Polisïau a Gweithdrefnau

Mae’r polisïau a’r gweithdrefnau canlynol ar gael i’w lawrlwytho. Mae polisïau eraill [e.e. Gwrth-fwlio, Diogelu Plant] ar gael ar gais: 

Cod Ymddygiad Myfyrwyr
Gweithdrefnau Presenoldeb
Gweithdrefn Gwyno
Sut I Wneud Cwyn
Gweithdrefnau Disgyblu Myfyrwyr
Adroddiad Cynnydd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 2016-17
Datganiad Polisi Cydraddoldeb Amrywiaeth 2016-16
Cynllun Cydraddoldeb Strategol Drafft 2020 – 2024
Canllawiau Polisi Chwythu’r Chwiban
Polisi Chwythu’r Chwiban
Polisi Diogelu Plant ac Oedolion Bregus
Polisi Derbyn
Polisi Ffioedd
Polisi Arholiadau
Gweithdrefn Apelio i Fyfyrwyr
Polisi Sgiliau Hanfodol
Polisi Asesiad, Apeliadau a Chamymddwyn
Polisi Diogelu Data
Polisi Ad-daliadau
Polisi a Gweithdrefn Achwyn
Canllawiau Gorau Ar Gyfer Arferion Trawsryweddol 
Polisi Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd
Polisi a Phrotocol ar y Defnydd o Deledu Cylch Cyfyng (CCTV)
Telerau ac Amodau Cyflenwyr
Polisi Oeddion Ifanc Sy'n Gofalu
Polisi Ffioedd a Thaliadau Is-gontractio Dysgu Seiliedig ar Waith

Sylwch y bydd y polisïau a luniwyd cyn ffurfio Coleg Gŵyr Abertawe yn Awst 2010 yn cyfeirio at ‘Coleg Abertawe’ a ‘Coleg Gorseinon’.

Polisi Iaith Gymraeg
O dan Mesur yr Iaith Gymraeg (Cymru) 2011, mae’n ddyletswydd ar y coleg i gydymffurfio gyda Safonau Iaith penodol,  a benderfynnwyd arnynt gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg.

Polisi ar ddefnyddio’r Gymraeg yn y Coleg
Rheoliadau Safonau'r Gymraeg
Hysbysiad Cydymffurfio
Adroddiad Cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg i Gomisiynydd y Gymraeg

Polisïau sy'n ymwneud â'n cynnig Addysg Uwch
Datblygu Datganiad Budd y Cyhoedd
Datganiad o Gyfraniad er Budd y Cyhoedd
Telerau ac amodau - Prifysgol Caerloyw 
Telerau ac amodau - Prifysgol De Cymru
Telerau ac amodau - Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Telerau ac amodau - Cyrsiau Pearson

Deddf Caethwasiaeth Fodern
Gellir gweld Datganiad Caethwasiaeth a Masnachu Pobl Coleg Gŵyr Abertawe 2018 yma (yn unol â Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015).

Rhyddid Gwybodaeth
Mae mabwysiadu cynllun cyhoeddi yn un o ofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Mae’r Ddeddf hon yn hyrwyddo mwy o onestrwydd ac atebolrwydd ar draws y sector cyhoeddus drwy fynnu bod pob ‘awdurdod cyhoeddus’ yn darparu gwybodaeth mewn modd rhagweithiol drwy gynllun cyhoeddi.

Cyfeiriwch unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i FOI@gowercollegeswansea.ac.uk

Cynllun Cyhoeddi Coleg Gŵyr Abertawe

Hysbysiad Preifatrwydd y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth

Os hoffech gael unrhyw un o’n dogfennau mewn fformat arall – print bras, sain, copi electronig neu yn Gymraeg – ffoniwch y Gweinyddwr Ansawdd, Beverley Smith, ar 01792 284000.

Diweddarwyd 20 Hydref 2020