Polisïau a Gweithdrefnau

Mae’r polisïau a’r gweithdrefnau canlynol ar gael i’w lawrlwytho. Mae polisïau eraill [e.e. Gwrth-fwlio, Diogelu Plant] ar gael ar gais: 

Cod Ymddygiad Myfyrwyr
Gweithdrefnau Presenoldeb
Gweithdrefn Gwyno
Sut I Wneud Cwyn
Gweithdrefnau Disgyblu Myfyrwyr
Adroddiad Cynnydd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 2015-16
Datganiad Polisi Cydraddoldeb Amrywiaeth 2016-16
Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2015-18
Canllawiau Polisi Chwythu’r Chwiban
Polisi Chwythu’r Chwiban
Polisi Diogelu Plant ac Oedolion Agored i Niwed
Datganiad Polisi Masnach Deg
Polisi Derbyn
Polisi Ffioedd
Polisi Arholiadau
Gweithdrefn Apelio i Fyfyrwyr
Polisi Sgiliau Hanfodol
Polisi Asesiad, Apeliadau a Chamymddwyn
Polisi Diogelu Data

Sylwch y bydd y polisïau a luniwyd cyn ffurfio Coleg Gŵyr Abertawe yn Awst 2010 yn cyfeirio at ‘Coleg Abertawe’ a ‘Coleg Gorseinon’.

Polisi Iaith Gymraeg
Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi mabwysiadu’r egwyddor y bydd yn trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru – Cynllun Iaith Gymraeg.

O dan Mesur yr Iaith Gymraeg (Cymru) 2011, mae’n ddyletswydd ar y coleg i gydymffurfio gyda Safonau Iaith penodol,  a benderfynnwyd arnynt gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg.
Rheoliadau Safonau'r Gymraeg

Hysbysiad Cydymffurfio

Deddf Caethwasiaeth Fodern 2017
Gellir gweld Datganiad Caethwasiaeth a Masnachu Pobl Coleg Gŵyr Abertawe 2017 yma (yn unol â Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015).

Rhyddid Gwybodaeth
Mae mabwysiadu cynllun cyhoeddi yn un o ofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Mae’r Ddeddf hon yn hyrwyddo mwy o onestrwydd ac atebolrwydd ar draws y sector cyhoeddus drwy fynnu bod pob ‘awdurdod cyhoeddus’ yn darparu gwybodaeth mewn modd rhagweithiol drwy gynllun cyhoeddi.

Cyfeiriwch unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i FOI@gowercollegeswansea.ac.uk

Cynllun Cyhoeddi Coleg Gŵyr Abertawe

Sylwch y bydd y polisïau yn y Cynllun Cyhoeddi a luniwyd cyn ffurfio Coleg Gŵyr Abertawe yn Awst 2010 yn cyfeirio at ‘Coleg Abertawe’ a ‘Coleg Gorseinon’.

Os hoffech gael unrhyw un o’n dogfennau mewn fformat arall – print bras, sain, copi electronig neu yn Gymraeg – ffoniwch y Gweinyddwr Ansawdd, Beverley Smith, ar 01792 284000.

Diweddarwyd 30 Gorffennaf 2018