Polisïau a Gweithdrefnau

Mae’r polisïau a’r gweithdrefnau canlynol ar gael i’w lawrlwytho. Mae polisïau eraill [e.e. Gwrth-fwlio, Diogelu Plant] ar gael ar gais: 

Cod Ymddygiad Myfyrwyr
Gweithdrefnau Presenoldeb
Gweithdrefn Gwyno
Sut I Wneud Cwyn
Gweithdrefnau Disgyblu Myfyrwyr
Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol
Cynllun Cydraddoldeb Strategol Drafft 2020 – 2024
Polisi Chwythu’r Chwiban
Polisi Diogelu Plant ac Oedolion Bregus
Polisi Derbyn
Polisi Ffioedd
Polisi Arholiadau
Gweithdrefn Apelio i Fyfyrwyr
Polisi Sgiliau 
Polisi Asesiad, Apeliadau a Chamymddwyn
Polisi Diogelu Data
Polisi Ad-daliadau
Canllawiau Ar Gyfer Arferion Gorau Trawsryweddol 
Polisi Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd
Polisi a Phrotocol ar y Defnydd o Deledu Cylch Cyfyng (CCTV)
Telerau ac Amodau Cyflenwyr
Polisi Oeddion Ifanc Sy'n Gofalu
Polisi Ffioedd a Thaliadau Is-gontractio Dysgu Seiliedig ar Waith
Polisi Euogfarnau Troseddol Heb eu Disbyddu
Polisi Defnydd Derbyniol o TG

Polisi Iaith Gymraeg
O dan Mesur yr Iaith Gymraeg (Cymru) 2011, mae’n ddyletswydd ar y coleg i gydymffurfio gyda Safonau Iaith penodol,  a benderfynnwyd arnynt gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg.

Polisi ar ddefnyddio’r Gymraeg yn y Coleg
Rheoliadau Safonau'r Gymraeg
Hysbysiad Cydymffurfio
Adroddiad Cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg i Gomisiynydd y Gymraeg

Polisïau sy'n ymwneud â'n cynnig Addysg Uwch
Hawliau defnyddwyr i fyfrwyr (Crynodeb)
Datblygu Datganiad Budd y Cyhoedd
Datganiad o Gyfraniad er Budd y Cyhoedd
Hysbysiad Preifatrwydd - AU
Telerau ac amodau - Prifysgol Caerloyw (Cyrsiau Breiniol)
Cod Ymddygiad Myfyrwyr - Prifysgol Caerloyw
Telerau ac amodau - Prifysgol De Cymru
Cod Ymddygiad Myfyrwyr - Prifysgol De Cymru
Telerau ac amodau - Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Cod Ymddygiad Myfyrwyr - Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Telerau ac amodau - Cyrsiau Pearson

Deddf Caethwasiaeth Fodern
Gellir gweld Datganiad Caethwasiaeth a Masnachu Pobl Coleg Gŵyr Abertawe 2020 yma (yn unol â Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015).

Rhyddid Gwybodaeth
Mae mabwysiadu cynllun cyhoeddi yn un o ofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Mae’r Ddeddf hon yn hyrwyddo mwy o onestrwydd ac atebolrwydd ar draws y sector cyhoeddus drwy fynnu bod pob ‘awdurdod cyhoeddus’ yn darparu gwybodaeth mewn modd rhagweithiol drwy gynllun cyhoeddi.

Cyfeiriwch unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i FOI@gowercollegeswansea.ac.uk

Cynllun Cyhoeddi Coleg Gŵyr Abertawe

Hysbysiad Preifatrwydd y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth

Os hoffech gael unrhyw un o’n dogfennau mewn fformat arall – print bras, sain, copi electronig neu yn Gymraeg – ffoniwch y Gweinyddwr Ansawdd, Beverley Smith, ar 01792 284000.

Diweddarwyd 9 Medi 2021