Os ydych chi'n athro neu'n athrawes, darllenwch ymlaen i gael gwybod sut y gallwn ni helpu i baratoi eich disgyblion ar gyfer y naid i addysg bellach. Rydym ni'n eithaf hyblyg felly os na allwch chi gael hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano, neu os hoffech chi deilwra gweithgaredd i anghenion eich ysgol chi, ffoniwch ni.


Anerchiadau ysgolion

Chweched dosbarth? Coleg? Gwaith? Mae'n benderfyniad anodd i ddisgyblion Blwyddyn 11 a gall fod yn eithaf brawychus, yn enwedig gyda'r pwysau ychwanegol o waith cwrs ac arholiadau TGAU. Rydym ni am i'ch disgyblion wneud y penderfyniad iawn am eu dyfodol ac mae gennym ni dîm o arbenigwyr wrth law i wneud yn siŵr bod hynny'n digwydd! Dan arweiniad ein cydlynydd cyswllt ysgolion, Sian, mae ein cynghorwyr myfyrwyr yn ymweld ag ysgolion ar draws yr ardal i sôn am fywyd coleg a'r gwahanol lwybrau astudio sydd ar gael, gan ateb unrhyw gwestiynau a phryderon sydd gan ddisgyblion. Os ydych chi am i'n tîm ymweld â'ch ysgol chi, cysylltwch â Sian.

Sesiynau blasu a theithiau

Rydym ni'n gwybod bod pontio o'r ysgol i'r coleg yn gallu bod yn anodd i rai pobl ifanc felly rydym ni am eu paratoi nhw cymaint â phosibl ar gyfer bywyd coleg. Mae Sian a'i thîm yn trefnu teithiau rheolaidd er mwyn i'ch disgyblion gael gwybod ymlaen llaw sut beth yw bod yn fyfyriwr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe. A dyw hi ddim yn gorffen yn y fan honno! Mae'r tîm hefyd yn trefnu sesiynau blasu mewn gwahanol feysydd pwnc er mwyn i ddisgyblion allu gweld sut beth yw'r cwrs cyn cofrestru. Gweld ein Cynlluniwr Gweithgareddau Ysgol.

Activity Planner

Am ddysgu rhywbeth gwahanol?

Mae ein rhaglen 14-16 yn rhoi cyfle i ysgolion gynnig pynciau llai traddodiadol i'w disgyblion fel dewisiadau TGAU, pynciau sydd heb gael eu haddysgu yn yr ysgol. Rydym ni wedi addysgu cannoedd o ddysgwyr 14-16 oed dros y blynyddoedd mewn pynciau sy'n addas i yrfaoedd penodol, gan addysgu sgiliau sydd wedi cael eu hadnabod fel rhai allweddol gan y sectorau diwydiant eu hunain. Felly os oes gennych chi ddisgybl sydd â'i bryd ar ddilyn gyrfa mewn trin gwallt neu sydd am gael swydd fel mecanydd, dyma'r rhaglen iddyn nhw. Diddordeb? Cysylltwch â Lynne Burrows neu lawrlwythwch y prosbectws. Mae'r pynciau mwy poblogaidd yn cynnwys peirianneg, technoleg ddigidol, lletygarwch ac arlwyo, trin gwallt a harddwch a cherbydau modur, ond gallwn ni gynnig unrhyw bwnc os oes galw amdano.