau EM a gweithwyr proffesiynol eraill mewn modd priodol.

Mae’r holl addysgu yn seiliedig ar ddarlithoedd ystafell dosbarth gan aelodau o staff cymwysedig a phrofiadol.

COVID-19

Addysgir ein cyrsiau wyneb yn wyneb mewn ystafell ddosbarth. Bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol a chanllawiau coleg ar waith i’ch amddiffyn chi ac eraill. Os bydd rhaid i’r Coleg gau oherwydd cyfnod clo, yn ôl cyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru oherwydd COVID-19, bydd addysgu ar-lein yn digwydd nes bydd y cyfyngiadau’n cael eu codi a gallwn ni ddychwelyd i addysgu wyneb yn wyneb.

Cynigir arholiadau ffurfiol bedair gwaith y flwyddyn gan ACCA.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd myfyrwyr yn gallu astudio a symud ymlaen i gyrsiau ACCA SBL ac SBR eraill ac unedau pwnc dewisol eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffi cwrs a deunyddiau astudio £590 fesul uned

Ffi gofrestru ACCA tua £95

Ffi Aelodaeth ACCA tua £120

Ffi eithrio ACCA tua £98 i £123 fesul uned

Ffi arholiad tua £185

Gofynnwch am unrhyw gyllid a allai fod ar gael.

Os hoffech astudio’r cwrs hwn, cysylltwch â Helen Delve ar 01792 284011 neu e-bostiwch helen.delve@gcs.ac.uk neu accountancy@gcs.ac.uk

Lleoliad(au):
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
No

Gwybodaeth Fanwl am y Cwrs

Ble a phryd y gallaf astudio?

Start Date: Wed 25 Aug 2021 | Course Code: PC002 ETP6 | Cost: £590

Level 7   Wed   5-9pm   15 weeks   Sketty Hall