Os ydych chi'n athro neu'n athrawes, darllenwch ymlaen i gael gwybod sut y gallwn ni helpu i baratoi eich disgyblion ar gyfer y naid i addysg bellach. Rydym ni'n eithaf hyblyg felly os na allwch chi gael hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano, neu os hoffech chi deilwra gweithgaredd i anghenion eich ysgol chi, ffoniwch ni.


Anerchiadau ysgolion

Chweched dosbarth? Coleg? Gwaith? Mae'n benderfyniad anodd i ddisgyblion Blwyddyn 11 a gall fod yn eithaf brawychus, yn enwedig gyda'r pwysau ychwanegol o waith cwrs ac arholiadau TGAU. Rydym ni am i'ch disgyblion wneud y penderfyniad iawn am eu dyfodol ac mae gennym ni dîm o arbenigwyr wrth law i wneud yn siŵr bod hynny'n digwydd! Dan arweiniad ein cydlynydd cyswllt ysgolion, Sian, mae ein cynghorwyr myfyrwyr yn ymweld ag ysgolion ar draws yr ardal i sôn am fywyd coleg a'r gwahanol lwybrau astudio sydd ar gael, gan ateb unrhyw gwestiynau a phryderon sydd gan ddisgyblion. Os ydych chi am i'n tîm ymweld â'ch ysgol chi, cysylltwch â Sian.

Sesiynau blasu a theithiau

Rydym yn gwybod y gall pontio o’r ysgol i’r coleg fod yn llethol i rai pobl ifanc ac felly rydym am eu paratoi cymaint ag sy’n bosibl ar gyfer bywyd coleg. Mae'r tîm yn trefnu teithiau rheolaidd fel y gall eich disgyblion gael rhyw deimlad o sut brofiad ydyw i fod yn fyfyriwr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe. Ac nid dyna’r cyfan! Mae'r tîm hefyd yn trefnu sesiynau blasu mewn gwahanol feysydd pwnc fel y gall eich disgyblion weld sut gwrs ydyw cyn cofrestru. Edrychwch ar ein Cynllunydd Gweithgareddau Ysgol.

Activity Planner

Am ddysgu rhywbeth gwahanol?

Mae ein rhaglen 14-16 yn rhoi cyfle i ysgolion gynnig pynciau llai traddodiadol i'w disgyblion fel dewisiadau TGAU, pynciau sydd heb gael eu haddysgu yn yr ysgol. Rydym ni wedi addysgu cannoedd o ddysgwyr 14-16 oed dros y blynyddoedd mewn pynciau sy'n addas i yrfaoedd penodol, gan addysgu sgiliau sydd wedi cael eu hadnabod fel rhai allweddol gan y sectorau diwydiant eu hunain. Felly os oes gennych chi ddisgybl sydd â'i bryd ar ddilyn gyrfa mewn trin gwallt neu sydd am gael swydd fel mecanydd, dyma'r rhaglen iddyn nhw. Diddordeb? Cysylltwch â Lynne Burrows neu lawrlwythwch y prosbectws. Mae'r pynciau mwy poblogaidd yn cynnwys peirianneg, technoleg ddigidol, lletygarwch ac arlwyo, trin gwallt a harddwch a cherbydau modur, ond gallwn ni gynnig unrhyw bwnc os oes galw amdano.