Cyfrifeg ACCA MA – Cyfrifeg Rheolaeth

Trosolwg o’r Cwrs

Achredir ein cyrsiau cyfrifeg proffesiynol gan ACCA ac rydym yn Bartner Dysgu Cymeradwy Platinwm. Ar hyn o bryd, ni yw’r unig Ganolfan Addysg Bellach yn y DU i ddal y lefel hon o hyfforddiant. Eu bwriad yw rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd proffesiynol a fydd yn datblygu gweithwyr proffesiynol i adeiladu gyrfaoedd llwyddiannus; p’un a ydynt yn gweithio yn y sector cyhoeddus neu breifat, yn ymarfer mewn sefydliad cyfrifyddu neu’n dilyn gyrfa mewn busnes.

Diweddarwyd Mehefin 2022

Click Here to Complete Our Higher Education Enquiry Form

Gofynion Mynediad

Yn ddelfrydol, dylai myfyrwyr feddu ar un neu ddwy radd A-C ar lefel TGAU. Fodd bynnag, mae synnwyr cyffredin a dawn am rifau ac amcangyfrif yn bwysicach.

Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.

Dull Addysgu’r Cwrs

MA – Cyfrifeg Rheolaeth. Byddwch yn datblygu technegau cyfrifeg rheolaeth i’ch helpu i gefnogi busnesau i gynllunio, rheoli a monitro perfformiad. Byddwch yn dysgu gwahanol ffyrdd o reoli cyllid o fewn sefydliad gyda’r nod o wella perfformiad busnes.

Addysgir y cwrs drwy ddarlithoedd ystafell dosbarth gan aelodau staff cymwysedig a phrofiadol.

COVID 19

Rydym yn obeithiol na fydd cyfnod clo arall oherwydd cyfyngiadau Covid 19 yn y dyfodol, ond, os yw’n berthnasol, bydd mesurau a chanllawiau cadw pellter cymdeithasol y coleg ar waith i’ch amddiffyn chi ac eraill. Pe bai Llywodraeth Cymru yn cyfarwyddo’r Coleg i gau am gyfnod oherwydd Covid 19, bydd addysgu ar-lein yn digwydd hyd nes y codir y cyfyngiadau.

Cynigir arholiadau ffurfiol yn ôl y gofyn.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd myfyrwyr yn gallu astudio a symud ymlaen at bapurau ACCA eraill AB, FA, LW, PM, FR, TX, AA, FM, SBL ac SBR, a phynciau dewisol.

Ar ôl cwblhau FM, gellir cael gradd ddewisol trwy Brifysgol Brookes Rhydychen. Mae'r Coleg yn gallu cynnig gwasanaeth mentora ar gyfer y cymhwyster hwn sydd ar hyn o bryd yn £500. Cysylltwch ag Emma.Thomas@gcs.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Mae’r cwrs hefyd yn darparu cymhwyster y mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffi cwrs a deunyddiau astudio £475 fesul uned
Ffi gofrestru ACCA tua £95
Ffi aelodaeth ACCA tua £121
Ffi arholiad tua £100

Gellir ariannu’r cwrs hwn trwy ein Cynllun Prentisiaeth neu ein Cynllun Sgiliau ar gyfer Diwydiant – gofynnwch am ragor o fanylion.

Dyddiad dechrau: 10 Ionawr 2023

Os hoffech astudio’r cwrs hwn, cysylltwch â'r Tîm Cyfrifeg ar 01792 284097 neu e-bostiwch accountancy@gcs.ac.uk

Lleoliad(au):
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.